Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Tax rules
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego
100%
XX
Zasady podatkowe nie tworzą zamkniętego katalogu i zalicza się do nich różne postulaty, zależnie od reprezentowanych poglądów i oczekiwań kierowanych pod adresem podatków i systemu podatkowego, które kształtują się pod wpływem bieżących prądów politycznych i ekonomicznych występujących w danym państwie. Nie są zatem kanonem wiedzy, niepodlegającym zmianom, a wyrazem zjawisk zachodzących nieustannie w rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Niemniej, zasady te winny być dla każdego prawodawcy niezbędnym zbiorem reguł i teoretycznych postulatów, których przestrzeganie warunkować będzie optymalne nakładanie przez władzę publiczną obciążeń podatkowych i skuteczną realizacją przyjętych założeń i funkcji państwa. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia zasad podatkowych, zarówno w konstruowaniu poszczególnych podatków, jak i tworzeniu racjonalnego systemu podatkowego, który ma stanowić efektywne narzędzie polityki gospodarczej państwa w dobie postępującego procesu globalizacji i związanej z nim konieczności uzyskiwania przewagi konkurencyjnej wśród innych państw.(fragment tekstu)
EN
In this article the author discusses the issue related to the role of the principles of taxation in developing efficient tax system as a tool of fiscal policy. He also describes the achievements of the theory of taxation in the tax rules, and then presents the different rules in terms of their impact on the quality of taxation law, situation of taxpayers and the level of effectiveness by the state to achieve socio-economic objectives.(original abstract)
XX
Celem autorki było przedstawienie stopniowej ewolucji tradycyjnych zasad podatkowych oraz ich wpływu na współczesną doktrynę finansów publicznych.
EN
The author pays special attention to evolution of tax rules. They effect an efficient, effective and equitable structure of the tax system. The tax system should not only bring revenues to the budget, but also promote market initiatives and economic growth. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena zmian w zakresie VAT, jakie miały miejsce w ostatnich kilku latach. Analizą objęto rozwiązania polskie na tle stosowanych w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Przedmiotem rozważań uczyniono przede wszystkim zmiany stawek VAT oraz zmiany związane z unijną harmonizacją podatkową. Funkcje i zasady podatkowe stały się punktem odniesienia w formułowaniu wniosków i ocen, połączono zatem wątki teoretyczne i praktyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to overview the changes which have taken place in the field of VAT in the last few years. The analysis embraces Polish solutions in the context of those practised in other EU member countries. The particular subject of consideration are the VAT rate changes and changes related to EU VAT harmonisation. The assessments and conclusions were expressed in reference to fiscal functions and rules. Therefore, theoretical and practical threads were combined. (original abstract)
4
100%
XX
Cel - podstawowym celem niniejszej publikacji jest analiza ulgi prorodzinnej w aspekcie zasady sprawiedliwości podatkowej. Metodologia badania - osiągnięcie celu wymagało wykorzystania metod opisowo-statystycznych. Wykorzystano także metodę bezpośrednią - kwestionariuszową. Wynik - przeprowadzona analiza statystyczna wskazuje, iż ulga prorodzinna jest instrumentem adresowanym do rodzin wielodzietnych zamożnych i mimo dokonanych zmian w zasadach jej naliczania jest trudno dostępna dla najmniej zarabiających. Równocześnie wyniki badań empirycznych sygnalizują, że istnieje duże poparcie społeczne dla zwiększania katalogu ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych jako elementu technicznego dającego większe poczucie sprawiedliwości. Oryginalność/wartość - zasadniczą wartością tej publikacji jest analiza zasady sprawiedliwości w podatku osobistym w aspekcie prorodzinnym. Znamiona oryginalności nadają natomiast prezentowane badania empiryczne przeprowadzone wśród gospodarstw domowych(abstrakt oryginalny)
EN
The primary purpose of this publication is to analyze pro-family relief in the context of the principle of tax justice. Target implementation required the use of descriptive methods. The direct method - questionnaire was also used. Statistical analysis indicates that family allowance is an instrument addressed to large families of wealthy people and despite the changes made in the way it was calculated it is unattainable for those with lower income. At the same time the results of empirical research show there is considerable public support for increasing the catalog of personal income tax relief as a technical element giving greater sense of justice. The main value of this publication is the analysis of the principle of personal income tax in the pro-family aspect. The empirical research carried out among households, which is presented in this article, gives it the signs of originality(original abstract)
5
Content available remote Tax system performance in the Republic of Serbia
75%
EN
Determination of Serbia to join and integrate into European Union (EU) calls for further reforms in economic laws and standards, among which, taxation policy takes one of the top places. After many years of preparations and delays, the Republic of Serbia adopted a set of laws in the field of taxation policy. However, achieved results are not sufficient to provide full-fledged tax system consistent in its taxation structure and attractive to FDI.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie inicjatyw podejmowanych przez państwa UE mających na celu ograniczenie agresywnej optymalizacji podatkowej oraz ocena, w jakim stopniu Polska wdraża zalecenia międzynarodowe. Problem unikania opodatkowania oraz harmonizacji prawa odniesiono do zasad podatkowych spójności zewnętrznej i sprawiedliwości oraz zasady suwerenności stanowienia podatków bezpośrednich. Zastosowano metodę analizy dokumentów źródłowych, którymi są unijne dyrektywy oraz polskie przepisy podatkowe. Agresywna optymalizacja podatkowa narusza zasadę sprawiedliwości pozbawiając dochodów państwa, w których został on wypracowany, zużywano zasoby i korzystano ze środowiska. Zasada zewnętrznej spójności leży u podstaw harmonizacji przepisów ogólnych. Przywilej suwerenności stanowienia podatków bezpośrednich wyklucza jednocześnie ujednolicenie przepisów szczegółowych. Polska jako adresat Dyrektywy 2016/1164 w pełni wdrożyła jej zalecenia w zakresie przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania. (abstrakt oryginalny)
XX
We Wspólnocie Europejskiej zharmonizowane zostały jedynie dwa podatki pośrednie: podatek od wartości dodanej i podatek akcyzowy. Dokonał się w niej natomiast niewielki postęp w zakresie harmonizacji opodatkowania dochodów przedsiębiorstw. Przedstawiono projekty harmonizacji opodatkowania tych dochodów i ich podstawy teoretyczne. Omówiono w nim także teorię konkurencji podatkowej, według której podatki dochodowe nie powinny być harmonizowane.
EN
The increasing competitiveness of the world economy, growing unemployment, and economic stagnation contributed to the implementation of a new strategy for the European Union. The basic goal of this strategy is to become the most dynamic and competitive economic zone in the world by 2010. Harmonization of corporate taxation plays a key role in achieving the mentioned objective. The paper describes the recent European Community proposals concerning this process. The suggested measures are aimed at tackling the tax-related inefficiencies, removing obstacles to cross-border activities and limit the distortions which arise from the interaction of different tax systems. The author considers advantages of harmonization, pointing out the fact that it can facilitate tax rules and provide efficiency gains for companies as well as for tax authorities. The article also presents the implications of the EU enlargement for the tax competition between the member states. (original abstract)
XX
Przedstawiono istotę efektywności oraz sprawiedliwości podatkowej. Omówiono zasady podatkowe jako wyznacznik racjonalnego systemu podatkowego. Zamieszczono analizę podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.
EN
Tax systems existing in Europe are progressive and largely destined to finance redistribution programmes. Existing tax systems are far from being efficient and just. The question is what can be done to approach the desired state of affairs in which the taxes are low, equal, simple and thus more just. Tax system must be based on clear principles. Tax should be simple and understandable, stable, predictable, adequate, efficient and fair. Taxes should be based on ability to pay. A tax system should be aligned with the economic goals of the jurisdiction imposing the tax. (original abstract)
XX
Polityka fiskalna jest jednym z podstawowych narzędzi służących realizacji wyznaczonych celów gospodarczych i społecznych. Za pomocą poszczególnych elementów polityki fiskalnej państwo może wpływać na decyzje podatników, a przez to kształtować politykę gospodarczą. Realizowana polityka fiskalna w dużej mierze determinuje rozwój podmiotów gospodarczych. Może być stymulatorem, a może również stanowić barierę dla ich rozwoju. Wymagania stawiane przed polityką fiskalną sprawiają, że powinna ona spełniać wysokie kryteria jakościowe wyrażone w zasadach podatkowych. Należy postawić hipotezę, że pomimo wielowiekowych doświadczeń oraz postępu w teorii finansów publicznych stosowanie zasad podatkowych w praktyce napotyka liczne trudności. Celem artykułu jest przedstawienie zasad, jakimi powinna być kierowana polityka fiskalna, by mogła stanowić skuteczne narzędzie dla realizacji takich celów, jak wzrost zagregowanego popytu i poziomu zatrudnienia oraz przyczyn niemożliwości pełnego wykorzystania lansowanych zasad podatkowych. Studium zostały poddane funkcje i zasady podatkowe jako podstawowe kryteria systemu podatkowego. (fragment tekstu)
10
75%
XX
W artykule poruszono kwestię spełnienia zasady równomierności i sprawiedliwości opodatkowania w aspekcie stosowania określonych rozwiązań w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych jako narzędzia polityki fiskalnej państwa. W tym celu omówiono dorobek teorii opodatkowania w zakresie zasad podatkowych, a następnie zaprezentowano obserwowane w Polsce tendencje w stosowaniu kwoty wolnej od podatku i ulg podatkowych. W tym kontekście przeprowadzono analizę wpływu tych elementów podatku na poziom opodatkowania dochodów oraz ich znaczenia dla poziomu skuteczności osiągania przez państwo celów społeczno-ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article the author discusses the issue related to the fulfillment of the principle of equal and fair taxation in terms of specific solutions in the construction of personal income tax as a tool of fiscal polical. He also describes the achievements of the theory of taxation in the tax rules, and then presents the trends observed in Poland in the use of tax-free amount and tax reliefs. In this context the author analysis the impact of these tax items on the level of income taxation and their significance for the effectiveness of achieving the socioeconomic objectives.(original abstract)
XX
Strategia podatkowa stanowi istotny element działalności korporacji międzynarodowych. Przy jej formułowaniu uwzględnia się między innymi różnego rodzaju instrumenty hybrydowe. W opracowaniu określono możliwość zastosowania tzw. podmiotów hybrydowych w strategiach korporacji międzynarodowych. Najpierw wyjaśniono istotę tych podmiotów, następnie przedstawiono ich modele a na końcu amerykańskie regulacje podatkowe odnoszące się do podmiotów hybrydowych oraz ich skutki finansowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Tax strategy is an important component of multinational corporation operations. It involves, inter alia the application of diversified hybrid instruments. This article addresses the usage of hybrid entities, which gained on popularity after the introduction of the cheek-the-box regulations in the United States in 1997. The author explains the nature of an hybrid entity, presents classic and reverse hybrid models and overviews the American regulations and their role in international tax planning strategies. (original abstract)
XX
W Polsce nie ma zdefiniowanego pojęcia zasad podatkowych ani ich katalogu. Treść określenia "zasady podatkowe" została po raz pierwszy zinterpretowana przez Adama Smitha, który wskazał, że powinny one obejmować pewne właściwości i zalecane cechy. Przez pojęcie zasad podatkowych należy rozumieć kryteria i warunki, którym powinien odpowiadać podatek. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji kształtowania się historycznie definicji zasad podatkowych, uwzględniających w swej konstrukcji aspekty polityczne, ekonomiczne, sprawiedliwości podatkowej i prawne.(abstrakt oryginalny)
EN
Poland does not have a defined concept or list of tax rules. 'Tax maxims' were first interpreted by Adam Smith, who stated that they should encompass certain properties and recommended features. The notion of tax rules should be understood to mean criteria and conditions that taxation should reflect. The objective of the article is to present the evolution of the historic formation of the definition of tax rules, taking into account political, economic, tax justice and legal aspects within its structure.(original abstract)
XX
Najczęściej analizowanym aspektem zróżnicowania i dynamiki systemów podatkowych jest ich struktura oraz wpływ na takie parametry ekonomiczne, jak wzrost gospodarczy czy poziom bezrobocia. W niniejszym artykule zwrócono uwagę natomiast na przestrzeganie zasad podatkowych, które od czasów A. Smitha stanowią instytucjonalne ramy opodatkowania. Stąd też celem opracowania jest ocena funkcjonowania systemów podatkowych wybranych państw UE w odniesieniu do formułowanych w literaturze zasad podatkowych. Dla każdej z czterech klasycznych zasad podatkowych zaproponowano miary pozwalające na ocenę ich wypełniania. Pozwoliło to stworzyć ranking krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia wypełniania tych zasad. Wykorzystano w tym celu syntetyczny miernik rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The most frequently analyzed aspects of diversification and dynamics of tax systems are their structure and its impact on economic parameters such as economic growth or unemployment. In this paper, however, attention has been paid to the compliance of tax systems with tax principles. Hence, the purpose of this paper is to assess the functioning of the tax systems of selected EU countries in relation to the tax principles that were proposed by Adam Smith and for years have been the subject of extensive discussion. For each of the four classic tax principles, measures were proposed to assess their fulfillment. This allowed us to create a ranking of EU countries in terms of fulfilling these principles. A synthetic development measure method was used for this purpose.(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł ma za zadanie ukazać podobieństwo pomiędzy rozumowaniami wypracowanymi odnośnie swobód traktatowych a ujęciem zasad prawa zaproponowanym przez R. Alexego. Swobody traktatowe z traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wypracowane w toku wieloletniej działalności orzeczniczej Trybunału, posiadają szereg podobieństw do koncepcji zasad prawa zaproponowanej przez prof. Roberta Alexego. Świadczą o tym - pozycja zasad prawa w systemie prawa, możliwość stopniowalności ich wykonywania czy też odrębna metoda wychodzenia z konfliktu dwóch przeciwstawnych zasad prawa. Artykuł analizuje wybrane swobody traktatowe w odniesieniu do materii podatkowej oraz porównuje je ze schematami teoretycznymi, które zaproponował prof. Robert Alexy.(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to show the similarity between the arguments developed regarding the Treaty freedoms and the approach to the legal principles proposed by R. Alexy. Treaty freedoms from the Treaty on the functioning of the European Union, developed in the course of the Court's many years of judicial activity, have a number of similarities to the concept of the principles of law proposed by prof. Robert Alexy. This is evidenced by - the position of the principles of law in the legal system, the possibility of grading them, or a separate method of resolving the conflict of two opposing principles of law. The article analyses selected treaty freedoms in relation to tax matters and compares them with theoretical schemas proposed by prof. Robert Alexy. (original abstract)
XX
Artykuł omawia charakter prawny kryterium głównej korzyści w raportowaniu schematów podatkowych. Publikacja porusza problematykę zakresu omawianego kryterium oraz warunków uznania go za spełnione. Artykuł podejmuje próbę wyjaśnienia jak należy interpretować każdą przesłankę spełnienia kryterium głównej korzyści: uzyskania korzyści podatkowej, motywacji podatnika do osiągnięcia tej korzyści oraz co do istnienia ewentualnej alternatywnej drogi postępowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the legal character of the main benefit test, associated with the mandatory disclosure of tax schemes. The publication addresses the scope of the test as well as the prerequisites for its fulfillment. The article attempts to explain how to interpret each condition used for determining whether the main benefit test is met: obtaining a tax benefit, the taxpayer's motivation to achieve the benefit, and the existence of a possible alternative course of action.(original abstract)
XX
Pojęcie systemu podatkowego najczęściej jest definiowane jako ogół podatków obowiązujących w danym miejscu i czasie. Jednak by system podatkowy spełniał przypisane mu funkcje, winien być systemem logicznym i spójnym wewnętrznie. Teoria prawa podatkowego na przestrzeni lat wypracowała pojęcie zasad podatkowych, według których winien być konstruowany zrozumiały i wewnętrznie spójny system podatkowy. W polskich warunkach funkcjonowania prawa podatkowego zasady podatkowe pozostają w sferze badań teoretycznych, poza wybranymi elementami, dotyczącymi głównie postępowania podatkowego. Stosowanie zasad podatkowych wypracowanych przez teorię prawa podatkowego winno się przyczynić do poprawy efektywności systemu podatkowego, tworząc stabilną podstawę funkcjonowania poszczególnych podatków.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of tax system is usually defined as all taxes applicable in a given place and time. However, tax system should be logical and internally coherent to fulfill functions placed upon this system. Over the years the theory of tax law has developed the concept of tax rules, according to which tax system should be constructed understandably and consistently. In the Polish tax system, tax rules remain in the field of theoretical research except for selected elements. The use of tax rules should help to improve the efficiency of tax system, creating a stable basis for the functioning of various taxes.(original abstract)
XX
Autor analizuje zmiany w konstrukcjach podatków obciążających działalność gospodarczą pod kątem przestrzegania zasad podatkowych. Analizie poddano podatki dochodowe od obrotu i majątkowe. Całość rozważań zamykają sformułowane przez autora wnioski. (abstrakt oryginalny)
EN
The author is analyzing changes in the construction of the taxes concerning enterprises including the observance of tax rules. Income taxes on properties and sales were analyzed. In the end of the article the author formulates conclusions. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza pojęcia sprawiedliwości w ujęciu prawnym na przykładzie sprawiedliwości podatkowej. Autor, definiując pojęcie sprawiedliwości, wskazuje na jej wieloaspektowy i złożony charakter oraz na brak normatywnej definicji tego pojęcia. W artykule został poruszony aspekt sprawiedliwości opodatkowania przez pryzmat zasad składających się na pojęcie sprawiedliwości podatkowej. Przedstawiono także ujęcie sprawiedliwości podatkowej w Konstytucji RP, uwzględniając różnice w opodatkowaniu osób fizycznych i prawnych z punktu widzenia zasady zdolności płatniczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyze the concept of legal justice on the example of tax justice. By defining the concept, the Author points out its multifaceted and complex character, noticing the lack of a normative definition of the idea of legal justice. The article deals with the taxation justice through the prism of taxation justice principles. The author recognizes also the inclusion of tax justice in the Constitution, taking into account differences in the taxation of natural and legal persons from the payment capability principle point of view.(original abstract)
XX
Artykuł prezentuje ocenę zasadności budowania i funkcjonowania racjonalnego systemu podatkowego opartego na podstawowych, stworzonych przez Adama Smitha, zasadach podatkowych, które mimo upływu lat pozostają wciąż aktualne. Określone reguły, stosowane przez władze, wymuszone są przez funkcjonowanie systemu podatkowego. W warunkach: społecznych, ekonomicznych, politycznych, historycznych winny zapewniać przystosowanie podatków do wartości szeroko uznawanych w danym społeczeństwie, jak również minimalizować skutki niosących ze sobą ciężarów. Głównym zaś ich zadaniem jest przynoszenie państwu stałych i odpowiednio wysokich dochodów. Podatek stanowi złożoną kategorię prawną i ekonomiczną, warunkującą funkcjonowanie państwa, wpływającą na cały obieg gospodarczy. W teorii finansów podatki zajmują od wieków jedną z podstawowych pozycji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents tax principles. Taxes should be simple and understandable, stable, predictable, adequate, efficient, fair, competitive and visible. To create an excellent system of taxation it is necessary to first establish a set of high standard principles for taxation. The main principles of taxation were defined by Adam Smith (1776, Wealth of Nations) who can be regarded as the "Godfather" of economics. An adequate and rational tax system raises enough funds to sustain public services and it is in accordance with tax rules. Complicated tax rules make the tax system difficult for citizens to understand. Complexity also makes it harder for governments to monitor and enforce tax collections. The assessment is based on a theoretical approach. The authors pay special attention to the evolution of tax rules. (original abstract)
XX
Autorka opisała zmiany zachodzące w systemie podatkowym w zmieniającym się państwie polskim w XX wieku. Zagadnienie to, jest tudne ze względu na niemożność dokonania porównań poszczególnych rozwiązań z okresu II i III RP oraz PRL.
EN
The author describes changes in Poland's tax system in 20th century. The issue is difficult because there is no possibility of a comparison between selected solutions during the period of the Second and Third Republic of Poland as well as the People's Republic of Poland. (AŁ)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.