Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Fiscal offence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Artykuł poświęcony jest: przedstawieniu istoty przestępstw i wykroczeń, sankcjom zawartym w kodeksie karnym skarbowym, karom grzywny, procedurze karnej skarbowej oraz ocenie sprawiedliwości podatkowej w jej dwojakim rozumieniu. Generalnie rzecz biorąc, pobór podatków zabezpieczają normy prawa karnego. Treść artykułu zawiera ich pełen wykaz oraz wskazuje na przepisy, w których są one zawarte.(abstrakt oryginalny)
EN
A fiscal offence is understood as an act forbidden by the Penal Fiscal Code subject to a penalty of fine, restriction of freedom or imprisonment. A fiscal misdemeanour is understood as an act prohibited by the Penal Fiscal Code subject to a penalty of a stipulated fine. Fiscal offences and misdemeanours concern tax responsibilities or settlements of grants or subsidies, customs duties or VAT principles abroad, foreign currency turnover, organization of gambling games, privatization of the State Treasury assets. Regulations of the Penal Fiscal Code are to compensate for the financial damage to the State Treasury caused by committing offences and misdemeanours. The tax office, a tax inspection officer, the customs office, border guards, police and military police belong to investigation bodies. Courts of common law or military courts adjudicate in cases of fiscal offences and misdemeanours. Broadly speaking fiscal offences and misdemeanours can be connected with tax payers' evaluation concerning fiscal justice. Natural persons and legal persons tend to accept higher taxation considered fair rather than lower recognized as unfair.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano rozwiązania określające pozycję procesową podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej, opierając się nie tylko na normach kodeksu karnego skarbowego, ale i kodeksu postępowania karnego. Sytuację podmiotu regulują przepisy odnoszące się nie tylko wprost do niego, ale i ogólnie do stron procesowych. Dokonywanie wykładni tych przepisów rodzi jednak wiele problemów, wynikających nie tylko ze złożonej materii, ale także sposobu unormowania przewidującego bardzo szerokie odesłanie zawarte w k.k.s. do wskazanych przepisów k.p.k., co - uwzględniając różnice między obiema procedurami - może prowadzić do różnych wyników interpretacji. (fragment tekstu)
EN
The subject who is held contributory liable constitutes a specific, passive party in penal revenue law proceedings. It can be a natural person, legal person or an organizational unit which does not have a legal personality. Contributory liability of the subject takes place when the offender of a revenue offence acts on his behalf, so to say, is a person acting as a proxy, administrator, employee, or a person acting in any other character and who has benefited or might have financially benefited in any way from this act. It is financial liability, hence it is not provided for the subject of contributory liability to adjudicate alternative imprisonment sentence or community service. Contributory liability is not a punishment. The essence of contributory liability lies in the fact that legal proceedings organs may turn to the subject's property in case of ineffective execution of the fine imposed on the offender or ineffective exaction of monetary equivalent of the forfeiture of things. Contributory liability takes the form of a legal decision. The decision is adjudged during preparatory proceedings and then attached to the indictment. In case of the subject of contributory liability the rules and regulations about a suspect and defendant are applicable respectively. If the subject does not communicate well in Polish language, he is entitled to receive all legal documents in a language he understands, and he has the right to a translator, free of charge.The subject held contributory liable is, however, charged with procedural duties. This refers, for example, to the duty of obligatory appearance to a summons issued by the proceedings organ, which is empowered to detain and enforce a summons in case of non- compliance with the injunction. The subject should notify the proceedings organ about each change of address or temporal stay longer than seven days.The subject held contributory liable can appoint a legal agent (attorney), it can be a barrister or a legal adviser. All legal provisions in respect of a counsel for the defense apply to the legal agent, which means, first of all, that he can undertake legal duties only for the benefit of his mandate. The subject held contributory liable has the right to make an appeal. The appeal serves as an appellate measure for the benefit of the defendant It is also admissible to lodge a cassation, or institute penal revenue proceedings de novo. (original abstract)
XX
Omówiono rodzaje kar i ich wysokość, orzekanych w sytuacji przestępstw i wykroczeń skarbowych.
EN
The article presents the place of penal revenue law in the overall legal system and types of penalties enumerated in the Penal Revenue Law. The law mentions four kinds of primary penalties (imprisonment, liberty restriction, fine, pecuniary penalty) and supplementary penalties (deprivation of civil rights, prohibition to take certain posts, practise certain professions, carry out certain activities, public announcement of the judgement and confiscation of property). The author discusses the premises of penalty infliction and appeal possibilities. The final part of the article presents specific penalty measures that can be found only in the Penal Revenue Law: voluntary submission to penalty and active repentance. (original abstract)
XX
Autorka charakteryzuje pozycję prawną płatnika oraz jego obowiązki, przepisy ustaw podatkowych regulujące obliczanie, pobór podatku oraz wpłacanie go na rachunek właściwego organu podatkowego oraz organy zajmujące się ujawnianiem nieprawidłowości w niepłaceniu kwot z tytułu zobowiązań podatkowych.
XX
Cel: Celem artykułu jest analiza praktyk w zakresie rachunkowego zarządzania zyskiem w przemysłowych spółkach akcyjnych, w których KNF wykryła nieprawidłowości dotyczące niewypełniania lub nierzetelnego wypełniania obowiązku informacyjnego. Metodyka badań: Do określenia skali i kierunków zarządzania zyskiem wykorzystano analizę całkowitych i bieżących dyskrecjonalnych różnic memoriałowych, szacowanych za pomocą modeli Jones oraz Dechow-Dicheva. Wyniki badań: Wykazano, że w badanej populacji dominowały strategie intencjonalnego zmniejszania raportowanego wyniku finansowego netto. Udowodniono, że wartości dyskrecjonalnych różnic memoriałowych wyznaczane dla okresów, w odniesieniu do których wykryto nieprawidłowości, w sposób istotny statystycznie różniły się od wartości intencjonalnych korekt zysku netto estymowanych dla okresów wcześniejszych i późniejszych. Wnioski: Znaczne odchylenia wskaźników DACC i DCACC obserwowane z roku na rok mogą być postrzegane jako sygnał ostrzegawczy świadczący o możliwości wystąpienia niedozwolonych praktyk księgowych. Wkład w rozwój dyscypliny: Zrealizowane badania wydają się istotne z punktu widzenia poszukiwania coraz precyzyjniejszych narzędzi umożliwiających ocenę cech jakościowych sprawozdań finansowych spółek działających na polskim rynku kapitałowym. Wyniki badań: Wykazano, że w badanej populacji dominowały strategie intencjonalnego zmniejszania raportowanego wyniku finansowego netto. Udowodniono, że wartości dyskrecjonalnych różnic memoriałowych wyznaczane dla okresów, w odniesieniu do których wykryto nieprawidłowości, w sposób istotny statystycznie różniły się od wartości intencjonalnych korekt zysku netto estymowanych dla okresów wcześniejszych i późniejszych. Wnioski: Znaczne odchylenia wskaźników DACC i DCACC obserwowane z roku na rok mogą być postrzegane jako sygnał ostrzegawczy świadczący o możliwości wystąpienia niedozwolonych praktyk księgowych. Wkład w rozwój dyscypliny: Zrealizowane badania wydają się istotne z punktu widzenia poszukiwania coraz precyzyjniejszych narzędzi umożliwiających ocenę cech jakościowych sprawozdań finansowych spółek działających na polskim rynku kapitałowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Objective: The main aim of the paper is to analyse practices in the area of accrual-based earnings management in industrial joint-stock companies, among which the PFSA has detected irregularities in the failure to fulfill the obligation to provide information. Research Design & Methods: An analysis of total and current discretionary accrual, extracted using the Jones and Dechow-Dichev models, was used to determine the magnitude and directions of accrual-based earnings management. Findings: The empirical research shows that the companies studied predominantly use strategies to intentionally reduce the net financial results they report. It has been proved that the values of discretionary accruals determined for the periods for which irregularities were found clearly differed from the values of discretionary accruals estimated for earlier and later periods. Implications / Recommendations: Significant deviations of the DACC and DCACC indicators observed from year to year can be seen as a warning signal indicating that fraudulent accounting practices may be occurring. Contribution: The study contributes to the science by contributing to the search for increasingly precise tools to enable the assessment of qualitative features of financial statements of companies from the Polish capital market. (original abstract)
6
Content available remote Zarządzanie podatkiem od wartości dodanej w Unii Europejskiej - wybrane problemy
75%
XX
Niniejszy artykuł ma na celu identyfikację nadużyć w VAT, w szczególności wynikających z przestępstw podatkowych, możliwości kwantyfikowania tego rodzaju nadużyć oraz wskazanie propozycji nakierowanych na polepszenie funkcjonowania tego podatku zarówno w wymiarze unijnym, jaki i krajowym. W opracowaniu zastosowano metodę studiów literaturowych oraz analizy aktów prawnych (z punktu widzenia skutków ekonomicznych/finansowych ich stosowania). W formułowaniu części ocen i wniosków zostały wykorzystane dane empiryczne Ministerstwa Finansów oraz opracowania Komisji Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
VAT represents an important and still increasing source of revenue in member states of the European Union. The significance of the tax causes that the frauds in the VAT area are particularly acute. The expanding scale of VAT frauds over recent years, particularly resulting from the offences such as missing trader, has become a major problem both at the UE and national level. Tax administrations of the European Union and European Commission have been challenged to identify steps forward, formulate and implement legislative and organisational amendments which will make it possible to eliminate the greatest shortcomings of the current VAT system and ensure its effective management both from the perspective of achieving fiscal goals and strengthening the potential of the single market. The objective of this Article is to identify VAT frauds, mostly resulting from tax offences, ways of quantifying this type of frauds as well as indicate proposals aiming at improving the functioning of the value added tax at EU and national level. (original abstract)
XX
Cel - Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Metodologia badania - Analiza orzecznictwa i literatury. Wynik - W artykule zwrócono uwagę na to, że pomimo ewolucji analizowanych regulacji, w dalszym ciągu brakuje zgodności co do pewnych kwestii. Wprawdzie część zagadnień będących przedmiotem rozbieżnych orzeczeń została doprecyzowana na skutek ingerencji ustawodawcy w treść przepisów, niemniej, jednak pojawiają się kolejne problemy o znacznej doniosłości praktycznej, które nie zostały dotychczas rozstrzygnięte. Oryginalność/Wartość - Artykuł zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnie obowiązujących uregulowań oraz dorobku judykatury, wraz z omówieniem pojawiających się aktualnych i potencjalnych problemów natury praktycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Presentation of the regulations concerning the suspension of the period of limitation of tax liability due to the initiation of the proceedings regarding revenue offence. Design/Methodology/approach - Analysis of the judicial decisions and the views of the doctrine. Findings - It has been stated in the article, that despite the visible evolution of the analyzed regulations, there are some issues that still raise concerns. Admittedly the matters, being the subject of the discrepant judicial decisions, have been already made more precise due to the intervention of the legislator in the wording of legal provisions, however some new practical issues have emerged, which have not been settled so far. Originality/value - The article contains comprehensive description of the regulations in force and respective judicial decisions, with the consideration of current and potential problems of practical nature. (original abstract)
XX
Przedstawiono przykładowe modele oszustw VAT: przedsiębiorstwo "feniks" czyli "znikający podatnik", karuzela handlowa, nieprawidłowy NIP i podatnicy "uśpieni". Przeprowadzono analizę tych oszustw w aspekcie rozpoznania i oceny ryzyka przy transakcjach dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych. Omówiono strategię zwalczania oszustw w podatku od towarów i usług.
EN
In this article, the author presents examples of models of VAT fraud in intra-community transactions and discusses the institutions formed to light or prevent this kind of fraud. The author also discusses the methods that such institutions can use. At the same time, the author lists in general the symptoms that serve to help recognise and analyse fraud and reviews the causes of the problem of VAT fraud in transactions within the EU.(original abstract)
XX
Cel - podstawowym celem niniejszej publikacji jest próba identyfikacji skali oraz form przestępstw podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Metodologia badania - realizacja celu wymagała wykorzystania metod opisowo-statystycznych, a w szczególności analizy kształtowania się poziomu oszustw z tytułu podatku od towarów i usług wykrytych przez kontrolę skarbową. Ponadto omówiona została istota przestępstw podatkowych jako czynu sprowadzającego się do uchylania się od podatku. Wykorzystano także metodę bezpośrednią - kwestionariuszową. W artykule posłużono się fragmentami własnych badań ankietowych z lat 2007-2016 w celu dokonania próby jakościowej oceny intensywności zjawiska oszustw podatkowych w odniesieniu do PTU. Wynik - przeprowadzona analiza statystyczna wskazuje, iż podatek od towarów i usług jest daniną motywującą do wyłudzeń fiskalnych. Równocześnie wyniki badań empirycznych pokazują, iż podmioty gospodarcze z sektora MSP sygnalizują, iż proceder oszustw w zakresie VAT jest duży, a jedną z przyczyn jest jego wysoka stawka podatkowa oraz specyficzna konstrukcja motywująca do nielegalnego obejścia prawa podatkowego. Oryginalność/wartość - zasadniczą wartością publikacji jest analiza podatku od towarów i usług pod kątem nieprawidłowości podatkowych wykrytych przez ograny podatkowe. Znamiona oryginalności nadają także prezentowane badania empiryczne przeprowadzone wśród podmiotów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Objective - The main objective of this publication is the attempt to identify the scale and forms of taxcrimes in regards to the value added tax. Research methodology - To achieve the main objective of this study descriptive and statistical tools were used in particular the evolution of the levels of tax frauds discovered by the tax organs. In particular the analysis of the evolution of the level of frauds on goods and services identified by the fiscal control. In the article parts of self conducted study were referred to for the years 2007-2016 an attempt was made to assess the level of the phenomena of tax evasion and its scale. Results - Statistical analysis conducted show that value added tax is a tribute that encourages to conduct tax fraud. In the same time data from the empirical research shows that small and mid size companies are more willing to engage in such a practice, high tax rates and its structure acts as a incentive and encourages some to participate in this illegal procedures. Originality/value - The fundamental value of this article is the analysis of the value added tax, for the tax irregularities detected by the tax organs. Originality of the publication is shown by the study conducted among business entities. (original abstract)
XX
W omawianej sprawie sąd wypowiedział się pozytywnie o możliwości wprowadzenia przez Radę Gminy w deklaracji podatkowej oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, bez podstawy prawnej takiej klauzuli. W ocenie glosatora analizowane orzeczenie nie zawiera logicznego uzasadnienia, a wprowadzenie oświadczenia tej treści stoi w sprzeczności z zasadą praworządności realizowanej w ramach procedury podatkowej. W wyniku przeprowadzonych badań przyjęto, że odpowiedzialność karnoskarbowa wynika z mocy prawa w stosunku do niektórych dokumentów, a wprowadzenie oświadczenia w sposób niezasadny nie stanowi "niezręczności" organu, lecz celowe działanie skutkujące pozyskaniem odpowiednich informacji od podatników, których nie podaliby bez rygoru odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej.(abstrakt oryginalny)
EN
In this case, the court expressed its support for the introduction of the statement under penalty of perjury by the Municipal Council in the tax return without legal grounds for such a clause. According to the commentator, the analysed judgment contains no logical justification and the introduction of a statement of this content is contrary to the principle of the rule of law implemented in the procedure of tax. As a result of the research it was assumed that penal-fiscal re-sponsibility comes under the law in relation to certain documents and the introduction of a statement as groundless does not constitute "awkwardness" body but a deliberate action aimed at obtaining relevant information from the taxpayer that would not be willing to submit it if not penalty of perjury or penal-fiscal responsibility.(original abstract)
XX
W artykule omówiono problem niewłaściwego stosowania cen transferowych i wykorzystywania ich do przerzucania dochodów między powiązanymi firmami i unikania w ten sposób wyższego opodatkowania. Przeciwdziałać temu procederowi mają kompleksowe kontrole. Przybliżono zmiany w sporządzaniu, przez firmy powiązane jak i znajdujące się w rajach podatkowych, dokumentacji dla celów podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2001 r.
12
Content available remote Udział Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w postępowaniu karnym skarbowym
75%
XX
Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia udziału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako niefinansowego organu postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym skarbowym, a ściślej w sprawach o przestępstwa skarbowe ujawnione w zakresie jej działania. W publikacji omówiono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu zakres spraw objętych prawem karnym skarbowym, stanowiących obszar zadań i właściwości rzeczowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poruszono także zagadnienie związane z określeniem podmiotu wykonującego czynności procesowe ABW, czyli uprawnień jego upoważnionych przedstawicieli. Ponadto rozważaniami objęto problematykę istoty nadzoru nad ABW sprawowanego przez prokuratora. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is an attempt to present the participation of the Internal Security Agency as a non-financial body of preparatory proceedings in fiscal penal proceedings, and more specifically in cases concerning tax offenses disclosed in the scope of its operation. The publication is discussed based on the provisions of the Act of May 24, 2002. about the Internal Security Agency and the Foreign Intelligence Agency, the scope of matters covered by fiscal penal law, which are the area of tasks and properties of the material Internal Security Agency. The issue related to the definition of the entity performing the procedural steps of the Internal Security Agency, ie the rights of its authorized representatives, was also discussed. In addition, the considerations covered the issue of the essence of supervision over the ABW exercised by the prosecutor. (original abstract)
XX
Zjawisko ucieczki od podatków jest problemem związanym z funkcjonowaniem systemów podatkowych na całym świecie. Podatnik stara się uniknąć płacenia podatków bądź zmniejszyć rozmiar poboru podatku. Zjawisko to rozwinęło się wraz z rozwojem systemu podatkowego, a niektórzy teoretycy finansów, jak W von Gerloff, sformułowali prawo narastającego oporu względem płacenia podatków, będące następstwem zdefiniowanego przez A. Wagnera prawa stałego wzrostu wydatków publicznych. Precyzyjne zmierzenie zakresu tego zjawiska nie jest możliwe z uwagi na nielegalny charakter takich działań i w związku z tym brakuje wiarygodnych danych na ten temat. Badając rozmiary zjawiska ucieczki od podatków, można posłużyć się metodami szacunkowymi. Najczęściej stosowane metody to: angielska, skupiająca się na badaniu różnicy miedzy poziomem dochodów i wydatków społecznych; wioska, w której podstawowe znaczenie ma odniesienie do zmian w oficjalnej stopie zatrudnienia; oraz dwie amerykańskie, uwzględniające zmiany w zasobach pieniężnych w gospodarce oraz szczegółowe rezultaty losowo wybranych, reprezentatywnych próbek deklaracji podatkowych. (fragment tekstu)
XX
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności stanowi - obok czynnego żalu skarbowego oraz odstąpienia od wymierzenia kary - jedną z podstawowych instytucji degresji karania w prawie karnym skarbowym. (...) Celem artykułu jest uchwycenie wzajemnych zależności pomiędzy stanem ograniczonej poczytalności u sprawcy deliktu skarbowego a dolegliwością wymierzonego mu środka karnego w postaci dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. (fragment tekstu)
EN
Voluntary submission to liability is one of the basic institutions of punishment decrease in fiscal penal law. The perpetrator of a fiscal offence derives considerable benefits in fiscal penal proceedings: the judgment in which the court permits the perpetrator to voluntarily accept liability is not entered in the National Criminal Register, and at the same time it does not constitute grounds for finding the person a repeated fiscal offender. On the other hand the institution conducting the proceeding recovers public-law debt. The limited sanity is an important element of the behavior of the perpetrator and therefore must be reflected in the criminal voluntary submission to liability. When determining the amount of the penalty of a fine, it should oscillate in the lower limits of the legal risks (i.e., the amount corresponding to at least one third of the minimum salary for fiscal offense or an amount corresponding to at least one-tenth of the salary for fiscal misdemeanor). (original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania jest problematyka postępowania w sprawach skierowanych do sądu na żądanie strony, stanowiącego jedno z postępowań szczególnych w postępowaniu karnym skarbowym, które funkcjonowało do czasu uchwalenia Kodeksu karnego skarbowego z 1999 r. Ze względu na przekrojowość prezentowanych treści konieczne jest przedstawienie modelu postępowania karnego skarbowego, który obowiązywał w poszczególnych regulacjach karnych skarbowych. (fragment tekstu)
EN
The article discusses the formation of the proceedings in the cases sent to the court at the request of the parties in criminal tax legislation in the years 1926-1999. Presented particular mode was used in criminal tax until the adoption of the Fiscal Penal Code of 1999. After the entry into force of the Criminal Code of the tax proceedings were terminated, which was connected with the fact of deprivation of financial authorities adjudicating powers jurisprudence. Competence jurisdictional courts granted in accordance with the constitutional requirement of law for the court and the principle of democratic rule of law. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano najczęściej spotykane rodzaje oszustw podatkowych oraz związane z nimi obszary ryzyka. W części trzeciej scharakteryzowano, na przykładzie kilku krajów, różne sposoby i kierunki działań podejmowane w celu zmniejszenia skali oszustw podatkowych. W podsumowaniu części trzeciej wskazano kierunki działań dla Polski w zakresie walki z oszustwami podatkowymi. (fragment tekstu)
EN
The tax being principal and one of the oldest sources of state incomes it is the source of losses. On space many summers, they had the place of test legal and illegal desisting pay of tax. Individual states undertake tests limiting losses caused by tax evasion. In spite of enough wide "fan" of prevention, the workings are not enough effective. It causes interested in such techniques which would cut this trade. Comparing countries experiences in this range, the article should be use to discuss about tax fraud prevention. (original abstract)
17
Content available remote VAT Non-compliance in Poland under Scrutiny
63%
XX
Problem nieściągalności VAT w Polsce nabrał w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Z dwóch powodów. Po pierwsze, udział luki w VAT szybko rośnie, a dochody są mało stabilne. Po drugie, konieczne jest zabezpieczenie finansowania wysokich wydatków z budżetu państwa planowanych na najbliższe lata. Wyniki analizy porównawczej przedstawionej w tym opracowaniu wskazują, że poprzez zmiany instytucjonalne możliwe jest stopniowe ograniczanie luki (co pokazuje przypadek Wielkiej Brytanii) i utrzymanie jej na niskim poziomie (co z kolei pokazują doświadczenia Holandii). Zmniejszanie luki wymaga jednak czasu, a jej całkowite wyeliminowanie nie jest realne, gdyż część nieściągalności ma "naturalny" charakter. Walka z nierejestrowaną gospodarką, wyłudzeniami, unikaniem i uchylaniem się od płacenia podatków, jest bardzo trudna. Jak wskazały wyniki badania CASE przeprowadzone dla Komisji Europejskiej (Barbone, Bonch-Osmolovskiy, Poniatowski, 2015), w ostatnich latach żadnemu z krajów regionu nie udało się istotnie poprawić ściągalności VAT. Luka w VAT ma wielowymiarowy charakter. Jest wiele komponentów luki oraz działań, które są źródłem dużego ubytku VAT w Polsce. Wyeliminowanie tylko i wyłącznie procederów kryminalnych w postaci przestępstw typu missing trader część problemu. Konieczne są działania utrudniające uchylanie się od płacenia podatków, zmniejszanie możliwości unikania płatności, walka z przemytem i gospodarką nierejestrowaną. Aby osiągnąć cel, którym jest znaczna poprawa ściągalności, konieczne są działania zakrojone na szeroką skalę. Budując strategię zmniejszania luki w VAT, trzeba zbudować system bodźców, w którym nie opłaca się oszukiwać, bo stosowanie nieuczciwych procederów jest trudne i kosztowne, a kary za nieprzestrzegania prawa są nie tylko wysokie, ale i nieuchronne. W tym celu konieczne jest przewartościowanie skuteczności bardzo częstego wprowadzania nowelizacji, obecności wielu zwolnień i skomplikowanych rozwiązań, które choć mogą ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej, tworzą furtki dla oszustów. Ważnym działaniem jest zwiększenie skuteczności kontroli, na co sposobem może być przełożenie nacisku z fizycznych, źle motywowanych kontroli skarbowych, na rozwiązania wykorzystujące np. narzędzia informatyczne. Narzędzia tego typu mogą zwiększyć efektywność kontroli poprzez zmniejszanie kosztów administracyjnych.(fragment tekstu)
EN
The problem of VAT non-collection in Poland has taken on particular significance in recent years. For two reasons. First of all, the share of the gap in total VAT has grown rapidly, and revenues are unstable. Secondly, it is essential to secure financing for high state budget expenditures planned for the next few years. The results of the comparative analysis presented in this paper indicate that through institutional change, it is possible to gradually reduce the VAT gap (which is shown by the example of the UK), and to keep it at a low level (which in turn is shown by the Dutch experience). Still, narrowing the gap requires time, and completely eliminating it is unrealistic, as part of the non-collection is "naturally occurring." The fight with the unregistered economy, fraud, avoidance and evasion is very difficult. As was shown by the results of CASE research carried out for the European Commission (Barbone, Bonch-Osmolovskiy, Poniatowski, 2015), in recent years none of the countries of the region has managed to significantly improve VAT collection. The VAT gap is multifaceted. There are many components of the gap and many activities that are the source of the high loss of VAT in Poland. Eliminating only the criminal activities, in the form of missing trader crime and carousel crime, would resolve only a small portion of the problem. Action must be taken to make tax evasion more difficult, reduce opportunities for tax avoidance and fight smuggling and the unregistered economy. To reach the goal of improved collection, broad-scale actions are necessary. In building a strategy to shrink the VAT gap, it is necessary to build a system of incentives in which cheating doesn't pay, because the use of dishonest procedures is difficult and costly, and the penalties for non-compliance with the law are not only high but unavoidable. For this purpose, it is essential to re-evaluate the effectiveness of the very frequent introduction of amendments, the presence of many exemptions and complicated solutions, which although they may make it easier to carry out commercial activity, create openings for fraudsters. One important action is increasing the effectiveness of audits, for which one method may be shifting the emphasis from physical tax audits with weak motivations, to solutions using e.g. information technology tools. Tools of this kind can increase the effectiveness of audits by reducing administrative costs. (fragment of text)
XX
Autorka omawia obecny stan prawny podatków, w którym obowiązują dwa rodzaje kontroli - kontrola podatkowa i kontrola skarbowa. Omawia również nowelizację ustawy o kontroli podatkowej z dnia 7 listopada 1996 r.
XX
Autor wyjaśnia istotę problemu uchylania się od podatków, przyczyny nielegalnego unikania podatków oraz konieczność i sposoby zwalczania oszustw podatkowych w Polsce.
XX
Autorka omówiła pojęcie "szarej strefy", przyczyny jej powstania, metody szacowania, jej rozmiary w gospodarce i ekonomiczne konsekwencje i sposoby ograniczania.
EN
The paper aims at presenting the volume of Poland's black economy, ways of preventing its expansion and its consequencies. The size of the black economy measured in terms of its share in the GDP is twice that of industrialized countries. Its size has expanded in the course of the transformation of Poland's economy. During the first stage of its transformation the development of such parallel economy was perceived to be a stimulant for the economy. But that stage has quickly come to an end. Budget deficits which are partially generated by the black economy make it necessary to identify its causes and to take steps aimed at reducing its volume. Such steps are being taken in areas relating to customs, taxation, extortion of bank loans which are not secured by adequate collateral, and frauds committed during privatization of state-owned companies.(original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.