Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 440

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Identity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
EN
Contemporary reality of everyday functioning of postmodern humans, provokes deep changes in thinking of human identities and human relations it natural and cultural surroundings. Human sciences have to confront the fact, that it is no longer possible to divide human identities from those of non-humans. The connections between human and non-humans are clear and significant, and they are reflected on by the most prominent thinkers in the fields of social sciences (W. Kymlicka) and ecology (E.O. Wilson), at the same time. Understanding human identity requires connecting it with is natural surrounding, again. And this surrounding shall not be divided into "natural" and "cultural"ones anymore. Clarity of such divisions is seriously questioned by impossibility of drawing clear border lines between them. Such thinking creates new context for understanding humans. And this requires new tools as well: therefore it becomes very clear that humanities/social sciences and real science need to speak one voice.(original abstract)
XX
W niniejszej analizie pogranicze jest rozumiane jako "obszar - terytorium, na którym ma miejsce określony typ współżycia dwóch lub więcej grup kulturowych, najczęściej etnograficznych, językowych, wyznaniowych, narodowościowych". Podkreślając, że pogranicze nie jest kulturowo homogeniczne, Jerzy Nikitortowicz zauważa, że bywa ono postrzegane jako swoisty proces oraz jego rezultat dotyczący społecznych interakcji: "w przejściu od monologu do dialogu kultur, od dominacji stereotypów i uprzedzeń do wzajemnego zrozumienia, negocjacji i dbałości o wspólny spadek kultury pogranicza. Ludzie w efekcie codziennych kontaktów nabywają umiejętności bycia i takim i takim, mimo cech różniących, przypisujących ich do określonej grupy wyznaniowej czy etnicznej". Założenie to, jakkolwiek brzmi nieco idealistycznie, zakłada, że duża częstotliwość wzajemnych interakcji sprzyja poznaniu "innego" i akceptacji dla odmienności, tożsamość zaś może kształtować wiele źródeł określających autopercepcję i miejsce w lokalnej społeczności, czego dowodzą m.in. przywoływane dalej wyniki badań. Na obraz tak rozumianego pogranicza rzutują interakcje między grupami od dawna zamieszkującymi dane terytorium, znajdującymi się często na styku kultur, a także rezultaty zmian tkanki społecznej, wywołanej np. przez ruchy migracyjne oraz przyrost demograficzny społeczności napływowych o odmiennym rodowodzie etnicznym, zwyczajach, wierzeniach, wartościach.(fragment tekstu)
EN
The paper shows some aspects of 'border identity' of the two Spanish cities-exclaves: Ceuta and Melilla. It analyses the multicultural dimensions of coexistence between Muslim (Moroccan) and Spanish populations. The article refers to some political, social and economic challenges: Moroccan revindication policy, growing number of Muslim communities, illegal migration, the phenomenon of violent radicalization inspired by the jihadi ideology etc. In this context, the paper focuses on the most important elements of 'the border identity' which are crucial to further the understanding of social problems in these cities. The methodological analysis is based on the integration of historical and system methods as well as scientific research and investigation conducted in Spain. Regarding some integration and inclusion efforts there are still unsolved social and economic problems that may have influence on the coexistence of different ethnocultural communities in the future.(original abstract)
XX
W powyższych rozważaniach przedstawiłam różnorodne aspekty tożsamości, koncentrując się na jej cielesnym aspekcie. Biorąc za punkt wyjścia współczesną wiedzę psychologiczną, ukazałam z jednej strony wpływ biologii i fizjologii na ukształtowanie się późniejszej tożsamości, z drugiej zaś strony opisałam, jak tożsamość wyraża się poprzez ciało. (fragment tekstu)
EN
In the article there are different aspects of the identity concerning on its bodily aspect discussed. From one side the author shows the biology and physiology influence on the later identity form, from the other the author describes how the identity is expressed by the body. (original abstract)
EN
The article reviews the book Osoba – fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych [A Person: Fiction or Reality? Identity and Oneness of the I in View of Neurologic Research], by Józef Bremer.
5
Content available remote Paradygmaty tożsamości organizacyjnej
80%
XX
Tożsamość organizacyjna jest nową koncepcją w zarządzaniu, która jednak szybko się rozwija. Badacze operują przede wszystkim na gruncie paradygmatów alternatywnych, w stosunku do dominującego w naukach o zarządzaniu podejścia neopozytywistyczno-funkcjonalistycznego. Najwięcej jest koncepcji bazujących na interakcjonizmie symbolicznym, można również znaleźć postmodernistyczne i krytyczne odniesienia do tożsamości organizacyjnej. (fragment tekstu)
EN
The article depicts tree key suggestions to distinct paradigms of organizational identity in the area of management. These include: Neo-positivism-Functionalistic Approach, Interpretative-Symbolic Approach and Postmodernism. (original abstract)
6
Content available remote Identity of Place in the Branding of Small and Medium-Sized Communes
80%
EN
The place brand is an extremely complex and multidimensional concept. Creation of a strong territorial brand is largely dependent on identifying aspects which define the attractiveness of a given place. As the literature on the subject and studies prepared by experts tend to devote a lot of attention to large urban centres, I decided to analyse how small and middle-sized local government units deal with the brand building process. The aim of the study was to determine the aspect of attractiveness that build identities of small and medium-sized communes (gminas), the dimensions of identities of such communes, and the typological classes of communes defined on the basis of these dimensions. Local authorities tend to perceive place brands primarily through the prism of key attributes of individual places. Natural attributes and attractions, geographical location, events, and sport facilities are the building blocks of attractiveness for small and middle-sized local government units. The key dimensions of the communes' identities are the aspects of their attractiveness in terms of settlement, tourism and economic activity. The conducted analysis allowed also to distinguish communes with strong and distinctive identities, communes whose identities are defined primarily by their offer dedicated to the residents, ones defined most strongly by their business and cultural offers, communes whose identity is not very clear and requires intervention, as well as communes with a high level of tourist attractiveness and good recreational offerings.
XX
Globalne upowszechnienie gospodarki kapitalistycznej doprowadziło do ukonstytuowania się w tradycji badań socjologicznych, dziś już klasycznego, obiektu badań - regionu przemysłowego. Obszary intensywnej industrializacji i związane z nimi społeczności stały się dla badaczy obiektem wielu dociekań prowadzonych z różnych perspektyw: historycznej, społecznej, literaturoznawczej, ekonomicznej czy antropologicznej. Każdy z regionów przemysłowych jest uwikłany w specyficzny układ procesów rozwoju gospodarczego i technologicznego, właściwości lokalnej przestrzeni, uwarunkowania kulturowe i etniczne. Równocześnie występują pewne wspólne cechy, pozwalające określać region przemysłowy jako uniwersalną kategorię socjologiczną. Jedną z takich cech jest fenomen kultury robotniczej - zjawiska zazwyczaj wiązanego z pewnym układem społecznych tożsamości, instytucjami, ukształtowaniem przestrzeni, etosem pracy, afiliacjami politycznymi, treścią indywidualnych odczuć i kształtem biografii.(fragment tekstu)
EN
The Silesian Voivodship is a typical area of cultural borderland where different patterns of ethnic and industrial culture blend into a specific new quality. The economic transformations of the early nineties (20th century) undermined the foundations on which the traditional regional symbolic order was laid. The pauperization of mining settlements is a particularly important factor affecting the process of the contemporary regional identity. Our paper is based on partial research outcomes from the project "Space, Place and the Historical and contemporary articulations of regional, national and European identities through work and community in areas undergoing economic REstructuring and regeneration" (SPHERE). Briefly, the project seeks to examine the role of different discursive narratives in shaping ideas and experiences of identity, region and place. Discursive and material 'effects' of re-shaping communities through an economic change seek to examine how the past and present hold possibilities for the future. In the text we also intend to introduce into epistemological perspective received in SPHERE(original abstract)
EN
Colonial Lagos has enjoyed enormous scholarly historical interrogations and interpretations. The existing body of knowledge cut across social, political and economic history. Despite this however, there is a huge gap to be filled in the cultural and social history of Lagos. Thus, this paper examined identity neighbourhood cultures and the re-definition of social values in colonial Lagos. I argue in this paper that British socioeconomic policies and political manipulations impacted greatly on the sub-structure and super-structure of the society. Besides, the heterogeneous society of Lagos experienced identity formations and dilution in cultures, which fostered re-definition of social values. The paper concludes that colonialism re-defined neighbourhood cultures by introducing new urban life and culture as well as provided the platform for the growth in crime, begging culture, destitution, prostitution and juvenile delinquency.
EN
Modern Subject is interested in studying his or her identity, however this act of examination nullifies its object: showing it as problematical or even non-existent, impossible to maintain as coherent entity. As time passes, the problem radicalizes itself, as it is shown in the works of theoreticians of'late modernity': identity is often treated as a project, non-conclusive process of seeking the optimal states of well-being. As the various Identity crises'go on, itis stated in various Ways, that even subjectivity itself is waning. Maybe focusing on individual, as someone who has particular identity is not the best way of entangling this knot of problems. Interesting inspirations come from psychoanalysis. Firstly, psychoanalytical theory shows us, that individual with particular traits is not the same, as subject, and that subject isalways-already'deconstructed] divided. Secondly, problems with identity may be elucidated, When we turn to psychoanalytical theories of identification. In fact, what we often call 'identities'is better to be understood as partial and even theatrical identification With Some content. The article shows how certain concepts of Freud and Lacan can be used to clarify complex or even obscure problems that haunt the notion of Identity'as a source of meaning, used by social sciences.(original abstract)
XX
W pierwszej połowie XX wieku antyamerykanizm wiązał się z poczuciem dekadencji czy wręcz "końca" cywilizacji europejskiej. W Ameryce widziano nową, dynamicznie rosnącą, potęgę, która mogła zastąpić Europę w jej roli światowego hegemona. Na długo przed początkiem faktycznej integracji europejskiej wszystkie snute przed wojną projekty "nowej Europy", w mniejszym lub większym stopniu, używały Ameryki jako negatywnego punktu odniesienia. Europa miała być konstruowana przeciw Ameryce. Rola jaką odegrały USA w zwycięstwie w II wojnie światowej i w odbudowie zrujnowanego kontynentu oraz ich wsparcie dla idei zjednoczenia Europy sprawiły, że antyamerykanizm nie występował w pierwszym okresie integracji europejskiej. Powrócił jednak w polityce de Gaulle'a i europejskiej lewicy. Przy tym skomplikowana polityka generała pozostawała racjonalna, mimo że on sam nie był wolny od antyamerykańskich uprzedzeń, mających swe źródło głównie w doświadczeniach okresu przedwojennego. De Gaulle uważał, że nieszczęście II wojny światowej było w dużej mierze wynikiem krótkowzroczności polityki państw anglosaskich, zwłaszcza zaś Ameryki, która po I wojnie "uciekła" w izolacjonizm. Uważając, że Ameryka zawsze może się od Europy znowu odwrócić - co potwierdził zresztą kryzys sueski 1956 roku - generał chciał budować Europę jako siłę, we własnym interesie, maksymalnie niezależną od USA. W przeciwieństwie do niego lewica manifestowała antyamerykanizm głównie z przyczyn ideologicznych. Niechęć do kapitalistycznej Ameryki była proporcjonalna do sympatii dla komunistycznego ZSRR i socjalistycznych państw trzeciego świata. Lewicy nigdy nie udało się jednak stworzyć własnego projektu Europy przeciwstawionej USA, gdyż między elitami dwóch najważniejszych państw Europy, Francji i Niemiec, zawsze istniała pewna asymetria. Ilekroć antyamerykanizm rósł we Francji, malał w Niemczech i na odwrót. Utrudniało to współpracę i wypracowanie wspólnego stanowiska. Dopiero dzisiaj antyamerykanizm jest silnie aktywny w obu krajach równocześnie.
11
Content available remote Znaczenie zaangażowania społecznego firmy w kształtowaniu tożsamości marki
80%
XX
Marketing i jego cele ewoluują wraz z przemianami społecznymi. W czasach rewolucji przemysłowej oczy marketerów były skierowane na produkt, a ich uwaga skupiona na jego opracowaniu i sprzedaży. Kolejnym etapem zasadnicze zmiany był rozwój technologii informacyjnej. Trend ten sprawił, że priorytetowe stało się spełnienie oczekiwań konsumentów nie tylko w funkcjonalnej, ale również emocjonalnej, którą determinowało pozycjonowanie produktu firmy. W dzisiejszych czasach poziom ubóstwa, zmiany klimatyczne i wzrost zanieczyszczenia środowiska dają powód do refleksji nad znaczeniem działań marketingowych firm w czynieniu świata lepszym(fragment tekstu)
EN
Nowadays access to the digital technology and information increase consumer awareness and requirements towards brands and values which they are representing. In response to this trend companies in their activity aren't already focusing only on the product and the consumer, but also matters of the mankind, supplementing functional and emotional aspects with spiritual values. The problem of the poverty, the climate change and the increase in the environmental pollution are giving reason for refl ection over the signifi cance of the marketing activity of companies at making world better through Corporate Social Responsibility(original abstract)
EN
Since the collapse of the Soviet Union, religious revival has played an important role in the changes taking place in the lives of peoples who inhabit Siberia. Religion has been regarded as one of the most important factors shaping national consciousness and, at the same time, one of the primary means through which national identity can be expressed. Nonetheless, religious diversity can affect this process of forging national bonds. Buryats are a culturally diverse people, divided along religious lines, thus engendering problems when a religious system is implemented for the purposes of modern nation building. Some Buryats advocate for the universal adoption of Buddhism, while others advocate shamanistic beliefs. Tensions arise from the fact that shamanism is prevalent throughout the lands occupied by ethnic Buryats while Buddhism is in fact territorially limited; the latter, however, is still institutionally and territorially more significant. (original abstract)
13
Content available remote Arteterapia w poszukiwaniu tożsamości naukowej
80%
XX
Autorka podejmuje, po raz kolejny, problem tożsamości arteterapii jako dyscypliny naukowej. O uznaniu naukowości danej dyscypliny decyduje stosowana w niej metodologia badań naukowych. W odniesieniu do arteterapii zastosowanie mają dwa podstawowe modele badań: pozytywistyczny, inaczej ilościowy, i model jakościowy. Badania jakościowe są zgodne z holistyczną naturą terapii przez sztukę i najlepiej się nadają do badania sztuki, piękna i tego, co jest sednem pracy arteterapeutów. Naukowcy z obszaru nauk medycznych, którzy decydują o dopuszczeniu poszczególnych procedur do stosowania w instytucjach medycznych, z których opinią arteterapeuci muszą się liczyć, pracując w zespołach terapeutycznych, domagają się jednak "twardych" dowodów skuteczności terapii z udziałem sztuki; stąd pojawienie się, najpierw w obszarze muzykoterapii, metody badań pod nazwą evidence based music therapy ("muzykoterapia oparta na dowodzie"), a później "arteterapia oparta na dowodzie", analogicznej do "medycyny opartej na dowodach" (evidence based medicine). (abstrakt oryginalny)
EN
The author raises the problem of identity of art therapy as a scientific discipline which needs to work out its own research methods in order to develop and be recognized in the medical field. Referring to methodological proposals put forward by Dorit Amir, the author criticizes the possibility of using the positivist research paradigm for the above mentioned purpose. Instead, she suggests adopting qualitative rather than quantitative research procedures, indicating that qualitative research is consistent with the holistic nature of art therapy and is best suited to examine art, beauty and the nature of art therapists' work. (original abstract)
EN
Deep economic and democratic changes in Georgian society in last 20 years have conditioned the transformation of social environment in such a way that people had to change their views on society and their place in the new social environment. Changing attitudes on social reality affected and transformed the whole system of social identity. Transformation processes were characterized with reduced trust and tolerance among people and different social groups and with increase/weakening of different aspects of basic identities. Difficulties emerging from the process of formation of identity system hinder the development integration processes in the society. For the society in transition in the conditions of normative uncertainty and devaluation of values actuality of such problems as are the lack of trust on every level of relationship and disorientation of people, is of high importance. Our starting issue is that nowadays in the framework of construction of social identity basic identity encompasses civil, national, confessional, ideological elements which determine the state of a person in the system of social coordinates. The subject of this sociological research was to study the role of religion and ethnicity in the modern configuration of identity in Georgian society.
EN
The submitted paper focuses on the issue of corporeality, strictly spoken on the conjunction of an individual’s physical body with its bearer’s personal identity – examined within the context of the affiliation to religious groups. The attempt to find an answer to the basic issue of „Who am I” is not restricted to the nontangible realm of the human psyche, but is conditioned by the materiality of the human body as well and therewith extends into the world of physical appearances. Man’s material body is the place where the biological processes of life manifest themselves, with our sensory organs we experience the world’s physical reality. The possession of a physical body allows for religious activity. The human body turns into an object of special care and attention. Medical conditions in particular emphasize the human corporeality, especially when associated with pain experience. Similarly the consumption of psychotropic substances which provoke changes of consciousness, causes an enhanced bodyawareness. The strong correlation between personal identity and the body finds its expression in the parameter of a deeply experienced cohesive identity.
EN
The structure of identity forms the main point of discussion in this essay. The initial question 'Who am I?' is divided into fragmentary questions: 'Who have I become?' and 'Who am I going to be?', which are later contrasted with similar questions: 'Who are we?'and 'Who are we all?'. The analysis of relations between these questions and their sensible answers, reveals a prescriptive factor which is explained by appealing to some particular understanding of the word 'good', manifesting in such feelings as pride, shame and sense of guilt. It leads to a fragmentary definition: our identity consists of everything we are proud or ashamed of. There are some limitations of our freedom in the ruling of identity in that meaning, however, and they are described further in this essay.(original abstract)
EN
Maurice Chappaz’s work, a monumental one under many aspects, offers the scholar a rich field for reading the landscape. For Chappaz, the Valais - his birthplace represents everything: landscape and spirituality, affectivity, source of life and of writing, engagement, recognition of the sense of the divine in the human being, in space and in the future, the first and supreme sense of becoming, source of life and of writing, ‘the vine and the bread of any existence’. Sedentary or homo viator, the individual remains essentially linked to a place, to space. A relationship of mutual nourishing, of determination, even of transubstantiation is being created between the human being and space. The space is the man, it comes to life within the man who can only live in relationship with his native land, the matrix-space, equally ‘kingdom of God’ and work accomplished by men.
18
Content available Od Tomáša Strausslera do sir Toma Stopparda
80%
EN
The article aims to present the formal, narrative and structural duality characteristic of Tom Stoppard’s dramaturgy in relation to his biographical experience of changing his identity from Czech to British and being exposed to Central European, Asian and Indian cultures. In the second part of the paper, his work is interpreted in the context of its potential links to Czech culture; the thesis is based on information provided by Stoppard himself, facts about the reception of Czech theatre in the West and the contents of the British playwright’s works with their important references to Czech culture.
EN
The author considers the process of adopting of a new state symbols in Russia after the collapse of the USSR. This process was influenced by different traditions and by the struggle of different political forces that sought to consolidate their own "own" symbols and values (democratic, national-imperial, communistic, etc.). As a result, the adoption of the new flag, the coat of arms and the anthem was the result of a "compromise imposed from above" which ended the "war of symbols", but confirmed the uncertainty of the national idea. (original abstract)
20
Content available remote W kierunku jedności kulturowej Europy
80%
XX
O jedności Europy można oczywiście mówić w różnych aspektach: ekonomicznym, politycznym, społecznym, instytucjonalnym itp. Jednym z nich, jak się wydaje bardzo istotnym, jest aspekt kulturowy. Pytając bowiem o Europę należy mieć na uwadze nie tylko jednostkę geograficzną czy polityczną, ale przede wszystkim pewną wspólnotą wartości i kultury. Stąd w rzeczowej dyskusji nad jednością Europy w jej perspektywie historycznej i przyszłościowej, oraz miejsca Polski w odnowionej wizji naszego kontynentu, nie może zabraknąć aspektu kulturowego. Jest to próba poszukiwania fundamentu aksjologicznego dla jedności Europy. (fragment tekstu)
EN
In his article the author draws attention to Europe being first of all the community of values and culture. Not before basing on spiritual unity, established on a strong axiological foundation of culture, can authentic integration be built on other surfaces: political, social and economic level. True Europeanization means reaching to Christian values of European culture, which is the foundation of not only spiritual unity but also multi-level one. Simultaneously, cultural integration of Europe cannot come into being through the erasure of national differences, which establish the wealth of The Old Continent, but through the harmonization of these differences. Variety and originality of cultures of particular European nations do not constitute an obstacle in return to common values of European culture. All the cultures of Europe's particular nations are strongly rooted in Christianity. Each nation, regardless of various periods of its statehood, has remained faithful to Christian roots of European culture. (original abstract)
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.