Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1403

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  potas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
PL
Oceniono przydatność w rolnictwie odpadów z dwóch cukrowni. Analiza chemiczna wykazała, że zawierają one składniki pokarmowe niezbędne dla wzrostu roślin (K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Si). Składników szkodliwych nie stwierdzono lub ilość ich była tak niewielka, że nie powinna stanowić zagrożenia. Ze względu na wysoką zawartość potasu (ponad 30% K) występującego w odpadach w postaci rozpuszczalnej w wodzie mogą one być cennym źródłem tego składnika. Jedną z możliwości wykorzystania jest uzyskanie z odpadów nawozów PK lub NK przez zmieszanie ich z nawozem fosforowym lub azotowym.
EN
Assesment of the usability of wastes from sugar factories as a source of potassium. The agricultural usability of wastes rfom two sugar factories was evaluated.The wastes contain important plant nutrients (K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Si), and compounds harmful for plants were not analytically detedted or their amount was neglible. Because of high content of watersoluble potassium compounds (over 30% K) the wastes are a valuable source of that plant nutrient and can be used as a raw for fertilizers manufacturing. The fertilizers may be the PK or NK by mixing the wastes with a single phosphate or nitrate fertilizer, respectively.
PL
Zbadano możliwość pomiaru dużych stężeń sodu i potasu przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody pomiaru stężenia pierwiastków metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej o zmniejszonej czułości oznaczania (zastosowanie skróconej drogi promieniowania w ośrodku absorbującym). Ustalono optymalne warunki pomiaru obu metali we wzorcach przy zastosowaniu trzech różnych długości drogi promieniowania w ośrodku absorbującym (palnik obrócony pod kątem 90°, 60°, 30° względem osi optycznej. Pozytywne wyniki, świadczące o możliwości znacznego obniżenia czułości oznaczania, uzyskano w przypadku potasu. Zbadano wpływ anionów (Cl[-], SO4[2-], PO4[3-]) na pomiar dużych stężeń potasu oraz podano metodę eliminacji występujących interferencji.
PL
W pracy analizowano zawartość sodu, potasu i wapnia w przekroju pionowym wody oraz w osadzie dennym Zbiornika Rybnickiego. Średnie zawartości badanych metali w wodzie wynosiły: 109 mgNa/dm3, 11 mgK/dm3 i 52 mgCa/dm3. Zawartość badanych metali w osadzie dennym wahała się w zakresie ... . W wodzie powierzchniowej i przydennej obserwowano korelację zawartości sodu z zawartością potasu i wapnia. W osadzie dennym występowała zależność między zawartością sodu i potasu oraz potasu i wapnia.
EN
In the work content of sodium, potassium and cacium in the vertical profile of water and bottom sediment in the Rybnik Reservoir was analysed. The mean contents of the examined metals in the water amounted to: 110 mgNa/dm3, 11 mgK/dm3, 60 mgCa/dm3. The content of the metals in the sediment appeared in the following ranges:... . There was a significant correlation of sodium content with potassium and calcium contents in the surface and hypolimnetic water. In the sediment, there was a dependence between the content of sodium - potassium and potassium - calcium.
EN
It was studied the process of potassium intercalation in difl'erent samples of fullerene C(60): polycrystalline C6o difl'erent granularity, thin flm of C6o and C6o modified by iodine. The process of potassium charge transfer into octa- and tetrahedral structures of fullerene was presented. The process was monitored by EPR method.
PL
Opisano wyniki badań procesu interkalacji potasem różnych próbek fullerenu C6o: polikrystalicznych o różnej granulacji , cienkich warstw C(6o) oraz C(6o) zmodyfikowanego jodem. W pierwszym etapie domieszkowania obserwuje się zanik wyjściowego sygnału R o charakterystycznym współczynniku g ť 2,0026. Sygnał ten rozpoznano jako dziurowe centrum C(6o)+, bowiem jego zanik jest wynikiem rekombinacji elektron-dziura. Do opisu procesu zmniejszania się liczby paramagnetycznych centrów C(6o)3(-1) oraz otoczesnego wzrostu liczby centrów C(6o)3 wykorzystano model Avramiego. W modelu tym dla zmian integralnej intensywności linii od rodników C(6o) i C(6o)(3) uzyskano współczynnik Avramiego n bliski 2,3, co potwierdza dyfuzyjny charakter przechodzenia jonów potasu z luk oktaedrycznych fazy K(l) C(6o) (lub x-C(6o)), widzianej w EPR jako rodniki C(6o)., do luk tetraedrycznych struktury fcc erenu C(6o). W efekcie końcowym procesu domieszkowania dyfuzja prowadzi do utworzenia nadprzewodzącej fazy K3C6o w EPR -owskiego poprzez rodniki C(6o)(3-). Modyfikacje struktury C6o obserwowane w różnych materiałach fullerenowych wpływając na fazę K(3)C(60) umożliwiły sformułowanie ważnych wniosków dotyczących obserwowanych dwóch temperatur przejścia do stanu nad owodzącego w układzie K(x)C(6o) ˇ 1. Dziurowy charakter EPR-owskiego centrum obserwowanego dla g ť2,0026 został potwierdzony we wszystkich rodzajach !anych próbek. Domieszkowanie potasem, a więc dostarczanie do układu elektronów, powoduje zanikanie obserwowanego w badanych próbkach sygnału C(6o+). Powodem zaniku jest rekombinacja elektron-dziura. 2. Pojawiające się w układach domieszkowanego fullerenu centra o współczynnikach spektroskopowego rozszczepienia ~ 2,0000 oraz g3 ť 2,0014 zidentyfikowano jako sygnały pochodzące od odpowiednich rodników C(6o)(1) i C(6o)(3) z faz K(1)C(6o) (lub x-C6o) i K(3)C(6o) odpowiednio. O poprawności weryfikacji przesądza kinetyka domieszkowania, opisana modelem Avramiego. 3. Domieszkowanie amorficznej cienkiej warstwy C6o o względnie silnym sygnale C6o+ generowanym naświetlaniem ultraetowym, prowadzi początkowo do bardzo szybkiego zaniku tego sygnału (pkt.1 ), a następnie generuje jedynie rodniki C6o1 . Brak w układzie rodników C6o3 oznacza, że faza K3 C6o nie tworzy się nie występuje więc nadprzewodnictwo. Fazy nadprzewodzące wobec możliwe są do zaobserwowania jedynie w układach, w których występuje faza K3C6oˇ 4. Domieszkowanie zmodyfikowanej jodem struktury C6o pokazuje, że metoda MMMA jest w stanie wykryć obecność fazy K(3) C(6o) w badanym układzie przez obserwację przejścia próbki w stan nadprzewodnictwa, gdy koncentracja rodników C(6o)(3) jest zbyt niska dla obserwacji za pomocą EPR.
PL
Badano zmiany w zawartości trzech form K i zasoby K ogółem w glebach gliniastych oraz piaszczystych, w zależności od pochodzenia i gatunku gleby oraz sposobu użytkowania. Ustalono skorelowanie dodatnie między zawartością K: ogólnego, rozpuszczalnego (w 20% HCl) i wymiennego a ilością części spławialnych w glebach. Dla tych trzech form K opracowano równania prostej regresji, które służą do prognozowania zawartości K według ilości części spławialnych w danej glebie. Gleby orne są o 30-40% bogatsze od gleb leśnych w K rozpuszczalny (w 20% HCl) i wymienny. Warstwy orne gleb gliniastych oraz piaszczystych są niskozasobne w K wymienny.
EN
Changes in content of three potassium forms and total potassium in clayey and sandy soils were examined in relation to the origin of soil and its species as well as to its utilization. A positive correlation between the content of total K, soluble (in 20% HCl) K, exchangeable K, and floatable parts of the soil was found. For these three potassium forms a regression equation was calculated, which can be use in forecast of K content according to floatable parts content of soils. Arable soils contain 30- 40% more of soluble and exchangeable K as compared to forest soils. Topsoils of clayey and sandy soils are scanty as to exchangeable form of potassium.
EN
The present studies aimed at comparing the effect of the potassium monoionic form (prepared from a model spent ion exchanger) and a conventional potassium fertilizer (KC1) on plant vegetation after addition to depleted soil. To achieve the study aim a pot experiment using orchard grass (Dactylis glomerata L.) as the test plant was carried out. The vegetation cycle lasted seven weeks. The plants were grown on four series of media: on untreated soil, on soil with added monoionic K form, on soil with added KC1 and on soil with Biona-312 substrate added (2% v/v). Biona-312 served as the control fertilizer containing all macro- and microelements. The application of monoionic potassium form positively influenced orchard grass vegetation. The addition of K form into soil increased stem wet and dry biomass, root dry biomass and total dry yield by 15, 10, 13 and 12%, respectively. Bearing in mind that the amount of dry plant matter as source material for humus formation is crucial in soil reclamation, the effectiveness of potassium monoionic form was found to be similar to that of the mineral fertilizer -KC1. Biona-312 was the most efficient fertilizer used in the study, resulting in the greatest yield of Dactylis glomerata L.
20
61%
RU
На основании результатов 28 точных полевых опытов проведенных в единоличных хозяйствах, на песчаных почвах с тремя уровнями калийных удобрений, установлено, что содержание резервного калия было обусловлено содержанием илистых частиц в почве. Суммарный вынос калия травой возделываемой без калийных удобрений был обусловлен содержанием резервных форм этого элемента, определяемых в вытяжке 1 N HNO₃. Эффективность свежего удобрения калием овса и картофеля не была обусловлена ни содержанием илистых частиц, ни содержанием усвояемого и резервного калия в пахотном и подпахотном слоях почвы. По мере выноса калия травой из почвы, повышалась эффективность свежего удобрения этим элементом овса и картофеля. Роль подпахотного слоя почвы в снабжении растений калием на песчаных почвах повышается по мере роста содержания илистых частиц. Метод EUF не приводил к существенным различиям в сравнении с методом Эгнера-Рима для определения усвояемого калия.
EN
The results of 28 exact field experiments carried out on sandy soils of private peasant farms with three potassium fertilization levels have proved that the reserve potassium content depended on the content of clay particles in soil. The summary potassium uptake by grasses cultivated without potassium fertilization depended on the content of reserve forms of this element in soil determined in 1 N HNO₃. The efficiency of a fresh potassium fertilization of oats and potatoes did not depend neither on the content of clay particles not of available and reserve potassium in the arable and subarable layer. Along with the potassium uptake by grasses from soil increased the effectiveness of fertilization of oats and potatoes with this element. The role of subsoil in supply of plants on sandy soils with potassium increased along with increasing number of clay particles. The EUF method did not differentiate to a great extent the determination results of the available potassium content as compared with the Egner-Riehm method.
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.