Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 226

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polymer composites
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
100%
EN
Pultrusion is a composite manufacturing process in which fibers are pulled continuously through a resin bath for resin impregnation before entering in a heated die, where an exothermic cure reaction occurs. The thermal energy necessary to the reaction system depends upon many aspects such as cure kinetics and pulling speed. Generally, six rectangular heaters are coupled on the pultrusion die surface to heat the material. In the present work, it was possible to check that the energy rate can be largely reduced by changing this usual heating configuration. A new configuration based on an internal heating with smaller superficial area was simulated by a CFD model. The results were compared with experimental results from the reported literature and showed that the proposed configuration was able to cure the material in efficient way. In order to find the minimum energy rate we used a particle swarm optimization algorithm.Pultrusion is a composite manufacturing process in which fibers are pulled continuously through a resin bath for resin impregnation before entering in a heated die, where an exothermic cure reaction occurs. The thermal energy necessary to the reaction system depends upon many aspects such as cure kinetics and pulling speed. Generally, six rectangular heaters are coupled on the pultrusion die surface to heat the material. In the present work, it was possible to check that the energy rate can be largely reduced by changing this usual heating configuration. A new configuration based on an internal heating with smaller superficial area was simulated by a CFD model. The results were compared with experimental results from the reported literature and showed that the proposed configuration was able to cure the material in efficient way. In order to find the minimum energy rate we used a particle swarm optimization algorithm.
PL
Prasowanie ciągłe jest procesem służącym do wytwarzania kompozytów, w którym włókna są przeciągane w sposób ciągły przez kąpiel z impregnatu z żywicy, a następnie podawane do podgrzewanej matrycy, w której następuje reakcja egzotermiczna powodująca polimeryzację. Energia cieplna niezbędna dla tej reakcji zależy od wielu czynników, takich jak kinetyka procesu i prędkość przeciągania. Sześć prostokątnych grzejników jest przeważnie umieszczanych na powierzchni matrycy aby nagrzać materiał. W niniejszej pracy wykazano, że moc potrzebna do zajścia reakcji może być znacznie ograniczona poprzez zmianę tego powszechnie stosowanego w praktyce układu grzejników. W zaproponowanej nowej konfiguracji zastosowano grzejniki wewnętrzne o mniejszej powierzchni. Nowy układ symulowano modelem wykorzystującym komputerową dynamikę płynów (ang. Computational Fluid Dynamics - CFD). Wyniki symulacji porównano z dostępnymi w literaturze pomiarami i wykazano, że zaproponowany układ grzejników umożliwia obróbkę materiału w sposób bardziej efektywny. Metoda roju cząstek została zastosowana do znalezienia minimum mocy.
PL
Zaprezentowano założenia do konstytuowania ablacyjnych właściwości termoochronnych kompozytowych powłok wytworzonych na bazie żywicy epoksydowej (E) oraz osłon autonomicznych o osnowie fenolowo-formaldehydowej (F-F), modyfikowanych wysokotopliwymi napełniaczami proszkowymi (węglikiem krzemu SiC, tlenkiem aluminium Al2O3, roztworem stałym WCTiC, proszkiem wolframu W). Przedstawiono metodykę badań ablacyjnych, dobór komponentów i składy kompozytów proszkowych, wyniki badań ablacyjnych oraz wytrzymałości na rozciąganie materiału pierwotnego, wnioski.
EN
The ways of modification thermo-protective ablative properties of polymer autonomic composite shields and painted coverings were presented. The methodology of ablation research, selection of components and tape matter of composites with epoxy or phenol formaldehyde matrix and high melting pulveraceous fillers, the results and conclusions of research was shown. The research carried out on this project is an attempt to explain the effect of ablation material components on the average linear rate of ablation, the mass waste and the back side temperature of specimen.
3
Content available remote Influence of reinforcement phase form on bending strenght of polymer composites
80%
EN
Composites belong those materials that are systematically developed due to the rapid technological advancements observed in recent years. These materials are successfully used in various fields just because it is possible to obtain the desired properties through adequate selection of the reinforcement and matrix, the components of a new material. It is important, however, that the distribution of the reinforcement phase be as uniform as possible, particularly in laminates, where reinforcement layers undergo saturation. If this requirement is satisfied, the composite has good quality, especially when high material strength is the desired property. In this study, two kinds of laminate composites that differ in their reinforcement type are compared. In both cases, the reinforcement was composed of glass fiber (a mat, made of roving, cut into short pieces, chaotically placed in a plane; and a woven fabric, made of long roving, produced by interweaving bundles of fiber glass at a right angle in the plane). The matrix was epoxy resin (Epidian 5 with Z1 hardener). A series of samples was prepared, that differed in the number of reinforcement layers (3, 6, 9, 12). They were tested for bending according to the PN-EN ISO 178 standard: 'Synthetic materials: determination of properties in bending tests', using a testing machine H10K-T. The test results lead to a conclusion that the best bending properties are obtained for laminates with reinforcement arranged in the form of a fabric, which is due to the advantageous distribution of stresses on the long fibres of the reinforcement. Bending strength also depends on the number of reinforcement layers. In this respect, both types of material (mat, fabric) with nine layers yield the best results. The calculated values will be utilized in further research for the creation of a mathematical model describing the strength of tested laminates depending on the number of layers and type of reinforcement phase.
PL
Materiały kompozytowe należą do grupy materiałów, których technologia rozwija się w ostatnich latach bardzo szybko. Materiały te swój sukces zawdzięczają możliwości uzyskania korzystnych właściwości przez umiejętne dobranie wzmocnienia i osnowy stanowiące komponenty nowego, innego materiału. Ważne jest jednak, aby rozkład fazy wzmocnienia (szczególnie w przypadku kompozytów warstwowych wytwarzanych przez nasycanie) był możliwie równomierny. Zapewnia to dobrą jakość kompozytu i jest bardzo ważnym elementem z punktu widzenia wytrzymałości materiału. W pracy porównano dwa rodzaje kompozytów w formie laminatów różniące się typem fazy wzmocnienia. Wzmocnienie stanowiło w obu przypadkach włókno szklane (w pierwszym przypadku: maty wykonanej z rovingu ciętego na krótkie odcinki, które były rozłożone w sposób chaotyczny w płaszczyźnie; w drugim: tkaniny wykonanej z rovingu długiego, powstającego w wyniku przeplatania ze sobą wzajemnie prostopadłego ułożenia pasm włókna), osnowę: żywica epoksydowa (Epidian 5 z utwardzaczem Z1). Przygotowano serię próbek w układzie 3, 6, 9, 12 warstw wzmocnienia, które poddano próbie zginania zgodnie z PN-EN ISO 178 ("Tworzywa sztuczne: oznaczanie właściwości przy zginaniu"), na maszynie wytrzymałościowej H10K-T. Jak wynika z przeprowadzonych badań, najlepsze właściwości na zginanie daje zastosowanie w laminacie wzmocnienia w formie tkaniny, co spowodowane jest korzystnym rozkładem naprężeń w długich włóknach wzmocnienia. Wpływ na wytrzymałość na zginanie ma również ilość warstw wzmocnienia i w obu badanych przypadkach (tkanina, mata) najkorzystniej wypada laminat o 9 warstwach wzmocnienia. Wyznaczone wartości będą podstawą (w dalszych badaniach) do stworzenia modelu matematycznego opisującego wytrzymałości badanych laminatów w zależności od ilości warstw i rodzaju fazy wzmocnienia.
PL
Omówiono problem uszkodzeń wywołanych w kompoz.ycie polimerowym przez poprzeczne obciążenia udarowe. Uszkodzenia udarowe obniżają wytrzymałość materiału oraz ułatwiają inicja-cję korozji naprężeniowej, co ogranicza efektywność stosowania kompoz.ytów polimerowych. Omówiono wyniki badań wpływu uszkodzeń udarowych na strukturę i wytrzymałość laminatu epoksydowo-szklanego wzmocnionego tkaniną. Przedstawiono rezultaty prób zmęczeniowych próbek z uszkodzeniem udarowym. Stwierdzone zmiany wytrzymałości na zginanie badanego la-minatu stanowią potencjalnie mniejsze zagrożenie w porównaniu do otwartych pęknięć poprzecz-nych widocznych już przy najmniejszej stosowanej energii uderzenia.
EN
Damage in polymer composite induced by lateral impact loads is discussed. This type of dama-ge reduces strength characteristics of a material and gives rise to stress corrosion being thus a principal limiting factor in application of composites in many areas of technology. The paper pre-sents results of investigations on the effect of impact damage on microstructure and strength of a glass-fabric reinforced epoxy laminate. Both static and cyclic tests were carried out to assess the most common combination of loads found in service. The chief conclusion states that open lateral cracks arising from impact pose the severest danger. They are formed by even mild impacts and must be regarded more detrimental to the material integrity than the observed decrease in bending strength.
PL
Zbadano zachowanie dwóch laminatów o osnowie winyloestrowej, wzmocnionych włóknami aramidowymi i szklanymi w stanie suchym i po zanurzeniu w wodzie. Materiały poddawane są badaniom ze względu na potencjalne zastosowanie w okrętownictwie i brak podobnych danych w literaturze. Wzmocnienie laminatów miało postać tkaniny hybrydowej aramidowo-szklanej (1) lub składało się z na przemian ułożonych jednorodnych warstw włókien aramidowych (Tworon) i szklanych (2). Zbadano chłonność wody do nasycenia (70°C), określając współczynniki dyfuzji wody, zgodnie z II prawem Ficka. Określono właściwości laminatów w próbie zginania i ścinania międzywarstwowego. Laminaty (1) chłoną wodę znacznie wolniej niż laminaty (2) i nasycają się przy wyższej zawartości wody pomimo nieznacznie tylko wyższej zawartości higroskopijnych włókien aramidowych. Wytrzymałość na zginanie i ścinanie międzywarstwowe, jak i moduł sprężystości przy zginaniu są wyższe dla laminatu wzmocnionego tkaniną hybrydową. Dotyczy to zarówno stanu suchego, jak i nasycenia wodą. Woda zaabsorbowana przez laminat wywołuje widoczną degradację mikrostruktury, objawiającą się licznymi pęknięciami na granicy włókien i żywicy. Defekty te nie wywołują obniżenia wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe, ale znacząco zmniejszają odkształcenie próbki przy zginaniu.
EN
Two vinyl ester laminates reinforced with aramid and glass fibres have been tested in dry condition and after immersion in water. Materials were tested for their potential use in marine applications. The reinforcement was in the form of woven hybrid aramid-glass fabric (1) or woven aramid fibre layers interleaved with woven glass fibre layers (2). Accellerated water immersion tests (70°C) have been conducted followed by flexure and interlaminar shear strength (ILSS) tests. Water absorption curves have been plotted (Fig. 1) and diffusion coefficients have been calculated. Despite only slightly higher fraction of hygroscopic aramid fibres moisture absorption saturation values as well as diffusion coefficients were found higher for composite (2). Flexural strength and modulus and interlaminar shear strength have also been found superiour for hybrid fabric-reinforced laminates (Figs. 2, 3). This refers both to the dry and wet condition. It has been demonstrated that water causes serious damage in the microstructure of the laminates consisting mainly of fibre/matrix debonding (Figs. 4, 5). These defects have little effect on the flexural strength properties of the laminates. ILSS and flexural strength of the laminates in the dry and wet condition were very similar. However, the reduction in the elastic modulus and dramatic decrease in the deflection of the samples have been observed following water saturation.
PL
Zakres badań niniejszej pracy obejmuje wpływ różnych parametrów technologicznych i środowiskowych na własności wytrzymałościowe kompozytu polimerowego wzmocnionego włóknem szklanym. Omówiono wpływ czynników środowiskowych w polu obciążeń na fizyko-mechaniczne własności kompozytu polimerowego.
EN
The paper focuses on the influence of technology and atmosphere on the strength of fiber glass-reinforced polymer-matrix composite materials. Two technologies were analyzed: RIM (Resin Infusion Molding) and RTM (Resin Transfer Molding). The incidental effect of water and the corrosion environment in the load field was also analyzed. Other physical and mechanical properties of a polymer-matrix composite were also studied.
7
Content available remote Environmental degradation of advanced fibre hybrid composites
80%
EN
Water absorption, water-induced degradation of flexural properties and failure mechanisms were investigated in hybrid aramid-glass fibre-reinforced/epoxy 4 ply laminates. After extended periods of service, significant water absorbtion (ca. 3,5 wt%) resulted in deterioration of flexural strength by ca 20% and of the interlaminar shear strength by ca. 30%. Following water immersion, under flexural loading aramid-glass fibre reinforced/epoxy composites failed by aramid fibre buckling and fibre/matrix interfacial damage propagation, whereas the principal failure mechanisms in glass fibre composites are single or multiple ply and fibre fractures. Plots showing changes in stress regimes responsible for damage development in dry/wet specimens, failure maps of stress versus % water/failure mechanism, are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac technologicznych nad wytwarzaniem kompozytów polimerowych wzmacnianych krótkim włóknem aramidowym. Włókno aramidowe pochodziło z odpadów poprodukcyjnych powstających podczas wytwarzania wkładów balistycznych do kamizelek kuloodpornych oraz z wkładów, których okres użytkowania już minął.Do wytwarzania kompozytów wykorzystano technologię RTM (ang. – Resin Transfer Molding). Jako osnowę polimerową stosowano żywice epoksydowe w trzech rodzajach kompozycji.Odpadowe włókno aramidowe występowało w postaci fragmentów tkanin. Proces fragmentacji tkanin do postaci sfibrylizowanego, krótkiego włókna realizowano poprzez cięcie zamrożonych odpadów w osnowie wodnej w postaci prętów i rozwłóknianie w środowisku wodnym (Patent nr 195366).Tak przygotowane włókno przetwarzano do postaci płaskich spójnych kształtek. Kształtki o formacie A – 3 formowano z zawiesiny wodnej na specjalnym stanowisku. Wysuszone kształtki stanowiły gotowy materiał wzmacniający kompozyty. Kształtki wykazywały cechy materiału o strukturze qasianizotropowej. Włókna były ułożone płasko warstwami. Ostateczną operacją był proces prasowania kształtek kompozytowych w formie. Zgodnie z zasadami RTM kształtkę wzmacniającą zamykano w gnieździe formy. Termoutwardzalna żywica epoksydowa była wprowadzana pod ciśnieniem do nagrzanej formy, przesycając materiał wzmacniający. Po utwardzeniu kształtka była usuwana z formy. Kształtki były przeznaczone do wykonania próbek do badań wytrzymałościowych i strukturalnych. Wyniki tych badań zostaną przedstawione w kolejnej publikacji.
EN
The results of technological work over the production of polymer composites reinforced by short aramide fibers are presented in the paper. The aramide fibers were obtained as nascent waste material at the manufacture of ballistic panels to bullet-proof vests and from panels for which the useful service life has already passed. The technology RTM (Resin Transfer Molding) and the epoxy plastics in three kinds of the composition were used as polymer warp to manufacture composites. The waste aramide fibers appeared in the form of fragments of fabrics. The fragmentation of fabrics into the form of fibrillated short fibers is carried out by cutting frozen waste material in the hydrous warp in the form of rods. (Patent No 195366) The defibered aramide fibers were reprocessed into the form of flat solid pieces. The pieces having the size A - 3 were formed from the hydrous suspension on the special standing. Dried pieces created ready composite reinforcing panels. Pieces have the quasianizotropic structure and the fibers are arranged into flat layers. A final operation was the pressing of composite shaped pieces in the mould. In accordance with the RTM process a reinforcing shaped piece was closed in the mould and the thermo set epoxy resin was injected into the warmed mould to impregnate reinforcing material. After curing the shaped piece was removed from the mould. The shaped pieces were destined to manufacture a testing lot for strength and structural tests. Results of these tests will be presented in next papers.
9
Content available remote Study of the electrical properties of polystyrene-foliated graphite composite
80%
EN
The present paper reports the development of polystyrene-foliated graphite composites via a hot compression moulding technique. Foliated graphite, as obtained by the sonication of expanded graphite, was used as a filler. A distinct percolative behaviour was observed in the variation of conductivity of the composites as a function of graphite concentration. At the percolation concentration of graphite content (0.02 vol. fraction), the conductivity is found to be ca. 10-5 S/cm. The percolation behaviour was analyzed using the generalized effective media equation. An estimation of the interparticle distance between the filler particles/clusters in the composites was made. The analysis of current-voltage characteristics revealed that near the percolation threshold the electrical transport is due to tunnelling of charge carriers, while above the threshold it is ohmic in nature.
10
Content available Composite GFRP u-shaped footbridge
80%
EN
The paper presents proposals for the use of glass fiber reinforced polymer composites for the construction of engineering objects, known and commonly used in the shipbuilding industry. An example of a pedestrian footbridge was used in this case, which, despite the considerable thickness of the structural material, was made using infusion technology in one production cycle. The designed and produced footbridge span is durable, dynamically resistant, incombustible, easy to install and maintain, resistant to weather conditions and also aesthetically interesting. For footbridge production environmentally friendly PET foam core may be used. It may come from recycling of used plastic packages and which is produced with less energy consumption process and much less CO2 emission. The load bearing part of the structure (skin) is made of polymer laminate reinforced with glass fabrics (GFRP).
EN
Herein is given the list of developed by BeINIPIneft polymer and mineral-polymer water-based compositions, designed for enhanced recovery from carbonate formations of Belarusian oil fields, developed using flooding method. The formations агг characterized by structural heterogeneity, higher temperatures (uр to 110°С) and water salinity (uр to 300 g/l), presence of calcium chloride and magnesium chloride in high concentrations. The results of laboratory studies of compositions in static and dynamic conditions were systemized. In particular, reological behavior of compositions under temperatures simulating surface and formation conditions, compatibility with formation fluids, thermal stability, capability to create filtration resistance to water flow in high-porous environments, etc. were studied. We show the data speaking for high efficiency of developed compositions implemented in the process of EOR operations on the oil fields operated by Production Association «Belorusneft». Some of the compositions are adapted to geological conditions of high-temperature oi1 deposits of Venezuela, operated by JV «Petrolera BieloVenezolana».
12
Content available remote Degradation of GFRP Marine Laminates with Nano Particle Modified Coatings
80%
EN
Water absorption and surface blistering behaviour was studied for polyester-matrix laminates with SiO2 nanoparticle reinforced gel coats. Accelerated water immersion tests at 37°C showed that addition of 10% nanoparticles increases blisters incubation time by ca. 50% compared to 5% and 0% nanoparticles composites.
PL
W pracy zaprezentowano zalety i ograniczenia stosowania kompozytów polimerowych z włóknami roślinnymi jak również współczesne zastosowania tych materiałów. W części doświadczalnej przedstawiono wpływ promotora adhezji oraz modyfikacji włókien konopnych metodą alkalizacji na podstawowe właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie polipropylenu z włóknami konopnymi.
EN
Advantages of polymer composites with natural fibres are presented in this paper. Pres. there are found the numerous applications of composites strengthened with natural fibres, influence of compatilbilizator content and modification of hemp fibres on mechanical prop are analyzed in experimental part of this paper.
EN
In recent years, the idea of sustainable development has become one of the most important requirements of civilization. Development of sustainable construction involves the need for the introduction of innovative technologies and solutions that will combine beneficial economic effects with taking care of the health and comfort of users, reducing the negative impact of the materials on the environment. Composites obtained from the use of waste materials are part of these assumptions. These include modified epoxy mortar containing waste wood fibres, described in this article. The modification consists in the substitution of sand by crushed waste boards, previously used as underlays for panels, in quantities of 0%, 10%, 20%, 35% and 50% by weight, respectively. Composites containing up to 20% of the modifier which were characterized by low water absorption, and good mechanical properties, also retained them after the process of cyclic freezing and thawing.
PL
W rozdziałach wprowadzających omówiono wybrane właściwości kompozytów z osnową epoksydową wzmocnioną włóknami szklanymi typu E, włóknami węglowymi T 300 lub włóknami aramidowymi typu Twaron. Kompozyty z włóknami węglowymi bez preparacji (C) wykazały większe wartości wytrzymałości na ścinanie i małe wartości wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałość pouderzeniową. Kompozyty z włóknami węglowymi z powłoką epoksydową (CEPO) miały mniejsze wartości wytrzymałości na ścinanie i większe wartości wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałość pouderzeniową. Kompozyty z włóknami CEPO wykazywały w próbach niskoenergicznego uderzenia wartości wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałość pouderzeniową porównywalne z najlepszymi wartościami uzyskanymi dla kompozytów włókna szklane E / osnowa Araldit F. W pomiarach właściwości kompozytów wykonanych z przeterminowanej żywicy epoksydowej Aralid F obniżenie właściwości mechanicznych w kompozytach z włóknami węglowymi było większe niż w kompozytach z włóknami szklanymi lub aramidowymi.
EN
In the introductory chapters, a selected properties of thick selection composite plates made of epoxy resin reinforced by E glass fibers, T 300 carbon fibers or Twaron aramide fibers are presented. Composites reinforced by standard untreated carbon fibers (C) have high ILSS and low compressive and low past impact strength. Composite reinforced by carbon fibers coated with thin epoxy layer (CEPO) indicated low ILSS and high compressive and low past impact strength. In low energy impact test, the CEPO /epoxy resin showed properties comparable with the highest compressive and post impact strength of E glass fibers / Araldite F epoxy resin composites. the use of overdue epoxy Araldite F resin results in lowering mechanical properties in more expressed ratio for carbon / epoxy plates yhen for glass or aramide fibers / epoxy plates.
16
Content available remote Water sorption and blistering of GFRP laminates with varying structures
80%
EN
The microstructures, water absorption as well as blistering was studied for bi- and tri- axial glass fibre vinyl ester and polyester -matrix laminates coated with gel coat layer and uncoated. The effect of manufacturing technique on water sorption characteristics was considered. It was found that water sorption characteristics of GFRP depend on manufacturing methods. The least water intake was found for specimens having perfect microstructure due to manufacturing by infusion process. Water sorption saturation value was reached after ca. 50 days of accelerated test at 70°C and was found to correspond to 250 days conditioning at 20°C. Blistering evolution was illustrated and SEM images shown corresponding to degradation of the gel coat layer and the laminate during the exposure in water.
EN
This work investigates the effect of a frequency selective surface (FSS) composed of a regular array of square loop elements on the absorption properties of grounded ferrite composites. Polymer matrix composites of CoZnW hexaferrite powders having small magnetic loss were used as the substrate material. Computational tools were used to model the interaction between electromagnetic waves and materials and determine the reflection coefficient. Reflection loss and bandwidth were greatly improved by attaching an FSS with controlled electrical resistance (R) onto the grounded ferrite composites. For the FSS with R = 800 Ω, the minimum reflection loss decreased to –25 dB at 10 GHz and the bandwidth was broadened to 7.5-12.5 GHz with respect to –10 dB reflection loss.
18
Content available remote On degradation of glass/polyester laminate immersed in water
80%
EN
Mechanical behaviour was compared for glass/ polyester laminates manufactured in the boatbuilding plant using three methods: hand lay-up, vacuum bagging, infusion. Specimens were tested in dry condition and following accelerated water immersion test (700C- corresponding to the exposure of 30 years at 190C). In three point bending test 40-50% reduction in laminate strength was observed due to water immersion. The highest degradation was in samples manufactured using hand lay-up method, the differences in strength between both vacuum methods were insignificant. Interlaminar shear strength was reduced by 25% for infusion method which is recommended as the most efficient. Matrix plasticization and debondings as well as surface microcracks were responsible for reduction in strength for water conditioned specimens. However, no microstructural difference in type or intensity of internal damage was observed for the three sample types.
EN
The paper presents results of systematic tests of contraction and thermal expansion coefficients of materials based on polymer composites. The information on the above material properties is essential both at the design stage and during the use of finished products. Components for the samples were selected in such a way as to represent typical materials used for production of construction and moulding elements. The performed tests made it possible to monitor the analysed parameters at different stages of the technological process.
EN
Impact behaviour of glass fibre /epoxy composites with nano- SiO2 modified resin was studied in terms of low velocity impact after water exposure. Nanocomposites with 1%, 2%, 3% 5% 7% nano-SiO2 (Nanopox- Evonic) were investigated. Peak impact load and impact damage area as a function of nanoparticle contents were compared for dry specimens and for samples exposed to water (0.7 %wt. 1.7% water absorbed) at 1J, 2J 3J impact energies. For unmodified composite peak force was higher than for 3% modified specimens and higher for dry specimens than those exposed to water. Impact damage areas were plotted as a function of water contents for modified and unmodified samples. Failure modes were illustrated using SEM micrographs. Numeropus matrix cracks were the dominating failure mode in dry speciemens both unmodified and the modified. Fibre fracture was observed at 3J impact energy in all dry unmodified samples, however water exposure prevented early fibre fracture in nanocomposites. The proposed energy absorption mechanism is nanoparticles debonding.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.