Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Marketing szeptany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Współczesne uwarunkowania wykorzystania marketingu szeptanego
100%
XX
Marketing szeptany jest nowym narzędziem marketingowym, które staje się dziś jedną z najbardziej skutecznych form komunikacji z rynkiem. Konsumenci są coraz bardziej znuzeni i uodpornieni na reklamę w mediach. Szum reklamowy staje się tak wszechobecny, że klienci ledwie go tolerują. Ponadto wiarygodność przekazu reklamowego niepokojąco spada, w zamian zaś rośnie siła bezpośredniej rekomendacji. Ludzie są skłonni bardziej wierzyć pozytywnym opiniom znajomych, którzy już produktu używali, niż reklamie, a ekspansja technologii Web 2.0 umożliwiającej użytkownikom Internetu samodzielne tworzenie treści oraz interakcje z innymi użytkownikami sieci o podobnych zainteresowaniach, ułatwia również wymianę informacji i ocen na temat dóbr konsumpcyjnych.(abstrakt autora)
EN
Buzzmarketing is a new marketing instrument and today is one of the most effective forms of market communication. Consumers are tired and more resistant to advertising in media. Ad noise becomes so pervasive that consumers barely tolerate it. Moreover the credibility of advertising falls, while power of direct recommendation grows. Clients are more willing to believe positive opinions of the people they use products, than advertising. The expansion of Web 2.0 technology helps internet users to create content themselves and interact with network users with similar interests. It also facilitates the exchange of information and opinion about consumer goods.(original abstract)
2
Content available remote Skuteczna akcja marketingu szeptanego
80%
XX
Celem artykułu było przybliżenie metodyki tworzenia skutecznej akcji marketingu szeptanego oraz dokonanie analizy wybranego przypadku jej zastosowania. Rozważania prowadzono wokół tezy: w warunkach szybkiego rozwoju technologii internetowych istotnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorcy jest odpowiednia metodyka projektowania i wdrażania akcji marketingu szeptanego. Wychodząc od przybliżenia istoty akcji marketingu szeptanego, wskazano procedurę jej tworzenia i wdrożenia oraz zaprezentowano przykład zastosowania, ze szczególnym akcentem na skuteczność analizowanego przedsięwzięcia.
EN
The aim of this article is to explain methodology of creating the effective buzz marketing action and to carry out the analysis of a selected example of its application. The following thesis was taken into consideration: In the situation of fast development of the Internet technologies the decisive factor of a success for an entrepreneur seems to be the appropriate methodology of designing and implementation the buzz marketing action. Starting from the explanation of the essence of buzz marketing action the procedure of its formation and implementation is pointed out, as well as the example of its application is presented with particular attention to the effectiveness of the analyzed undertaking.
3
Content available remote Social Shopping jako narzędzie marketingu szeptanego online
80%
XX
Artykuł podejmuje kwestie marketingu szeptanego, zwracając szczególną uwagę na kwestie definicyjne (rozróżnienie buzzmarketingu i Word of mouth marketingu). Następnie omówione zostaną podstawowe narzędzia wykorzystywane w praktyce online: amlifying internetowy, social media, dziennikarstwo obywatelskie i social shopping. Druga część artykułu stanowi próbę opisu zjawiska social shopping w Internecie. Autorka stara się udowodnić, że jest to nowy system rekomendacji konsumenckich, w którym jednak nie została zachowana równowaga między sferą social i shopping (ta pierwsza praktycznie nie występuje). Na koniec przedstawiona została analiza jednego z serwisów typu social shopping dotycząca charakterystyki przeciętnego użytkownika.(abstrakt autora)
EN
The paper considers the issues of word of mouth marketing, paying particular attention to the definition of the notion (distinguishing buzz marketing and word of mouth marketing). Subsequently, basic tools used in the internet practice are discussed: amplifying internet, social media, citizen journalism and social shopping. The second part of the paper describes the phenomenon of social shopping on the internet. The author tries to prove that this is a new consumer recommendation system, in which the sphere of social and shopping has not been balanced (the social sphere actually does not exist). At the end, the paper presents an analysis of one type of social shopping sites showing the characteristics of the average user.(author's abstract)
4
Content available remote Marketing szeptany w usługach profesjonalnych
80%
XX
W artykule przedstawiono pojęcie marketingu szeptanego oraz możliwości zastosowania jego działań w rekomendowaniu profesjonalnych usług architekta wnętrz. Dokonano również analizy źródeł informacji, na podstawie których konsumenci podejmują decyzje zakupowe. Z badań wynika, Ŝe Polacy coraz częściej decydują się na skorzystanie z usług profesjonalisty w zakresie aranżacji przestrzeni mieszkalnej i w przeważającej części swoje decyzje podejmują na podstawie rekomendacji znajomych.(abstrakt autora)
EN
The paper presents the concept of Word of Mouth Marketing and its potential as recommendation of interior designer services. The source of information upon which consumers evaluate purchase decisions has been analyzed. The evaluation shows that Poles more and more decide to choose professional service in the field of interior design and decoration and make decision predominant under influence and recommendation of friends.(author's abstract)
5
80%
XX
Komunikacja rynkowa, jaką stosują firmy, stanowi zbiór narzędzi, mający na celu dostarczanie informacji, argumentacji i obietnic dotyczących oferty, klientom i potencjalnym nabywcom. Innymi słowy są to działania, które mają zachęcać i skłaniać do kupowania oferowanych produktów i usług, z jakimi spotykają się nabywcy na rynku. Aby zaistnieć i z powodzeniem trwać na rynku, każda firma i każdy produkt wymagają informowania nabywców za pomocą różnych rodzajów narzędzi marketingowych. Niniejszy artykuł jest poświęcony tym zagadnieniom, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu szeptanego lub marketingu przekazu ustnego.(fragment tekstu)
EN
Market communication is a collection of tools designed to provide information, arguments and promises to offer to customers and potential buyers. Marketing communication with customers is a very important way to maintain communication or contact with them. Every company should take care of it so that word of mouth took the form of an active process of creating a brand image in the market. This article is devoted to these issues, with particular emphasis on word of mouth marketing.(original abstract)
6
Content available remote Wpływ marketingu szeptanego na proces decyzyjny konsumenta
80%
XX
Marketing szeptany jest stosunkowo nową formą promowania produktów. Pojęcie to nie jest znane większości badanych, choć stosowane. Konsumenci bowiem bardziej ufają opinii innych konsumentów niż tradycyjnej reklamie. Respondenci często korzystają z rekomendacji innych osób i sami chętnie przekazują informacje na temat towarów i usług. Ważnym medium wykorzystywanym w tym przekazie jest Internet, a szczególnie blogi i fora internetowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Whisper marketing is a relatively new form of product promotion. This term is not well known by the majority of researched group; however it is applied, as consumers have more trust to opinions of other consumers than to traditional advertisement. Respondents frequently take advantage of other's recommendation and eagerly pass information about products and services by themselves. Internet is important medium use in that conveyance, blogs and internet forums in particular. (original abstract)
7
Content available remote Marketing szeptany jako efektywny sposób kreowania marki wśród konsumentów
80%
XX
W artykule poruszono zagadnienia marketingu szeptanego i jego wykorzystywania w praktyce rynkowej. Pierwsza część pracy poświęcona jest zagadnieniom teoretycznym takim, jak definicja marketingu szeptanego, prawidłowe stosowanie tego narzędzia oraz zakres tematyczny produktów, do jakich można go stosować. W publikacji została poruszona także tematyka destrukcyjnej siły marketingu szeptanego. Kolejne części pracy opisują praktykę zastosowania marketingu szeptanego w działaniach rynkowych oraz wyniki badań przeprowadzonych wśród konsumentów na temat wpływu tego instrumentu na postrzeganie marki oraz podejmowanie decyzji zakupowych. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the analysis of word-of-mouth marketing and its use in market practice. First part is devoted to theoretical issues such as definition of word-of-mouth marketing, proper use of this tool and scope of products that it can be applied to. Destructive force of word-ofmouth marketing is presented as well. Subsequent parts show usage word-of-mouth in practice of marketing operations and results of screening tests carried out on consumer base upon impact of this marketing instrument on brand perception and shopping decisions making. (original abstract)
EN
Recommendations and "word-of-mouth" play an important role in service marketing. This specific form of communication involves supporting a product or service by a satisfied customer. "Word of mouth" is very helpful in building awareness of a brand, also in the higher education market. This paper provides some insight into a decision-making process of young people, who make the decision concerning the next step of their education, thus enabling the universities to develop the efficient communication program. Considering influence of recommendations on potential students, universities must learn how to use social ties to promote the educational offer. The outcomes of survey conducted among Polish students will be also discussed, to evaluate, to what extend recommendations and word-of-mouth determined their choice of the particular university. Main goal of the paper is to discuss the usefulness of recommendations in the communication-mix of the universities. In that sense, it provides the contribution to service marketing practice.(author's abstract)
9
Content available remote Nowe zjawiska powodujące obawy klientów e-handlu
60%
XX
Artykuł porusza problemy dwóch zjawisk współczesnego handlu elektronicznego, które powinny zaniepokoić jego klientów. Kiedyś ich obawy związane były głównie z elektronicznymi płatnościami oraz niemożliwością obejrzenia lub dotknięcia produktu. Obecnie problemem staje się marketing szeptany oraz polityka dynamicznego ustalania cen. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses two new phenomena of e-commerce that may upset customers. Once their concerns have been related mainly to electronic payments and the impossibility touching the product. Currently, the word-of-mouth and policy of dynamic prices changes become a problem. (original abstract)
XX
Malejąca skuteczność tradycyjnych strategii promocyjnych, mająca wyraz w coraz mniejszych przyrostach sprzedaży, spowodowana zwłaszcza przesytem, znudzeniem i zmęczeniem konsumentów wszechobecną reklamą, determinuje poszukiwanie nowych dróg dotarcia do adresata. Występujące w różnej formie niestandardowe działania i nośniki reklamy, których przykłady przedstawiono w niniejszym artykule (nie wyczerpując tego zagadnienia), wydają się skutecznym sposobem pokonania kryzysu. Należy mieć nadzieję, że kierunek rozwoju tej formy reklamy umożliwi firmom osiągnięcie celów i rozwój nie tylko poprzez kreatywne, nowatorskie i zaskakujące, ale i etyczne działania. (fragment tekstu)
EN
The authors have presented the essence of the "ambient media" issue, as well as factors which make entrepreneurs agree to use non-standard solutions in the area of marketing communication. A special attention has been put to carriers and activities which are most often used while carrying out original marketing actions - marketing events, non-standard outdoor campaigns and buzz marketing. (original abstract)
XX
Komunikacja nieformalna towarzyszy człowiekowi od zawsze. Informacje przekazywane "z ust do ust" są obecnie najbardziej godnym zaufania sposobem rekomendacji produktów i usług. Zjawiska word of mouth (WOM) oraz electronic word of mouth (eWOM) opierają się na zbliżonych modelach komunikacji uwzględniając osoby nazywane liderami opinii. Jednostki określane jako liderzy opinii wyróżnia zestaw niepowtarzalnych cech oraz zachowań, które należy zidentyfikować, aby odpowiednio je wykorzystać. Celem artykułu jest usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy dotyczącej modeli rozprzestrzeniania się informacji w sieciach społecznych z wykorzystaniem liderów opinii oraz związanej z samymi liderami opinii. (abstrakt oryginalny)
EN
Informal communication has always accompanied man. Nowadays word of mouth is the most reliable way of recommendation of products and services. The phenomenon of word of mouth (WOM) and electronic word of mouth (eWOM) is based on similar communication models including opinion leaders. The units termed as opinion leaders stands unique set of characteristics and behaviors that need to be identified in order to properly use them. This article aims to systematize the existing knowledge about models of spreading information in social networks with opinion leaders. (original abstract)
XX
Celem opracowania, w którym dokonano przeglądu literatury jest przybliżenie specyfiki marketingu rekomendacji i charakterystyka jego wybranych narzędzi w ujęciu teoretycznym i praktycznym, przy założeniu, iż działania w jego zakresie, choć w niektórych przypadkach niezgodne z etyką, są istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost zainteresowania określoną marką, ideą czy przedsięwzięciem. Podstawę rozważań stanowią studia literaturowe, analizy raportów branżowych oraz własna obserwacja przedsięwzięć z zakresu marketingu rekomendacji prowadzona głównie on-line. Zaprezentowane w artykule wybrane wyniki badań dostępnych w źródłach wtórnych oraz własnych obserwacji, a także opinie ekspertów branżowych potwierdzają znaczący wpływ marketingu rekomendacji na decyzje zakupu, zwłaszcza w sieci internetowej, czego konsekwencją jest aktywizacja działań z tego zakresu, zarówno ze strony klientów - ambasadorów marki, jak i wyspecjalizowanych agencji branżowych. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the article is to present the specificity of word of mouth marketing (WoMM) and to describe its selected tools in both theoretical and practical depiction, on the assumption that this sort of activity, despite being unethical in some cases, significantly affects an increase of the interest in brand, idea or undertaking. The considerations are based on literature review, analyses of trade reports, and author's own observation of WoMM activity, mostly online. The selected results of some research accessible in secondary sources, own observation and business experts' opinions presented in the article confirm the significant influence of WoMM on purchase decisions, mostly on the Internet. Growth of WoMM activity, conducted both by customers being brand ambassadors and by professional trade agencies, is its consequence. (original abstract)
13
Content available remote Marketing szeptany jako nowoczesna forma promocji
60%
XX
W ostatnich latach coraz większą rolę w promocji przedsiębiorstw, produktów czy usług zaczyna odgrywać marketing szeptany, zwany również marketingiem plotki (ang. word-of-mouth). Często decyduje on o przewadze konkurencyjnej, rozpoznawalności marki, zdobywaniu nowych klientów. W artykule zdefiniowano pojęcie marketingu szeptanego, określono mechanizm jego działania oraz znaczenie we współczesnym świecie. Zwrócono również uwagę na jego rozmaite formy, jak choćby marketing wirusowy, poczta pantoflowa, cause marketing czy brand blogging. Ukazano także, jak przebiega tworzenie kampanii marketingu szeptanego oraz jak mierzy się jego skuteczność, między innymi w oparciu o wskaźnik ROI czy wskaźnik NPS. (abstrakt oryginalny)
EN
A word-of-mouth marketing is a form of promotion in which a satisfied customer tells other people (prospective customers) how much he likes a product, business or service. It is considered to be a very effective way of gaining a market share and maintaining customers' loyalty. In this paper I present a mechanism of the word-of-mouth marketing and various tools for marketers. I will also show how to create a marketing campaign and how to measure its effectiveness. (original abstract)
XX
"W informacje znalezione w sieci wierzy niemal trzy czwarte Polaków. Jedynym europejskim narodem, który wyprzedza nas pod względem zaufania do Internetu w tegorocznym badaniu European Trusted Brands, prowadzonym przez Reader's Digest, okazali się Czesi. Z wynikiem na poziomie 72 procent osób, deklarujących zaufanie do internetowych treści, dalece przekraczamy europejską średnią. Ta wynosi "zaledwie" 49 procent. Czy to za sprawą marketingowych tricków, czy zaszłości historycznych - wyniki, jakie uzyskane zostały w badaniu European Trusted Brands nie są jednak przypadkowe. Rok wcześniej, w globalnej skali firma badawcza Nielsen przepytała przeszło 25 tysięcy osób w 50 krajach świata - w tym również w Polsce - czyim rekomendacjom wierzymy przed podjęciem decyzji o zakupach. Wynik okazał się niezwykle korzystny dla Internetu. Bardziej niż opiniom, wyrażanym przez z reguły nieznanych nam bliżej internatów, wierzymy tylko bliskim znajomym" [Raport Marketing Szeptany, www.interaktywnie.com].(fragment tekstu)
EN
Despite the fact that Poland has still relatively poorly developed Internet and consumer awareness, one can see that popularity of Word of mouth - WoMM is rapidly growing on the market. The purpose of this article is to examine how companies in the SME sector in the Lodz region use word of mouth on the Internet.(original abstract)
XX
Jednym z najbardziej widocznych dla klienta w całej działalności marketingowej firm elementów marketingu-mix jest promocja/komunikacja marketingowa, mająca na celu poinformowanie o produktach i/lub usługach oraz kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa zapewniając tym samym sukces na rynku. Przedsiębiorstwa obecnie wykorzystują cała gamę różnorodnych instrumentów promocji, zarówno tych o charakterze tradycyjnym np. reklamę, jak też "nowym" np. marketing szeptany itp., pojedynczych, autonomicznych, oraz w odpowiednio dobranych konfiguracjach, uzyskując dzięki temu efekt synergii zapewniający konkurencyjność firmie. Niniejszy artykuł ma na celu analizę wykorzystania nowych instrumentów komunikacji marketingowej przez polskie przedsiębiorstwa, czyli odpowiedź na pytanie czy obecnie polskie przedsiębiorstwa otwarte są na nowe trendy i kierunki w zakresie komunikacji z klientami. (abstrakt oryginalny)
EN
In the entire marketing activity of the enterprise, there is one element of mix marketing the most visible for the client. This is promotion/marketing communication aiming to inform about the products and/or services and to create the positive image of the enterprise, ensuring success on the market. Contemporary enterprises uses the whole variety of promotion's instruments including traditional ones (advertisement), "new" ones (so called whispered marketing), single ones, autonomic ones and adequately combined configuration of instruments. Thanks to those methods the effect of synergy can be obtained and competitiveness of the enterprise achieved. This article is aiming to present an analysis of the way in which whose new tools of marketing communication can be used by Polish enterprises. It is going to give an reply to the question whether the contemporary Polish enterprises are open for the new trends and currents in the field of communications with theirs clients. (author's abstract)
16
Content available remote Możliwości wykorzystania marketingu szeptanego przez szkoły wyższe
60%
XX
W czasach niżu demograficznego, znacznego spadku zaufania dla tradycyjnych form komunikacji marketingowej oraz ograniczonym budżecie na promocję, szkoły wyższe są zmuszone do podjęcia działań nakierowanych na wykreowanie nowego, poprawę starego lub umocnienie obecnego wizerunku. Celem opracowania jest scharakteryzowanie istoty marketingu szeptanego oraz wskazanie możliwości wykorzystania go do promocji przez szkoły wyższe. (abstrakt oryginalny)
EN
In the time of demographic collapse, significant collapse of confidence in the traditional means of marketing communication and the limited advertising budget, universities are forced to take actions to create their new images or to improve the existing ones. The aim of the study is to characterize the point of buzz marketing and to show possibilities of using it for marketing by universities. (original abstract)
XX
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Wyjaśniono w nim istotę komunikacji word-of-mouth (WoM) oraz wskazano jej elementy, przyczyny i konsekwencje na rynku turystycznym. Następnie zaprezentowano wskaźnik Net Promoter Score jako sposób pomiaru charakteru WoM. Bazę empiryczną opracowania stanowiły wyniki badań przeprowadzonych w Krakowie w 2016 r. na grupie 3371 gości odwiedzających miasto. Na ich podstawie ustalono (przy użyciu testu chi-kwadrat), że niemal wszystkie cechy socjodemograficzne turystów oddziałują na charakter WoM, tj. na zamiar polecenia obszaru recepcji innym odwiedzającym, ale największy wpływ ma sytuacja materialna.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is a theoretical-empirical. It explains the essence of the communication word-of-mouth (WoM) and shows its elements, causes and consequences on the tourist market. Then, Net Promoter Score, as a way to measure of the character of WoM, was presented. The empirical base for the study were the results of research, conducted in Krakow in 2016, on the group of 3371 guests visiting the city. On the basis of them, it was possible to establish (using chi-square test), that almost all tourists' sociodemographic features affect the character of WoM, i.e., on the intention to recommend the tourist reception area to other visitors, but the greatest impact has the financial circumstances.(original abstract)
18
Content available remote The Presence of Public Institutions in Social Networks
51%
XX
The ICT tools affect many aspects of daily life as well as on the functioning of public institutions that could not ignore them in their activities. Many applications have been implemented, both to facilitate the organization of work in public institutions, as well as to allow using of new communication channels with citizens. A variety of new services were made available on-line, but their low usage resulted in the need to find tools for closer interaction with potential customers of e-government. Both the public administration as well as cultural institutions should use new communication channels with their customers, remembering the risks associated with the procedures. Therefore, the article discusses profile examples on popular social networks created by tax administrations and museums in selected countries. The aim of the article is to analyze the behavior of public institutions in SM from the comparative and international point of view. (abstrakt oryginalny)
EN
Narzędzia ICT wpływają na wiele aspektów codziennego życia, również na funkcjonowanie instytucji publicznych, które nie mogły pominąć ich w swojej działalności. Wdrożono wiele aplikacji zarówno ułatwiających organizację pracy w instytucjach publicznych, jak i pozwalających na użycie nowych kanałów komunikacji z obywatelami. Przygotowano ofertę nowych usług dostępnych online, ale ich niewielkie użycie spowodowało potrzebę szukania narzędzi ściślejszej interakcji z potencjalnymi klientami e-administracji. Zarówno administracja publiczna, jak instytucje kulturalne powinny wykorzystywać nowy sposób komunikacji ze swoimi klientami, pamiętając o zagrożeniach związanych z nowym sposobem działania. W artykule omówiono przykłady wykorzystania profilu na najpopularniejszych portalach społecznościowych przez administracje skarbowe i muzea w wybranych krajach świata. Celem artykułu jest analiza zachowań instytucji publicznych w sieciach społecznościowych w ujęciu porównawczym i międzynarodowym. (original abstract)
XX
Elektroniczna administracja jest często uznawana jako symbol nowoczesności państwa. Zastosowanie technik IT w tej sferze ma też sens ekonomiczny i głównie dlatego administracji zależeć powinno na upowszechnieniu wszystkich usług e-govemment. Na ich wdrożenie wydano już pewne środki, a efektywność tego zostanie zauważona dopiero, gdy będzie można znacznie ograniczyć wydatki związane z obsługą "papierowych" procedur, czyli gdy z usług cyfrowych skorzysta duży odsetek obywateli. Rządy krajów UE w pierwszej kolejności przygotowały usługi generujące dochód dla państwa, czego przykładem są elektroniczne systemy składania zeznań podatkowych, które są najbardziej zaawansowaną e-usługą we wszystkich krajach UE. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania nowego kanału promocji wysyłania elektronicznych deklaracji PIT. (fragment tekstu)
20
51%
XX
Proces marketingowej komunikacji z klientem tak samo jak wszystkie inne procesy zarządzania marketingowego podlega ciągłym zmianom. Obecnie komunikacja oparta na tradycyjnych technikach może być zaledwie wstępem do dalszego dialogu z klientem. Efektywność takiej konwersacji pojawia się dopiero wtedy, gdy nie tylko firma, ale także klient ma głos. Nowe technologie, takie jak sieć internetowa i telefonia komórkowa, sprawiają, że dialog firmy z klientem staje się masowo dostępny dla konsumentów, co z kolei prowadzi do tego, że z niezwykłą łatwością przedsiębiorstwo może stać się renomowaną marką lub zupełnie odwrotnie - mieć kłopoty z pozyskaniem klientów. I tu z pomocą przychodzi marketing szeptany, czyli nowoczesna technika komunikacji marketingowej. Celem artykułu jest poznanie sposobów komunikacji w marketingu szeptanym oraz próba zdefiniowania, która droga tej nowoczesnej techniki może doprowadzić firmę do sukcesu. Przeprowadzone przez autorkę artykułu badania ankietowe pokazują możliwe ścieżki wykorzystania marketingu rekomendacji, określają skuteczne narzędzia oraz branże, w których WOMM jest najbardziej pożądany. (abstrakt oryginalny)
EN
The process of marketing communication with client like all other marketing management processes is still changing. At present time, communication based on standard techniques should only be a prelude to further dialog with client. Effectiveness of such conversation takes place when, not only the company, but also the consumer can express his opinions and views. New technologies like internet and mobile telephone facilitate mass communication between client and company, and that can easily change the company status from prosperous to losing clients. Here the modern technique of marketing communication, word of mouth marketing can be applied. The aim of this paper is to discover communication channels of WOMM and attempt to define which path leads to company commercial success. Questionnaire studies carried out by authoress of this paper indicate possible ways of using recommendation marketing and show effective tools and economy sectors in which WOMM is especially advisable. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.