Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 317

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Płynność finansowa przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
XX
W artykule omówiono pojęcie i pomiar płynność finansowej przedsiębiorstwa, która należy do podstawowych wyznaczników efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa, a w szczególności charakteryzuje jego zdolność do pozyskiwania środków pieniężnych. W artykule omówiono przykład obliczenia wielkości wskaźnika bieżącego i skorygowanego wskaźnika bieżącego.
XX
Autor omówił‚ znane z literatury finansowej, definicje płynności i relacje między nimi oraz znaczenie zarządzania płynnością finansową w trakcie realizacji głównego finansowego celu działania przedsiębiorstwa, jakim jest maksymalizacja jego wartości.
EN
Maximization of wealth of his owners is the basic financial aim in management of enterprise. Short-term financial liquidity management contributes to realization this aim. Article presents financial liquidity definitions, relations among them and its influence on enterprise's owners wealth. (original abstract)
XX
Zasadniczym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na kategorię rezerw bilansowych przedsiębiorstwa, która winna zostać uwzględniona w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Rezerwy stanowią istotny składnik pasywów przedsiębiorstwa i są źródłem środków gospodarczych i źródłem finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Wskazują na osobę wyposażającą przedsiębiorstwo w określone środki gospodarcze. W opracowaniu podjęto próbę wskazania, że wykorzystanie w zarządzaniu nowych współczynników stosowanych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest uzasadnioną - nie tylko teoretycznie - konstrukcją metodologiczną tej miary oceny, lecz wynika ono także z potrzeby uwzględnienia poziomu istotności błędów przez przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The main of this article is to present a problem which concerns the place and role of reserves at the analysis of financial liquidity of enterprise. (original abstract)
XX
Potrzeby finansowe przedsiębiorstwa związane są głównie z utrzymaniem płynności. Szczególne znaczenie dla utrzymania płynności ma strateg sprawnego zarządzania krótkoterminowymi źródłami finansowania, czyli zarządzania zobowiązaniami bieżącymi. (fragment tekstu)
XX
Przedstawiono rozważania na temat wartości płynności finansowej oraz zwrócono uwagę na konieczność utrzymywania rezerw płynności, w tym rezerw gotówkowych.
XX
Doświadczenia z kryzysu przedsiębiorstw w ostatnich latach spowodowały wzrost zainteresowania ze strony zarządzających sposobami zapewnienia płynności finansowej i zmniejszania ryzyka prowadzenia biznesu. Sytuacja na rynkach finansowych i mniejsza dostępność kredytów przyczynia się do zainteresowania alternatywnymi formami finansowania działalności. Wciąż najpopularniejsze są kredyt obrotowy czy kredyt w rachunku bieżącym, jednak ich osiągalność jest coraz trudniejsza ze względu na bardziej restrykcyjne podejście instytucji finansowych. Jednym z instrumentów, który zasługuje na szczególną uwagę ze strony przedsiębiorców w dzisiejszych czasach jest faktoring, który znacznie poprawia płynność finansową, a jest ciągle w małym stopniu wykorzystywany przez polskie firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
The experiences of businesses from the crisis of the recent years have caused a rising interest of managers in ways to ensure financial liquidity and to reduce the risk of carrying out business activities. The situation on the financial markets and reduced availability of credit lines have contributed to the interest in alternative forms of financing businesses. Revolving credits and overdraft facilities remain to be most popular, although they are becoming gradually less available as a result of a more restrictive approach of financial institutions. One of the instruments that businessmen should consider these days with special attention is factoring, which considerably improves financial liquidity. However, it is still used only to a small extent by Polish companies. (original abstract)
XX
Omówiono rolę i znaczenie bilansu w ocenie płynności firmy.
EN
Liquidity as the short run financial health of a business is one of the most important economic problems of every firm. Poor liquidity may lead to difficulties in paying debts as they fall due, and to inability to undertake profitable projects due to lack of funds. The balance sheet is one of the main financial statements and can be very helpful in estimating different liquidity levels. (original abstract)
XX
Autorzy, na podstawie przeprowadzonych badań, przedstawili wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstw korzystających z faktoringu.
EN
Polish companies have increasing problems with liquidity. They need more capital to finance frozen assets in trade cycle: receivables and stocks. Factoring helps to keep appropriate cash level without involving additional bank credits. Factor collects a company's debts when due, and pays the creditor in advance part of the sum to be collected. Thanks to factoring current ratio and quick ratio have increased significantly in each researched company. Factor helps to increase quality of the assets: receivables and stocks. Enterprises, who improved the operational cash level, have decreased their liabilities. (original abstract)
XX
Zakres zainteresowania podmiotów gospodarczych sposobami kształtowania cash flow i płynności finansowej świadczy o rzeczywistej roli kategorii finansowych w zarządzaniu firmą. Rentowność i płynność są w gospodarce rynkowej wyrazem działania zorientowanego na wynik ekonomiczny i finansowy. Przedsiębiorstwa działające w gospodarce rynkowej muszą być zorientowane na osiągnięcie pożądanej płynności finansowej, ponieważ jej utrata może stanowić czynnik decydujący o wyeliminowaniu danego podmiotu z rynku. Doświadczenia w pełni rozwiniętych gospodarek rynkowych wskazują, że główną przyczyną bankructw i upadłości firm nie jest ponoszenie przez nie strat, lecz utrata płynności finansowej". Analizując Cash flow statement należy wskazać trzy sfery działalności każdego przedsiębiorstwa: sferę działalności operacyjnej, sferę działalności inwestycyjnej oraz sferę działalności finansowej. Podstawowy strumień pieniądza (nadwyżka) generowany jest w działalności podstawowej, tzn. operacyjnej. Najogólniej rzecz ujmując działalność operacyjna dotyczy sprzedaży rzeczy lub usług produkowanych przez daną firmę w ramach jej działalności statutowej. Zasadniczymi podmiotami, w których koncentruje się działalność operacyjna przedsiębiorstwa to, w zdecentralizowanym przedsiębiorstwie, centrum przychodów i centrum kosztów. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja organizacyjnych instrumentów controllingu w zarządzaniu Cash flow i płynnością finansową na poziomie operacyjnym. (fragment tekstu)
EN
This paper refers one of the main problem in Corporation - how to create and keep financial liquidity. In short time financial liquidity decides about existing on the market. But when Corporation loose its financial liquidity tends to bankruptcy. Changes in the market, social and environmental requirements cause the necessity of new management methods. Nowadays, controlling can be helpful in company. Controlling delivers information which is indispensable on the different level in organization. This method supports managers in achieving many aims such as: productivity, liquidity and earning capacity. (original abstract)
XX
W procesie wytwarzania produktów w przedsiębiorstwie konieczne są odpowiednie zasoby środków pieniężnych, niezbędne do realizacji wielorakich zobowiązań. Zasoby te powstają w wyniku realizowania zapłaty za sprzedane towary i usługi, które w małym przedsiębiorstwie spotykają się ze znaczną trudnością wykonania. Znajomość mechanizmów przekształcania się produkcji gotowej w przychody ze sprzedaży, a następnie we wpływy pieniężne, jest warunkiem skutecznego zarządzania małym przedsiębiorstwem. Płynność finansowa małego przedsiębiorstwa należy do najważniejszych jego charakterystyk. W niniejszej pracy przedstawiono nowe mierniki kwartalnej płynności finansowej małej firmy, porównujące skumulowane wpływy pieniężne ze skumulowanymi wartościami produkcji gotowej z rzeczywiście istniejącego małego przedsiębiorstwa wytwórczego. Zaprezentowano elementarne statystyczne narzędzia analizy płynności, rozważanej w formie miesięcznych szeregów czasowych. Umożliwiło to oszacowanie prognozy kwartalnej, czyli średniookresowej płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, oparte na porównaniu odpowiednich szeregów czasowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the process of production, proper money fiinds are needed. They are used to realize many kinds of liabilities. These sources are the effect of payments for goods and services. In smali enterprise, these sources are reaches with significant difficulties. The knowledge of the mechanism of transforming ready production into income from sale, and to money inflows next, is the condition of succesfuU management of smali enterprise. Financial liąuidity of smali enterprise is one of its most important characteristics. In the present article, new measures of smali enterprise's ąuarterly financial liąuidity have been defined. They are based on comparison of accumulated money inflows to accumulated value of ready production. Data used for these studies comes from real smali production enterprise. Elementary statistic instuments of financial liauidity have been presented, where financial liauidity is described as monthly time ranges. This made it possible to estimate auarterly prediction, and mid- term financial liauidity of smali enterprise, based on comparison of proper time ranges.(original abstract)
XX
Płynność finansowa jest dla jednostki gospodarczej równie ważna, jak rentowność, a w niektórych przypadkach nawet istotniejsza. Utrzymanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie jest uwarunkowane wieloma czynnikami wpływającymi na działalność jednostki. W opracowaniu analizowano, jak kształtowała się płynność finansowa przedsiębiorstwa w okresie sześciu lat.(abstrakt oryginalny)
EN
Financial liquidity is a factor which is as important for economic entity as profitability and in some cases even more important. Keeping the same level of financial liquidity is conditioned by many factors influencing economic entity's activity. This paper identifies and examines financial liquidity in an enterprise in the period of six years.(original abstract)
XX
W artykule podjęto się analizy problemów płynnościowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich wewnętrznej i rynkowej wartości płynności. Odniesiono się również do opinii przedsiębiorstw o ich sytuacji płynnościowej. Stwierdzono, że działalności gospodarczej towarzyszy niepewność co do warunków prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości, dopływu środków pieniężnych oraz kosztu pozyskania źródeł finansowania. Niepewność jest jednym z czynników kształtujących wewnętrzną wartość płynności, wpływając na poziom optymalnego jej poziomu. Wykazano, że przedsiębiorstwa nie uzyskują optimum płynności. Ich wartość wewnętrzna przewyższa wartość rynkową płynności. Oznacza to dla nich konieczność poszukiwania źródeł finansowania oraz określenia sposobów pozyskania środków pieniężnych w procesie upłynniania należności i zapasów, a także kształtowania poziomu zobowiązań bieżących.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper examines the liquidity problems of enterprises, taking into account their both internal and market liquidity. Businesses' opinions about their liquidity situation was also taken into consideration. It was found that business activity is accompanied by uncertainty about future business running conditions, cash inflows and cost of obtaining financing. This uncertainty is one of the factors shaping the internal value of liquidity, affecting the level of optimal liquidity. It was found that companies do not obtain optimum liquidity. Their internal value surpasses the market value of liquidity. This means they have to look for sources of financing and to identify ways of acquiring cash from the process of liquidating receivables and inventories and shaping the level of current liabilities (original abstract)
XX
Autor poruszył problem utraty płynności finansowej przez polskie przedsiębiorstwa i zagrożeń, jakie niesie za sobą masowość tego zjawiska. W zakresie bilansowych objawów utraty płynności, wymienił kilka grup typologicznych oraz podkreślił strategiczne znaczenie problemu przyczyn utraty płynności. Ponad to, autor wskazał na skomplikowany mechanizm narastania niedoborów kapitałowych i na rolę zależności czasowo-przestrzennych, w tym rolę uwarunkowań płynących z niewłaściwych rozwiązań systemowych.
EN
The article points on problem scale of losing financial flexibility by polish enterprises and threats connected with the substantial character of the issue. At the angle of balanced symptoms of flexibility losing the author selected some typological groups. Strategic validity of sources the flexibility losing were underlined. The complicated mechanism of progress the capital lacks and role of time-space concerns - especially causing by improper system solutions, were also discussed. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy płynności finansowej rozważanej jako istotny miernik oceny działania przedsiębiorstwa. Płynność finansowa jest konsekwencją kształtowania właściwych relacji wpływów do wydatków w procesie zarządzania. Jej istotę, sposoby określania i analizę przedstawiono na podstawie bilansu i rachunku przepływów pieniężnych, omawiając wskaźniki płynności i ich klasyfikację oraz dokonując ich interpretacji. Badanie płynności w polskich firmach oparto na jednostkowych sprawozdaniach finansowych PKN Orlen SA za lata 2013-2016. Dokonano analizy przepływów pieniężnych oraz statycznych i dynamicznych wskaźników płynności. Metodami badawczymi były studia literaturowe na temat sprawozdawczości, płynności i analizy finansowej, interpretacja właściwych aktów prawnych, analiza sprawozdań finansowych oraz wnioskowanie. Wyniki badań potwierdzają, że płynność finansowa jest obecnie najważniejszym kryterium oceny przedsiębiorstwa, zapewniającym jego równowagę i stabilność.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses financial liquidity considered as a leading indicator of company performance. Financial liquidity is a function of shaping the proper relationship of receipts to expenditure in the management process. Its essence, methods of determination and analysis are presented on the basis of the balance sheet and cash flow statement, showing liquidity ratios, their classification and interpretation. The survey of financial liquidity in Polish companies was based on the example of unit financial statements of PKN Orlen SA. for the years 2013-2016. Cash flow and static and dynamic liquidity ratios were analysed. Research methods include a review of the literature on reporting, liquidity and financial analysis, interpretation of related legislation, analysis of financial statements, and inference. The results confirm that liquidity, which ensures a company's balance and stability, is today the most important parameter in assessing a company.(original abstract)
15
Content available remote Rola faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową jednostki
60%
XX
Celem artykułu jest ukazanie roli factoringu w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstwa. Ze względu na ograniczone rozmiary artykułu skupiono się głównie na zaletach i wadach factoringu w kontekście płynności finansowej przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)
EN
The paper presents importance and factors, which have an influence of financial liquidity in company. The paper introduces also the part of factoring in liability management, particularly shows good points and flaws of factoring in the context of liquidity(original abstract)
16
Content available remote Identyfikacja strategii kredytowej przedsiębiorstwa wobec kontrahentów
60%
XX
Zanalizowano kredyt kupiecki jako jeden z głównych, krótkoterminowych i pozabankowych źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Wyjaśniono jego istotę oraz omówiono instrumenty zarządzania kredytem kupieckim. Przedstawiono strategie kredytową przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem kredytu udzielonego jak i otrzymanego.
EN
The aim of the paper is to identify the credit (debt) strategy of contracting parties based on the tools of credit management. Credit strategy depends on the expected rate of return, the level of liquidity and the degree of risk aversion of the decision makers. Risk stems from the uncertainty associated with collecting receivables. Therefore the optimum credit strategy of contracting parties involves maximizing sales revenues while maintaining the liquidity of the company at a level that enables the payment of current liabilities. (original abstract)
XX
Celem opracowania było określenie zależności pomiędzy wielkością wskaźnika natychmiastowej płynności finansowej a efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych. Analiza dotyczyła zyskowności ziemi, rentowności aktywów trwałych i obrotowych, kapitału własnego, sprzedaży oraz ekonomicznej wydajności pracy. Badania przeprowadzono w spółkach Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), przedsiębiorstwach z dzierżawą ziemi od ANR oraz w przedsiębiorstwach, w których wystąpił zakup ziemi od ANR. Okres badawczy to lata 2002-2004. Analizowane przedsiębiorstwa rozmieszczone były na terenie całej Polski. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the relationship between the size of the treasury ratio and the effectiveness of the agricultural enterprises. The effectiveness of the productive factors usage in enterprises grew larger together with higher level of this ratio. The highest effectiveness of the ground, assets, own capital and labour usage distinguished enterprises with the treasury ratio above 1.0. In the group of enterprises without current liabilities, the profitability of these productive factors was in general lower than in enterprises, in which the treasury ratio was higher than 0.3. The critical level of this ratio, which enables the effective activity of enterprises, is dependable on accepted defined effectiveness of the category result. When the net profit is used as a category to asses the effectiveness of enterprises, it is noteworthy that these enterprises were profitable when the treasury ratio was higher than 0.1 .Whereas when as the category of assessment was accepted the profit from sales, the enterprises were profitable when this ratio was higher than 0.3. In enterprises without current liabilities the net working capital in most of years was lower than in these enterprises, in which the treasury ratio was higher than 0.1. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest ocena płynności finansowej w powiazaniu ze strukturą aktywów przedsiębiorstw deweloperskich, prowadzących działalność w Trójmieście. Badaniem objęto 26 największych podmiotów gospodarczych, których głównym profilem działalności jest działalność deweloperska. Analizie poddano sprawozdania finansowe tych przedsiębiorstw i na tejże podstawie zidentyfikowano strukturę aktywów ogółem, aktywów obrotowych oraz zapasów w latach 2002-2010. Następnie obliczono wskaźniki płynności bieżącej i ,,szybkiej". W badanej grupie przedsiębiorstw zaobserwowano wzrost ryzyka utraty zdolności do regulowania zobowiązań. Niepokojący jest zwłaszcza obserwowany w latach 2009-2010 wzrost zapasów wyrobów gotowych - mieszkań oraz zapasów towarów, głównie gruntów. Proces ten, w powiazaniu z dalszym pogorszeniem koniunktury na rynku deweloperskim, może doprowadzić do utraty płynności w licznych podmiotach, co może spowodować ich niewypłacalność - a w konsekwencji upadłość. Dla klientów firm deweloperskich taka sytuacja może oznaczać utratę oszczędności całego życia. Dlatego przed zakupem mieszkania należy poddać weryfikacji nie tylko dokumenty dotyczące stanu prawnego nabywanej nieruchomości, ale przede wszystkim - dokonać oceny kondycji finansowej dewelopera. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to analyse financial liquidity connected with the structure of assets of real estate development companies in Tricity. The research has been carried out in the 26 main development companies. Based on financial statements audit of these enterprises, the structure of assets, current assets and stocks have been identified in the years 2002-2010. Afterwards, the calculations concerning current and quick ratio have been made. In the group of analysed companies, the increase of liquidity risk has been observed. Particularly, the increase of stocks of finish products -dwellings and also real properties, which has been observed in the years 2009-2010, is alarming. This process, connected with deterioration economic situation in the real estate development market, can cause losing liquidity in many enterprises and in consequences - permanent loss of ability to settle liabilities and bankruptcy. For the customers it means loss of savings of their whole life. Therefore, before purchase of dwelling it must be not only precisely stated the actual legal status of property but first of all - to analyse the financial condition of realtor. (original abstract)
19
Content available remote Faktoring jako sposób poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa
60%
XX
Zamieszczono definicje w podziale na faktoring pełny (właściwy) i faktoring niepełny, zwany regresowym. Przybliżono problemy dotyczące monitorowania i windykacji należności. Przedstawiono ocenę rynku usług faktoringu.
EN
Factoring is a financial instrument that combines working capital financing, credit risk protection, accounts receivable bookkeeping and collection services. It is offered under an agreement signed between the factor and a seller. A company financing their current activity with factoring receives the financing immediately upon the sale of goods so it can well manage their finances as well as reduce the risk of deficiencies in payment and reduce the financial risk. Factoring is especially recommended for the enterprises that sell goods and services with a deferred payment The factoring industry in Poland has already noted a record growth in the last years. (original abstract)
XX
Omówiono badania płynności finansowej Telekomunikacji Polskiej S.A. w latach 1997-2000. Zbadano zadłużenia spółki telekomunikacyjnej. Przedstawiono analizę rentowności przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego.
EN
The financial analysis is ongoing process that uses all financial data generated in the courses of the firm's activities. The financial manager's analytical work comprises exposition of accounting and financial data in forms allowing an overview of the firm' financial condition. This process is known as ratio analysis. Financial ratios are for practical use grouped into three categories, which are labelled activity ratios, profitability ratios and debt ratios. (original abstract)
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.