Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Służba Celna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Stabilność stosunku służbowego w Służbie Celnej - pragmatyka i praktyka
100%
XX
Niniejszy artykuł poświęcony został zagadnieniu trwałości stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celnej. Wskazano na rozwiązania prawne wyższej niż w przypadku innych grup zawodowych stabilności zatrudnienia, omówiono kwestie związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku służbowego oraz działania ukierunkowane na racjonalne wykorzystanie kadr. Analiza założonej problematyki była możliwa dzięki bazie źródłowej w postaci: dokumentów statystycznych, strategicznych i programów działań publikowanych przez Służbę Celną, orzecznictwa sądowego oraz publikacji naukowych. Najbardziej przydatnymi metodami badawczymi były: metoda ilościowa, porównawcza i systemowa. (abstrakt oryginalny)
EN
The following article concerns the issue of durability of service of the Customs official. It presents the legal solutions that contribute to a higher, than in other professional groups, stability of employment. It describes matters related to establishing and terminating the official employment relationship as well as actions directed at rationalising human resources. The analysis of the above mentioned issues was possible thanks to the data base that contains statistical and strategic documents, reports on actions published by the Customs, court rulings and scientific publications. The most useful research methods turned out to be the quantitative comparative and systemic methods. (original abstract)
2
75%
XX
Celem artykułu jest analiza działań podejmowanych przez Izbę Celną w Białymstoku w ramach przyznanego ustawowo Służbie Celnej zadania rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń skarbowych. W artykule uwagę skupiono na przestępstwie przemytu, ponieważ, uwzględniając obszar działania Izby, jest to jeden z istotniejszych problemów występujących na granicy wschodniej, a także w regionie podlaskim. (fragment tekstu)
EN
Customs Chamber in Białystok because of its geographical location performs controlling function, both on the external border of European Union (Polish-Belarussian border) and controls intra-community part of the border with Lithuania. One of the most important tasks implemented by the officials of Customs Chamber in Białystok is combating smuggling. This activity is particularly difficult, considering the east border specificity. The cardinal problem in terms of smuggling constitute excise commodities, in particular cigarettes. Smuggling of those goods is the most important section of smuggled commodities. In fact, Customs Chamber activities can be defined as effective but deliberating increasing phenomenon of smuggling, particularly excise goods, undertaking of further actions should be considered, which would increase effectiveness of the combat with smuggling. However, it should be understood that the activities have to be performed on the national and European Union level. The aim of the study is the analysis of the smuggling phenomenon on the areas covered by activities executed by Customs Chamber in Białystok, as well as indication of activities increasing effectiveness in combating smuggling. (original abstract)
XX
Nadużycia w obszarze celno-podatkowym powodują, że służba celna stała się strażnikiem bezpieczeństwa i ochrony rynku. Dla przedsiębiorców prowadzących legalną działalność ważne jest ograniczenie szarej strefy w zakresie obrotu nielegalnymi towarami, dla społeczeństwa ważna jest ochrona przed napływem towarów niebezpiecznych dla życia i zdrowia, dla budżetu państwa istotne znaczenie ma skuteczny i efektywny pobór należności celnych i podatkowych. Ze względu na fakt, iż służba celna to organ mający pełne kompetencje w zakresie nadzoru i kontroli nad wszystkimi towarami przewożonymi przez granice celne, jej rola w procesie ochrony rynku jest priorytetowa. Celem artykułu jest przedstawienie istoty funkcji ochronnej oraz zidentyfikowanie i charakterystyka kierunków działań podejmowanych przez organy celne w obszarze bezpieczeństwa i ochrony rynku.(abstrakt oryginalny)
EN
Numerous cases of malpractice in the field of taxes and customs have imposed the function of the guardian of security and market protection on the customs service. It is significant to act in the interests of entrepreneurs who operate legally and limit the grey area in the trade of illegal goods, and, as regards the society, to protect the market from an influx of products which are hazardous for health and life. It is also of great importance for the country's budget to effectively collect all the due customs and tax charges. As the customs service possesses full competences in the field of control and supervision of all goods crossing the borders, it plays a key role in safeguarding the market. The aim of the paper is to present the nature of the protective function of the customs service and to identify and characterize the main tasks carried out by customs authorities in order to provide the security and protection of the market.(original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest próba sformułowania katalogu fundamentalnych zadań, jakie powinna wykonywać nowoczesna administracja celna kraju w dobie globalnego handlu. Jest to o tyle ważne, iż pełnienie przez nią określonych ról warunkować będzie w efekcie ogólną sprawność całej gospodarki. (fragment tekstu)
5
Content available remote Status i kompetencje służb celnych w 27 krajach Unii Europejskiej
75%
XX
Obowiązujące procedury celne oparte są głównie na unijnych regulacjach legislacyjnych, ale szereg zagadnień, w szczególności te dotyczące funkcjonowania narodowych administracji celnych państw członkowskich, regulowanych jest przepisami krajowymi. Regulacje narodowe nie tylko zapewniają spójność rozwiązań unijnych z prawem krajowym ale także uwzględniają specyfikę krajowych administracji celnych, ich organizację i strukturę, a także zakres kompetencji i możliwości realizacji zadań poza systemem dozoru celnego. Prezentowana analiza porównawcza statusu i kompetencji służb celnych w krajach Unii Europejskiej wskazuje, iż narodowe administracje celne państw członkowskich wprawdzie różnią się między sobą w zakresie struktury i organizacji, a także kompetencji i wykonywanych zadań, to różnice te jednak nie są znaczące. (abstrakt oryginalny)
EN
The binding customs procedure are based mainly on the EU's regulations but many issues in particular those which concern the functioning of the national customs administrations of the member states are regulated by the national law. The national regulations not only assures of coherence of the EU's solutions with the national law but also considering the specificity of the national customs administrations, their organisation and structure, a range of competences and the possibility of realisation of tasks outside the customs supervision system as well. The presented comparative analysis of the status and competences of the customs services in the European Unions' states shows that the national customs administrations indeed, differ among them in the structure and organisation as well as competences and performed tasks, but these difference are not substantial. (original abstract)
XX
W artykule zamieszczono przegląd systemów informatycznych administracji celnej oraz harmonogram prac wdrażania nowych systemów celnych w polskiej administracji celnej. Stwierdzono, że e-zarządzanie w administracji celnej może stać się faktem w perspektywie najbliższych kilku lat.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony został zagadnieniu trwałości stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celnej. Wskazano na rozwiązania prawne wyższej niż w przypadku innych grup zawodowych stabilności zatrudnienia, omówiono kwestie związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku służbowego oraz działania ukierunkowane na racjonalne wykorzystanie kadr. Analiza założonej problematyki była możliwa dzięki bazie źródłowej w postaci: dokumentów statystycznych, strategicznych i programów działań publikowanych przez Służbę Celną, orzecznictwa sądowego oraz publikacji naukowych. Najbardziej przydatnymi metodami badawczymi były: metoda ilościowa, porównawcza i systemowa.
EN
The following article concerns the issue of durability of service of the Customs official. It presents the legal solutions that contribute to a higher, than in other professional groups, stability of employment. It describes matters related to establishing and terminating the official employment relationship as well as actions directed at rationalising human resources. The analysis of the above mentioned issues was possible thanks to the data base that contains statistical and strategic documents, reports on actions published by the Customs, court rulings and scientific publications. The most useful research methods turned out to be the quantitative comparative and systemic methods.
XX
Organy celne - mające pełne kompetencje w zakresie nadzoru i kontroli nad wszystkimi towarami przewożonymi przez granice celne - stały się strażnikiem bezpieczeństwa w granicznym ruchu towarowym. Zapewnienie zgodnego z prawem przywozu towarów na unijny obszar celny oraz wywozu towarów z tego obszaru to obecnie jedno najważniejszych zadań organów celnych. Realizacja tego zadania jest możliwa m.in. poprzez wykonywanie kontroli celnej. Celem opracowania jest przedstawienie ram strategicznych kontroli celnej oraz charakterystyka kierunków i analiza skuteczności działań podejmowanych przez organy celne w zapewnianiu bezpieczeństwa w granicznym ruchu towarowym. W tym zakresie wykorzystano metodę opisową obejmująca analizę źródeł literaturowych, analizę danych statystycznych oraz praktykę gospodarczą. (abstrakt oryginalny)
EN
The fact of customs authorities holding full competence within the supervision and control of all goods transited across the border caused them to become a guardian of security and safety of the cross-border freight traffic. Securing the lawful transit of goods into and out of the EU customs territory is currently one of the most important tasks of customs authorities. The performance of this task is possible by e.g. carrying out customs control. The aim of the paper is to present the strategic framework of customs control as well as to characterize the directions and analyze the effectiveness of measures taken by customs authorities as to safeguard the cross-border freight traffic. With this regard, the descriptive method comprising analysis of literature sources, analysis of statistical data as well as the business practice has been employed. (original abstract)
XX
Liczne wydarzenia i zjawiska, w tym rozwój e-commerce, zagrożenia atakami terrorystycznymi i internacjonalizacja przestępczości zorganizowanej, zmieniły otoczenie, w którym działają organy celne. Uzyskały one wiodącą rolę w łańcuchu dostaw, są też w głównej mierze odpowiedzialne za nadzór nad międzynarodową wymianą handlową UE. Stanowią niejako pierwszą "zaporę" na granicy, chroniącą przed napływem towarów niebezpiecznych i niepożądanych czy przed nielegalnym handlem. Ze względu na swój udział w monitorowaniu i zarządzaniu handlem międzynarodowym, organy celne mają również przyczyniać się do poprawy konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw przez modernizację metod pracy służb celnych, eliminację papierowej formy dokumentów i stworzenie paneuropejskiego środowiska elektronicznego, wprowadzenie ułatwień dla legalnej wymiany handlowej, przy jednoczesnej kontroli, zwłaszcza przesyłek wysokiego ryzyka. Ta nowa rola organów celnych - wiodąca rola w łańcuchu dostaw i ułatwianie legalnego handlu, a przez to poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek - oznacza nowe zadania i priorytety. Celem opracowania jest przedstawienie zadań organów celnych w zakresie szeroko rozumianej ochrony w transgranicznym ruchu towarowym i działań na rzecz zapewnienia jego bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Numerous events and developments, including the development of e-commerce, the threat of terrorist attacks and the internationalization of organized crime have changed the environment in which customs authorities operate. Giving them a leading role in the supply chain are also largely responsible for the supervision of the EU's international trade. They are the first "firewall" at the border to protect against dangerous, unwanted goods, or against illegal trade. Because of their participation in the monitoring and management of international trade, the customs authorities shall also contribute to improving the competitiveness of European companies by modernizing working methods of customs services, eliminating paper form of documents and the creation of a pan-European electronic environment. This new role of customs authorities - a leading role in the supply chain and facilitating legitimate trade, thereby improving the competitiveness of enterprises and economies - it means new tasks and priorities. The aim of the study is to present the tasks of customs authorities in the broadest sense of protection in cross-border trade and measures to ensure its security. (original abstract)
10
Content available remote Management of the EU Customs Union - Challenges and Activities
75%
EN
In 2018 The European Union will celebrate the 50 year jubilee of its Customs Union. During its half century in existence, this Customs Union has not only extended its geographic coverage (from 6 to 28 Member States), but gradually harmonized its border procedures too. Border procedures bring benefits to Member States, economic operators, society, but only if they are harmonised, simplified and properly managed. This article aims to present the functioning and management of the EU customs union in the context of the globalisation-related challenges, namely the increasing volumes of traffic, new and more complex supply chains, increasing globalisation of trade and crime, threats to people and the environment. Those threats are also connected with trading goods that pose a threat to human health or life (e.g. drugs, arms, drug precursors), or to the natural environment. For the purpose of an analysis, various sources were used, such as domestic and foreign literature, legal acts of the EU secondary legislation in the form of regulations, directives, as well as the communication of the European Commission on the state of the customs union. (original abstract)
EN
The Customs Service, carrying out a function of a revenue collector, collects not only customs duties but also other charges and taxes comprising budget revenue. They constitute approximately 30% of the total state budget revenue. The aim of the article is to present the significance of the Customs Service operations in combating crime, thus increasing the effectiveness and efficiency of collecting public duties. Due to the volume and complexity of the problem of customs crime, as well as the scope of fiscal duties of customs authorities, the analysis is focused on trade in goods. With this regard, the method of descriptive and comparative analysis has been employed. The performed analysis has lead to a conclusion that taxes collected by the Customs Service related to trade in goods, constitute a very solid and reliable source of budget revenue, hence, ensuring the effective and efficient collection of the duties is vital from the perspective of state finances. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie zasady sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Na zasadę sprawiedliwości proceduralnej składa się szereg gwarancji procesowych przyznanych funkcjonariuszom w celu ochrony ich wolności i praw w postępowaniu dyscyplinarnym, w szczególności: prawo do obrony, zapewnienie szybkiego przebiegu postępowania, zagwarantowanie możliwości odwołania się od orzeczeń dyscyplinarnych wydanych w I instancji oraz ich zaskarżania do sądu, zakaz reformationis in peius, zasada domniemania niewinności, a także zasada in dubio pro reo. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to the analysis of the procedural justice principle in disciplinary procedures against customs and fiscal officers. Procedural justice includes many procedural guarantees granted to officers so as to protect their freedoms and rights in the disciplinary procedures, in particular their right to defend themselves, their right to efficient and fast procedures, the right to appeal against disciplinary decisions issued in the first instance and their appeal to courts for judicial revision, the prohibition of reformatio in peius, the presumption of innocence and the principle of in dubio pro reo. (original abstract)
EN
Using competencies to manage business organizations and to base a competency model on attributes of a preferable organizational culture is a common practice in business. Competency criteria allow improvement of workers' performance by informing them what behaviors further achieving the required organizational goals. Public organizations, faced with challenges of being a part of the European Union, have been learning how to use competencies to pursue new goals and create new organizational cultures of the offices. The goal of this article is to present practices of the competencies evaluation usage in the Customs Service to shape behaviors accordingly to its preferable organizational culture. (original abstract)
XX
Pierwsze informacje na temat celników w Polsce pochodzą z początku drugiego tysiąclecia. W historycznych zapisach można odnaleźć informacje dotyczące pobierania cła na rzece Bug, zgodnie z poleceniem króla Bolesława Śmiałego. Pierwszym dokumentem świadczącym o prawnym usankcjonowaniu poboru cła była Bulla Gnieźnieńska, wydana w 7 lipca 1136 r., gdzie zostały wymienione liczne klasztory i opactwa pobierające daniny w komorach celnych. W XIV wieku za sprawą królów Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego powstała administracja celna. Słowo "cło" po raz pierwszy zostało użyte w 1367 w dokumentach tworzonych za panowania dynastii Piastów i zastąpiło powszechnie używane słowa myto lub thelneum. Przez wieki administracja celna przechodziła kolejne reformy i zmiany, aż do utworzenia we Wspólnocie Europejskiej wspólnej Unii Celnej, do której Polska wstąpiła 1 maja 2004 r. Z momentem wstąpienia do UE pojawiły się nowe wyzwania i obowiązki nałożone na organy celne, które wymagały współpracy już nie tylko wewnątrz kraju, ale też wewnątrz całej Wspólnoty. (fragment tekstu)
EN
The article is a cross - section picture of the changes taking place in the Polish Customs Service, after joining the European Union. Community objectives translated into the native customs policy, taking into account economic change have become a driving force behind the search for innovative and cutting - edge solutions. Changes in the economy, in trade in goods, the rate of movement of goods and the variety of businesses have a reason to loosen the Customs Service, but also to introduce technical innovations to everyday work. To make this possible, the need was to change the vision of the customs administration, innovative approach to problem solving, development and implementation of the mission. (original abstract)
XX
W pracy opisano problemy, z jakimi spotykają się służby celnoskarbowe podczas kontroli przewożonych materiałów płynnych. Opisano podstawowe metody poboru próbek oraz narzędzia, jakie są stosowane. Zwrócono uwagę na problemy, jakie w praktyce nastręcza stosowanie tych metod i narzędzi. Przeprowadzono analizę problematyki pomiarów oraz zwrócono uwagę na obszary, w których pożądana jest współpraca ze specjalistami z ośrodków akademickich(abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes the problems faced by customs and tax control during the inspection of transported liquid materials. The basic methods of sampling and the tools used are described. Attention is drawn to the problems that occur in practice when using these methods and tools. An analysis of the measurement problems was carried out and on this basis, areas in which cooperation with specialists from university(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy "przekształcenia" stosunku służbowego funkcjonariusza uprzednio zatrudnionego w służbie celnej w stosunek pracy. Owo przekształcenie odbywało się na podstawie ustaw reformujących administrację celno-skarbową, które weszły w życie w 2016 r. Według utrwalonej już linii orzecznictwa sądów istota "przekształcenia" polega na tym, że funkcjonariusz pełniący służbę na podstawie stosunku administracyjnoprawnego wskutek oferty złożonej przez pracodawcę staje się pracownikiem. Przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy odbywa się zatem bez uprzedniego wygaszenia stosunku służbowego w drodze aktu administracyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Lack of court protection for officers whose current service relationship is substituted with a form that is less beneficial - an employment relationship, should be seen as a violation of their right to trial. A labour court, by definition, is not an appropriate court when it comes to cases of entering into or the termination of service relationships having a legal and administrative character. This court can judge cases concerning the employment relationship of an employee but fundamentally does not have jurisdiction to assess the establishment and termination of a legal and administrative relationship. Therefore, sending customs officers to labour courts causes the transformation of a service relationship into an employment relationship to slip out of court control. (original abstract)
Logistyka
|
2015
|
tom nr 3
2197--2204, CD 1
PL
W ostatnich latach Służba Celna wprowadza dużo innowacyjnych rozwiązań podnoszących standardy obsługi klientów. Zmiany dotyczą m.in. procesu przekazu informacji.. W artykule opisane są wybrane nowe rozwiązania wdrażane przez Służbę Celną usprawniające proces informowania klienta. W rozwiązaniach tych coraz częściej wykorzystywane są nowoczesne narzędzia elektroniczne tj. aplikacje webowe, aplikacje mobilne, poczta elektroniczna itp. Wdrażanie nowych form komunikacji przez Służbę Celną usprawnia proces komunikacji z klientem i przyczynia się do postrzegania Służby Celnej jako nowoczesnej organizacji.
EN
In recent years, the Customs Service introduced many innovative solutions to raise standards of customer service. The changes relate to, among others, process of information transfer. The article describes the selected new solutions implemented by the Customs Service to improve the process of informing the customer. In these solutions are increasingly used modern electronic tools, ie. web applications, mobile applications, e-mail etc. Implementation of new forms of communication by the Customs Service streamlines the process of communication with customers and contributes to the perception of the Customs Service as a modern organization.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia związane ze zwalczaniem terroryzmu. Naukowej refleksji poddaje się dwie formacje: Straż Graniczną oraz Służbę Celną, które poprzez swoje ustawowe zadania, samodzielnie oraz współpracując z innymi podmiotami, mają za cel przeciwdziałanie atakom terrorystycznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, głównie śledząc przepływ osób i towarów przez granicę.
EN
The article presents the issues related to the fight against terrorism. The author takes into a scientific consideration the role of two formations: the Border Guard and the Customs Service, which, through their statutory tasks, independently and in cooperation with other entities, counteract terrorist attacks in Poland, mainly tracking the movement of people and goods across the border.
EN
The first part of the publication described the different approaches to the interpretation of corruption. The second part contains an analysis of corruption in Ukraine in general and in particular the customs service. The given analysis is based on various international indices, research international organizations and questionnaires. The last part describes the international experience and proposal, to fight corruption in customs service.(original abstract)
XX
Praca w Służbie Celnej ma charakter służby i podlega ustawowym uregulowaniom. Podkreśla się w niej to, że funkcjonariusze celni poza obowiązkami bieżącej kontroli obrotu towarowego UE z zagranicą dokonywanego na terytorium RP, pełnią rolę ochronną w zakresie bezpieczeństwa ogólnego i ekonomicznego UE oraz Polski, zagrożonego problemami terroryzmu, przywozem towarów niebezpiecznych dla zdrowia, wywozem dóbr narodowych czy oszustwami podatkowymi. Ta specyficzna działalność Służby Celnej ma ogromny wpływ na efektywny transport i konkurencyjną gospodarkę. Jest to zatem rola szczególna, wymagająca wysokich kompetencji, ale i odpowiedniego wizerunku jakości pracy. Współczesne koncepcje zarządzania wyraźnie ukierunkowują zainteresowania organizacji na zasoby ludzkie i traktują je jako podstawowy kapitał niezbędny nie tylko do rozwoju organizacji, ale przede wszystkim do zapewnienia jej możliwości sprawnego funkcjonowania w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu. Zarządzanie tym tak ważnym zasobem, to skomplikowany proces, zarówno pod względem struktury jego elementów, jak i metod postępowania możliwych do stosowania w każdym jego etapie. Nie bez powodu zatem umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi traktowana jest jako jedna z podstawowych umiejętności w strukturze kompetencji kierowniczych. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.