Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 330

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agrobiznes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy wielkością przedsiębiorstw a stosowanymi rozwiązaniami logistycznymi w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Przeprowadzone badania potwierdzają duży wpływ skali działania na organizacje logistyki, metody zarządzania zapasami, wybór środków transportu oraz sposoby przepływu informacji w przedsiębiorstwach agrobiznesu.
EN
This article presents the relationship between the scale of operations and logistics solutions used in agribusiness enterprises. Research confirms the great influence of scale on the organization of logistics, stocks management methods, the choice of means of transport and methods of information flow in the agribusiness companies.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania w zakresie transportu w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego. Poziom organizacji transportu przedstawiono w zależności od skali działania badanych przedsiębiorstw. Wyniki badań wskazują, że najbardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie transportu posiadają duże przedsiębiorstwa agrobiznesu – co potwierdza m.in. wyodrębnienie w nich działu logistyki, czy korzystanie głównie z obcych środków transportu.
EN
The paper presents some organizational solutions in transport in Polish agribusiness companies. The level of transport organizations were evaluated depending on the size of firms. The analysis shows that the most advanced solutions in transport have large enterprises, which include mostly to the existence of separate departments of logistics and use of transport services.
5
Content available remote Rozwój sektora agrobiznesu w Polsce poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne
80%
PL
Poniższe opracowanie zawiera analizę bezpośrednich inwestycji zagranicznych lokowanych w sektorze agrobiznesu w Polsce do 1999 roku. Przedstawiono w nim stan prywatyzacji przemysłu spożywczego i wyniki gospodarcze osiągane przez inwestorów zagranicznych.
EN
This paper gives the analysis of foreign direct investments in Polish agribusiness in 1993-1999. The survey introduce condition for privatisation of agribusiness sector and economic result on FDI.
PL
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono istotę, zakres oraz cel funkcjonowania klastrów agrobiznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i gospodarki żywnościowej. W kolejnej scharakteryzowano społeczno-ekonomiczny charakter grup producentów rolnych w obliczu tendencji koncentracyjnych i konsolidacyjnych w agrobiznesie. Rozważania, które prowadzono na podstawie klasycznego przeglądu literatury przedmiotu oraz analizy źródeł zastanych, wykazały, że współpraca jednej lub kilku grup producenckich o tym samym i komplementarnym charakterze z podmiotami sektora biznesu, B+R i otoczenia biznesu pozwala na rozwój klastrów agrobiznesu. Trwałe powiązanie w strukturze klastra poszczególnych grup producentów rolnych z wybranymi strategicznymi interesariuszami polskiego i zagranicznego rynku żywnościowego może przyczynić się do pozytywnych zmian w lokalnej i ponadlokalnej gospodarce w odpowiedzi na współczesne wyzwania związane z turbulentnym otoczeniem.
PL
Zarządzanie zwane logistycznym zwraca szczególna uwagę na usprawnienie organizacji zaopatrzenia, procesów magazynowania i transportu oraz dystrybucji w odniesieniu do przedsiębiorstwa określonego producenta, ale także na modernizacje kontaktów z zewnętrznymi klientami, tworzącymi tzw. łańcuch logistyczny. Obserwowane w nowoczesne] gospodarce przeprojektowanie łańcuchów dostaw podyktowane jest najczęściej kryterium zasadniczym, tj. uzyskaniem lepszych wyników handlowych, co może prowadzić do daleko idącej integracji przedsiębiorstw.
PL
W artykule rozważano sferę mezologistyki obejmującą rolnicze spółdzielnie produkcyjne (RSP). Celem opracowania było wskazanie ich miejsca w logistycznym łańcuchu dostaw w agrobiznesie. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na próbie liczącej 33 RSP, które prowadzą swoją działalność w województwie opolskim. Na ich podstawie wykazano, że RSP obecnie zajmują skromne miejsce na początku całego systemu wartości w agrobiznesie, zajmując się w większości wyłącznie produkcją rolniczą. Z tego względu wartość produktów RSP jest stosunkowo mała w porównaniu do wartości dodanej końcowego produktu uzyskanego z ich przetwórstwa.
EN
The paper considered the sphere of meso-logistics including agricultural productive cooperatives (APCs). The aim of the study was to identify their place in the logistics supply chain in agribusiness. There were presented the results of studies conducted on a sample of 33 APCs, which conduct their activities in the Opolskie Voivodeship. On this basis it was shown that the APCs now occupy a modest place at the beginning of entire system of values in agribusiness, on the most focusing only on the agricultural production. For this reason, the value of the APCs’ products is relatively small compared to the value added of the final product obtained from their processing.
18
Content available remote Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu
80%
PL
W pracy przedstawiono znaczenie logistyki w przedsiębiorstwach sektora agrobiznesu. Badania przeprowadzono na próbie 504 przedsiębiorstw. Dane ankietowe były zbierane od grudnia 2009 r. do marca 2010r. W większości badanych podmiotów logistyka miała małe znaczenie, o czym świadczył brak odrębnego działu zajmującego się logistyką czy też niski poziom kosztów logistycznych w wydatkach ogółem. Badania wskazują na duży wpływ skali działania na organizację logistyki, metody zarządzania zapasami oraz sposoby przepływu informacji w przedsiębiorstwach agrobiznesu.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.