Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 143

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Managerial managing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Wszelkie działania, w tym również zarządzanie, nie są pozbawione błędów. Wielu menedżerów zachwyca się nowymi koncepcjami biznesowymi, mimo że rzetelne badania skuteczności tych koncepcji są przeprowadzane dość rzadko. Zanim dana idea na dobre "osadzi się" w rzeczywistości biznesowej, ulega tak istotnym zmianom, że często ma niewiele wspólnego z pierwotnym pomysłem. Rodzą się mity, które trudno obalić. (fragment tekstu)
EN
The article considered the impact of the adopted knowledge-management style on the competitiveness of the enterprise. The knowledge-management style was associated with the techniques and methods of learning. The author used a multi-dimensional concept of the knowledge-management style, in which it was identified on the basis of a measurement of the strength of emphasis put on specific methods of learning. Changes in the competitive position and edge reflected the changes in competitiveness. It was concluded that those enterprises which employed strong variants of knowledgemanagement styles achieved much better gains in competitiveness than those enterprises which used weak variants. Moreover, it was concluded that knowledge-management styles with elements of the traditional style are more effective from the point of view of increasing competitiveness than other knowledge-management styles.
XX
Celem artykułu jest próba ukazania zmiany paradygmatu w obrębie wykorzystania paradok - sów zarządzania. W oparciu o przeprowadzoną analizę literatury poświęconej paradoksom wykazano, że od lat 70. XX wieku zmieniało się podejście do pojawiających się w organiza- cjach paradoksów. Postmoderniści zalecali wybieranie jednej z opozycji paradoksu, co skut- kowało jego eliminacją. Współcześnie podkreśla się znaczenie przekraczania paradoksu polegającego na kreatywnym wykorzystaniu istniejących napięć. Takie stanowisko jest cha- rakterystyczne dla przedstawicieli tzw. podejścia wieloparadygmatycznego. Analiza litera- tury pozwala stwierdzić, że zmiana postrzegania paradoksów w kontekście ich wykorzystania nosi pewne cechy właściwe dla zmiany paradygmatu. Jeśli w obliczu stałego zainteresowania przekraczaniem paradoksu jednocześnie zmaleje znaczenie integracji i konfrontacji, można będzie mówić o zmianie paradygmatu.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is an attempt to show a hypothetical paradigm shift within resolv- ing organizational paradoxes. The analysis of literature on paradoxes shows that since the 70s of the twentieth century this approach has changed. Postmodernists recommended the selec - tion of one of paradoxical opposition, what resulted in its elimination. Nowadays, it stresses the importance of crossing the paradox on the creative use of existing tensions. This position is characteristic of the representatives of multi-paradigm approach. The literature analysis shows that change of perception on paradoxes in the context of their use. This change bears some characteristics of paradigm shift.(original abstract)
XX
W artykule scharakteryzowano kategorię menedżerów procesów zarządzania wiedzą. Zdaniem autora cechy tej kategorii menedżerów są wynikiem zmian, jakie dokonują się w gospodarce, która w coraz większym stopniu oparta jest na wiedzy. W artykule przytoczono przykład firmy tworzącej program przygotowujący wyróżniających się specjalistów do funkcji menedżerów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article characterizes the category of managers of knowledge management processes. According to the author the features of this category of managers are the result of the changes taking place in economy, which is increasingly based on knowledge. The paper gives an example of a company that makes such a programme which prepares outstanding professionals to the managerial function.(original abstract)
5
Content available remote Zarządzanie przez integrację - wyzwanie dla współczesnych menedżerów
75%
XX
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi współczesnych menedżerów na konieczność zastanowienia się nad praktykowanymi strategiami, stylami i narzędziami zarządzania. Istotne wydaje się sprawdzenie na ile i jak sprawnie wykorzystywane są w nich aspekty współpracy i integracji wewnątrz i zewnątrzorganizacyjnej. (fragment tekstu)
EN
This article aims to demonstrate that knowledge about environment and environmental analysis are basis for good cooperation with different partners. They help in integration with them. Modern manager must to know a lot about it, he has to know how prepare climate for trust, integration and cooperation not only for outside partners but for people inside organization the same. It is still a huge challenge for a lot of them. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera przedstawienie wyników analizy poziomu wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych polskich spółek giełdowych. Analizowana kategoria została obliczona jako przeciętne roczne wynagrodzenie członka zarządu oraz członka rady nadzorczej spółki, obejmujące wynagrodzenie podstawowe i premie.
EN
The study presents the results of the analysis of the salaries of boards of management and boards of directors of Polish stock companies. To put the proper interpretation on these results it is necessary to indicate limitations of the analysis resulting from the quality of empirical data taken into account. First of all, the information about the salaries of each member of the board, especially of its president, was not applied. The lack of such data made the author use the average salary calculated for all the members of the board. It is a big simplification because if the basic relationship which was searched - the one between the effectiveness of the firm and the salaries of its managers- does really exist, it could be supposed that the essential category stated on that base by the board of directors is the salary of the president of the board. In the present analysis of the salaries of the managers only short-term elements are being considered - salaries and rewards from the profit - meanwhile the long-term components (e.g. options on shares and income from the title of ownership) start to be of bigger and bigger importance. This kind of salaries should be taken into account in the next studies. The data about the salaries in 1997 are available only for 129 companies. It sets considerable restrictions on the possibility of analysing the relationship between the dynamics of salaries and the factors that influence it. However, the annual reports prepared for 1999 can be expected to include all the information according to the ordinance (changed in 1998) about the reporting obligations of public companies. The complement of the information with the next year data will make it possible to try to analyse the case at the time profile. To cope with the task of the study the author applied one of the simplest statistical methods - a correlation analysis. The complement and verification of the data will make it possible to apply more refined
XX
Rada nadzorcza jest bezpośrednią formą sprawowania kontroli w spółce, a jej głównym obowiązkiem egzekwowanie odpowiedzialności menedżerów. W artykule omówiono ocenę działalności menedżerów oraz ich wynagradzanie i zwalnianie jako sposoby sprawowania funkcji nadzorczych. Następnie przedstawiono czynniki determinujące nieefektywność działania rad takie jak: relacje rada - menedżerowie spółki, ograniczenia czasowe i informacyjne oraz rozmiary rady nadzorczej.
EN
In this article discussed assessment of managers activity, their reward and dismiss as a ways of holding supervisory function. Next shows factors, which determine ineffective board activity such as: relations boards-company managers, time and information limit and size of supervisory board. (M.P.)
XX
Przedstawiono opinie menedżerów najwyższego szczebla na temat oceny rozwiązań zabezpieczających przed niekorzystnymi skutkami w zakresie odpowiedzialności zarządu spółki kapitałowej. (skróc. oryg. streszcz.)
EN
The increase of the importance of asset ventures is connected with quite an important matter such as separating property area from management. Such a situation implies a lot of consequences for controlling, organizing and managing as well as for taking responsibility for the way company goes. In the article there are top managers' opinions presented about the assessment of solutions whose aim is to secure the management of asset ventures from some unfavorable consequences as far as their responsibility is concerned. (original abstract)
XX
Ukazano próbę usystematyzowania przedmiotu nowego zarządzania publicznego. Przedstawiono 19 umownych kategorii instrumentów. W ramach każdej zaprezentowano instrumenty będące praktycznymi sposobami implementacji wartości nowego zarządzania publicznego.
EN
In this article, the author identifies and classifies the instruments of new public management, which are defined as any method for realising in practice the value characteristic of new public management, in reference to both its political-systemic and organisational dimensions. The author prepared his classification of the instruments based on an analysis of four studies dealing in detail with the methods of implementing new public management reforms. The author devotes the main section of the article to describing the new management instruments, dividing them into 19 categories, namely: political decentralisation, separating policy and administration, privatisation, improving delivery of public services, customer orientation, result orientation, bringing about changes in organisational culture, rationalising organisational structures, planning and strategic management, managerial approach, decentralisation and flexible personnel management, changes in accounting and reporting principles, development of financial control and financial management methods, measurement of operations, democratisation, developing accountability mechanisms, promoting ethical behaviour, limiting the role of professional corporations, changing the rules for preparing and implementing the state budget and creating and executing laws, changing the principles for implementing public programmes (policies).(original abstract)
XX
Axel v. Werder sformułował zasady racjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem, które mają przyczynić się do poprawy jakości zarządzania. Werder nie wziął jednak pod uwagę współczesnych uwarunkowań biznesu: kompleksowości i dynamiki otoczenia oraz konfliktów w grupie. W artykule autor odnósł się krytycznie do tych zasad, wskazał ich podstawowe problemy i naszkicował alternatywne perspektywy, które będą bardziej odpowiednie do zastosowania w praktyce.
EN
In the past few years spectacular crises of several German firms have been reported in the business press time and again. Metallgesellschaft, Bremer Vulkan and Deutz are some of the recent and well-known examples. According to business press commentators these examples are only the top of an iceberg and reveal a fundamental weakness in the quality of German business management. The German management researcher Axel v. Werder has focused on this problem and developed guidelines of business conduct ("Grundsaetze ordnungsmaessiger Unternehmungsfuehrung") which in his view contribute to the improvement of the quality of business management. This paper critically reviews Axel v. Werder's suggestions. As will be shown, his proposal is problematic as it does not really consider far enough the contemporary conditions of business management: the complexity and the dynamics of the environment, and conflicts with various stakeholder groups. We will argue that these guidelines can induce synoptic planning and bureaucratic organizing thus further deteriorating the situation of business management. Therefore, we will sketch an alternative perspective which is more appropriate to the conditions of ambiguity and conflict. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest wynikom badań teoretycznych i empirycznych w zakresie zarządzania kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce ze względu na stosowane strategie personalne. W opracowaniu prezentowana jest własna koncepcja hierarchicznego układu wynikowego strategii personalnych w korporacjach międzynarodowych, która powstała w wyniku badan teoretycznych. Jest to również koncepcja, która została wykorzystana w badaniach empirycznych i do której odnoszą się główne wnioski zamieszczone w końcowej części artykułu (abstrakt oryginalny).
EN
The main goal of the article is to present and discuss some theoretical and empirical research findings on personnel strategies for managing executive staff in international corporations operating in Poland. The paper presents an original concept for a hierarchical model that is the resultant of personnel strategies of international corporations based on theoretical studies. Since this concept was also used in the empirical research, the main conclusions covered in the final part of the article refer to the mentioned model as well. (original abstract)
XX
Szybkie zmiany w otoczeniu konkurencyjnym pociągają za sobą kreowanie nowych metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych i nowych metod projektowania i implementacji strategii. Jednym z alternatywnych sposobów spojrzenia na projekty inwestycyjne jest potraktowanie ich jako opcji rzeczowych, czyli opcji dających prawo dysponowania strumieniami pieniężnymi generowanymi przez przedsięwzięcie inwestycyjne. Źródłem wartości opcji rzeczowych jest elastyczność menedżerska w procesie zarządzania. W artykule przedstawiono podstawowe problemy związane z wykorzystaniem opcji rzeczowych w praktyce, które najczęściej dotyczą szacowania parametrów modeli wyceny oraz są determinowane strukturą organizacji i grą interesów problemów związanych z wykonaniem opcji rzeczowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Rapid changes in the competitive environment result in creating new effectiveness evaluation methods of the investment projects and new design methods, as well as, implementation strategies. One of the alternative ways of looking at investment projects is treating them as material options, i.e. the options giving the right to have cash flows generated by the investment enterprise at its disposal. The source of material options value is its managerial elasticity in the management process. In this article essential problems connected with using material options were described, which most often concern estimating parameters of pricing models and are being determined by the organization structure and businesses objectives of the problems associated with realization of the material options.(AT)
XX
Opracowanie dotyczy znaczenia edukacji i kształtowania cech współczesnych menedżerów dla skutecznej działalności na kurencyjnym, globalnym rynku - chociaż bezpośrednim przedmiotem analizy jest Tomasz Bata, szewc z Moraw i przedsiębiorca lat 20. XX wieku, zaskakujący nas sukcesem także w latach 20. XXI wieku. Jego przedsiębiorczość i umiejętności menedżerskie są dzisiaj podziwiane w USA, Brazylii, Kanadzie i innych państwach, ale niekoniecznie są znane w Polsce. Z pewnością wewnętrzna spójność i konsekwencja nowoczesnego zarządzania i marketingu Tomasza Baty są godne pogłębionych studiów, a także wprowadzenia do programów kształcenia w Wyższych Szkołach Bankowych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
XX
W artykule przedstawiono programy opcji menedżerskich funkcjonujące w wybranych państwach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Artykuł ma na celu pokazanie wpływu wdrożonych programów na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw. Celem potwierdzenia wyników przytoczonych w artykule badań dotyczących osiąganych przez przedsiębiorstwa stosujące opcje menedżerskie korzyści ekonomicznych przeprowadzono analizę grupy sześciu banków w latach 2009-2010. Połowę grupy stanowiły banki, które wdrożyły programy opcyjne dla swoich pracowników. Analiza dotyczyła osiągniętych przez banki wyników finansowych oraz oceny banków przez rynek na podstawie kształtujących się w latach 2009-2010 cen akcji. Wnioski wynikające z przeprowadzonego badania pozwalają stwierdzić, że banki stosujące programy motywacyjne oparte na opcjach osiągają lepsze wyniki niż banki, które takich programów nie stosują.
EN
The paper presents 'employee stock option' (ESO) plans in selected European countries and in the United States. The purpose of the paper is to show how those programs influence the company's performance. To prove the outcome of the analysis presented in the paper, the author has analysed the data from a group of six banks from 2009 to 2010. Half of the banks in the group implemented the ESOs. The analysis was divided into two parts, one dealing with the financial result of the company, while the other focused on the manner of implementation of such programs and their influence on the share price of such companies in order to show how the market reacts to the introduction of ESOs. The conclusions are that banks that used ESOs are more profitable and bring higher returns in stock markets.(original abstract)
XX
Autor charakteryzuje rodzaje kontraktów menedżerskich występujące w Polsce (menedżerowie zarządzający, grupy menedżerskie w JSSP, firmy zarządzające majątkiem NFI, umowy o zarządzanie w spółkach kapitałowych, podkontrakty kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych, JSSP i spółkach paraterowych NFI) oraz istniejące w Europie Zachodniej (Management Buy-Out,Leveraged Buy-Out, Management Buy-In).
XX
Artykuł prezentuje wyniki badań wskazujące na pewną spójność w podejściu do doskonalenia zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami i skłaniające do przekonania, że umacnia się główny nurt zmian w przedsiębiorstwach, skupiony wokół zachowań dyktowanych przez warunki gospodarki rynkowej, a zwłaszcza przez jej główne elementy, takie jak: konkurencja, restrukturyzacja, marketing.
XX
Bieżąca działalność organizacji i szanse jej stabilnego rozwoju w przyszłości nierozerwalnie wiążą się z procesami podejmowania właściwych decyzji, które mają umożliwiać osiąganie zakładanych celów. Złożoność otoczenia, w jakim funkcjonują współczesne organizacje, a także tempo zachodzących zmian sprawiają, że umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji we właściwym czasie nabiera szczególnego znaczenia. W ogólnym rozumieniu decyzja kojarzy się z dokonywaniem wyborów, rozwiązywaniem pojawiających się problemów, wytyczaniem celów i kierunków działania, jak również określaniem metod oraz sposobów służących ich realizacji. Jak podkreśla Józef Penc, decydowanie jako sztuka rozwiązywania problemów i dokonywania wyborów najlepszych z punktu widzenia możliwych korzyści i ewentualnego ryzyka ma kluczowe znaczenie dla sprawności zarządzania organizacją oraz kształtowania jej przyszłości1. Akcentując rangę i znaczenie tego procesu, autor dodaje, że "nowoczesne zarządzanie można bez większego uproszczenia rozpatrywać jako jeden ciąg decydowania i tworzenia warunków skutecznej realizacji decyzji". Powszechną akceptację zyskuje opinia, że podejmowanie decyzji, zwłaszcza kierowniczych, staje się obecnie coraz trudniejsze i bardziej złożone, co sprawia, iż krytycznego znaczenia nabiera zdolność pozyskiwania, selekcjonowania i prawidłowego analizowania wiarygodnych, aktualnych informacji, istotnych z punktu widzenia rozpatrywanego problemu, na bazie których można wygenerować cenną wiedzę. Informacje te muszą dotyczyć zarówno aspektów formalno-prawnych, ekonomicznych, jak i społecznych funkcjonowania organizacji, a także obejmować swoim zakresem wewnętrzną jej strukturę i posiadane przez nią zasoby, relacje z interesariuszami oraz zmiany i czynniki tkwiące w otoczeniu, które mają wpływ na realizację zakładanych przez organizację celów. Celem artykułu jest omówienie istoty procesu decydowania oraz rozpoznanie najważniejszych czynników, na które należy zwracać uwagę w praktyce zarządzania. Zaprezentowane rozważania nie zawężają się do studiów literaturowych, lecz są uzupełnione przemyśleniami z obserwacji praktyki, co przybliża do lepszego zrozumienia i wyjaśnienia kluczowych przesłanek decyzyjnych występujących w rzeczywistości organizacyjnej.(fragment tekstu)
XX
Współczesny menedżer to niewątpliwie człowiek, który posiada umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi. Oznacza to, że jedną z istotnych kwalifikacji na tym stanowisku jest odporność na stres. Jednakże ważne jest również, by menedżer nie tylko radził sobie ze stresem zawodowym, ale potrafił nim zarządzać w odniesieniu do poszczególnych pracowników i całej organizacji. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki programów zarządzania stresem na poziomie organizacji (organizational level interventions), a także wskazanie na ważną rolę menedżerów i ich kompetencji w zakresie podejmowania działań interwencyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays a leader of an organization is a person who perfectly manages occupational stress. One of the most wanted interpersonal skills is coping with stress. However, an efficient manager is not only a person who copes with stress, but also one who has competence with stress management interventions. The main aim of this article is to show different organizational level interventions in stress management and the essential role of the managers in these processes.(original abstract)
XX
Celem artykułu było zaprezentowanie takiej definicji zarządzania, która mogłaby uwzględnić większość dotychczasowych podejść do zarządzania. Autor w artykule przedstawił swoje wnioski dotyczące zmian zachodzących w definiowaniu zarządzania i ról zarządzających. Autor przyjął, że zarządzanie to działanie, którego istotą jest rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie dążenia do osiągnięcia celu.(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to introduce a definition of management which would include most of the previous approaches to management. The author presents his own conclusions regarding the changes of management and managing roles definitions. He assumes that management can be defined as an action which aims to solve all problems which occur when pursuing a goal.(original abstract)
XX
Planowanie karier jest istotne dla wszystkich pracowników, jednakże nabiera szczególnego znaczenia w przypadku menedżerów. Kariery w XXI wieku są coraz mniej przewidywalne, obfitujące w nagłe zwroty. Instrumentem, który pozwala nimi zarządzać w tych złożonych warunkach, jest budowanie ścieżek kariery. Ścieżki kariery są rodzajem kompromisu pomiędzy potrzebami organizacji a możliwościami i ambicjami menedżera, mogąc się stać istotnym elementem budowania strategii osiągania osobistego sukcesu.(abstrakt oryginalny)
EN
Career planning is particularly important for all workers, especially for managers. Careers in the twenty-first century have become a little predictable, spiral, with unforeseen turns. An instrument which can help in terms of managerial career in certain frames is building career paths. They are a compromise between the needs of an organization and the opportunities and ambitions of a manager and as such they may become an important element of building a strategy for success.(original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.