Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Services promotion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Promocja - będąca nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej - stanowi niezwykle skuteczną formę pozyskiwania klientów przez konkurujące ze sobą szkoły wyższe. Stosowanie kompozycji różnych narzędzi promocyjnych odpowiednich do przyjętej strategii marketingowej, rodzaju oferowanych usług oraz segmentu potencjalnych nabywców, warunkuje osiągnięcie przez uczelnie sukcesu rynkowego oraz wpływa na pozytywne kreowanie ich wizerunku. Niestabilność otoczenia rynkowego szkół wyższych powoduje, że nawet renomowane uczelnie z tradycjami nie mogą czuć się pewnie na tak szybko ewoluującym rynku edukacyjnym. Dlatego też zarówno uczelnie państwowe, jak i prywatne coraz bardziej doceniają wagę działań marketingowych i promocyjnych oraz ich rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej, wykorzystując w swych działaniach szeroką gamę instrumentów oraz tradycyjne i nowoczesne kanały przekazu. Przy opracowywaniu strategii promocji uczelni należy jednak pamiętać, że może ona być wyznacznikiem długotrwałego sukcesu szkoły wyższej pod warunkiem wysokiej jakości świadczonych usług dydaktycznych i pozadydaktycznych. Oferta uczelni wychodząca naprzeciw potrzebom kandydatów na studia i studentom oraz wspierające ją skuteczne działania promocyjne, stanowią najlepszą wizytówkę uczelni, wyróżniającą ją spośród konkurencyjnych ofert.(abstrakt oryginalny)
XX
Doskonalenie skuteczności promowania pakietów usług turystycznych dotyczy działań podejmowanych przez organizatorów podróży turystycznych, zwanych turoperatorami oraz ich agentów. Ze względu na rodzaj powiązań turoperator- agent , większą rolę w tym zakresie odgrywa turoperator, ale ze względu na duży chaos na polskim rynku turystycznym, przejawiający się podejmowaniem funkcji agencyjnych przez niektórych turoperatorów ocenianie skuteczności promowania jest nieco utrudnione. Z tego względu w artykule przedstawiono kompleksowe podejście do promocji pakietów usług turystycznych , uwzględniając wyniki ocen turoperatorów, ich agentów oraz klientów, co stało się podstawą do propozycji uogólnionych do poziomu przedsiębiorstwa turystycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Efficiency improvement of the promotion of the tourist service offers applies mainly to operations which are undertaken by tourist agents who are called tour operators and by their agents. Due to a connection between a tour operator and an agent, the priority is given to a tour operator. However, because of a big chaos on the Polish tourist market (some of the tour operators function as agents), it is more difficult to assess the efficiency of the promotion. A complex attitude to the promotions of tourist offers has been presented in this paper. The results of tour operators' evaluation, their agents and customers have been considered and the following have become the basis for the level of a tourist enterprise. (original abstract)
3
Content available remote Projekt Trolley jako przykład promowania ekologicznego transportu zbiorowego
100%
XX
Projekt Trolley powstał przy współpracy dziewięciu partnerów europejskich, a jego celem jest promocja pojazdów trolejbusowych, jako w pełni ekologicznego i przyjaznego środowisku środka transportu. Oprócz aspektu stricte ekologicznego podkreśla się również wymiar ekonomiczny eksploatacji tych pojazdów. W artykule zarysowano główne cele projektu Trolley oraz dokonano krótkiej analizy porównawczej autobusu i trolejbusu. Przedstawiono również partnerów będących twórcami projektu oraz pokazano obecną sieć trolejbusową w państwach europejskich z wyszczególnieniem Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
Trolley Project was developed in cooperation of nine European partners. It was created to promote the trolleybus vehicles as fully environmentally-friendly kind of transport. Besides environmental aspect Trolley Project also highlights the economic aspects of the utilization of trolleys in cities. The article outlines the main goals of the project and made short comparative analysis between bus and trolley. It also presents partnerships who are the authors of the project and shows the current trolley network in European countries with specification the Polish market. (original abstract)
XX
Polska w niewielkim stopniu uczestniczy w dynamicznie rozwijającym się rynku międzynarodowych usług edukacji wyższej. Aby pozyskiwać zagranicznych studentów należy zaproponować ofertę przystającą do ich oczekiwań i skutecznie dotrzeć z informacją do odbiorców znajdujących się nieraz na drugim krańcu globu. Podstawą tych działań musi być dobre poznanie i zrozumienie ich potrzeb, motywacji i zachowań. Celem referatu jest prezentacja dorobku teoretycznego i badawczego dotyczącego efektu kraju pochodzenia (z ang. country-of-origin effect, w skrócie COO) w międzynarodowych usługach wyższej edukacji na podstawie literatury przedmiotu oraz wskazanie problemów badawczych, które mogłyby być przedmiotem dalszych analiz w kontekście promowania oferty polskich instytucji aspirujących do funkcjonowania na międzynarodowym rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
Poland hardly participates in the dynamically developing international higher education market. An offer has a chance of attracting foreign students' attention, if it conforms to their expectations and, at the same time, efficiently reaches even those students who live on the other side of the globe. Solid knowledge and understanding of their needs, motivation and behavior are the basis for preparing such an offer. The purpose of this paper is to present the theoretical and empirical achievements of research on the country-of-origin effect in the international services of higher education on the basis of the available literature. Furthermore, the paper suggests research issues, which could become a subject of further analysis in the context of promoting offers of Polish institutions which aspire to play a greater role in the international market. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł ma być w zamierzeniu autora głosem w większej dyskusji o możliwości zastosowania koncepcji marketingu usług do działalności szkół sztuk walki. Celem opracowania jest umieszczenie nauczania sztuk walki w zakresie wybranej marketingowej definicji pojęcia usługi. Wobec pojawiających się w fachowej literaturze głosów o permanentnym rozwadnianiu marketingu poprzez "przystrajanie go kolejnymi przymiotnikami oraz wynajdywanie dla niego nowych obszarów zastosowań, konieczne jest wykazanie prawdziwości zawartej w tytule tezy. Zabieg ten wypełni warunki brzegowe dla zasięgu oddziaływania marketingu, dzięki czemu niniejsze opracowanie stać się powinno swoistą przepustką do wprowadzenia nauczania sztuk walki na tereny teorii marketingu usług. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem artykułu jest ukazanie roli komunikacji marketingowej w działalności przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Analiza instrumentów promocji przeprowadzona została na przykładzie firm uzdrowiskowych funkcjonujących w uzdrowiskach Ziemi Kłodzkiej, takich jak Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Polanica-Zdrój, oraz w wybranych uzdrowiskach czeskich położonych wokół Ziemi Kłodzkiej, takich jak: Lipova Lazne, Karlova Studanka, Bludov, Jesenik, Volke Losiny, Velichovky, Janskć Lazne, Lazne Bohdanec, Lazne Belohrad. Zmieniające się potrzeby zdrowotne współczesnego człowieka są impulsem do wprowadzania innowacji produktowych przez przedsiębiorstwa uzdrowiskowe. Jednakże bez jednoczesnego podejmowania odpowiednich działań promocyjnych podmiotom tym trudno by było utrzymać się na konkurencyjnym rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to show the role of marketing communications in the activities of spa enterprises. The analysis of promotion instruments was carried out among spa companies which operate in health resorts of Kłodzko District like Ladek-Zdrój, Długopole-Zdrój, Kudowa Zdroj, Duszniki-Zdrój, Polanica Zdroj, and selected Czech spas located around the Kłodzko District, such as: Lipova-Lazne, Karlova Studanka Bludov, Jesemk, Velke Losiny Velichovky, Janske Lazne, Bohdanec, Lazne Belohrad. The changing health needs of contemporary human being are an incentive for implementation of product innovation by health resort firms. However these entities would find it difficult to survive in a competitive market without initiating appropriate promotion activities.(original abstract)
XX
Elektroniczna administracja jest często uznawana jako symbol nowoczesności państwa. Zastosowanie technik IT w tej sferze ma też sens ekonomiczny i głównie dlatego administracji zależeć powinno na upowszechnieniu wszystkich usług e-govemment. Na ich wdrożenie wydano już pewne środki, a efektywność tego zostanie zauważona dopiero, gdy będzie można znacznie ograniczyć wydatki związane z obsługą "papierowych" procedur, czyli gdy z usług cyfrowych skorzysta duży odsetek obywateli. Rządy krajów UE w pierwszej kolejności przygotowały usługi generujące dochód dla państwa, czego przykładem są elektroniczne systemy składania zeznań podatkowych, które są najbardziej zaawansowaną e-usługą we wszystkich krajach UE. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania nowego kanału promocji wysyłania elektronicznych deklaracji PIT. (fragment tekstu)
XX
Artykuł podejmuje problem promocji Polski (eksportu, usług, wyrobów) za pośrednictwem wyodrębnionych jednostek organizacyjnych ambasad. Podaje przykłady funkcjonowania wydziałów lub sekcji handlowych innych państw. Zwraca uwagę na kulturę prowadzenia korespondencji przez nasze firmy. Omawia doświadczenia Biura Radcy Handlowego RP w Kuwejcie w latach 1996-1999. Jako efektywna i tanią formę promocji wspomina stoiska informacyjno-promocyjne organizowane w trakcie targów czy w ramach innych imprez promocyjnych.
XX
W artykule omówiono klasyczne działania marketingowe przedsiębiorstw transportowych w postaci wykorzystania 7P, następnie marketing zewnętrzny, wewnętrzny i interakcyjny jako efekt ewolucji klasycznej koncepcji oraz marketing światły, obejmujący partnerstwo, innowacyjność, nową wartość, poczucie misji, oraz aspekty społeczne. Celem artykułu jest identyfikacja klasycznych działań marketingowych w aspekcie ich rozwoju oraz działań nowoczesnych dla rynku usług transportowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the classical marketing activities of transport companies based on 7P theory. Furthermore are discussed external, internal and interactive marketing as a results of the classical concept evolution and also are presented enlightened marketing, includes the partnership, innovation, new value, the sense of mission and social aspects. The purpose of this article is to identify the classical marketing activities in the context of their development and modern marketing activities on the transport services market.(original abstract)
XX
Badane firmy komunikują się z klientami, korzystając w tym celu z różnych środków. W największym zakresie, ponieważ prawie wszystkie, wykorzystują kontakt bezpośredni, w najmniejszym komunikują się za pośrednictwem telewizji. Na czwartym miejscu, ze względu na liczbę wskazań, znalazł się Internet. Oznacza to, że firmy inwestują w nowe technologie, które ze względu na interaktywny charakter powodują, że proces komunikacji przebiega inaczej niż w tradycyjnych środkach przekazu. Najbardziej aktywną działalność w zakresie komunikacji marketingowej prowadzą firmy turystyczne, remontowo-budowlane i edukacyjne. Nasilenie różnorodnej działalności komunikacyjnej z klientami przez wymienione firmy wskazuje, na silną konkurencję na tych rynkach. Potwierdzeniem tego są deklarowane główne cele promocji: poinformowanie o istnieniu firmy i jej ofercie oraz pozyskanie nowych klientów i zwiększenie sprzedaży.
EN
Under the present, more and more competitive market conditions, company's communication with the environment are the must, a key to company's success in the market. In her article, the author presents the results of empirical survey carried out in August 2005 among Warsaw service companies (of the selected branches), showing the means of communication with their customers used by those companies, and the objectives of their promotional activities.
XX
Artykuł prezentuje promocję jako najwyższy, zdaniem autora, element strategii marketingowej na rynku telewizji kablowej. Przedstawiono zagadnienia związane z promocją w oparciu o literaturę przedmiotu, jej narzędzia, cele, dobre i złe strony. Skoncentrowano się szczególnie na reklamie, szczególnie popularnej formie promocji. Pokazano promocję usługi telewizji kablowej w praktyce, na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A.
12
84%
XX
Celem opracowania jest przedstawienie i analiza charakterystycznych cech współczesnych działań marketingowych na rynku pasażerskich usług lotniczych w kontekście konkurencyjnych uwarunkowań. W artykule zaprezentowano przykłady strategii konkurencji wdrażanych w towarzystwach lotniczych i podejmowanych w ich ramach działań marketingowych. Wskazano na niektóre zmiany i efekty wynikające z rozwoju komunikacji marketingowej, procesów digitalizacji, innowacyjności i udziału mediów społecznościowych.(abstrakt oryginalny)
EN
This article has been written to identify and analyze examples and characteristics of the modern marketing activities, related to the development of the passangers air services market and its surrounding's subsidiaries. Presented examples are related to the elements of the marketing models used by the airlines and their engagement into marketing efforts. These are the changes which results from the development of the marketing communication and digitalization processes, innovation and social media relations.(original abstract)
XX
Polskie wybrzeże ma coraz więcej do zaoferowania swoim gościom, poczynając od przepięknych, szerokich plaż, wspaniałego powietrza, na znakomitej infrastrukturze noclegowej kończąc. Nad polskim morzem nadal drzemie wielki potencjał, a kierunek obrany przez polskich hotelarzy i władze rokuje jeszcze jaśniejszą przyszłość. Coraz więcej zagranicznych turystów wybiera polski pas nadmorski już nie tylko ze względu na niższe koszty, lecz także na jakość obsługi, która z roku na rok jest na lepszym poziomie . Dzisiejsze hotelarstwo staje się wysoko wyspecjalizowaną formą gospodarki bazującej na szerokiej gamie świadczonych usług, które noszą nazwę pakietów. Okazuje się również, że przy kreowaniu nowych produktów i postaw konsumenckich na wysoko konkurencyjnym rynku, na którym funkcjonuje ogromna liczba oferentów usług oraz jest duża homogeniczność asortymentu, promocja staje się niezbędna. (fragment tekstu)
EN
Constant progress of hospitality industry caused by investments, raising competition and guests' expectations led to creation of custom made touristic services. Modern tourists have very high and well-defined expectations about the dream holidays and have more often enough money to fulfill their dreams. So hotel managers do their best to meet clients' expectation and they're preparing very individually combined staying packages for guests. Sum of the money that is spent to alter and adjust hotels to operate all year round, obligate them to generate incomes and that is possible only by enhancing tourists to spend money with them. Because of the similarity of most hotels' offers, to start exist and become recognizable by customers they need to invest in promotional actions. The most effective (based on ROI rate) manner of advertisement is using the Internet as the medium. Almost all hotels on seaside area have their own WWW site but to have attractive and well designed site is only half of success the other half is to bring Internet users into it. The best way to do it (except SEO and SEM - those are either too expensive or effects too short lasting) is to become a member of touristic portal but not many worthless lodging bases that presentation assets are low but even one, two but outstanding real touristic portals and present own offer through it. Well established portal has its own members that are definitely in target group of all hotels (they are searching for trip advices, best places to stay, places worth visiting, etc.) and they usually become a guest of particular hotel.(original abstract)
XX
W artykule opisano dwie kampanie przeprowadzone przez szwedzką pocztę. Mimo, że rozwój technologii zmienił sposób komunikowania się i poczta bardzo w ostatnim czasie straciła na znaczeniu, kampanie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zdaniem autora stało się tak za sprawą innowacyjnego pomysłu i umiejętnemu zaangażowaniu konsumentów. Autor podkreśla przy okazji otchłań, jaka jego zdaniem dzieli promocję Poczty Polskiej od szwedzkiej Posten.
XX
Usługi bankowe kojarzą się raczej ze sztywnymi regułami, nieprzebłaganymi terminami, stabilnością i regularnością. Tymczasem coraz większa konkurencja w tym sektorze wymaga od finansistów większej elastyczności działań. Również przy wyborze nośników reklamy.
XX
Marketing usług nie jest rzeczą prostą ze względu na ich specyfikę, przejawiającą się m.in. niematerialnym charakterem usługi. Szczególną rolę odgrywa sprzedaż bezpośrednia. Dlatego ten rodzaj marketingu wymaga indywidualnego i specyficznego podejścia. Przy opracowywaniu strategii dystrybucji kluczowe decyzje związane są z wyborem kanałów marketingowych oraz określeniem lokalizacji i ilości placówek. Z uwagi na bezpośredni kontakt pracowników z klientami i ich rolę jaką odgrywają w procesie świadczenia usług, należy uwzględnić przy opracowaniu strategii marketingowej personel firmy.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.