Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 160

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dojrzewanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Najnowsze dojrzewalnie z najlepszym wyposażeniem, do których dostarczane są najlepszej jakości zielone banany nie zawsze są gwarancją wysokiej jakości żółtych bananów na sklepowej półce. Można to porównać z jazdą samochodem. Najnowszy samochód nie zapewni bezpiecznego dotarcia do celu podroży, gdy kierowca nie zna zasad ruchu drogowego.
PL
Rodzina to podstawowe środowisko wychowawcze, w którym człowiek wzrasta, zdobywa wiedzę o sobie i otaczającym świecie. Rodzice powinni być zatem osobami, które dostrzegają i zaspokajają potrzeby swoich pociech oraz zapewniają im odpowiednie warunki do rozwoju. Czasami zdarzają się sytuacje, że rodzice z różnych powodów nie są w stanie prawidłowo wywiązywać się z pełnionej roli, więc dzieci nie mogą wychowywać się w środowisku domowym. Wtedy małoletni umieszczani są w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Opuszczenie domu rodzinnego, różne wydarzenia z dzieciństwa, jak również separacja od rodziców mogą mieć ogromny wpływ na dzieci i młodzież. Adolescenci, wychowując się w rodzinie zastępczej, mają świadomość posiadania rodziców biologicznych, z którymi mogą mieć kontakt lub nie. Świadomość wychowywania się w dwóch rodzinach może nieść za sobą różne konsekwencje dla rozwoju. Celem niniejszego artykułu jest przyjrzenie się, z jakimi dylematami bądź trudnościami może borykać się młodzież przebywająca w rodzinie zastępczej, niezależnie czy kontakt z rodzicami biologicznymi jest zachowany, czy też nie.
PL
Wprowadzenie: Gruczolakowłókniaki są jednymi z najczęstszych łagodnych guzów piersi u kobiet w wieku dojrzewania. Stanowią one około 2/3 wszystkich guzków występujących w obrębie piersi i ponad połowę wszystkich zmian poddawanych biopsji. Gruczolakowłókniaki powstają w wyniku przerostu tkanki gruczołowej pod wpływem zmian hormonalnych, jakie zachodzą u dziewcząt w okresie pokwitania. Ze względu na dużą częstość występowania gruczolakowłókniaków i wysoką chorobowość psychospołeczną związaną ze stwierdzaniem obecności masy w gruczole piersiowym, konieczne jest, aby lekarze leczący pacjentki w wieku dojrzewania posiadali i aktualizowali swoją wiedzę na temat tego schorzenia. Cel: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie krótkiego przeglądu klasyfikacji, prezentacji klinicznej i diagnostyki gruczolakowłókniaków oraz aktualizacja opisu praktyk postępowania z pacjentkami w świetle najnowszej literatury.
PL
Przedstawiono wyniki badań próbek zaczynów cementowych, wykonanych przy użyciu różnych cementów, domieszek i dodatków. Celem badań było określnie wpływu domieszek i dodatków na podatność tworzyw cementowych na zarysowanie.
EN
Cement mixes composed of different cements, additives and admixtures have been tested and testing results presented. The matter of investigation was to formulate influence of additives and admixtures on cement mix against cracking.
EN
Emotions are fundamental functions of mammalian brain, essential for survival of an individual, a group and a species, they have biological basis and are mediated by a variety of neurotransmitters and neurohormones acting on specific brain structures. Stress is state of disturbed homeostasis, which generates a spectrum of adaptive physiological reactions in an organism, which promote individual’s survival or survival of a species. One such adaptive mechanism includes control by stress (via stress hormones) of reproductive functions by either delaying or accelerating puberty.
10
Content available remote Wybrane właściwości fizyczne sera salami podczas dojrzewania
75%
PL
Badaniami objęto wybrane właściwości fizykochemiczne (wilgotność próbek sera, pH oraz konduktancja wyciągu wodnego z sera, barwa oraz parametry tekstury) sera „salami” z 3 różnych warów podczas 26-dniowego dojrzewania. Stwierdzono, że wilgotność nie ulega istotnym zmianom. Wartości pH (5,60-5,73) i konduktancji (2,5-8,0 mS) wzrastają podczas dojrzewania. Reemisja zmienia się w zależności od długości fali i czasu dojrzewania. Twardość wzrasta podczas dojrzewania od ok. 70 N do ok. 84 N, a żujność w przedziale 60-130 mJ. Podobnie elastyczność wzrasta o ok. 1,5 mm w ciągu 26 dni badań. Spoistość sera maleje, zaś gumiastość nie zmienia się istotnie. Zróżnicowanie wartości cech poszczególnych serii świadczyć może o trudnościach produkcyjnych związanych z uzyskaniem powtarzalności parametrów.
EN
Selected physical characters of salami cheese from 3 different batches (such as the moisture content, pH, water extract, condustance, colour and texture parameters) were tested during 26-day ripening. The results showed that the moisture content did not significantly change, while pH (5,60-5,73) and conductance (2,5-8,0 mS) values increased during ripening. Re-emission changed depending on the wave length and ripening duration. Hardness of cheese increased during ripening from about 70 N up to 84 N, whereas the chewing ability within 60-130 mJ; the flexibility rose by about 1,5 mm during 26-day tests. Cohesion of cheese decreased while the guminess did not change significantly. Differentiation of the values measured for particular batches of cheese might reveal some production difficulties connected with achieving the repeatability of product parameters.
PL
W wierszach Izabeli Filipiak proces wychowania jest zawsze tym, co inicjuje, prowadzi i kończy rodzic, jest to więc proces jednostronny i narzucony, polega w istocie na „przeszkadzaniu” w dojrzewaniu do pełnej, własnej, odrębnej niż rodzicielska osobowości. W utworach przyjęta została perspektywa dziewczynki, która pragnie zbuntować się przeciwko narzuconej identyfikacji z rodzicielskimi wzorcami osobowymi – też wzorcami płci i heteroerotycznej identyfikacji. Jednak bohaterka, zamiast skupiać się na „wsłuchiwaniu” w siebie i swoje potrzeby, wsłuchuje się w potrzeby i pragnienia wychowawców. Wychowanie i dojrzewanie zamienia się w tresurę, w uwięzienie w cudzych wyobrażeniach na swój własny temat. Jeśli dziecko czuje wewnętrzny opór przed narzuconymi wzorcami, to ten aspekt dziecięcych życiorysów staje się traumą. Dojrzewanie nie przeradza się w uzyskanie pełni, ale jest raczej jak lepienie Golema czy Frankensteina, „spotwornianiem” osoby. Dziecko dojrzewa za cenę własnej (symbolicznej) śmierci, zapomnienia o swoich (pozaspołecznych) pragnieniach i potrzebach. Relacja z rodzicami jest gwałtem i przemocą, którą w opisanym układzie nazywa się „miłością”. Odrzucenie ich celów wychowawczych staje się klęską nie tylko rodziców, lecz także społecznego porządku. Ze strachu przed anarchią dziecko z rezygnacją poddaje się wychowawczej przemocy.
EN
In Izabela Filipiak’s poems, the process of education is always initiated, guided and finished by a parent, therefore it is one-sided and imposed. It “impedes” the maturation of personality that is full, self-owned and independent from the parental one. The viewpoint adopted in the poems is the perspective of a girl who wants to rebel against the imposed identification with parental patterns of personality – also sexual patterns and heteroerotic identification. However, the main character concentrates on her educators’ needs and desires instead of “listening” to herself and her own needs. In this context, education and growing-up change into training and imprisonment in someone else’s perception of the self. If a child feels internal resistance against the imposed models, then this aspect of its biography becomes traumatic. Growing up does not become achieving fullness, but rather resembles molding Golem or Frankenstein, with the “monstrosity” of a person. The child grows up at the price of her (symbolic) death, forgetting about her own (meta-social) desires and needs. The relation with the parents is violation and violence that is named “love” in the described system. The rejection of their pedagogical goals becomes not only the parental failure, but also the failure of social order. Fearing anarchy, the girl resignedly subdues herself to pedagogical violence.
13
75%
PL
Psucie się świeżych warzyw i owoców podczas przechowywania oraz transportu jest konsekwencją stale zachodzących w nich procesów życiowych, takich jak: transpiracja, oddychanie czy dojrzewanie. Zachowując jednak odpowiednie warunki można utrzymać wysoką jakość handlową poprzez spowolnienie przebiegu tych procesów. W pracy przeanalizowano wpływ takich warunków przechowywania, jak: naświetlenie, temperatura oraz czas na dojrzewające pomidory. Oznaczano następujące parametry: pH soku, zawartość cukrów oraz twardość pomidorów.
EN
Spoilage of fruits and vegetables during storage and transportation is a consequence of life processes proceeding such as transpiration, respiration and ripening. To preserve the high commercial quality by slowing down those life processes is possible via maintaining optimal storage conditions. The impact of such storage conditions as exposure, temperature and time was analyzed for ripening tomatoes. The parameters such as pH, sugar content and hardness of tomatoes were determined.
15
Content available remote Wpływ plastyfikatora na dojrzewanie betonu w obniżonych temperaturach
75%
EN
Concrete work in wintertime is always connected with the risk of disturbances in the process of hydration of cement. This may later slow down the process of reaching the planned strength of concrete, or even worse, it can permanently destroy its structure. This kind of concrete may never acquire the desired strength, or it may turn out to be vulnerable to the activity of the environment. This situation can be avoided by appropriate preparation of the concrete work in conditions of lower temperature, and by using proper types of admixtures. Besides the ones, which are labelled as anti-freeze, good protection results can be achieved by using plasticizer or superplasticizer. The paper presents the results of examination of continuous footing concrete, curing in natural conditions, with long term impact of freezing temperatures. As the initial protection of this concrete, KLUTAN P plasticizer was used in the amount equal to 0,7% of the cement mass. The designed class of concrete B15, at the indicator W/C = 0,53. The concrete mixture was produced in a mixer-plant 8 kilometres away, without heating the components. Concrete works was done with the use of pump on 22 December. The temperatures in the time of concrete works and in the time of curing were shown in chart 1 and, in a graphic form, in figure 1. As a result of doubts concerning the strength of concrete obtained, destructive tests were made on samples of 50 millimetres in diameter, cut out from three chosen elements, following the scheme presented in figure 2. This way 31 results of strength of concrete were obtained - depending on their distance form the edge of the element as well as its depth. The statistical analysis confirmed the B12,5 class concrete, without visible structural defects, with small fractures in the comers. Although the desired class of concrete was not obtained, the final level was 70-80% of the designed strength. This proves that the process of hydration was considerably slowed down, but in spite of the fact that the temperature fell much below 0°Celsius, it was not stopped altogether. The results of examination, in spite of their considerable dispersion, do not show any clear tendencies suggesting the occurrence of certain sections with better or worse parameters of strength. In spite of the unfavourable conditions of preparation, building-in and curing of the concrete, it achieved quite satisfying parameters of strength and obtaining the designed class would have been possible, but in a longer period of time and in better temperature conditions. This is the result of using the plasticizer, which lowered the freezing point for water in the cement paste so much, that, it did not allow the paste to freeze. The hydration processes were slowed down, nevertheless they did proceed. Each case of raised temperature, although it never reached 0°Celsius, caused their faster action. Using the admixture resulted in more gradual curing of the concrete, than would have been the case otherwise. The conclusions of the presented research may be useful in planning protective actions for concrete work in wintertime conditions.
PL
Zastosowanie właściwych parametrów technologicznych takich jak temperatura, wilgotność i intensywność cyrkulacji powietrza, jest niezbędne dla świadomego kierowania przemianami fizycznymi, zachodzącymi w czasie dojrzewania produkcyjnego i poprodukcyjnego surowych kiełbas fermentowanych. Powolny proces podsuszania zmienia stan fizyczny i skład chemiczny farszu, a zatem również jakościowy i ilościowy skład mikroflory. Sukcesja mikroflory pociąga za sobą dalsze zmiany kataboliczne białek, tłuszczów oraz sacharydów, co wpływa na jakość wyrobu gotowego. Ponieważ technologia produkcji kiełbas fermentowanych nie przewiduje obróbki termicznej, nie ma możliwości zahamowania przemian biochemicznych, w których uczestniczą enzymy pochodzenia endo- i egzogennego. Końcowa jakość wędlin nie jest przez to stała i ulega zmianom w całym okresie produkcji i przechowywania.
EN
The use of proper technological parameters, such as temperature, humidity and intensity of air circulation, is essential to consciously manage the physical transformations during production and postproduction ripening of raw ripened sausages. The slow drying process changes the physical state and chemical composition of the stuffing, and therefore also the qualitative and quantitative composition of the microflora. The succession of microflora entails further catabolic changes in proteins, fats and saccharides, which affects the quality of the finished product. Since the technology of fermented sausage does not include heat treatment, there it is not to inhibit biochemical transformations involving enzymes of endogenous and exogenous origin. The final quality of the sausages is therefore not constant and varies throughout the production and storage period.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.