Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 312

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Business capital
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
XX
Przedstawiono rolę kosztu kapitału w procesach kreowania wartości przedsiębiorstwa. Omówiono praktyczne implikacje przy szacowaniu kosztu kapitału.
EN
The article discussed the part of the cost of the capital in the process of the firm value creating and practical implications his valuations was introduced. (original abstract)
XX
Powyższe opracowanie przedstawia badania empiryczne kształtowania się struktury kapitału w przedsiębiorstwach na podstawie wybranej szerokiej populacji spółek. Dane pochodzą z krajów, które zdaniem autorów stanowią odpowiednią próbę przedstawiającą rożne charakterystyki rynków finansowych. Dodatkowo w badanie włączono Polskę, która jest największym nowym członkiem Unii Europejskiej i łącznie z szeregiem innych krajów z Europy Środkowo-Wschodniej zaczęła budować swój rynek finansowy dopiero po roku 1990. Badaniu poddano niespełna 2000 przedsiębiorstw, z czego prawie 200 pochodzi z Polski. Tendencje w kształtowaniu się struktury kapitału oraz jej determinanty zostały przeprowadzone dla każdego z krajów z osobna, a także dla wszystkich krajów razem. Do przeprowadzenia badań wykorzystano tzw. badania panelowe, w których obserwacje równocześnie mają charakter przekrojowy opisujący poszczególne spółki oraz biorą pod uwagę kolejne lata. W badaniach statycznych zastosowano trzy alternatywne metody: model efektów stałych (fixed effects model), model efektów zmiennych (random effect model) oraz model połączonych danych (pooling model). Zmienne zależne zostały dopasowane w ten sposób, aby jak najlepiej wytłumaczyć strategie kształtowania kapitału stałego w przedsiębiorstwach zarówno po kątem udziału długu w całości aktywów, jak i udziału zdefiniowanego kapitału stałego także w całości aktywów. (fragment tekstu)
3
Content available remote Zarządzanie kapitałem społecznym przedsiębiorstwa - networking
100%
XX
Zagadnieniem poruszanym w artykule jest, jak zarządzać budowaniem sieci kontaktów (ang. network) przedsiębiorstwa. Każdy człowiek funkcjonuje w sieci powiązań (z ang. net). Sieci te mają różny charakter oraz różne oddziaływanie na osoby w nich powiązane - różne co do siły, cech i zasięgu dla jednostek i grup społecznych, na które oddziałują. Przestawiona zostanie ogólna koncepcja networkingu. Następnie wskazane zostanie, jakimi rodzajami relacji wewnętrznych, biznesowych i prywatnych przedsiębiorstwo powinno zarządzać i w jakim obszarze oraz jakie w związku z tym typy networkingu powinny być stosowane w przedsiębiorstwach. (fragment tekstu)
EN
The issue of the presented article has been focused on the networking, as one of the basic tools for building a social capital. The author attempts to explain the overall concept of networking, as the connections of both individuals and social groups diversified by strength, feature, and coverage. He shows the types of networking inside and outside the enterprise such as internal, external, and private networking as well as their enforcement inside the enterprise. The author draws our attention to the fact that the networking management within the enterprise is crucial especially for businesses being in the process of transformation aimed at fast development in order to build and maintain a network of strong relations aimed at achieving significant goals from the point of view of those businesses. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę prezentacji koncepcji kapitału całkowitego firmy. Opierając się na studiach teorii wyróżniono cztery przekroje analityczne tego kapitału. Jeden z nich został następnie rozpisany w układzie rodzajowym. Uzupełnieniem modelu jest łańcuch tworzenia wartości kapitału całkowitego firmy.
5
100%
XX
Przedstawiono podział kapitału przedsiębiorstwa wg różnych kryteriów oraz dokonano jego ogólnej charakterystyki. Zwrócono także uwagę na czynniki wpływające na strukturę kapitału, a następnie na przykładzie firmy PGNIG S.A. oceniono strukturę kapitału.
EN
The article discusses the problem of the impact of capital structure in an enterprise on the evaluation of this enterprise. In the introduction the concept of capital is described, then its classification according to different criteria, from which the most important are the sources of capital and therefore the distinction between equity and outside capital. Then the article discusses capital structure and determines the factors affecting its formation, of which the most important are the cost of capital, risk, and maintaining constant financial liquidity. At the end the article presents the financial data of PGNiG in 2004-2008 and with the help of some financial indicators it evaluates company's capital structure and its financial condition. (original abstract)
6
Content available remote Znaczenie kapitału pracującego w przedsiębiorstwach Polskich
100%
XX
Problem zarządzania kapitałem obrotowym wpisany jest w działalność operacyjną przedsiębiorstwa. Każda firma na bieżąco dokonuje bowiem zakupów materiałów i surowców niezbędnych do produkcji, sprzedaży wyrobów gotowych, reguluje zobowiązania czy ściąga należności. Decyzje te dotyczą właśnie gospodarowania kapitałem obrotowym. Im bardziej decyzje te będą oparte na rachunku efektywności, tym większe będą korzyści, a mniejsze koszty związane z tym kapitałem. Niski poziom kapitału obrotowego stanowi zagrożenie utraty płynności, zbyt wysoki zaś może powodować powstanie nieuzasadnionych kosztów pozyskania kapitału finansującego część majątku obrotowego bądź kosztów utraconych możliwości w przypadku finansowania tego majątku kapitałem własnym. (fragment tekstu)
EN
(Zusammenfassung) Das Arbeitskapital ist sehr wichtig für jedes Unternehmen. Es garantiert den Unternehmen die fristgerechte Regulierung der Verpflichtungen. Der Wert des Arbeitskapitals hängt von Umsatzaktiva und ihre Finanzquelle ab. Das Arbeitskapital erreichte positiven Wert in polnischen Unternehmen in der Befragtezeit. Ihr Zuwachs erliegte jedoch der Verkleinerung alljährlich. Es ist möglich, dass in der Zukunft die Finanzkondition der Unternehmen sich verschlechtern kann.
XX
Artykuł zawiera autorską koncepcję metody kalkulacji wskaźnika pomiaru dokonań uwzględniających podejmowane ryzyko finansowe. W literaturze przedmiotu opisany jest wskaźnik RAPM, ale zdaniem autora potrzebna jest jeszcze metoda określenia sposobu tego pomiaru. Istotne jest bowiem określenie metody szacowania wartości kapitału, który jest niezbędny do sfinansowania ryzyka. Taki wskaźnik byłby przydatnym narzędziem do kontroli zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce. (abstrakt oryginalny)
EN
The author's conception of the method of calculation of achievements measurement ratio, taking into account financial risk, is a topic of this article. The publications on this subject describe RAPM coefficient; but, according to the author, is still necessary to determine a method of the manner of this measurement. It is essential to specify the method for estimating the value of the capital indispensable to finance a risk. Such ratio would be an useful tool in the practice of enterprise management control. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono problem szacowania kosztu kapitału własnego małych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Grapa najmniejszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie osiągała ponadprzeciętne stopy zwrotu w analizowanym okresie. Tradycyjna wersja modelu CAPM tłumaczy ponadprzeciętne stopy zwrotu wpływem czynników specyficznych. Zdaniem autorów ponadprzeciętne stopy zwrotu można wytłumaczyć wpływem dodatkowego czynnika rynkowego. Informacje docierające do inwestorów na temat małych spółek nie mogą zostać natychmiast odzwierciedlone w cenie udziałów. Dodatkową zmienną objaśniającą jest stopa zwrotu zrealizowana w poprzednim miesiącu. Istotna statystycznie nowa zmienna pozwala na objaśnienie ponadprzeciętnych stóp zwrotu realizowanych przez małe spółki na GPW w Warszawie.(abstrakt oryginalny)
EN
The topic of the size premium for SMEs listed on the Warsaw Stock Exchange is the main subject of this paper. Abnormal returns from SMEs stocks are not properly explained by standard CAPM approach. The main thesis is that for SMEs shares it takes longer to reflect current information in their prices. Therefore, the additional explanatory variable is return realized in the preceding periods. This statistically valid variable allows to explain the realized return properly. The importance of this result is that the size premium defined as the increase of beta coefficient could be applied to the majority of Polish non-public enterprises.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na próbie 40 przedsiębiorstw, dotyczących głównych źródeł finansowania działalności handlowych spółek osobowych. Przedstawiono strukturę kapitału własnego handlowych spółek osobowych oraz sposoby powiększania kapitału własnego.
EN
The results of analysis to show that the main source of financing current activity And development of small and medium company is the capital stock which comes from incomes of partners received from share of profit the company. The next ways to increase tha capital stock are own savings of partners, credits bank and part of whole income of partners received from other sources e.g. share of profit private person or share of profit another company or loan from friends, family or familiars. On the style and structure financing human economic activity ths companies has also influence system of personal income tac. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę ustalenia jakie możliwości pozyskiwania kapitału są wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa handlowe, jak wyglądają ich struktury kapitałowe. Za istotne uznano ustalenie, czy są one odzwierciedleniem zmian obserwowanych na rynkach finansowych, związanych z pojawianiem się różnych źródeł kapitału, czy świadczą raczej o konserwatywnym podejściu kadr zarządzających przedsiębiorstwami handlowymi do metod finansowania przedsiębiorstwa, jak również o braku umiejętności wykorzystania nowoczesnych instrumentów finansowych. Wykorzystano infomacje uzyskane od 100 ankietowanych przedsiębiorstw w 1999 r. oraz 111 w 2000 r. Badania przeprowadził Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie.
XX
Dla prowadzenia działalności inwestycyjnej istotne znaczenie posiada problem dokonania wyboru spośród wielu możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych takich, które cechuje wysoka ich efektywność w określonych warunkach. Wykorzystuje się w tym względzie przeważnie metody dynamiczne. Najczęściej kwestie dotyczące tych metod skupiają się na znalezieniu odpowiedzi, przy wykorzystaniu którego kryterium dokonać oceny efektywności projektu inwestycyjnego. Całość przedstawionej w tym względzie problematyki odnosi się jednak do obszaru budowania izolowanych modeli wielookresowych, natomiast bardziej istotnym jest zwrócenie uwagi na modele zintegrowane, które rozpatrują zależności występujące pomiędzy poszczególnymi projektami inwestycyjnymi, jak również między efektywnością inwestycji a efektywnością różnych sfer działalności przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwem jako całością, aż do wpływu na jego wartość. (fragment tekstu)
EN
While conducting investment activities, it is of crucial significance to select, from numerous alternatives, investment projects of the highest efficiency in given conditions. In this respect, dynamic methods are usually utilized. Most frequently encountered issues concerning these methods are associated with the question which efficiency evaluation criterion to choose for the assessment of an investment project. Available literature focuses on the area of constructing isolated multi-period models, yet it is more important to turn attention to integrated models, which consider relationships occurring among different investment projects, as well as between investment efficiency and the efficiency of various operational areas of the company and a company as the whole, including the influence on company value. (original abstract)
XX
Omówiono teoretyczne czynniki kształtowania się struktury kapitału przedsiębiorstwa: granice zadłużenia oraz podział zysku. Na koniec wskazano na kilka praktycznych czynników, które mają wpływ na strukturę kapitału przedsiębiorstwa jak stabilność sprzedaży, struktura aktywów, dynamika wzrostu.
EN
In the article theoretical aspects of the shaping of the structure of the sources of financing enterprises have been discussed. In particular the premises affecting the choice of the basic relation of that structure, namely, the relations between enterprise's own and external funds have been dealt with. The issue of the selection of the structure of the sources of financing is considered within the framework of the general optimalization model in which the function of the criterion of choice is performed by the value of an enterprise. The author concentrates on the factors determining the limit of enterprise's indebtedness and factors determining profit division proportions.(original abstract)
XX
Opisano -na podstawie przeprowadzonych ankiet- wpływ kosztu kapitału na wartość przedsiębiorstwa oraz podejmowane decyzje inwestycyjne. Zaprezentowano sposób interpretowania kosztu kapitału przez analityków, dyrektorów finansowych i inwestorów. Opisano także metodę ekspercką, która jest najczęściej stosowaną - zarówno przez firmy jak i przez instytucje finansowe - metodą wyznaczania premii za ryzyko rynkowe.
EN
This paper presents the results of the cost-of-capital survey of 500 managers of the biggest (according to Rzeczpospolita) Polish companies. Contrary to the tendencies in developed markets where can be observed close alignment among managers on the use of common theoretical frameworks and on many aspects of estimation, the results of the research carried out in the Polish market are different -there is a substantial gap between the cost-of-capital theory and the procedures applied by the Polish managers.(original abstract)
XX
Jedną z metod zwiększania zasobów majątkowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest dopłata do kapitału dokonywana przez wspólników. Szczególny charakter takiego sposobu zwiększania kapitału polega na tym, iż dopłaty posiadają cechy właściwe wkładom na poczet kapitału zakładowego jak i pożyczkom. Ujęcie w księgach operacji związanych z dopłatami powinno uwzględniać tą specyfikę. Ważny jest również w tym kontekście sposób spożytkowania tych dopłat. Błędy w tym zakresie mogą być przyczyną istotnego wypaczenia prezentacji stanu finansowego w sprawozdaniu finansowym. (abstrakt oryginalny)
EN
One method of increasing assets in a company with limited liability is the additional payment made by the partners. The special nature of this method to raise capital is to have the specific features of the contributions towards the share capital and loans. Register in the books of the operations of payments should take into account the specifics. It is also important in this context, how these subsidies are used. Errors in this regard may be the causes significant distortion in the presentation of the financial state in the financial statements. (original abstract)
XX
Wyceniając kapitał własny jako opcję kupna wystawioną na wartość firmy jako całości, należy uwzględnić fakt, że w sytuacji, gdy nie istnieje teoretyczna możliwość pełnego zabezpieczenia się przed spadkiem wartości firmy, wartość kapitału własnego (opcji kupna) musi być niższa od wartości uzyskanej przy założeniu pełnego zabezpieczenia. Ze względu na stwierdzoną niejednoznaczność wyceny w sytuacji, gdy rynek jest tylko częściowo zupełny, nie należy ograniczać się do zastosowania klasycznego modelu wyceny opcji. Konieczne jest wprowadzenie dodatkowego kryterium. Kryterium takim może być wskaźnik Sharpe'a. Wartość kapitału własnego można wówczas ustalić, korygując wartość uzyskaną dzięki wykorzystaniu modelu wyceny opcji w taki sposób, aby wartość wskaźnika Sharpe'a dla inwestycji polegającej na zakupie firmy, odpowiadała rynkowej cenie ryzyka. Za niedogodność proponowanej metody trzeba uznać konieczność dysponowania informacją o wartości współczynnika korelacji między stopą zwrotu z inwestycji w instrument bazowy i instrument bliźniaczy.(abstrakt oryginalny)
EN
The assumption about market completeness in the case of real options valuation is usually not fulfilled. Therefore, the value of not listed equity treated as a call option on the total value of the firm should be lower than the value calculated with the assumption of market completeness. It is difficult to estimate the value of equity on the partially complete market using only the contingent claim valuation model. An additional criterion should be added. The paper contains the proposal of using theSharpe index as the second criterion. Therefore, the value of the firm's equity could be calculated correcting the value calculated with the use of a classical option valuation model (binomial model). Portfolio P consisting of an underlying asset (firm's value) and put options on twin security, is created. The correction consists in decreasing the value of the option in order to obtain the value of the Sharpe index for portfolio P equal to the value of that index for the investment in twin security. The drawback of the method is the necessity of knowing the value of the correlation coefficient between the rate of return on investment in the underlying asset and the twin security rate of return.(original abstract)
XX
W artykule zostały przedstawione współczesne poglądy oraz modele dotyczące kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstw. Pierwszy z omawianych modeli oparty jest o koszty agencyjne, tj. koszty wynikające z konfliktu interesów. Wyróżnia się tutaj dwa rodzaje konfliktów: konflikty pomię­dzy udziałowcami (właścicielami kapitału) i menedżerami oraz konflikty pomiędzy właścicielami ka­pitału własnego i właścicielami zadłużenia (kapitału obcego). W drugim przedstawionym modelu zakłada się, że na strukturę kapitału przedsiębiorstwa wpływ posiada nierównomierny dostęp do informacji (głównie ze strony inwestorów oraz menedżerów) - po­dejście asymetrii informacyjnej. Kolejna grupa modeli wykorzystuje cechy teorii organizacji przedsiębiorstw Modele te można zaklasyfikować do dwóch kategorii. Pierwsza kategoria wykorzystuje relację pomiędzy strukturą kapi­tału firmy oraz jej strategią, przyjmowaną podczas konkurowania na rynku produktów. Druga katego­ria zwraca się z kolei ku relacji pomiędzy strukturą kapitału firmy oraz charakterystykami jej produk­tów lub zasobów produkcyjnych. Ostatni omawiany model służy do badania relacji pomiędzy strukturą kapitału a rynkiem kon­troli korporacyjnej. Wykorzystuje się w nim założenie, że udziały niosą ze sobą prawa głosu, zaś za­dłużenie nie niesie takich praw. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents modern views and models focused on shaping capital structure of enter­prises. The first of the discussed models is based on agency costs, i.e. the costs resulting from conflicts of interests. Two types of conflicts are considered: conflicts between shareholders (capital owners) and managers as well as conflicts between equity holders and debt holders (external capital). The second of the presented models assumes that the capital structure of an enterprise is influenced by asymmetric information, i.e. unequal access to information (mainly on the part of investors and managers). Another group of models are based certain features of enterprise organization theories. These models can be classified into two categories. The first category exploits the relationship between a firm's capital structure and its strategy when competing on the product market. The second category addresses, in turn, the relationship between a firm's capital structure and the characteristics of its prod­ucts or inputs. The third discussed model is used to examine relations between capital structure and corporate control market. It assumes that stocks carry voting rights while debt does not entail such rights. (original abstract)
XX
Przedstawiono konsekwencję ekonomiczną zastosowania nowych technik i technologii jako czynnik wzrostu udziału w rynku. Pokazano możliwości podwyższania kapitałów w badanym przedsiębiorstwie.
EN
The demand for outside capital in Grupa Energetyczna ENEA S.A. is dictated by the changes in the structure of production factors; by the planned growth in market share and also by the planned economic expansion consequent upon corporative strategy for transforming Grupa Energetyczna Enea SA into a multiservice company. The capital gain is planned by the owner (the Exchequer) through floating Grupa Energetyczna ENEA S.A. on the Stock Exchange. Considering that Grupa Energetyczna ENEA S.A. is a joint-stock company with an attractive economic, organizational and technical potential both under Polish conditions and on the European Union market, the owner's plan will probably end success-fully. (original abstract)
XX
Przedsiębiorstwa, podejmując decyzje o wyborze określonych źródeł kapitału, powinny rozważyć szereg czynników przemawiających za ich wykorzystaniem do celów przedsiębiorstwa. Istotnym elementem jest również uwzględnienie przy wyborze kosztu wykorzystania danego źródła w porównaniu z innymi. Przedsiębiorstwa posiadają dość dużą dostępność do opisywanych źródeł, jednakże ich wykorzystanie zależne jest m.in. od takich czynników, jak np. posiadanie zdolności kredytowej czy też możliwości uczestnictwa w obrocie giełdowym oraz pozagiełdowym. Rozwój rynków finansowych powoduje jednak wzrost możliwości pozyskania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)
EN
This article shows the possibilities of capital gaining by Polish companies. It also indicates the main sources of capital with its availability, with particular consideration to profit, credits, venture capital, emissions of shares, bonds, leasing, factoring and also franchising.(original abstract)
XX
Zadaniem opracowania jest przedstawienie zależności jaka ma miejsce pomiędzy poziomem i strukturą kapitału obrotowego a stanem płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Utrzymywanie kapitału obrotowego na odpowiednim poziomie pomaga unikać problemów związanych z płynnością finansowa. Przedstawiono czynniki mające wpływ na poziom i strukturę kapitału obrotowego.
EN
In the article, the author focuses on the relationship between the level and structure of operating capital and a company`s financial liquidity. Maintaining operating capital at an appropriate level helps an enterprise avoid financial liquidity problems. It should be emphasised that many factors affect the level and structure of operating capital, which impact not only on financial liquidity but also on the profitability of a given enterprise. (original abstract)
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.