Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 183

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modyfikacja genetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W ostatnich latach biotechnologia jest zdominowana przez inżynierię genetyczną i techniki rekombinacji DNA. Przy użyciu tych metod, naukowcy rozpoczęli manipulacje materiałem genetycznym tworząc "nowe organizmy" o specyficznych cechach, nazwane organizmami genetycznie modyfikowanymi (GMOs). Obecnie, organizmy te odgrywają istotną rolę w różnych dziedzinach naszego życia, np. w produkcji żywności lub ochronie środowiska. W krajach Unii Europejskiej, dwie Dyrektywy Komisji Europejskiej 90/219 i 90/220 określają zasady postępowania z organizmami genetycznie modyfikowanymi. Zgodnie z tymi regulacjami, produkty spożywcze powstałe przy udziale GMOs muszą być znakowane. W artykule przedstawiono krótką historię biotechnologii, udział GMOs w naszym życiu, technikę ich powstawania oraz jedną z metod ich identyfikacji - PCR (metoda enzymatycznego powielania fragmentów DNA).
EN
The last years biotechnology has been dominated by genetic engineering or recombinant DNA techniques. Using these methods, scientists can directly manipulate the genetic material - creating "new organisms" with special properties. The products have been name genetically modified organisms (GMOs). Today, these organisms play a very important role in various sectors of our life, specially in: food production and environmental protection. In the EU countries Directives 90/219 and 90/220 deal with the rules of biosafty of humans, protection of the environmental and GMOs introduction into the environment. According to the European regulation, the new foodstuff made from GMOs must be labelled. Short history of biotechnology, some GMOs (crops) and their creation, and detection have been presented. To identification of GMOs in our life PCR method is used. This highly sensitive and fast method offers the advantage of detecting DNA molecules which are more thermostable than proteins.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące doboru i oceny szczepów drożdży piekarskich uzyskanych metodą fuzji protoplastów.
EN
The research on the selection and evaluation of baker's yeast tribes obtained using the method of the protoplastfusion.
PL
Kwestie ochrony bioróżnorodności szczegółowo omawia i reguluje Konwencja o ochronie różnorodności biologicznej z 1992 r. W obliczu dynamicznego rozwoju inżynierii genetycznej, a w szczególności technik rekombinacji DNA, zrodziła się konieczność stworzenia bardziej szczegółowych regulacji prawnych, normujących zagadnienia związane z handlem i obrotem żywymi zmodyfikowanymi organizmami (LMO - living modified organism). „Protokół Bezpieczeństwa" (Biosafety Protokol) był opracowywany pod egidą Narodów Zjednoczonych przez ostatnie 8 lat. Tekst techniczny tego dokumentu został sygnowany w styczniu br. w Montrealu: aby stał się obowiązującą literą prawa, powinien zostać podpisany (a następnie ratyfikowany) przez co najmniej 50 państw.
EN
The issues concerning biodiversity are coordinated by the Rio de Janeiro „Convention on Biodiversity" (1992). Since the beginning of genetic engineering development, it has been necessary to create a global regulation, which will control the trade and handling of any living modified organisms. The first worldwide agreement is „Biosafety Protocol" elaborated during last 8 years. To enter into force it must be finalized and ratified by 50 countries.
PL
Nowa biotechnologia jest najskuteczniejszym obecnie narzędziem molekularnym, za pomocą którego możliwe stanie się rozwiązanie problemów żywnościowych i związanych z ochroną środowiska. Są dwie drogi osiągnięcia wzrostu produkcji żywności na świecie: zwiększenie powierzchni upraw lub podniesienie produktywności na istniejących już terenach. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że powierzchnia uprawna nie może być stale powiększana, dlatego też należy skłonić się w kierunku ulepszania genotypów roślin, tak aby przynosiły one coraz to wyższe plony.
EN
Nowadays modern biotechnology is the most effective molecular tool in order to solve the most vital problems: famine and pollution. There are two possibilities to achieve global crops productivity increase: expansion of global area or higher yields. We all agree that it is impossible to broaden crops area continuously, so we have to pay our attention at transgenic crops, which will provide more food.
PL
Człowiek od tysięcy lat modyfikował gatunki roślin i zwierząt dostosowując je do swoich potrzeb. Tradycyjne techniki hodowli takie jak mutageneza czy introgresja prowadzą niejednokrotnie do znacznych zmian w genomie obejmujących wiele genów. Główną zaletą inżynierii genetycznej jest możliwość przenoszenia pojedynczych genów bez modyfikacji pozostałej części genomu. Dlatego jest to metoda wspomagająca hodowlę tradycyjną, która pozwala wzbogacać najlepsze genotypy w pożądane cechy. Mikroorganizmy transgeniczne są powszechnie wykorzystywane do produkcji leków i dodatków spożywczych, wśród roślin najczęściej uprawia się odmiany odporne na herbicydy, choroby i szkodniki, natomiast zwierzęta transgeniczne są w przededniu wprowadzenia na rynek. Wykorzystanie GMO stwarza możliwość przezwyciężenia wielu problemów związanych z produkcją żywności, poprawą jej jakości oraz zapobieganiem chorobom. Wprowadzenie GMO wiąże się jednak z zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i wpływu na środowisko. Zwraca się uwagę także na zagrożenia ekonomiczne. W celu zapobieżenia ujemnym skutkom komercjalizacji GMO w większości państw rozwiniętych, w tym w Unii Europejskiej wprowadzono regulacje określające zasady oceny żywności transgenicznej przed wprowadzeniem na rynek oraz zasady uwalniania GMO do środowiska.
EN
Plants and animals have been modified for thousands years in order to adapt them to human needs. Traditional breeding methods such mutagenesis and introgression frequently lead to multiple changes in the genome that cover many genes. The main advantage of genetic engineering is the ability to manipulate with a single gene without modification of the rest part of genome. Therefore this is the technology that supplements the traditional breeding at the end to add the specific characters to the best, previously selected genotypes. Transgenic microorganisms are commonly used to production of drugs and food compounds, the most transgenic plants are resistant to herbicides, diseases and pests, the transgenic animals may enter the market in the near future. Genetically modified organisms hold the most promise in overcoming the problems of agricultural production and food quality as well as the prevention of illness. However, the introduction of GMO is connected with serious concern for safety of foods, possible environmental risks and economical risks. The special legislation on food testing and GMO releasing has been adopted in most of developed countries including EU members in order to protect from the negative effects of GMO.
PL
W artykule przedstawiono badania nad genetyczną modyfikacją piekarskiego szczepu drożdży z gatunku Saccharomyces cerevisiae, polegającą na nadaniu cechy killerowej przy wykorzystaniu metody elektrofuzji protoplastów. Metoda ta pozwoliła na uzyskanie 7 nowych szczepów drożdży piekarskich z gatunku Saccharomyces cerevisiae wzbogaconych o fenotyp killerowy.
EN
In article there are described the researches the genetic modification of baker yeast from Saccharomyces cerevisiae. It consists in the confirming of killer attribute by using protoplastes electrofusion method. This method makes possible to obtain seven new seedlings of baker yeast from Saccharomyces cerevisiae, enriched in killer phenotype.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.