Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  voltage transformer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono jedną z trzech opracowanych w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej koncepcji przekładnika napięciowego ułamkowej mocy dedykowanego współczesnym układom pomiarowym i monitorującym, bazującym na technice mikroprocesorowej. Zamieszczono wstępne wyniki badań odnośnie do wierności transformacji.
EN
One of three ideas of a voltage transformer of a very low power developed by the Institute of Electrical Power Engineering of Wrocław University of Technology has been presented in the paper. The voltage transformer will be designed for innovative present-day measuring and monitoring systems based on microprocessor technology. The first research and test results regarding transformation fidelity have been shown.
3
Content available remote Niekonwencjonalny przekładnik napięciowy ułamkowej mocy
80%
PL
W artykule przedstawiono koncepcję przekładnika napięciowego ułamkowej mocy dedykowanego współczesnym układom pomiarowym i monitorującym bazującym na technice mikroprocesorowej. Zamieszczono wstępne wyniki badań odnośnie do wierności transformacji.
EN
A construction and principle operation new prototype of voltage transformer for low power consumption equipment has been presented in the paper. Chosen results of investigations of transformation harmonic frequencies has been presented.
4
80%
PL
Przekładniki, jako część systemu elektroenergetycznego pracują w środowiskach, w których występują silne, zewnętrzne pola elektromagnetyczne. Odpowiednia konstrukcja przekładnika powinna zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną w określonym środowisku. W artykule omówiony został wpływ obcego pola magnetycznego na dokładność przekładników napięciowych. Analizę wykonano w oparciu o badania wpływu pobliskiego toru wiodącego prąd na dokładność przekładnika VSK 10Ib oraz zaprojektowanego modelu przekładnika średniego napięcia.
EN
Voltage transformer being a part of electro-energy system, operates in environments in which there are strong electromagnetic fields. In such conditions it is hard to ensure EMC of the voltage transformer. The article describes the influence of a external magnetic field on accuracy of voltage transformers. Analysis was based on the influence of the current flowing in neighbouring track on accuracy of voltage transformer type VSK 10Ib and of designed medium-voltage transformer model.
PL
Już od 1989 r. zespół pracowników Katedry Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników zajmuje się tworzeniem programów do projektowania przekładników napięciowych i prądowych. W 1989 roku powstał pierwszy program komputerowy, napisany w języku Pascal, wykorzystujący ówczesne możliwości sprzętowe i programowe. Algorytm tego programu opisano w [1]. Autorzy zachęceni pozytywnymi opiniami projektantów przekładników rozszerzali stopniowo możliwości programu. W roku 1996 powstał program komputerowy do projektowania przekładników napięciowych kaskadowych [2], [3], a w 1998 r. program wspomagający projektanta przekładników napięciowych wielordzeniowych [4], [5]. W 1999 roku opracowano program do projektowania części napięciowej przekładnika kombinowanego. Wszystkie wymienione programy pracowały w środowisku DOS. Wraz z rozwojem systemu Windows stało się oczywiste, że programy działające w środowisku Dos wymagają modernizacji i przystosowania ich do nowoczesnych platform programowych, np. WINDOWS XP. W 2000 r., pod kierunkiem autorki niniejszego artykułu, wykonano pracę dyplomową polegającą na stworzeniu programu adaptującego istniejący algorytm do współczesnych możliwości i wymagań programowych i sprzętowych [8]. Program ten został następnie zmodyfikowany i uzupełniony, aby stanowił sprawdzone i pewne narzędzie projektanta przemysłowego.
EN
The new version of software for design of voltage transformers has been described. The programme window for writing down the ratings and constructional specification of the voltage transformer'under design and one of the windows showing the results of calculations have been presented as examples. Described programme is user friendly and it can be of significant help in design process.
6
Content available remote Optyczne przekładniki napięciowe z wykorzystaniem efektu Pockelsa
80%
PL
Zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej dostarczanej przez system elektroenergetyczny są obecnie jednym z ważniejszych problemów, coraz częściej występujących w relacjach pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii. Są one regulowane poprzez odpowiednie dokumenty normalizacyjne, które określają szczegółowe wymagania dotyczące parametrów jakości energii dostarczanej przez dostawcę, a także ustalają graniczne wymagania dotyczące właściwości zasilanych odbiorników energii. Znaczna liczba współcześnie eksploatowanych odbiorników energii, zarówno małych, jak i dużych mocy, posiada właściwości odbiorników nieliniowych, co powoduje, że pobierany przez nie prąd ma charakter odkształcony i oprócz składowej podstawowej (50 Hz) zawiera również składowe harmoniczne. Pobieranie prądów odkształconych z sieci elektroenergetycznej powoduje występowanie wielu niekorzystnych zjawisk, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla poprawnego działania zasilanych urządzeń, systemów pomiarowych i automatyki, a także dla systemu elektroenergetycznego. Badania tych zjawisk oraz bieżące monitorowanie zniekształceń harmonicznych napięć i prądów występujących w różnych miejscach w sieci elektroenergetycznej wymaga przeprowadzania różnorodnych pomiarów.
EN
The calculations of electrical network susceptibility of chosen 110 kV, 220 kV and 400 kV networks to ferroresonance occurrence, its type and parameters were performed in the study. The influence of such parameters as voltage transformer (VT) magnetization characteristic, equivalent network capacitance, and the breaker grading capacitance on ferroresonance was investigated. The calculations were performed using the EMTP/ATP program. Some of the results were presented in this paper.
EN
Capacitive leakage and adjacent interference are the main influence sources of the measuring error in the traditional series step-up method. To solve the two problems, a new algorithm was proposed in this study based on a three-ports network. Considering the two influences, it has been proved that response of this three-ports network still has characteristics of linear superposition with this new algorithm. In this threeport network, the auxiliary series voltage transformers use a two-stage structure that can further decrease measurement uncertainty. The measurement uncertainty of this proposed method at 500/√3 kV is 6.8 ppm for ratio error and 7 μrad for phase displacement ( k = 2). This new method has also been verified by comparing its results with measurement results of the PTB in Germany over the same 110/√3 kV standard voltage transformer. According to test results, the error between the two methods was less than 2.7 ppm for ratio error and 2.9 μrad for phase displacement.
10
Content available remote Przekładnik napięciowy ułamkowej mocy
80%
PL
Wraz z rozwojem techniki cyfrowego przetwarzania danych zdecydowanej zmianie uległy oczekiwania i wymagania stawiane czujnikom i przetwornikom pomiarowym. Dotyczy to w szczególności przekładników prądowych i napięciowych, których znaczne gabaryty, ciężar i odpowiednio duża wartość mocy znamionowej wynikały z uwarunkowań historycznych. Odkształcone przebiegi napięć i prądów nie są wiernie transformowane przez przekładniki klasyczne. Wzrastający ciągle stopień nasycenia aparatów, urządzeń elektrycznych, zabezpieczeń elektroenergetycznych techniką mikroprocesorową sprawia, iż drastycznie obniżył się poziom mocy sygnałów dostarczanych z obwodów prądowych i napięciowych. Celowym, więc stało się poszukiwanie nowych, małogabarytowych rozwiązań układów pośredniczących w przekazywaniu informacji o przebiegach prądów i napięć z obwodów silno-prądowych i wysokonapięciowych do współczesnych obwodów pomiarowych. Znane i stosowane są już nowoczesne układy monitorowania przebiegów prądowych za pomocą cewek Rogowskiego [1, 2, 3]. Prowadzone w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej badania nad różnymi koncepcjami przekładników napięciowych ułamkowych mocy zakończyły się trzema zgłoszeniami patentowymi. Od rozwiązań niekonwencjonalnych - podobnie jak konwencjonalnych - oprócz separacji obwodów, wymaga się spełnienia całego szeregu wymogów, a głównie wierności transformacji przebiegów niezależnie od warunków panujących w obwodach, czy też od warunków otoczenia [4, 5].
EN
The paper presents a principle of operation and a construction of a prototyp of an one of three conception voltage transformer. There have been shown th chosen results of the measurements carried out on this prototype.
EN
Non-sinusoidal currents and voltages caused by nonlinear loads appear in power grids more and more frequently. Determination of the voltage transformer accuracy in such conditions makes a problem. Firstly, due to lack of definition of errors for distorted signals and secondly, typical measurement bridges do not accept higher harmonics. In the paper, the new definition of transformation error for distorted voltages has been proposed and some measurement results have been presented.
13
Content available remote Przekładnik napięciowy z konwerterem ujemnej rezystancji
70%
PL
W artykule przedstawiono sposób zmniejszania błędów przekładnika napięciowego polegający na włączaniu w obwód uzwojenia pierwotnego przekładnika konwertera ujemnej rezystancji. Wykazano, że p włączeniu konwertera błędy przekładnika, w warunkach normalnych zmalały 30 razy, a gdy temperatura uzwojeń przekładnika wzrasta o 20oC to błędy zmniejszyły się dziesięciokrotnie.
EN
The method of decreasing error of voltage measurement transformer is presented. Method consists in adding negative resistance converter. The error of voltage transformer decreased 30 times in normal operation condition, 10 times in temperature 20oC higher then normal condition as results of add the negative resistance converter.
PL
Mimo szybkiego rozwoju elektrotechniki indukcyjne przekładniki napięciowe nadal stanowią podstawowe źródło zasilania układów pomiarów, rejestracji i zabezpieczeń elektrycznych w rozdzielniach średniego i wysokiego napięcia. Prawidłowa praca tych układów jest możliwa jedynie przy pełnej sprawności obwodów pierwotnych i wtórnych przekładników napięciowych. Uszkodzenie przekładnika może nie tylko uniemożliwić właściwe działanie aparatury pomiarowo-zabezpieczeniowej, lecz także zagrozić bezpieczeństwu personelu i ciągłości pracy systemu elektroenergetycznego.
EN
The paper presents some methods and devices applied for continuous automatic monitoring of voltage transformers (VT) circuits. Methods of detection of possible failures (breaks, short-circuits etc.) in primary and secondary circuits of VT’s are described. A new device for VT’s open triangle secondary circuits monitoring is presented. Methods of supervision of three-phase voltage secondary circuits supplying modern electrical protections are given.
PL
Główny wpływ na właściwości metrologiczne przekładników napięciowych mają właściwości magnetyczne rdzenia oraz parametry konstrukcyjne uzwojeń. Przedmiot artykułu stanowi analiza wpływu parametrów konstrukcyjnych uzwojeń przekładników napięciowych z rdzeniem ramkowym wykonanym ze stali elektrotechnicznej ET4 na transfer zakłóceń przewodzonych. Do strony pierwotnej badanych modeli przekładników napięciowych przykładano napięcie o częstotliwości sieciowej i zadanym udziale wyższej harmonicznej o częstotliwości z przedziału 200-9000 Hz. Wyznaczano wartość danej harmonicznej napięcia zakłócającego przed i po transferze przez modele przekładników napięciowych o różnych parametrach konstrukcyjnych uzwojeń. Otrzymane wyniki pozwoliły na obliczenie współczynników transferu poszczególnych harmonicznych zakłóceń przy różnych wartościach napięcia zasilającego oraz obciążenia uzwojeń wtórnych. Badania te mają na celu opracowanie najkorzystniejszej konstrukcji prze-kładnika napięciowego pod względem dokładności transferu napięć odkształconych lub harmonicznej o określonej częstotliwości, co umożliwi wierniejszą ocenę jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników [1]. Zapewnienie odpowiedniej jakości napięcia zasilającego jest jednym z podstawowych warunków poprawnej pracy urządzeń elektrycznych [2]. Zgodnie z zaleceniami normatywnymi prowadzona jest kontrola jakości napięcia do 40. harmonicznej, tzn. częstotliwości 2000 Hz. Występują jednak urządzenia monitorujące parametry napięcia do częstotliwości 5000 Hz (np.: miernik mocy WT1600 firmy Yokogawa) [3]. Ze względu na tendencje rozwojowe w omawianej dziedzinie, przeprowadzone badania dotyczące transferu zakłóceń przez przekładniki napięciowe zostały rozszerzone do częstotliwości 9000 Hz.
EN
Construction parameters of the windings of the voltage transformers have meaningful role on transfer of conductive disturbances. Medium-voltage transformer model characterized by larger impedances and smaller capacities of its windings but with metrological properties compatible with corresponding accuracy class is describe by smaller influence of the change of the rms value of the supply voltage on the factor of the particular harmonic transfer. Moreover this voltage transformer has most linear course of this factor for tested frequencies and load of the secondary winding 6,25 VA with the change of the primary voltage in range from 40% to 100% of the rated value. However, increase of the supply voltage to 120% of rated primary voltage and load of the secondary winding as well, results in significant increase of nonlinearity of the course of the factor of particular harmonic transfer for tested frequencies. Therefore voltage transformers with construction of windings discussed in the article and reduced capacities of their windings only for certain range of the supply voltage and load value shown advantageous properties regarding the accuracy of the transfer of non-sinusoidal voltages. However in this limited range they enable more precision determine of the power quality.
16
Content available remote Ferroresonance Suppression in Voltage Transformers
60%
EN
Ferroresonance is a special case of disturbance that involves high levels of overvoltage and overcurrents distortion. This phenomenon can severely affect voltage transformers and its consequences can be catastrophic. This paper analyses different practical solutions against ferroresonance phenomenon in voltage transformers, highlighting the current development of ferroresonance detection techniques. In this regard, this paper introduces a novel ferroresonance detection technique based on Artificial Neural Networks (ANNs).
PL
Ferrorezonans w transformatorze jest zakłóceniem wprowadzającym przepięcia i przeciążenia prądowe. Może on popwodować nawet zniszczenie transformatora. W artykule zaproponowano szereg metod umożliwiających stłumienie ferrorezonansu. Ferrorezonans jest wykrywany dzięki technice bazującej na sztucznych sieciach neuronowych.
17
Content available remote Voltage transformer operation in connection with the power quality
60%
EN
Conductive disturbances in the supplying voltage may affect the root mean square voltage and shape of the voltage curve on the mains which reflect in degradation of the power quality. The object of the article is the discussion of the results of the laboratory studies of the transmission of conductive disturbances from primary side of the voltage transformer to the secondary side and inversely.
PL
Zakłócenia przewodzone w napięciu zasilającym mogą wpłynąć na wartość skuteczną tego napięcia oraz kształt krzywej jego przebiegu, co może powodować pogorszenie jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników oraz układów zabezpieczeń. Przedmiotem artykułu są wyniki badań laboratoryjnych zjawiska przenoszenia przez przekładniki napięciowe zakłóceń przewodzonych z ich obwodów pierwotnych do obwodów wtórnych i odwrotnie.
PL
Wprowadzanie do systemu elektroenergetycznego bloków energetycznych klasy 1000 MW rodzi nowe problemy związane z eksploatacją poszczególnych jego podzespołów i obwodów. Jednym z takich zagadnień jest zjawisko ferrorezonansu w sieci potrzeb własnych. W artykule przeanalizowano możliwość wystąpienia ferrorezonansu i jego charakter w zależności od rozległości sieci i obciążenia przekładników napięciowych, wpływ rezystorów uziemiających w punkcie neutralnym transformatora odczepowego oraz obecności ograniczników przepięć. Wyniki zaprezentowano w postaci wykresów bifurkacyjnych i map ferrorezonansu.
EN
Implementation of the new class of 1000 MW power units to a power system creates new problems associated with the operation of its individual components and circuits. One of such issues is the phenomenon of ferroresonance in the internal load network. This is not a new problem but it requires examination due to the higher level of supply voltage (10 kV). This paper examines the possibility of ferroresonance occurrence and its character depending on the extent of the network, voltage transformers load, the effect of grounding resistors in the star point of power transformer and the presence of varistor surge arresters. The results are presented in the form of ferroresonance maps. They allow to assess the impact of various parameters on the phenomenon, explain the reasons for possible failure and properly program the network conditions in order to avoid the risk of ferroresonance.
20
Content available remote FDM based flux distribution analysis method for electrical machines
60%
EN
The aim of this study is to compare the flux distributions obtained using the experimental method and calculated by FDM. For this purpose, first the design and manufacture of the test transformer which is to be used in the experimental study as well as the measuring coil which is to be used in measuring the prepared fluxes, and then the calculated flux values. Both proposed assessment methods can be used for in-service inspection of the structural integrity of ferromagnetic structures.
PL
W artykule porównano rozkład strumienia otrzymany drogą eksperymentalną i poprzez obliczenia FDM. Zaprojektowano wykonano testowy transformator w dołączonymi cewkami pomiarowymi.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.