Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model fizyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote O trajektoriach chaotycznych
100%
EN
A computer program for simulations of deterministic chaos in a simple ballistic experiment is presented.
PL
Energoelektroniczne urządzenia typu TCPAR oraz UPFC pozwalają na bardzo szybką zmianę przekładni i mogą być stosowane do regulacji w stanach nieustalonych systemu elektroenergetycznego w celu poprawy stabilności oraz tłumienia kołysań mocy. Z punktu widzenia teorii systemów elektroenergetycznych zasadniczym problemem związanym z regulacją jest dobór algorytmu sterowania. W referatach towarzyszących (część l oraz część 2) omówiono zagadnienie wyboru algorytmu sterowania oraz przedyskutowano możliwości realizacji tego algorytmu za pomocą sygnałów mierzalnych lokalnie. Za pomocą symulacji komputerowej pokazano, że regulator oparty na lokalnie mierzonych mocach czynnej i biernej może w sposób przybliżony zrealizować postulowaną strategię sterowania. W tym referacie omawia się model fizyczny urządzenia TCPAR oraz jego komputerowy regulator, które wprowadzono do modelu fizycznego układu generator-sieć sztywna istniejącego w laboratorium Instytutu Elektroenergetyki.
EN
Due to the high speed of thyristor control the FACTS device such as TCPAR is fast enough to improve the transient stability and damping of power swings in the system. In the accompanying papers an optimal control strategy has been derived (part l) and tested by simulation (part 2). This paper describes the physical model of a generator infinite-busbar system equipped with a physical model of TCPAR. It is controlled by a computer realising the proposed control strategy. Laboratory tests confirmed the ability of TCPAR and its positive influence on the damping of power swings in the system.
3
100%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu światowego rozwoju systemów informatycznych i logistycznych na planowanie i rozwój sieci teleinformatycznej dla transportu kolejowego w Polsce. Obecnie, spółka PKP PLK buduje sieć teletransmisyjną, przede wszystkim na potrzeby systemu ERTMS. Zdaniem autora, kolejowa sieć teleinformatyczna powinna być tak zaplanowana, aby mogła zapewnić obecne i przyszłe zapotrzebowanie na transmisję danych dla wszystkich spółek kolejowych, które w zakresie usług teleinformatycznych umożliwią rozszerzenie wpływu tych spółek na inne rodzaje transportu.
4
Content available remote Aeorostatycznie łożyskowany szybkobieżny zespół wrzecionowy
100%
PL
W opracowaniu przedstawiono schemat konstrukcyjny badanego zespołu wrzecionowego, opracowany jego model fizyczny, opis matematyczny modelu oraz model symulacyjny. Weryfikację opisu teoretycznego przeprowadzono poprzez porównanie teoretycznych i doświadczalnych charakterystyk amplitudowo-pręd-kościowych oraz trajektorii ruchu końcówki wrzeciona dla wybranych punktów charakterystyki analizowanego zespołu.
EN
The present paper contains a treatment of the existing design solution. The physical and mathematical model of this solution are presented. There is also simulation model developed for this design. Results of theoretical deliberations were confirmed in the experience way.
PL
W celu poznania właściwości wybranych do analizy układów wykorzystano symulację komputerową. Dla stworzenia modelu symulacyjnego, postawiono założenia. opracowano model fizyczny, a następnie opisano go równaniami z dziedziny mechaniki płynów i mechaniki ciała sztywnego. Uzyskane równania po odpowiednich przekształceniach dały poszukiwany model matematyczny, w oparciu o który opracowano model symulacyjny. Model ten po wprowadzeniu wartości parametrów układu pozwolił uzyskać odpowiedzi na założone wymuszenia. W czasie procesu symulacji monitorowano oraz rejestrowano zachowanie się wybranych punktów układu. Pokazano wykorzystanie analizy wyników symulacji dla korekty parametrów badanego układu.
6
Content available remote Modelowanie i rachunek jakościowy - podstawy
100%
EN
The paper gives general remarks on idea of qualitative approach in mathematical modelling. Some definitions and basic rules of qualitative calculus have been presented.
7
Content available remote Automatyzacja procesów przemysłowych
100%
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska laboratoryjnego do testowania rozproszonego systemu sterowania, na przykładzie zautomatyzowanego procesu segregacji i transportu materiału. Stanowisko zostało zrealizowane w formie przenośnej makiety, stanowiącej model fizyczny w rozproszonym systemie sterowania w skład którego wchodzą sterowniki programowalne PLC, przemysłowe sieci komunikacyjne oraz oprogramowanie do wizualizacji. W artykule przedstawiono opis zamodelowanego procesu technologicznego, szczegóły konstrukcyjne stanowiska laboratoryjnego oraz możliwości jego wykorzystania do testowania rozproszonych systemów sterowania.
EN
This paper deals with the concept and technical project of construction of a laboratory set-up for simulation of a distributed systems based on an example of automated process for segregation and conveyance of bulk material. This laboratory set-up was designed as a portable model consisting of two programmable logic controllers PLCs, industrial communication networks (PROFIBUS DP) and visualization system (Wonderware Intouch). In the paper the detailed construction of this model as well as its capabilities in testing of distributed systems were described.
8
Content available remote O książce Hawkinga i Mlodinowa z emocjami na wodzy
88%
PL
Dlaczego czytając tę książkę musimy trzymać na wodzy nasze emocje? Są ku temu dwa powody: Pierwszym jest arogancja filozoficzna autorów - rozwiązują oni trudne kwestie metafizyczne za pomocą czystych deklaracji i czynią to z wielką pewnością siebie. Drugim jest fakt, że oni przedstawiają modele fizyczne, na których opierają swoją argumentację, jako ostatnie słowo fizyki, podczas gdy modele te są w rzeczywistości wysoce spekulatywne i dalekie są od zaakceptowania przez każdego. Szkoda wielka, że tak jest, ponieważ mogłaby to być interesująca książka.
EN
Why, when reading this book, one must control one's emotions? There are two reasons: First is a philosophical arrogance of the authors - they solve difficult metaphysical issues by pure declarations, and do this with a great self-confidence. Second is that they present physical models, on which they base their case, as the last word of physics whereas these models are in fact highly speculative and far from being accepted by everybody. It is a pity because this could be an interesting book.
10
Content available remote Modelling edutainment
75%
EN
The paper elaborates on a certain way of describing an architectural space by means of a physical model, along with a project exercise realized as a part of the course in Descriptive Geometry which is an element of the program of the first year of studies in the Faculty of Architecture. The intent is to incorporate a component of entertainment to break out of the “rigid” and “dry” way of teaching this subject.
PL
Artykuł prezentuje sposób opisu przestrzeni architektonicznej, jakim jest model fizyczny w powiązaniu z wybranym ćwiczeniem projektowym realizowanym w ramach przedmiotu Geometria wykreślna prowadzonego podczas pierwszego semestru studiów na Wydziale Architektury. Ćwiczenie to jest próbą wprowadzenia elementu zabawy strukturą dla przełamania „sztywnego” programu nauczania przedmiotu.
PL
W pracy przedstawiono model fizyczny i matematyczny łożyska ślizgowego z panewką pływającą, badania właściwości filmu smarnego przeprowadzono dla modelu adiabatycznego, stacjonarnych warunków pracy z uwzględnieniem temperatury i ciśnienia oleju zasilającego łożysko
EN
A physical and mathematical model of a slide bearing with a floating sleeve. Examination of the properties of the lubricarting film was made for an adiabatic model and stationary operating conditions including temperature and pressure of oil delivered to the bearing.
PL
W referacie przedstawiono model fizyczny i matematyczny działania mechanizmów broni automatycznej z odprowadzeniem gazów prochowych po zatrzymaniu tłoka gazowego. W modelu uwzględniono okresy charakterystyczne wynikające z wykresu cyklicznego działania automatyki rozpatrywanego układu. Powyższe modele zostały uzupełnione przykładem obliczeń dla parametrów geometrycznych demonstratorów technologii karabinków standardowych Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56).
EN
Physical and mathematical models of gas operated weapon after gas piston detaining are presented in this paper. The phenomenon was divided into eight specific periods regarding cycle of operation. Moreover some simulations results complemented by examples of calculations for geometric parameters of the Module-based Firearm System (MSBS-5,56) assault rifle technology demonstrators are included.
13
Content available remote Physical model of the barbotage process of aluminium
75%
EN
The high quality of aluminium and its alloys is one of the most important aims of today’s aluminium industry. This aim can be reached by refining process, especially barbotage. Knowledge about the mechanism of this process is very helpful to improve it. Refining is dependable on some processing parameters like: the flow rate of refining gas and the speed of the impeller. These parameters influence the shape and size of gas bubbles. There are four patterns of dispersion of the gas bubbles in the liquid metal: no dispersion, minimum, intimate and uniform. The short characteristics of these schemes have been presented in this paper. The physical model was created to determinate the level of gas bubble dispersion in liquids. Research was done as an analogy of the process of argon dispersion or other inert gas in liquid aluminium. Research was carried out for changing parameters: the flow rate of refining gas: 017.5 dm3/min and the speed of impeller: 0–400 rpm. The fifth case of dispersion was found: over – dispersion. The range selection of the processing parameters value for these five schemes was done
PL
Wysoka jakość ciekłego aluminium i jego stopów to obecnie jeden z najważniejszych celów, które stawia sobie przemysł aluminiowy. Cel ten można zrealizować poprzez proces rafinacji, a w szczególności poprzez barbotaż. Znajomość mechanizmu procesu barbotażu jest pomocną w jego ulepszeniu. Proces rafinacji zależy od parametrów procesowych takich jak: szybkości przepływu gazu rafinującego oraz predkość obrotów rotora. Parametry te wpływają bowiem na kształt i wielkość pecherzyków gazowych. Stwierdzono istnienie czterech przypadków dyspersji pęcherzyków gazowych w ciekłym metalu: brak dyspersji, dyspersja minimalna, dokładna i równomierna, których krótka charakterystyka została przedstawiona w pracy. Przedstawiony w pracy fizyczny model procesu został stworzony w celu możliwosci określania stopnia dyspersji pecherzyków gazowych w ciekłym metalu. Przedstawiono badania przeprowadzone jako analogie procesu dyspersji argonu lub innego gazu obojętnego w ciekłym aluminium. Badania przeprowadzano zmieniając parametry: przepływu gazu w zakresie: 0÷17,5 dm3/min i obrotów rotora w zakresie: 0–400 obr/min. Stwierdzono istnienie piątego przypadku dyspersji – dyspersji nadmiernej, podano również wartości parametrów procesowych dla tego przypadku.
EN
The reduction of the distance between ship floor and seabed, while the ship is moving forward, is called squat. In this research, squat is determined for vessels with Series-60 hull forms in various depths by experimental methods and then different numerical methods are employed for squat modeling. For this reason, a set of facilities for testing the ship movement in shallow waters is prepared. A series of models of the vessel is manufactured and many tests are carried out. The aim of the present study is to demonstrate the usefulness of an adaptive-network-based fuzzy inference system (ANFIS) for modeling and predicting the squat parameter for ships in shallow waters. It is also shown how dimensionless squat (S*) varies with the variation of important parameters, namely: block coefficient (CB), dimensionless distance between the seabed and ship floor […] and hydraulic Froude Number (Fnh). The results obtained through the ANFIS are also compared with those of a multiple linear regression and GMDH-type neural network with multi-layered feed forward back propagation algorithm. The results show that the ANFIS-based squat has higher predictability function than other numerical methods.
EN
Dynamic temperature measurements in plasma jet have applications in a number of manufacturing industries. The plasma jet is used for the destruction of gases detrimental to the environment. In chemical processing engineering there is a need for the temperature measurement in a plasma reactor. Destructible gases are streamed inside the plasma jet. Conventional measurement techniques (thermo couple, thermometer resistive) are not applied due to the fact that the gas temperature is much higher than the melting temperature of the thermometer. In normal conditions, the temperature of the plasma jet can be determined by means of the dynamic method.
PL
Przedmiotem pracy jest opracowanie nowej metody pomiaru temperatury strumienia plazmy niskotemperaturowej, opartej na sondowaniu plazmy i przekształceniu przebiegu temperatury sondy pomiarowej będącej w ruchu na temperaturę gazu. Celem wykonanych badań jest budowa modelu matematycznego bilansu energii i masy w procesach destrukcji freonów CHF2Cl prowadzonych w reaktorze plazmowym.
EN
The paper presents the results of experiments concerning flow in the model of cerebral supplying arteries and the Circle of Willis (CW). Vascular phantom was prepared on the basis of anatomical specimens. The most typical artery shapes and dimensions were considered. Pressure distribution in 6 characteristic points is provided, and so are the average flow rates in the anterior, middle and posterior section of the brain. Tests were run in the conditions replicating the physiological state (i.e. when the supplying arteries were fully patent) and in pathological conditions, in which the internal carotid and vertebral arteries were occluded on one or both sides. Thus obtained results were compared with the results of computer simulations based on linear and non-linear flow models. To estimate the non-linear resistance of vascular segment two phenomenological formulae were proposed. High degree of correlation between the values obtained from experiments and those registered in non-linear computer model proves usefulness of proposed formulae. It verifies the hypothesis that nonlinearity of flow characteristics of the vessel segments is to a great extent caused by their tortuous and small length in relation to diameter. Non-linear effects are particularly pronounced in conditions of pathological occlusion of supplying vessels.
PL
Wycinanie elektroerozyjne jest jednym z niewielu sposobów kształtowania skomplikowanych części wykonywanych z materiałów trudnoskrawalnych. Proces ten pozwala na uzyskanie wysokich dokładności rządu kilku mikrometrów oraz dużej gładkości powierzchni. W wycinaniu stosuje się trzy systemy podawania dielektryka do szczeliny międzyelektrodowej: zanurzeniowy, wtryskowy oraz mieszany. Poniżej podany zostanie przybliżony model fizyczny procesu wycinania elektroerozyjnego z wtryskowym systemem podawania dielektryka. Podane zostaną zalety oraz wady tego procesu i przyczyny ich powstawania.
EN
Wire electro erosive cutting is one of the few ways of sophisticated parts forming that are made of materials hard to machine. This process allows to reach high accuracies (few micrometers adequacy) and high smoothness of the surface. In cutting three ways of dielectric feed have found implementation: immersive, injection and combine of two mentioned. In this work physical model of electro erosive cutting will with injection system of dielectric feed be approximated. Advantages and disadvantages of described process will be shown with reasons of their existence.
PL
Dźwigi elektryczne (windy) należą do grupy urządzeń transportu bliskiego. Ze względu na fakt, że w większości przypadków służą one do transportu ludzi, projektowanie, modelowanie i wytwarzanie tych urządzeń jest z punktu widzenia pasażera bardzo ważnym zagadnieniem. Prawidłowa konfiguracja dźwigu wraz z odpowiednim doborem poszczególnych podzespołów zapewni nie tylko prawidłowe i komfortowe użytkowanie, ale wydłuża żywotność całego urządzenia [3], [4]. W pracy został przedstawiony model fizyczny poruszającej się windy, opisany równaniami różniczkowymi. Metodą numeryczną analizowaliśmy drgania własne kabiny, oraz drgania własne z zadanym warunkiem początkowym. Wykreśliliśmy trajektorie fazowe, przebiegi czasowe pokazujące charakter drgań.
EN
Nowadays, Warp-Knitted Spacer Fabrics (WKSF) have been widely used for many technical applications. Compressional behavior of WKSF is one of their important properties. Physical modeling is one of the solutions to predict these properties for engineered designing of WKSF. In this study, four common physical models are introduced and compared in order to simulate compressional behavior of polyester WKSF. Genetic Algorithm (GA) was applied to optimize each model parameter. The results showed that the Burger model has the highest adoption with 0.2 percent Mean Absolut Error (MAE). The effect of thickness, outer fabric structure and spacer monofilament density on viscoelastic properties of the samples were also studied.
PL
W pracy przedstawione są elementy sformułowanego modelu wyrzutni przeciwlotniczych pocisków rakietowych umieszczonej na pokładzie okrętu. Ruch zestawu rozpatrywany jest w trójwymiarowej przestrzeni Euklidesa i w jednorodnym polu grawitacyjnym. Rozważane są drgania o dużych wartościach przemieszczeń uogólnionych poszczególnych obiektów. Opracowany model okrętowej wyrzutni rakietowej w ogólnym przypadku ma trzynaście stopni swobody.
EN
The paper presents elements of a model of the anti-aircraft missile launcher mounted on board of a ship. The assembly motion is examined in the three-dimensional Euclidean space and in the homogenous gravitational field. Vibrations with high values of generalized dislocations of particular objects are discussed. The elaborated model of the ship's missile launcher has thirteen degrees of freedom in the general case.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.