Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote The application of moist dressing in treating burn wound
100%
EN
Basic experiments have demonstrated that the effect of wound healing in moist environments is better than that in dry environments; therefore, research on moist dressing is the focus of wound healing research. 42 burn patients receiving treatment in Jiangsu Provincial People’s Hospital were selected as experimental cases. Wound surface is divided into treatment group and control group using a self-contrasted method. The treatment group received a moist dressing in the treatment of burn wounds and the control group adopted iodine gauze or Vaseline gauze coverage. Wound healing effect and the impact on the degree of pain of in the two different treatment methods were observed after treatment. The results of 42 patients were included in the analysis. The average healing time of patients’ burn wounds in treatment group is (10.9 3.3) d, and the average healing time in control group is (13.8 3.6) d, so, the difference is significant (P<0.01). Wound pain in the treatment group is significantly lower than that in the control group (P<0.01). Using moist dressing (Mepitel and Mepilex, etc.) in the treatment of burn wounds, woundhealing time can be shortened and wound pain can be reduced significantly.
EN
The diagnosis of cancer and its treatment may have a negative influence on patient functioning and coping strategies in malignant diseases. Evaluation of the sense of meaning in life and strategies of coping with cancer were the objectives of this study. In addition, the study compared patient demand for analgesic drugs during the postoperative period after surgical treatment of laryngeal and pharyngeal cancer between patients who assessed their pain with a pain intensity scale and patients who didn’t undergo this type of pain measurement. The study included 71 patients treated in the Clinic of Otolaryngology. Measurements were taken between 24 and 72 hours after the surgery. The following tools were used: the PIL test, the Mini-Mental Adjustment to Cancer (Mini-MAC) scale, a pain intensity numeric rating scale. Additionally, a retrospective review of medical records was conducted. Pain intensity measurement decreased patient demand for analgesic drugs both opioid, and non-opioid medications. The sense of meaning in life significantly increased levels of constructive coping skills in cancer and decreased levels of destructive coping strategies. Accurate assessment of postoperative pain intensity as well as analgesic efficacy increased the effectiveness of pain management, decreased patient demand for analgesic drugs and improved patient care quality. The sense of meaning in life played an important role in the process of developing coping strategies in cancer.
PL
Zdiagnozowanie choroby nowotworowej i jej leczenie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie pacjenta oraz jego strategię radzenia sobie z chorobą nowotworową. Celem badania była ocena poczucia sensu życia i strategii radzenia sobie z chorobą oraz porównanie zapotrzebowania na leki przeciwbólowe w okresie pooperacyjnym u pacjentów po zabiegach operacyjnych krtani i gardła dolnego, u których stosowano ocenę natężenia bólu i bez stosowania oceny. Badaniami objęto 71 pacjentów Kliniki Otolaryngologii w okresie pooperacyjnym od doby zabiegu do trzeciej doby po zabiegu. W badaniu wykorzystano test PIL, skalę Mini-MAC, numeryczną skalę oceny natężenia bólu oraz zastosowano retrospektywną analizę dokumentacji medycznej. Ocena natężenia bólu zmniejsza u pacjentów zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe nieopioidowe i opioidy. Poczucie sensu życia zwiększa w sposób istotny poziom konstruktywnych strategii radzenia sobie z chorobą, a zmniejsza poziom destruktywnych strategii. Prawidłowe monitorowanie bólu pooperacyjnego oraz stopnia ulgi w bólu podnosi skuteczność leczenia bólu, zmniejsza zapotrzebowanie pacjentów na leki przeciwbólowe i podnosi jakość opieki nad chorym. Poczucie sensu życia odgrywa ważną rolę w przyjmowanych strategiach radzenia sobie z chorobą nowotworową.
Ból
|
2012
|
tom 13
|
nr 3
34
EN
Therapeutical problems attached to the chronic pain therapy, has stimulated a growing interest in the development of neurodestructive (ablative) methods. Since 1975 the increasing number of the experimental investigators described the results concerning the influence of high frequency current on the nerve tissue. Breakthrough in clinical practice was introduction by Suijter of the new disposable electrode, producing a heat lesion around the active tip. This electrode had a needle form and has a valuable option to measure the tissue temperature during the whole procedure. In clinical practice the above technic received the name of radiofrequency thermocoagulation (RF). Despite of many investigations, the mode of action of RF is still unclear. In this review the results of the most frequently aaplied technics concerning low back pain are presented. The particular attention has also been drown to the trigeminal neuralgia and their therapeutic options. Thermolesions of the nerve system are well recognized therapeutic modality in chronic pain treatment despite the lack of hard evidence, yet. The results of clinical practice have learned, that even short term positive results are a valuable gift for the patient, who are forced to consume several pijnkillers per day otherwise.
PL
Problemy terapeutyczne związane z leczeniem bólu przewleklego spowodowały wzrost zainteresowania neurodestrukcyjnymi metodami leczenia. Od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia datuje się szybki postęp badań eksperymentalnych dotyczących wpływu prądu o wysokiej częstotliwości na tkanki człowieka, a w szczególności tkankę nerwową. Przełomem w praktyce klinicznej okazało się wprowadzenie w 1981 roku przez Suijtera nowej elektrody. Elektroda ta, w formie igły, pozwala sterować powstającą w trakcie zabiegu podwyższoną temperaturą. Opisane metody leczenia otrzymały nazwę termokoagulacja (Radiofrequency thermocoagulation, RF). Mimo licznych badań, próbujących wyjaśnić mechanizm działania wysokoczęstotliwościowego prądu na tkankę nerwową, jednoznacznej odpowiedzi do dziś nie znamy. Przeglądając wyniki badań, często słabo udokumentowanych, można odnieść wrażenie, że leczymy metodami, które nie wiadomo czy odpowiadają normom stawianym przez EBM. W pracy tej omówione zostały najczęściej stosowane w praktyce klinicznej techniki, a mianowicie te, które dotyczą bólu kręgosłupa lędźwiowego oraz miejsca neuroablacji zwoju Gassera w przypadkach neuralgii nerwu trójdzielnego. Termolezje w zakresie układu nerwowego, opierając się na efektach klinicznych, stanowią wartościową, uzupełniającą metodę leczniczą, która w istotny sposób polepsza komfort życia chorego, pozwalając mu zmniejszyć ilość przyjmowanych leków.
4
Content available Virtual Reality: A Breakthrough in Pain Management?
100%
EN
Virtual reality is a computer-generated scenario in which the user can interact in 3 dimensions so that the user feels that he or she is part of the scene. Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage. Pain is often undertreated and this comes along with several consequences such as anger, depression, anxiety, workplace absenteeism, underemployment, unemployment and fear, among others. In the past decade, there has been need to find a safer way of controlling chronic pain without the necessary complication of opioid misuse. Virtual reality has been proved to be a safer adjunct for this. Several studies have reported that virtual reality is quite effective for pain management, with participants reporting significant relief of symptoms. The discovery of the use of virtual reality in the management of pain may prove to be a breakthrough in pain medicine, saving people from the complications of prolonged opioid use and opioid misuse. However, more research still has to be done to fully establish the mechanism of action and use of virtual reality in pain management, especially in the management of chronic pain. This would be a true breakthrough, allowing the full safety and effectiveness of virtual reality to be harnessed.
5
Content available Tramadol and its health implications
100%
EN
Tramadol is classified as a pain reliever having analgesic properties. Pain is an unpleasant sensation that occurs most commonly as a result of tissue injury. Most opioid medicines are classed as alkaloid compounds and are classified as narcotics because they work on the central nervous system (CNS) to treat pain in conditions such as osteoarthritis, cancer, tooth pain, and kidney discomfort. Tramadol is plentiful in the roots of Nauclea latofolia. It can be chemically and biosynthetically produced from cyclohexanone and L-phenylalanine, respectively. The tramadol dose determines the toxicity stage. The medicine can be detoxified in the liver using monooxygenase enzymes and conjugating agents if taken in excess of the recommended dose. Tramadol works on the central nervous system by acting as a vulnerable agonist and inhibiting serotonin re-uptake. Seizures, genitourinary, dermatologic, and respiratory depression are just a few of tramadol's many side effects. The focus of this research will be on tramadol and its health consequences.
Ból
|
2013
|
tom 14
|
nr 1
9-14
EN
The main aim of this work is to highlight the problem of the nature and meaning of suffering related to cancer. The purpose of the interviews that we carried out was to learn the patterns of grieving that follows the death of someone close. Study was conducted in the group of 41 people at the time of mourning and bereavement after the loss of the loved ones due to a malignant cancer. Interviews with grieving persons were conducted from December 2008 to January 2010. The obtained results confirm that the problem of suffering related to patients in advanced stages of cancer is multidimensional. This problem needs to be solved by an interdisciplinary hospice palliative care.
PL
Istotnym celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na problem istoty i sensu cierpienia w chorobie nowotworowej. Celem przeprowadzanych swobodnych wywiadów było poznanie jakie typy postaw względem problemu cierpienia w chorobie nowotworowej prezentują osoby osierocone i pozostające w żałobie. Badania obejmowały grupę 41 osób znajdujących się w okresie żałoby i osierocenia po stracie bliskich, których przyczyną śmierci była złośliwa forma choroby nowotworowej. Wywiady z osieroconymi przeprowadzano od grudnia 2008 do stycznia 2010. Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że problem cierpienia chorego w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej posiada wieloaspektowy wymiar. Problem ten wymaga rozwiązania przez interdyscyplinarną opiekę paliatywno-hospicyjną.
EN
: Research done in recent years shows that Virtual Reality (VR) can be an effective tool for distracting attention from pain. The purpose of this study was to test how the complexity of Virtual Environment (VE) influences the experienced intensity of thermal pain stimuli. A within-subjects design experiment was conducted, using cold pressor test for pain stimulation. Research was done on 31 students of Wroclaw Universities. Participants played games created for the purpose of the study, using head mounted displays and movement sensors. Two Virtual Environments differing in the level of complexity and non-VR control condition were used. The order of all conditions was counterbalanced. Participants reported significantly lower pain intensity (Visual Analogue Scale) after playing the high complexity game, compared to the low complexity game. There were also significant differences between non-VR control condition and high complexity game, but not between non-VR and low complexity game. The pain tolerance (measured by time of keeping the hand in cold water) was significantly higher in both VR conditions comparing to non-VR conditions. However, no significant differences between VE’s were found in pain tolerance ratings. Results of this study provide preliminary evidence that game complexity can be related to pain experience during VR interventions.
EN
We have transited far from an ancient culture of hunters to the world of today when our conditions as human beings are changing. We recognize that our biological-cultural co-evolution has privileged reason. Even if it takes a tiny part of our mind; first memory and then reason have become protagonists in our relation with the landscape. It also means that pain control became a social custom for developing morality: this is the central thesis of this essay. This conclusion derives from our experimental research on the symbolic image of the world, that was guided mainly by Jung’s psychology and by Aristotle’s Poetics and Ethics
9
Content available remote Safety and efficacy of two protocols for sedation in pediatric oncology procedures
88%
EN
Invasive procedures, such as the lumbar puncture, can cause anxiety and pain in children undergoing treatment for acute lymphoblastic leukemia (ALL). We investigated the safety and efficacy of two different protocols for pain relief in 20 children with ALL undergoing lumbar puncture. Protocol A was composed of an association between propofol and alfentanil. Protocol B consisted in the combination of propofol and ketamine. Vital and behavioural parameters, sedation and pain scores were recorded at different times during and after the procedure. All patients showed a satisfactory sedation and analgesia. We found a statistically significant difference of vital parameters between protocol A and protocol B, while there were no significative differences between sedation scores and the other parameters evaluated. Patients in protocol A showed a higher incidence of major side effects, such as respiratory depression. Our results show that both protocols are effective to obtain a good sedation and analgesia in children with ALL undergoing lumbar puncture, but the association between propofol and ketamine appears more safe due to the lower incidence of side effects.
EN
Generic substitution on the Polish pharmaceutical market is becoming more common. Both doctors and that pharmacists are not fully aware of the differences that may exist between original and generic drugs so their decision that should be substantive therapeutic decision is random. In most cases, it is not supported by the knowledge of the bioequivalence study, which is necessary for rational drug substitution. Much more complicated is the problem in the case of conversion of drugs available in forms with modified release. The authors wish to bring this important for the practitioner and pharmacist problem that we encounter in everyday work.
PL
Substytucja generyczna na polskim rynku farmaceutycznym jest coraz częstsza. Zarówno lekarze jak i farmaceuci nie do końca są świadomi różnic, jakie mogą występować pomiędzy lekami oryginalnymi i generycznymi a zatem ich decyzja, która powinna być terapeutyczną decyzją merytoryczną jest przypadkowa. W większości przypadków nie jest ona poparta znajomością badania biorównoważności, które jest niezbędne do racjonalnej substytucji leków. O wiele bardziej skomplikowany jest problem w przypadku zamiany leków dostępnych w postaciach o modyfikowanym uwalnianiu. W pracy autorzy pragną przybliżyć ten jakże ważny dla lekarza praktyka oraz farmaceuty problem, z którym spotykamy się w codziennej pracy.
EN
Traditional pain treatment techniques are not always effective and, in many cases, not indifferent to the patient’s health. More and more often, instead of the traditional techniques or as their supplement, alternative pain treatment methods stemming from psychological theories are being applied. Their advantage is their non-invasiveness and confirmed effectiveness, especially when the causes of pain are not only organic but also psychological. The aim of this article is to analyze pain from the psychological point of view as well as to describe hypnosis as one of the alternative pain treatment techniques.
PL
Tradycyjne metody leczenia bólu nie zawsze są skuteczne, a w wielu przypadkach pozostają nie obojętne dla zdrowia pacjenta. Coraz częściej, zamiast technik tradycyjnych lub jako ich uzupełnienie, lekarze stosują alternatywne techniki leczenia bólu wywodzące się z teorii psychosomatycznych. Zaletą tych metod jest ich nie inwazyjność i potwierdzona skuteczność, zwłaszcza gdy przyczyny bólu są nie tylko organiczne, lecz również psychologiczne. Celem artykułu jest analiza bólu z punktu widzenia psychologicznego oraz opisanie hipnozy, jako jednej z alternatywnych metod leczenia bólu.
EN
An effective and, more importantly, reliable measurement of pain has always been a difficult task, mainly due to the availability of only a subjective evaluation of pain. However, an accurate estimation of the sensation is extremely useful in the healing process, and it can determine the effectiveness of treatment. The multitude of different types of pain rating scales found in scientific research inspires reflections on their quality and possible use in the processes of both therapy and research. The aim of this paper is to present one-dimensional pain assessment scales, showing their advantages and disadvantages with respect to criteria such as age, cultural background, pain type, disorder type, and the ease of application and interpretation, as well as to try to select the best one from the scales listed. This paper also aims to present possible modifications of pain rating scales that have appeared in recent years as new measurement tools used in scientific research on the subjective assessment of pain. All articles were found via the EBSCO HOST website. Only English-language literature was taken into consideration; only those articles where it was possible to view their full text were taken into consideration. The individual search tags used were as follows: ‘pain measurement tool’, ‘pain scale’ and ‘NRS scale’. The last criterion was adopted because the Numeric Rating Scale (NRS) is the most commonly used scale in research on the method of measuring pain, regardless of pain type, severity, cause, or duration. The literature complied for this paper was published between 1979 and 2013. The articles analysed indicate that each of the pain rating scales listed could be a reliable measurement tool. However, the highest rated and the most commonly used scales are NRS and FPS (Face Pain Scale – pain assessment scale using facial images). It should be emphasized that only the appropriately matched tools for measuring pain intensity, tailored to a research group, shall determine the effectiveness of the research.
EN
The combined oral contraceptive pill (COCP) has been implicated in the development of a number of chronic pain conditions. Modern COCP formulations produce a low endogenous estradiol, low progesterone environment similar to the early follicular phase of the natural menstrual cycle, with a variable effect on serum androgen levels. We used behavioural measures and functional magnetic resonance imaging to investigate the response to experimental thermal stimuli in healthy women, in both a natural and COCPinduced low endogenous estradiol state, to investigate whether alterations in central pain processing may underlie these observations in COCP users. Although COCP users overall did not require lower temperatures to obtain a fixed pain intensity, alterations in the brain response to these stimuli were observed. In a subgroup of COCP users with significantly reduced serum testosterone, however, lower temperatures were required. Region-of-interest analysis revealed that within key regions of the descending pain inhibitory system, activity in response to noxious stimulation varied with serum testosterone levels in both groups of women. Of particular interest, in COCP users, activity in the rostral ventromedial medulla increased with increasing testosterone and in those women with low testosterone, was significantly reduced compared to controls. These findings suggest that, in a low endogenous estradiol state, testosterone may be a key factor in modulating pain sensitivity via descending pathways. Specifically, failure to engage descending inhibition at the level of the rostral ventromedial medulla may be responsible for the reduction in temperature required by COCP users with low circulating testosterone.
PL
Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (ZDŚA) wiązano z rozwojem wielu zespołów bólu przewlekłego. Nowoczesne postacie ZDŚA wywołują stan małego stężenia endogennego estradiolu i małego stężenia progesteronu, zbliżony do wczesnej fazy pęcherzykowej naturalnego cyklu miesięcznego; w zróżnicowany sposób wpływają na stężenia androgenów w surowicy. Wykorzystaliśmy miary behawioralne i obrazowanie za pomocą czynnościowego rezonansu magnetycznego do zbadania reakcji na eksperymentalne bodźce cieplne u zdrowych kobiet w stanie małego stężenia endogennego estradiolu (naturalnym i wywołanym ZDŚA) aby zbadać, czy zmiany w zakresie ośrodkowego przetwarzania bólu mogą leżeć u podłoża tych obserwacji u osób stosujących ZDŚA. Chociaż osoby stosujące ZDŚA ogólnie biorąc nie wymagały niższych temperatur do uzyskania ustalonego nasilenia bólu, obserwowano zmiany w zakresie reakcji mózgu na te bodźce. W podgrupie osób stosujących ZDŚA, u których stężenie testosteronu w surowicy było zmniejszone, wymagane temperatury bodźca były niższe. Analiza obszarów zainteresowania wykazała, że w obrębie kluczowych obszarów zstępującego układu hamującego ból aktywność w reakcji na bodziec bólowy różniła się w zależności od stężenia testosteronu w surowicy w obu badanych grupach kobiet. Szczególnie interesujące było stwierdzenie, że u osób stosujących ZDŚA aktywność dogłowowej części brzuszno-przyśrodkowego obszaru rdzenia przedłużonego zwiększała się wraz ze stężeniem testosteronu, a u kobiet z małym stężeniem testosteronu była istotnie zmniejszona w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki te wskazują, że w stanie małego stężenia endogennego estradiolu testosteron może być kluczowym czynnikiem modulującym wrażliwość na ból za pośrednictwem dróg zstępujących. Dokładniej zaś niezdolność do angażowania zstępującego hamowania na poziomie dogłowowej części brzuszno-przyśrodkowego obszaru rdzenia przedłużonego może odpowiadać za niższą temperaturę wymaganą do wywołania odczucia bólu o określonym nasileniu u osób stosujących ZDŚA i z małym stężeniem krążącego testosteronu.
Ból
|
2012
|
tom 13
|
nr 3
40
EN
The rapidly progressing field of pharmacogenetics offers insight into the variation in responses observed clinically among patients administered analgesics. Genetic variation leads to interperson variability in pharmacokinetics and pharmacodynamics, processes that have an important impact on the observed efficacy and toxicity of analgesics. As more pharmacogenetic research links specific polymorphism to the pharmacologic effects of analgesics, clinicians will continue to improve their understanding of how to prescribe analgesics more effectively.
PL
Postęp jaki dokonuje się w zakresie farmakogenetyki pozwala na zrozumienie osobniczych różnic w odpowiedzi na podanie leków przeciwbólowych. Różnice farmakogenetyczne i związane z tym zmiany w farmakokinetyce i farmakodynamice leków przeciwbólowych pozwalają dzisiaj wyjaśnić ich wpływ zarówno na skuteczność jak i bezpieczeństwo stosowania tych leków. Znajomość czynników genetycznych pozwala na uzyskanie wiedzy niezbędnej do coraz efektywniejszego stosowania leków przeciwbólowych.
Ból
|
2013
|
tom 14
|
nr 2
41-44
EN
Moderate to severe pain in cancer patients requires opioid analgesics administration. Although opioids are usually effective analgesics these drugs also evoke numerous adverse effects including gastrointestinal symptoms (opioid-induced bowel dysfunction, OIBD). In recent years OIBD has been treated through underlying mechanisms using opioid receptor antagonists: methylnaltrexone and oxycodone combined with naloxone. In this article a 75-years-old patient diagnosed with advanced stomach cancer was presented; this patient suffered from an intense constipation induced by morphine and later on by oxycodone administration. In spite of obtained satisfactory analgesia due to constipation oxycodone was switched to a combined prolonged-release (PR) oxycodone with PR naloxone. Apart from maintaining satisfactory analgesia a significant improvement was noted in bowel movements. The use of a combination of PR oxycodone with PR naloxone allows not only effectively treat pain but also significantly decreases a negative impact of opioids on a bowel function and improves patients’ quality of life.
PL
U chorych na nowotwory, ból o umiarkowanym i silnym natężeniu wymaga stosowania analgetyków opioidowych. Choć opioidy cechuje zwykle wysoka skuteczność analgetyczna, leki te wywołują także liczne działania niepożądane, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, określane mianem poopioidowych zaburzeń czynności jelit (opioid-induced bowel dysfunction). W ostatnich latach podjęto próby leczenia przyczynowego zaburzeń jelitowych wywołanych opioidami, stosując antagonistów receptorów opioidowych, metylnaltrekson i oksykodon w połączeniu z naloksonem. W artykule przedstawiono opis 75-letniego pacjenta, z rozpoznaniem zaawansowanego raka żołądka, u którego doszło do rozwoju nasilonego zaparcia stolca, wywołanego podaniem morfiny, a następnie oksykodonu. Pomimo uzyskania zadowalającej analgezji, z powodu zaparcia stolca, oksykodon zamieniono na preparat złożony z oksykodonu i naloksonu o przedłużonym uwalnianiu. Oprócz podtrzymania zadowalającej analgezji, uzyskano znaczną poprawę w zakresie wypróżnień. Zastosowanie preparatu złożonego z oksykodonu i naloksonu pozwala nie tylko na skuteczne leczenie bólu, ale również na istotne zmniejszenie negatywnego wpływu opioidów na czynność przewodu pokarmowego i poprawę jakości życia chorych.
EN
Little sociological research has examined the work of circus aerialists. Drawing from interviews with 31 circus aerialists in Canada, we explore what aerialists say about their bodies. Circus aerialism is an intense form of physical work, and aerialists endure intense pain during training and performance. Engaging with sociologies of the body and injury, we examine how body capital is generated, maintained, and lost in the career of the aerialist, as well as how injury accelerates this process. Injury and “aging out” of the circus are prominent themes in what aerialists say about their bodies. Arguing that circus aerialism is an undervalued form of work in which risk accumulates in aerialist bodies, we explore how aerialist bodies provide tacit cues about how to avoid injury and when to consider retirement. In the conclusion, we explain how this work contributes to sociologies of the body and circus.
17
Content available Przeżywanie żałoby przez dzieci
63%
EN
The article deals with experiencing grief by children - a rarely undertaken topic in our culture. Children and death are the notions which seem to be very distant. One stands for the beginning and the other – the end. However, one cannot prevent a child from a loss situation. Children experience grief more often that we would expect. Many adults try to separate the child from experiencing grief, but it is not the right attitude. Some adults think that painful experiences which are not discussed stop existing. But this is not so. One can move the feelings away for a while, although it may have a very negative influence on the future life. Not being able to separate children and teenagers from loss experiences there is one possibility – we can determine the way we will help them to cope with loss. Neglecting this responsibility, we leave them alone with the secret of life and death, with the fear of death, with the loss of someone who loved them and who was loved by them. The paper shows the way children experience loss depending on the development stage they are at, what behaviours and emotions accompany the loss and what help should be given by parents, foster-parents, teachers and tutors to “tame” longing for the deceased.
PL
Artykuł dotyka rzadko podejmowanego w naszej kulturze tematu jakim jest sposób przeżywania straty przez dzieci. Dzieci i śmierć – to terminy, które wydają się nam bardzo odległe. Jedno oznacza początek, a drugie koniec. Nie można dzieciom jednak oszczędzić sytuacji straty. Okazji do doświadczania przez nie żałoby jest więcej, niż może się nam wydawać. Wielu dorosłych próbuje oddzielić dziecko od przeżywania żałoby, nie jest to jednak droga właściwa. Niektórzy dorośli myślą, że bolesne doświadczenia, o których się nie mówi, przestają istnieć. Tak nie jest. Można na chwilę odsunąć uczucia, ale wpływ tego na dalsze życie może być bardzo zły. Nie mogąc oddzielać dzieci i młodzieży od doświadczeń straty mamy jedną drogę, możemy określić sposób w jaki pomożemy im radzić sobie ze stratą. Lekceważąc ten obowiązek, zostawiamy je sam na sam z tajemnicą życia i śmierci, ze strachem przed śmiercią, ze stratą kogoś, kto je kochał i kogo one darzyły uczuciem. Artykuł pokazuje jak dzieci przeżywają stratę w zależności od etapu rozwoju na którym się znajdują, jakie towarzyszą temu zachowania i emocje oraz jaka powinna być adekwatna pomoc świadczona przez rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców, tak by młodzi ludzie mogli „oswoić” swoją tęsknotę za zmarłym.
EN
In Holderlin’s ‘tragic ode’ Chiron, the pain of the incurably wounded centaur serves to express both personal and general suffering. The article explores Chiron’s ‘inner world’ line by line, thereby analysing Holderlin’s poetic method. It focuses on the arc of suspense and development, reflecting the author’s concept of ‘the tragic’. His poetics is rooted in separation and reunification, the progressive integration of the opposites, and the essential role of semantic openness.
DE
In Hölderlins ‚tragischer Ode‘ Chiron drückt sich im Schmerz des unheilbar verwundeten Kentauren ein persönliches wie auch ein allgemeines Leiden aus. Vers für Vers ergründet der Aufsatz Chirons ‚Innenwelt‘ und analysiert dabei Hölderlins intensitätsbasierte poetische Verfahrensweise. Der Fokus liegt auf dem Spannungs- und Entwicklungsbogen, der Hölderlins Konzept des ‚Tragischen‘ widerspiegelt. Seine Poetik kreist um Trennung und Vereinigung, um die progressive Integration von Gegensätzlichem und um die Notwendigkeit von semantischen Leerstellen.
EN
We conducted a postal survey to assess the prevalence and characteristics of neuropathic pain and migraine in a cohort of multiple sclerosis (MS) patients. Of the 1300 questionnaires sent, 673 could be used for statistical analysis. Among the respondents, the overall pain prevalence in the previous month was 79%, with 51% experiencing pain with neuropathic characteristics (NCs) and 46% migraine. MS patients with both migraine and NC pain (32% of the respondents) reported more severe pain and had lower health-related quality of life than MS patients with either migraine or NC pain. Pain intensity in MS patients with migraine was moderate (6.0±0.1). Migraine was mostly episodic, but headaches were occurring on P15 days per month in 15% of those with migraine. MS patients with migraine were younger and had shorter disease durations than those with NC pain. NC pain was most often located in the extremities, back and head, and was frequently described as tingling and pins-and-needles. The intensity of NC pain was low to moderate (4.9±0.1), but positively correlated with the number of painful body sites. Nonetheless, patients with NC pain were more disabled (with a higher Expanded Disability Status Scale and pain interference index) than patients with migraine. Migraine, but not NC pain, was associated with age, disease duration, relapsing-remitting course, and interferon-beta treatment. This suggests that NC pain and migraine are mediated by different mechanisms. Therefore, pain mechanisms that specifically operate in MS patients need to be characterized to design optimal treatments for these individuals.
PL
Przeprowadziliśmy listowne badanie kwestionariuszowe w celu oceny częstości występowania i charakterystyki bólu neuropatycznego i migreny w kohorcie chorych na stwardnienie rozsiane (SR). Spośród wysłanych 1300 kwestionariuszy 673 nadawało się do analizy statystycznej. Ogólna częstość występowania bólu u respondentów w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie wyniosła 79%; 51% badanych odczuwało ból o cechach neuropatycznych (BN), a 46% - ból migrenowy. Chorzy odczuwający zarówno ból migrenowy jak i BN (32% respondentów) zgłaszali większe natężenie bólu i gorszą jakość życia związaną ze stanem zdrowia niż pacjenci ze SR odczuwający tylko jeden z tych bólów. Natężenie bólu u chorych na SR i migrenę było umiarkowane (6,0±0,1). Migrena w większości przypadków miała charakter epizodyczny, ale u 15% osób z migreną bóle głowy występowały ≥15 dni w miesiącu. Chorzy na SR i na migrenę byli młodsi i chorowali krócej niż pacjenci z BN. Ból o charakterze neuropatycznym najczęściej umiejscowiony był w kończynach, plecach i głowie; często opisywany był jako mrowienie lub kłucie. Nasilenie BN było małe lub umiarkowane (4,9±0,1) ale korelowało z liczbą objętych bólem części ciała. Niemniej jednak pacjenci z BN byli bardziej niesprawni (mieli większą punktację w Expanded Disability Status Scale i w Pain Interference Index) niż pacjenci z migreną. W przeciwieństwie do BN, migrena była powiązana z wiekiem, czasem trwania choroby, postacią nawracająco-zwalniającą choroby oraz z leczeniem interferonem beta. Wskazuje to na odrębne mechanizmy BN i migreny. W związku z tym wydaje się konieczne scharakteryzowanie mechanizmów bólu, które działają swoiście u chorych na SR w celu opracowania optymalnego leczenia tych pacjentów.
EN
Radiographic knee osteoarthritis (OA) is a highly prevalent condition that has been the focus of a number of studies identifying factors that are prognostic of continued or worsening pain and function. Although prior prognostic studies have identified a number of demographic, physical, and psychological factors that are predictive of outcome, minimal focus has been placed on pain coping skills as prognostic factors, despite crosssectional evidence suggesting that pain coping skills are associated with pain and function in knee OA. The present study reports on the use of pain coping skills as prognostic factors for changes in pain and/or function over a 1-year period. Participants were drawn from the Osteoarthritis Initiative, a prospective longitudinal cohort study of persons recruited from the community who either had knee OA or were at high risk for developing knee OA. Data from the Coping Strategies Questionnaire were compared against 1-year change in pain, function, or both, using established criteria for defining whether the patient got better, worse, or stayed the same over the 1-year period. Results revealed a significant effect for praying/hoping, increased behavioral activities, and pain catastrophizing as prognostic of pain outcomes; ignoring pain and praying/hoping were prognostic of function outcomes; and increased behavioral activities and pain catastrophizing were prognostic of a combined pain and function outcome. The findings provide important new evidence regarding the potential clinical relevance of a number of pain coping responses hypothesized to influence future pain and function in persons with arthritis.
PL
Stwierdzane radiograficznie zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych to schorzenie bardzo częste i będące przedmiotem licznych badań, w których identyfikowano czynniki rokownicze utrzymującego się lub narastającego bólu i zaburzeń czynności. We wcześniejszych badaniach dotyczących rokowania zidentyfikowano liczne czynniki demograficzne, fizyczne i psychologiczne, które są predyktorami wyniku leczenia, ale niewiele uwagi poświęcono umiejętnościom radzenia sobie z bólem jako czynnikowi rokowniczemu, pomimo danych pochodzących z badań przekrojowych, które wskazują, że umiejętności te wiążą się z bólem i z funkcjonowaniem w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych. W bieżącym badaniu opisujemy zastosowanie umiejętności radzenia sobie z bólem jako jednym z czynników rokowniczych zmian w zakresie bólu i/lub funkcjonowania w ciągu rocznej obserwacji. Uczestnicy badania pochodzili z Osteorthritis Initiative, prospektywnego podłużnego badania kohortowego osób rekrutowanych ze społeczności, które miały chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych lub były obciążone dużym ryzykiem rozwoju tego schorzenia. Dane z Coping Strategies Questionnaire porównano z rocznymi zmianami w zakresie bólu, czynności lub obu tych zmiennych, za pomocą określonych kryteriów definiujących zmianę stanu klinicznego pacjenta na lepszy, gorszy lub bez zmian w ciągu roku. Wyniki wskazały na istotne efekty modlitwy/nadziei, zwiększonej aktywności behawioralnej i myślenia katastroficznego na temat bólu, jako czynników rokowniczych wyniku leczenia; ignorowanie bólu oraz modlitwa/nadzieja były czynnikami prognostycznymi wyniku leczenia w zakresie funkcjonowania; zwiększona aktywność behawioralna i myślenie katastroficzne na temat bólu były czynnikami rokowniczymi odnoszącymi się łącznie do wyników leczenia bólu oraz funkcjonowania. Wyniki dostarczają istotnych nowych danych naukowych odnośnie do potencjalnego klinicznego znaczenia wielu reakcji radzenia sobie z bólem, które przypuszczalnie mogą wpływać na przyszły ból i funkcjonowanie osób z chorobą zwyrodnieniową stawów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.