Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Agricultural organizations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
W opracowaniu zaprezentowano ponadnarodowe organizacje rolnicze funkcjonujące w Brukseli oraz ich wpływ na formułowanie i wdrażanie w życie Wspólnej Polityki Rolnej UE. Przedstawiono także organizacje krajowe działające w kilku państwach Unii Europejskiej.
XX
Specyficznym, gdyż odnoszącym się do rolnictwa, obszarem teorii ekonomicznej jest tzw. ekonomika organizacji rolniczych. Jest ona krytyczna wobec pewnych stwierdzeń ekonomii neoklasycznej, jednak akceptuje niektóre tezy ekonomii instytucjonalnej. Za instytucjonalizmem uważa, że główną rolę w kształtowaniu procesów gospodarczych i społecznych odgrywają instytucje. Za ekonomią neoklasyczną twierdzi, że jednostki postępują racjonalnie. Odrzuca jednak jej przekonanie, iż można działać efektywnie jedynie wówczas, gdy nie ma interwencji rządu, że wystarczy analizować jedynie zasady i mechanizmy alokacyjne, że prawa własności i koszty transakcyjne nie mają znaczenia dla prawidłowej alokacji. (fragment tekstu)
3
75%
XX
Celem opracowania było rozpoznanie stanu i regionalnego zróżnicowania integracji producentów w branżach rolniczych, preferencji dotyczących wyboru form prawnych przedsiębiorstw, przedstawienie zakresu przyznanej pomocy finansowej ze środków krajowych i Unii Europejskiej oraz możliwości wsparcia finansowego w perspektywie lat 2014-2020. Z przeprowadzonej analizy wynika, że według stanu na 30.06.2017 roku wsparcie finansowe dla grup producentów rolnych wynosiło tylko 882,7 mln zł, a dla grup/organizacji producentów owoców i warzyw 7,8 mld zł, w tym 98,7% otrzymały wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 grupy producentów rolnych utworzone w kategoriach: drób żywy, mięso i jadalne podroby wyłączone zostały z możliwości wsparcia finansowego, a pomoc w sektorze owoców i warzyw może być realizowana jedynie dla uznanych organizacji producentów na dofinansowanie funduszu operacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to identify the state and regional diversification of producers' integration in the agricultural sector, the preferences for the choice of legal forms of companies as well as to present the scope of financial support granted from national and European funds, and the possibility of financial support in the 2014-2020 perspective. According to the analysis, as of June 30, 2017, financial support for agricultural producer groups was only PLN 882.7 million and for fruit and vegetable producer groups / organizations PLN 7.8 billion, including 98.7% pre-approved groups of fruit and vegetable producers. In the new financial perspective for 2014-2020, agricultural producer groups established in the category of live poultry, meat and edible offal are excluded from financial support, while aid in the fruit and vegetable sector can only be provided to recognized producer organizations for co-financing of the operational fund. (original abstract)
4
75%
XX
Celem artykułu jest prezentacja podstaw i ram prawnych działalności związków zawodowych rolników indywidualnych w Polsce oraz ich funkcjonowania. Przedstawiona w niniejszej pracy analiza została oparta na krajowych aktach prawnych, stanowiących podwaliny działalności i organizacji rolniczych organizacji społeczno-zawodowych. Omówiono gwarancje prawne i ustrojowe przeznaczone dla rolniczych związków zawodowych oraz wyjaśniono, jakiej rangi akty prawne wyrażają przedstawione dyrektywy. Wskazując na fakt, że już sama ustawa zasadnicza wprowadza wyraźne ramy prawne funkcjonowania organizacji reprezentujących zbiorowe interesy społeczności rolnych, udowodniono również, że działalność związków zawodowych rolników indywidualnych należy uznać za fundamentalny i zasadniczy element ustroju państwa. Niniejsza praca przedstawia ponadto kompleksową analizę postanowień ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych, która stanowi bezpośrednią materialną podstawę prawną dla gwarancji funkcjonowania rolniczych organizacji związkowych. W artykule wskazano również akty prawne regulujące tak zasadnicze kwestie jak powstanie, rejestracja, likwidacja oraz gwarancje działalności i organizacji każdego związku zawodowego rolników indywidualnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to present legal basis and guarantees of the farmers' trade unions' functioning in Poland. The presented research was based on a thorough examination of national legal acts, which constitute both legal background and foundation of farmer's unions' activities and internal structure. The author tries to introduce both the individual legal and system guarantees which are dedicated to farmers' organization and which exact acts shall be considered as the direct legal basis of the guarantees. Having regard to the fact that even the Polish Constitution introduces transparent and direct legal frameworks for functioning of farmers' trade unions, the author intends to prove that individual farmers' unions' operations should be considered as a fundamental and basic feature of the national agricultural system. The presented work should be also considered as thorough examination of legal provisions presented in the Act on individual farmers' trade unions of 7th April 1989 (Ustawa..., 2015b), which is direct legal basis for functioning guarantees of the agricultural unions. The author shows how the Act is governing such fundamental issues as creation, registration, liquidation or legal operational guarantees of each individual farmers' trade unions operating under the Act. (original abstract)
XX
Artykuł omawia problem sprawnego funkcjonowania organizacji rolniczych w Polsce. Przedstawia role i zadania branżowych związków zawodowych oraz izb rolniczych.
XX
W artykule przedstawiono ideę i istotę rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) oraz dokonano charakterystyki tych podmiotów ze względu na przedmiot działalności, stan ilościowy i przestrzenne rozmieszczenie w Polsce. Dokonano również przeglądu modeli spółdzielczości rolniczej w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz wskazano możliwości ich adaptacji do polskich warunków. W opracowaniu opisano również szanse rozwoju działalności rolniczych spółdzielni produkcyjnych wynikające z przynależności do grup producentów rolnych. (abstrakt oryginalny)
EN
W artykule przedstawiono ideę i istotę rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) oraz dokonano charakterystyki tych podmiotów ze względu na przedmiot działalności, stan ilościowy i przestrzenne rozmieszczenie w Polsce. Dokonano również przeglądu modeli spółdzielczości rolniczej w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz wskazano możliwości ich adaptacji do polskich warunków. W opracowaniu opisano również szanse rozwoju działalności rolniczych spółdzielni produkcyjnych wynikające z przynależności do grup producentów rolnych. (original abstract)
7
75%
XX
W opracowaniu dokonano analizy zależności występujących pomiędzy poziomem mechanizacji a intensywnością organizacji wybranych gospodarstw rolnych położonych na Dolnym Śląsku. Badania przeprowadzone zostały w 96 celowo dobranych gospodarstwach indywidualnych. Poziom mechanizacji opisano dwoma wskaźnikami, tj. wskaźnikiem umaszynowienia i wskaźnikiem nasycenia energetycznego. Intensywność organizacji zmierzono metodą Kopcia. Stwierdzono, że wszystkie jednostki charakteryzowały się ekstensywną formą organizacji produkcji. Wykazano wprost proporcjonalny wpływ wskaźnika umaszynowienia na poziom intensywności organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the study the analysis of dependences between level of mechanization and intensity of organisation of selected agricultural farms located on the Lower Silesia area has been carried out. The investigations were selected by method in 96 individual farms. The level of mechanization has been described by two methods: by mechanization ratio and by energy intensity ratio. Intensity of organisation has been measured by Kopeć method. It has been shown that every unit was characterised by extensive form of product organisation. The research confirmed directly proportional influence of mechanization ratio on the level of intensity organisation. (original abstract)
8
Content available remote Agricultural Organizations in Poland - an Attempt Towards a Typology
63%
XX
Organizacje rolnicze odgrywają ważną rolę w tworzeniu polityki na poziomie lokalnym, narodowym i unijnym. Trudno jednak oszacować, w jakim stopniu wielkość transferów publicznych trafiających na polską wieś oraz dużo liczniejsze - w porównaniu z innymi grupami społecznymi na wsi - przywileje rolnicze są bezpośrednim efektem działania tych organizacji. Jednym z powodów jest fakt, że organizacje rolnicze są w Polsce badane sporadycznie. Celem artykułu jest uzyskanie uporządkowanego obrazu organizacji rolniczych w Polsce oraz poszukiwanie zależności między ich formą prawną a celami zapisanymi w statutach. Do wyróżnionych głównych typów organizacji należą: związki zawodowe rolników, organizacje pracodawców, organizacje branżowe (związki i zrzeszenia branżowe) oraz stowarzyszenia. Biorąc pod uwagę liczbę członków oraz cele działania obejmujące wpływ na politykę rolną, najistotniejszymi organizacjami rolnymi w Polsce są związki zawodowe i organizacje branżowe. Główna różnica między nimi dotyczy przedstawionych celów działania. Związki zawodowe wskazują przede wszystkim cele o charakterze socjalnym. Federacje organizacji branżowych starają się wspierać swoich członków oraz działać na rzecz zmiany polityki, natomiast organizacje branżowe działają na rzecz rozwoju specjalistycznych gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Agricultural organizations play an important role in political decision-making at the local, national, and EU levels. However, it is difficult to estimate to what extent the size of public transfers to the Polish countryside is a direct effect of these organizations' activity. The same question applies to farming privileges, which are much more numerous than those for other social groups in rural areas. One of the reasons for this stems from the fact that agricultural organizations in Poland have rarely been examined. The aim of this article is therefore to obtain a structured picture of agricultural organizations in Poland and to search for relations between their legal forms and statutory goals. The main types distinguished here include farmers' trade unions, employers' organizations, agribusiness organizations (agribusiness federations and unions), and associations. Taking into consideration the number of members and the thrust of activities, including impact on agricultural policy, the most important agricultural organizations in Poland seem to be the trade unions and agribusiness organizations. The substantive difference between them lies in their stated goals. Trade unions primarily indicate goals of a social nature. Federations of agribusiness organizations strive to support their members and promote policy changes, while agribusiness organizations work for the development of specialized farms. (original abstract)
9
Content available remote Changes in Farmers' Participation in Rural Organizations of Opolszczyzna Region
63%
XX
W artykule podjęto próbę określenia zmian w zakresie samoorganizacji społeczności wiejskiej Opolszczyzny z uwzględnieniem konstruktu kapitału społecznego. W tym celu wykorzystano dane uzyskane od osób kierujących gospodarstwami rolnymi zamieszkałych w wybranych gminach Opolszczyzny. Zostały one zebrane za pomocą kwestionariusza wywiadu. Zawarte w nim pozycje umożliwiły określenie zmian, jakie zaszły w latach 2008-2014, m.in. pod względem: przynależności respondentów do różnych organizacji samorządu wiejskiego, sposobu postrzegania przez rolników efektów działań tych instytucji czy postrzegania przez kierowników gospodarstw rolnych możliwości wywierania wpływu przez różne podmioty na sytuację w gminie. Ujawniły przy tym występowanie kilku negatywnych zjawisk w dziedzinie samorządności wiejskiej, które świadczą o stagnacji w jej rozwoju w latach 2000-2014. (abstrakt oryginalny)
EN
The article's fi ndings referred to and described one of the most important dimensions of social capital of farmers in the Opolszczyzna - self-organization of farmers in the period from 2008 to 2014. Particularly, the popularity of different self-governed organizations among farmers and their effi ciency have been presented. The described fi ndings point to stagnation in the development of self-organization of farmers in the discussed period. (original abstract)
XX
Proces powstawania grup producentów trzody chlewnej w Polsce jest dość dynamiczny. Obecnie na rynku wieprzowiny funkcjonuje 181 grup, które zrzeszają około 4000 producentów świń. Celem pracy była charakterystyka działalności Zrzeszenia Producentów Rolnych Gminy Biała. Narzędziem badawczym był kwestionariusz osobowy, a próbę badawczą stanowiło 30 rolników należących do grupy producentów. Badania przyczyniły się do określenia profilu zrzeszonych producentów oraz ich gospodarstw. Wykazano, że po wstąpieniu do grupy producenckiej, w badanych gospodarstwach notowano wzrost wielkości sprzedaży, a także poprawę parametrów produkcyjnych tuczników. Większość producentów nie była zadowolona ze współpracy z zakładami mięsnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The process of pigs producer groups formation in Poland is quite dynamic. Currently on the pork market 181 groups operate, which includes about 4000 swine producers. The aim of this study was to characterize the activities of the Agricultural Producers Association in Biała District. The research tool was a personal questionnaire and the research sample consisted of 30 farmers. It has been shown that after joining the producers group, the investigated households reported an increase in sales volume and improved the flock production parameters. Majority of the respondents were not satisfied with the cooperation with meat processing companies. (original abstract)
EN
The article investigates issues regarding settlements between business counterparts in the Republic of Belarus, including those between Ukrainian and Belarusian enterprises. The presence of bad debts is identified as a key issue, leading to overdue and unrealistic debt collection accounting that burdens a company's balance sheet, resulting in a loss of financial stability of the creditor enterprise. Monitoring of business counterparts helps minimize this risk. Therefore, a mechanism has been developed to collect information about a counterparty and create a credit dossier. There is a proposal to monitor a counterparty's solvency based on criteria that has been specifically established for an industry. The proposed mechanism will help control unjustified growth in the receivables of agricultural organizations in The Republic of Belarus and the Ukraine in hopes of keeping funds in circulation, and reducing the risk of companies losing their own financial stability due to overly loyal credit policies. (original abstract)
XX
Opracowanie ma na celu prezentację najważniejszych i najbardziej prężnie działających organizacji rolniczych w zjednoczonej Europie oraz opis wniosków z analizy ich oddziaływania na procesy przemian społeczno-ekonomicznych w kontekście kształtowania więzi konsumencko-producenckich. W opracowaniu zastosowano metodę analizy: tekstów źródłowych Komisji Europejskiej, dokumentów wspólnotowych i krajowych, a także dostępnej literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
The study is aimed at a presentation of the most important and most dynamically operating agricultural organisations in united Europe and a description of conclusions from analysis of their influence on processes of socioeconomic transformations in the context of forming the consumer-producer's bonds. In the study an analysis method of source materials from the European Commission, Community and domestic documents, as well as the available literature on the subject was applied. (original abstract)
XX
Wszelkie gwałtowne zmiany społeczne naruszają istniejącą dotychczas strukturę społeczeństwa, kreując nowe siły społeczne, nowe interesy i konflikty. Jak twierdzą badacze tego zagadnienia, ruch społeczny staje się formą organizacyjną społeczeństwa. Powyższe stwierdzenia odnieść można także do zmian zachodzących w społeczeństwie polskim.
EN
The article discusses new forms of collective behaviours of peasants in Poland - protest actions, blockades of roads, strikes. The author has analysed their reasons and the change of economic situation of peasants under the conditions of economic transformations. There have been presented new social conflicts, emerging at the boundary among farm - family - rest of the society as well as new organizations reprezenting peasant interest and mobillzing them for collective actions. (original abstract)
XX
Skorzystanie przez krajowych producentów i przetwórców z unijnych mechanizmów wsparcia na rynku ogrodniczym zależy przede wszystkim od postępu w tworzeniu grup i organizacji producentów. Tempo tego procesu wyznaczać będzie również możliwości dostosowania standardów owoców i warzyw do obowiązujących we Wspólnocie wymogów jakości handlowej i określi szanse wykorzystania na rynku produktów świeżych przewagi kosztowocenowej, jaką mają polskie owoce i warzywa w porównaniu z innymi krajami rozszerzonej UE. Postęp w tworzeniu grup i organizacji wyznaczał też będzie w dużym stopniu możliwości stabilizacji bazy surowcowej zakładów przetwórczych, a tym samym ograniczenie wahliwości podaży i cen zbytu przetworów gotowych. Ma to bardzo istotne znaczenie dla pozycji krajowych przetwórców na rynku rozszerzonej UE, w tym dla zwiększenia eksportu. Na poziom produkcji przetworów i ich eksport żadnego wpływu mieć nie będzie przejęcie unijnych regulacji na rynku przetworzonych produktów ogrodniczych, bowiem obowiązujące w UE systemy wsparcia nie dotyczą produktów wytwarzanych w naszym kraju. Zagrożenia dla polskiego rynku produktów ogrodniczych nie stanowią niższe cła w imporcie większości z nich, a przywóz nadal obejmował będzie owoce i warzywa południowe oraz ich przetwory. Wzrostowi przywozu przetworów z pomidorów przeciwdziałać będzie udział większości producentów i przetwórców w systemie wsparcia przetwórstwa pomidorów. (fragment tekstu)
XX
Zwrócono uwagę na rolę rolniczych organizacji zawodowych z państw członkowskich Unii w wypracowywaniu wspólnych aktów prawnych w zakresie rolnictwa przez organy wspólnotowe. Przedstawiono takie organizacje jak: COPA (Comite des Organisations Professionnelles Agricoles - Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych), COGECA (Comite General de la Cooperation Agricole Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej), CEJA (Conseil Europeen des Jeunes Agriculteurs - Europejska Rada Młodych Rolników).
XX
Istotnym elementem dostosowywania się polskiego rolnictwa do wymogów gospodarki rynkowej jest organizacja rynku produktów rolnych i dostosowywanie produkcji do wymagań odbiorcy pod względem jakości, ilości i jakości asortymentu, z jednoczesnym stosowaniem zasad ochrony środowiska na wszystkich etapach produkcji, przechowywania i dystrybucji produktów rolnych. Podstawowym ogniwem struktury zorganizowanego rynku w krajach Unii Europejskiej są grupy producentów. Dobre zorganizowanie grupy i wyposażenie ich w środki techniczne jest kosztowne i bez pomocy ze środków publicznych większości grup nie stać na ich realizację. Dlatego też kraje, w tym Unii Europejskiej, dbające o zorganizowanie rynku produktów rolnych, pomagają producentom organizować się w grupy.
EN
An essential link of the organised market in the European Union Member States is groups of producers. The effects of farmers being organised in groups of producers in Poland achieved so far are quite mediocre. In her article, the author presents various forms of assistance from the EU and domestic resources that may be used by the groups of producers.
XX
Wraz z nasilającym się procesem globalizacji oraz pogłębianiem procesu integracji europejskiej systematycznie rośnie rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które mają przyczyniać się do demokratyzacji procesu decyzyjnego w UE. Na przestrzeni wielu lat szczególnie intensywnie na forum wspólnotowym działały zawodowe organizacje rolnicze, które na zasadzie pluralizmu związkowego reprezentowały interesy różnych kategorii rolników. Przedmiotem niniejszego artykułu jest więc przedstawienie roli ponadnarodowych organizacji rolniczych w procesie podejmowania decyzji na szczeblu UE i w konsekwencji ich oddziaływania na kształt wspólnej polityki rolnej. W ramach artykułu przedstawiano status prawny i kompetencje organizacji rolniczych działających na poziomie wspólnotowym, które tworzone były od końca lat 50. ubiegłego wieku. Szczególną uwagę w artykule poświęcono najbardziej wpływowej organizacji lobbingowej, tj. Komitetowi Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA). W szczególności przedstawiono strukturę organizacyjną COPA, a także przedmiotowy zakres jej działania (m.in. negocjacje cenowe, manifestacje itd.). W artykule podjęto także próbę oceny działalności tej organizacji od samego początku funkcjonowania EWG, podkreślając, że począwszy od lat 90. ubiegłego wieku systematycznie traci ona wpływ na kształt wspólnej polityki rolnej i regulującego ją prawodawstwa rolnego. W podsumowaniu artykułu podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn spadku skuteczności zbiurokratyzowanego lobby rolniczego i jego coraz większe trudności w dostosowaniu się do dynamicznie zmieniających się warunków funkcjonowania unijnego sektora rolnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Following an increasing globalization and the European integration, the role of civil society organizations which contribute to democratization of the decision-making process within the EU, has been systematically growing. For many years, among various organizations operating on the EU forum, agricultural professional organizations have been particularly active while representing interests of various categories of farmers, according to the principle of pluralism. This paper describes the role of transnational farmers' organizations in the decision-making process within the EU, and hence their impact on the shape of the Common Agricultural Policy (CAP), presenting the legal status and competences of farmers' organizations, operating within the EU since late '50, with special regards to the most influential lobbing organization, i.e. the Committee of Agricultural Professional Organisations (COPA). In particular, this paper describes the organizational structure and thescope of activities of COPA (including i.e. price negotiations, street demonstrations, etc.). This paper makes also an attempt to evaluate effectiveness of COPA operations since the very beginning of the EEC, emphasizing that since '90 COPA has been gradually losing impact on the CAP and on the relevant legislation. In the conclusion, an attempt is being made to define reasons of smaller effectiveness of that red tape agricultural lobby and growing difficulties COPA faces while trying to adjust to dynamic changes in the EU agricultural sector. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest krytyczne porównanie podejścia socjologów i ekonomistów do badania organizacji i ich wpływu na otoczenie oraz próba wskazania, w jakich obszarach obie nauki mogą się wspierać i wzbogacać badania empiryczne. W artykule porównano sposób definiowania organizacji, pojęcia wpływu i otoczenia wśród socjologów i ekonomistów. Na podstawie tego porównania stworzono schemat analizy wpływu organizacji rolniczych na otoczenie, łącząc podejście socjologiczne (gdzie istotne są zarówno procesy zachodzące w samych organizacjach, jak i relacje z otoczeniem) z ekonomicznym (gdzie zasadniczą kwestią jest celowość działania organizacji i efekty ekonomiczne). (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to critically compare the approach of sociologists and economists with regard to the research of organisations and their influence on the socio-economic environment. It indicates in which areas, both fields of science, can support each other and enrich empirical research. The article compares the ways of defining of the notion of an organization, as well as the concepts of influence and the socio-economic environment used among sociologists and economists. Based on this comparison a model for the analysis of the impact of agricultural organisations on the socio-economic environment is proposed. This combines a sociological approach (where both the processes in the organisations and their relations with the environment are equally important) with an economic approach (where the purpose of the activities of organisations and their economic effects are essential). (original abstract)
XX
W związku z niepowodzeniami, jakie wynikają z prób implikowania recept rozwoju, które "zadziałały" w innych warunkach geopolitycznych, gospodarczych i kulturowych, poszukiwanie nowych dróg rozwoju gospodarczego, w szczególności poprzez wspieranie sektora prywatnego i drobnych producentów rolnych w krajach rozwijających się Afryki Subsaharyjskiej, jest ważnym i zarazem otwartym tematem badań. Business development services (BDS), tj. usługi rozwoju biznesu, są narzędziem o charakterze grass-root - działania u podstaw, które nie tylko pozwala najuboższym wyrwać się z biedy i zależności ekonomicznej, ale w istotny sposób oddziałuje na gospodarkę. W niniejszym artykule podjęto problematykę roli współpracy przedsiębiorstw na rynku BDS w sektorze rolnym w Afryce Subsaharyjskiej. Na przykładzie kilku projektów realizowanych w Afryce Subsaharyjskiej i na podstawie literatury przedmiotu są analizowane relacje pomiędzy uczestnikami mechanizmu BDS o charakterze wertykalnym (facylitator - dostawca - odbiorca) oraz horyzontalnym (dostawcy, odbiorcy). Celem badawczym było scharakteryzowanie specyficznych powiązań pomiędzy przedsiębiorcami na tym rynku oraz zidentyfikowanie czynników wpływających na zwiększenie efektywności ich współpracy z punktu widzenia osiągnięcia celów projektów rozwojowych wykorzystujących BDS. W związku z tym dokonano analizy porównawczej raportów realizacji projektów oraz publikowanych wyników badań dotyczących problematyki współpracy na rynku usług rozwoju biznesu. Stwierdzono kluczowe zagrożenia wynikające zarówno z otoczenia rynku, jak i nieefektywnego zorganizowania relacji pomiędzy podmiotami BDS.(abstrakt oryginalny)
EN
The ineffectiveness of development aid provided by developed countries remains a subject of academic and political discussion. Formulas for development tested in one geopolitical, economic and cultural environment tend to remain ineffective in others. Since public aid measures do not bring the expected results, new ways to foster development are becoming more and more common. The development of the private sector is one of them. The promotion of small rural producers in Sub-Saharan Africa is currently attracting a lot of attention. BDS (business development services) are a grass-roots tool that started to gain popularity shortly after microcredit began, and as a microcredit supporting measure. BDS intervention is aimed at the alleviation of poverty and more equal income distribution, but also at economic growth and development. The article examines the issue of cooperation between BDS actors as a factor for the effectiveness of BDS in rural sector markets in Sub-Saharan Africa. Vertical (facilitator - provider - entrepreneur) and horizontal (providers and entrepreneurs) relationships were analysed based on some project implementation evidence and pertinent literature. The aim was to identify the main characteristics of the cooperation as well as some incentives and constraints regarding its functionality in the context of BDS development agendas. A comparative analysis of Sub-Saharan project experiences has been conducted. Some implications for such key elements of cooperation as proper communication of tasks, quality control, provider networks, farmer organizations and service development have been drawn from the studied reports and publications.(original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.