Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 231

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Mediation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
XX
W sytuacji konfliktu przedsiębiorcy rzadko sięgają po mediację i arbitraż - najszybsze i najskuteczniejsze metody rozwiązywania sporów. Przyczyną niskiej popularności jest nieznajomość tych metod lub traktowanie ich jako niepotrzebnego odwlekania momentu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Nic bardziej mylnego. Mediacja i arbitraż są nie tylko mniej kosztowne, lecz także bardziej efektywne i stanowią dobrą alternatywę dla postępowania sądowego. (abstrakt oryginalny)
XX
Międzynarodowy porządek prawny jest pierwszym, w którym możemy zaobserwować zastosowanie mediacji jako instytucji prawnej. Wzorem dla współczesnych podmiotów prawa jest działalność w przedmiocie mediacji prowadzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Podmiot charakteryzuje się mnogością regulacji normatywnych oraz podejmowaniem akcji informacyjnych i promocyjnych w zakresie mediacji. Płaszczyzny działania ONZ obejmują m.in. interwencje w spory polityczne, międzynarodowe i krajowe, spory handlowe, spory wewnętrzne, determinując tym samym promediacyjną działalność ONZ w trzech sferach działalności: 1) działalność mediacyjna pod kierunkiem Departamentu Spraw Politycznych i Budowy Pokoju ONZ. Obejmuje prowadzenie mediacji z wykorzystaniem osoby Sekretarza Generalnego ONZ jako mediatora. Wykonywanie mediacji jest ukierunkowane na rozwiązywanie sporów międzypaństwowych i wewnątrzpaństwowych; 2) działalność Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), Zespół II: Arbitraż i koncyliacja / Rozwiązywanie sporów. To komórka ONZ specjalizująca się w wykorzystywaniu mediacji do opanowywania sporów handlowych w różnych konfiguracjach podmiotowych; 3) Organizacja Narodów Zjednoczonych zatrudnia dziesiątki tysięcy ludzi wywodzących się z różnych narodowości, kultur i działających na różnym terenie. Ten obszar jest właściwy dla działalności Ombudsmana w ramach świadczonych usług mediacyjnych. Podmiot zajmuje się środowiskiem wewnętrznym organizacji, rozwiązuje spory, w tym w drodze mediacji pomiędzy pracownikami ONZ. (abstrakt oryginalny)
EN
The international law order is the first in which we can observe the use of mediation as a legal institution. The mediation activity conducted by the United Nations is a model for contemporary legal entities. The entity is characterized by a multitude of normative regulations and undertaking informational and promotional actions in the field of mediation. The areas of action of the United Nations include interventions in political, international and domestic disputes, trade disputes, and internal disputes thus determine the UN's promediation activities in three spheres of activity: 1) mediation activities under the direction of the UN Department of Political and Peacebuilding Affairs. It involves mediation with the UN Secretary-General as a mediator. The conduct of mediation is aimed at resolving international and domestic disputes; 2) activities of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Working Group II: Arbitration and Conciliation / Dispute Resolution. It is the UN unit specialising in the use of mediation to settle trade disputes in a variety of entities; 3) the United Nations is an organization which employs tens of thousands of people of various nationalities, cultures and operating in different areas. This area is within the Ombudsman's responsibility as part of mediation services. The entity deals with the internal environment of the organization, resolves disputes, including those through mediation between UN employees. (original abstract)
EN
The emergence and development of mediation occurred in different historical periods, in different geographical areas and various categories of social practice. It also used in various forms, which are more or less approaching today's understanding of mediation. Mediation as an approach, the idea of conflict resolution by a third, independent party there for several centuries, as adversarial way. Go for mediation in the history of ideas, is to go back through many centuries, until the beginning of mankind. (original abstract)
XX
Tłumacze, dzięki posiadanym kompetencjom społecznym i kulturowym, potrafią scharakteryzować relację funkcjonariuszy służb mundurowych z osobami wyznania muzułmańskiego i wskazać słabości tej relacji. Celem autorów artykułu jest zatem omówienie roli tłumaczy jako mediatorów kulturowych w relacjach funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej z muzułmanami. Badanie zrealizowano z wykorzystaniem metody jakościowej - indywidualnego wywiadu częściowo ustrukturyzowanego z sześcioma tłumaczami. W artykule zawarto odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jakie role odgrywają tłumacze jako (między)kulturowi mediatorzy? Jakie dodatkowe zadania wykonują? Jakie są doświadczenia tłumaczy w asystowaniu funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej w kontaktach z muzułmanami? Jaki jest wpływ nastrojów anty****muzułmańskich i postaw funkcjonariuszy wobec islamu na te kontakty z perspektywy respondentów?(abstrakt oryginalny)
EN
Translators' and interpreters' social and cultural competences allow them to discuss encounters between law enforcement officers and Muslims and point out the weaknesses in these relations. The aim of the article is to explore the role of interpreters and translators as (inter)cultural mediators in Police/Border Guards' encounters with Muslims. The study used qualitative methodology and semi-structured individual interviewing with six translators/interpreters to derive answers to the following research questions: What roles do interpreters and translators play as (inter)cultural mediators? What additional tasks do they perform? What is the experience of the interpreters and the translators with assisting the Police and the Border Guard officers during interactions with the Muslim population? What is the impact of the anti-Muslim sentiment and officers' attitudes towards Islam on these contacts from the perspective of the responders?(original abstract)
XX
Konflikty są naturalnym zjawiskiem w organizacji, ponieważ mogą pojawić się zawsze tam, gdzie ludzie wchodzą w sytuację wzajemnej zależności. Występować mogą między pojedynczymi osobami, zespołami czy między pracownikiem a zespołem oraz na różnych poziomach struktury organizacyjnej. Wiadomo również, że co najmniej kilka godzin w tygodniu poświęcamy na rozwiązywanie konfliktów. Skoro więc konflikt jest zjawiskiem powszechnym, warto podjąć dyskusję na temat różnych systemowych rozwiązań, które usprawnią rozwiązywanie konfliktów w firmie i tym samym będą promować kulturę konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami. (fragment tekstu)
XX
Gatunek popularno-naukowy jest zwykle definiowany jako gatunek, którego celem jest ważna funkcja kulturowa i socjalna popularyzacji nauki, wiedzy naukowej i badań. National Geographic jest przykładem amerykańskiego magazynu popularno-naukowego, który jest wydawany i tłumaczony na wiele języków, a wśród nich jest jego polska edycja. Badania nad artykułami popularno-naukowymi i ich stylem w oryginalnej wersji angielskiej i w tłumaczeniu na polski pozwalają na wgląd w obie kultury. Artykuł omawia tłumaczenie popularno-naukowe lub raczej adaptację kulturową, traktowaną jako mediację pomiędzy dwoma kulturami. Na elementy językowe, szczególnie ważne z perspektywy dziennikarskiej, mającej na celu uczynienie szeroko dostępny dyskurs popularno-naukowy, składają się: nagłówki/tytuły, podtytuły, nagłówki w treści artykułów oraz nagłówki/tytuły rozpoczynające sekcje artykułów. Jakościowe i ilościowe wyniki badań, dotyczące tytułów i podtytułów prasowych omawianych w artykule, jak również ich relacji w obu kulturach, mogą mieć znaczenie dla badaczy zainteresowanych wzajemnymi relacjami pomiędzy językiem a popularyzacją nauki, w szczególności dla językoznawców, tłumaczy, socjologów, filozofów kultury i dziennikarzy.(abstrakt oryginalny)
EN
Popular science genre is usually defined as a genre whose aim is to fulfill a significant cultural and social function of popularizing science, scientific knowledge and research. This paper discusses the popular science translation or rather cultural adaptation, regarded as a mediation between these two cultures. The qualitative and quantitative research findings concerning headlines and sub-headlines discussed here, as well as their relation in the two cultures, may be of relevance to the work of all those interested in the mutual relation between language and popularization of science, in particular to linguists, translators, sociologists, philosophers of culture as well as journalists.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przeprowadzenie wstępnej analizy instytucji umowy o mediacje w kontekście prawa kolizyjnego. Szczególną uwagę poświęcono zagranicznej spółce kapitałowej będącej stroną umowy o mediacje z podmiotami prawa polskiego. Artykuł zawiera charakterystykę prawną umowy o mediację, która jest uregulowana w art. 183[1] kodeksu postępowania cywilnego. Przedstawiono w nim specyfikę spółki kapitałowej jako strony zawierającej umowę o mediację. Analiza uwzględnia regulacje prawa polskiego, w tym ustawę z 4 lutego 2011 r. - Prawo międzynarodowe prywatne oraz regulacje konwencji międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to carry out a preliminary analysis of the institution of the agreement for mediation in the context of conflict of laws. Particular attention was devoted to a foreign corporation, as a party to agreement for mediation with Polish legal entities. The article contains legal characterization of the agreement for mediation, which is governed by the Article 183[1] of Code of Civil Procedure. It presents the nature of corporation as contracting party for mediation. The analysis covers regulations of the Polish law, including the Act on Private international law of 4 February 2011, as well as international conventions and regulations of European Union law. (original abstract)
EN
Objectives The purpose of the research is to investigate the mediating role of coping strategies for stress in the relation between resiliency and post-traumatic growth in a group of paramedics. Material and Methods Data of 80 paramedics who have experienced traumatic event at their worksites was analyzed. The age range of the participants was 21–67 years old (mean: 35.47, standard deviation: 10.21). The Post-traumatic Growth Inventory, the Assessment Resiliency Scale and Inventory to Measure Coping Strategies for Stress – Mini-Cope were used in the study. Results Venting of negative emotions and denial appeared as suppressors in analyzing the relation, while planning plays mediating role between resiliency and post-traumatic growth. Conclusions In the process of post-traumatic growth, both avoidance and problem-focused strategies are important. Moreover, controlling such strategies as Venting and Denial may result in a high level of posttraumatic growth in the study group. The data supports that resiliency may have direct or indirect impact on post-traumatic changes. The results allow to understand the mechanisms of resiliency better, that relationship with post-traumatic growth is ambiguous.
9
Content available Mediation in armed conflict
88%
EN
Mediation is one of the most commonly used methods for solving armed conflicts due to its flexibility allowing parties to freely decide about their participation in the mediation, the choice of a mediator, and accepting or rejecting the conditions of conflict resolution established during the mediation process. The article looks at various approaches to mediation, leading to an indication of the nature and attributes of this method of solving armed conflicts. It also analyses the motives of the main actors of mediation - the parties’ of the conflict and the mediator, which are taken into consideration when they decide to start mediation. The research allows a better understanding of the complexity of mediation in an armed conflict. It enables the motives of the conflicting parties and mediator which have an impact on the mediation process and result to be identified.
EN
The Companion Volume to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), published in German translation in 2020, introduces new scales and descriptors that expand and clarify some of the key concepts of the CEFR. Mediation – one of four communication modes besides reception, production and interaction – is given a prominent role in foreign language teaching and learning processes. This article tries to outline the structure of the concept of mediation as developed in the Companion volume on the basis of the new descriptors, and to discuss it in the context of current program specifications for foreign language teaching in Poland. The aim is to explore the concept’s potential for institutional teaching of German as a foreign language in Polish schools.
XX
W artykule zwrócono uwagę na to jak pomóc negocjującym stronom osiągnąć porozumienie. Zaprezentowano przebieg mediacji oraz rolę mediatora. Przybliżono możliwe korzyści wynikające z przeprowadzenia mediacji. Podpowiedziano w jakich przypadkach należy zwracać się o pomoc do mediatora.
XX
Rozwój społeczeństw demokratycznych doprowadził do wzrostu znaczenia nowych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji, której jednym z głównych założeń jest "poprawa" komunikacji między stronami. Mediacja, która jest najpopularniejszą i najczęściej stosowaną formą alternatywnych metod rozwiązywania sporów w Polsce, przy zachowaniu nadrzędnej pozycji sądów stanowi uzupełnienie mechanizmów wymiaru sprawiedliwości. Za Rekomendacją R(2001)9 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 5 września 2001 r. wprowadzono mediację do postępowania przed sądami administracyjnymi, a ze względu na bardzo mały stopień wykorzystywania tego rozwiązania ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego mediację wprowadzono do postępowania administracyjnego. W artykule podjęto próbę analizy postępowania mediacyjnego w postępowaniu administracyjnym pod kątem jego właściwości komunikacyjnych. Przy wykorzystaniu metody formalno-dogmatycznej oraz analizy dostępnej literatury przedstawione zostały zarówno zalety mediacji, wady obowiązujących regulacji prawnych, jak i przyczyny marginalnego wykorzystania tego rozwiązania. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of democratic societies has led to an increase in the importance of new alternative dispute resolution methods, in particular mediation, of which one of the main assumptions is to "improve" communication between the parties. Mediation, which is the most popular and most frequently used form of alternative dispute resolution methods in Poland, while maintaining the superior position of the courts, serves as a supplement to the mechanisms of the judicial administration of justice. Following Recommendation R(2001)9 of the Committee of Ministers of the Council of Europe of 5 September 2001, mediation was introduced to proceedings before administrative courts, and due to the very low level of use of this solution by the Act of 7 April 2017 amending the Act - Administrative Procedure Code, mediation was introduced into the administrative procedure. The article is an attempt to analyze the mediation procedure in administrative proceedings in terms of its communication properties. It presents the advantages of mediation, the disadvantages of the applicable legal regulations and the reasons for the marginal use of this solution by using the formal- -dogmatic method and the analysis of the available literature. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest problematyka sprawiedliwości naprawczej. Przedstawiono istotę oraz przykładowe definicje, aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest sprawiedliwość naprawcza. Dokonano charakterystyki wybranych instrumentów, do których należy przede wszystkim mediacja, negocjacje i konferencje sprawiedliwości naprawczej, które wzmacniają pozycję ofiary oraz pozwalają sprawcy na złagodzenie skutków popełnionego przestępstwa. Scharakteryzowano niektóre elementy mediacji i negocjacji, ze szczególnym uwzględnieniem naprawienia szkody oraz pojednania. W rozwiązaniach tych konflikt zostaje przekazany w ręce podmiotów najbardziej zainteresowanych rozstrzygnięciem sprawy, a pozytywne efekty procedur naprawczych są widoczne nie tylko dla pokrzywdzonego i sprawcy, lecz także dla społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the issue of restorative justice. The essence and exemplary definitions were presented to answer the question of what restorative justice is. Selected instruments are characterized, including mediation, negotiations and restorative justice conferences, which strengthen the position of the victim and allow the perpetrator to mitigate the consequences of the committed crime. Some elements of mediation and negotiation are characterized, with particular emphasis on redress and reconciliation. In these solutions, the conflict is handed over to the entities most interested in resolving the case, and the positive effects of the corrective procedures are visible not only for the aggrieved party and the perpetrator but also for society. (original abstract)
14
Content available remote Mediacje jako alternatywa dla postępowań upadłościowych
75%
XX
Celem artykułu jest prezentacja aktualnego modelu dochodzenia wierzytelności w zbiorowym postępowaniu egzekucyjnym (upadłość). Wyróżniamy dwa przeciwstawne modele egzekucji zbiorowej. Jeden przyjazny wierzycielom - restrykcyjny. Drugi przyjazny dłużnikom - restrukturyzacyjny. W artykule zaprezentowano także pośredni model instytucji upadłości z ograniczoną interwencją państwa w gospodarkę, pozostawiający luz decyzyjny sędziemu w podjęciu decyzji o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, w szczególnych przypadkach, podyktowanych sytuacją finansową czy względami społecznymi. Model ten powinien stanowić etap przejściowy do wdrożenia modelu opartego na polityce drugiej szansy, w którym państwo udzielałoby ograniczonej pomocy przedsiębiorcom w kryzysie. Artykuł podejmuje również rozważania w zakresie dopuszczalnego w świetle prawa, alternatywnego trybu rozwiazywania sporów w postaci mediacji, zamiast zbiorowych postępowań egzekucyjnych. Zaprezentowano zalety tego typu postępowań. Nowa instytucja mediacji w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, została wprowadzona do polskiego systemu prawa ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1, która weszła w życie w dniu 10 grudnia 2005 r.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the mediation as an alternative to business conducted against the insolvency proceedings. Insolvency proceedings leading to the dismantling of entrepreneurs. Mediation gives you the chance to survive and maintain relationships with creditors.(original abstract)
EN
Purpose - The aim of this paper is to determine the role of the technology park support in the relationship between entrepreneurial orientation (EO) and enterprise performance. Research method - A multi-stage statistical analysis with elements of econometrics was utilised. The reliability of individual scales by Cronbach's alpha test was performed. Variables were treated as reflective and latent and exploratory and confirmatory factor analysis was performed. The relationship between the variables studied (analysis of Pearson correlation and Tau-B Kendall) was assessed. The Structural Equation Modelling (SEM) technique was used, including mediation analysis. Results - Technology park support is not a significant mediator of the relationship between EO and performance. Originality / value / implications / recommendations - The study results are a good starting point for further research to identify the variables which mediate the EO-performance relationship. They are also an inspiration to examine why companies in technology parks do not use the offer of support from these centres. (original abstract)
16
Content available remote Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich
75%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie rosnącej roli umiejętności negocjacyjnomediacyjnych w modelu kompetencji menedżerskich, co wynika z dynamiki procesów globalizacyjnych generujących różnice międzykulturowe i wzrostu zapotrzebowania na wartości etyczne w czasach niepewności ekonomiczno-politycznej. Opisane zagadnienia zbadano na podstawie analizy literatury przedmiotu, analizy badań wtórnych cytowanych w literaturze przedmiotu oraz na podstawie obserwacji uczestniczącej w czasie negocjacji i mediacji w organizacjach. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the increasing role of negotiation and mediation skills in the model of managerial competence resulting from the dynamic nature of globalization processes that generate cultural differences and a growing demand for ethical values in times of economic and political uncertainty. The ability to negotiate and mediate is today one of the most important competences for leaders and team members who are supposed to accomplish the task of organizing the knowledge-based economy. The issues discussed are examined through an analysis of pertinent literature, secondary research cited in sources, and on the basis of observation made while taking part in negotiations and mediation conducted in selected organizations. (original abstract)
17
75%
EN
In the era of progressive economic and trade cooperation at a national and international level, the number of disputes related to them is increasing. Statistics overviewing the activity of Polish courts dealing with proceedings in commercial cases confirm the fact. The development of alternative disputes resolution instruments, in particular regarding arbitration and mediation, gives rise to hope for remedying the situation. At the moment their scope is of little significance related to the entirety of legal transactions. Moreover, there are areas virtually devoid of them. The Podlaskie region is one of such areas. Recently, collaboration of the Chamber of Industry and Commerce in Bialystok and the Faculty of Law of University of Bialystok resulted in the launch of the Arbitration and Mediation Center of the Podlaskie region. As a part of the project, mediation services were commenced and further steps to launch the Eastern Court of Arbitration were taken. It seems that the undertaking can bring satisfactory results for socio-economic trading. The assumption will be possible to be verified in practice in the nearest future. (original abstract)
XX
Włączone cały dzień radio, otwarte lub zamknięte okno, zbyt głośna rozmowa - to jedne z częstszych powodów konfliktów w organizacjach. Naprawdę? Ależ tak. Najtrudniejsze konflikty w swoim przebiegu dotyczą - wydawałoby się - najbardziej błahych spraw. A menedżer musi umieć je rozwiązywać. (fragment tekstu)
XX
Zgodnie z brzmieniem przepisów znowelizowanej w 2016 r. ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wprowadzonych ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, podmioty sektora finansów publicznych pozostające w sporze cywilnoprawnym mają możliwość, po spełnieniu wskazanych w przepisach przesłanek, zawarcia ugody, w tym ugody w wyniku postępowania mediacyjnego bez narażania się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Nowelizacja ta daje wprost podmiotom sektora finansów publicznych "zielone światło" dla korzystania z dobrodziejstwa mediacji jako alternatywnego dla długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego, w celu zakończenia sporu przy pomocy bezstronnego fachowca, jakim jest mediator, w sposób obustronnie korzystny. Niniejsze opracowanie daje podstawową wiedzę o mediacji, o trybach jej wszczęcia, przebiegu i kolejnych etapach postępowania mediacyjnego, czasie trwania i kosztach, aż do zatwierdzenia ugody mediacyjnej przez sąd.(abstrakt oryginalny)
EN
According to the wording of the provisions of The Public Finance Act and the Act on liability for violation of public finance discipline amended in 2016, introduced by the Act amending certain acts to facilitate debt recovery, entities of the public finance sector remaining in a civil law dispute have the option, after meeting the requirements specified in the provisions, to reach a settlement, including a settlement as a result of mediation proceedings without being subject to the charge of violating public finance discipline. The amendment gives directly to the public finance sector entities a "green light" for using the benefits of mediation as an alternative to long-term and costly court proceedings, in order to end the dispute with the help of an unbiased specialist, which is a mediator in a mutually beneficial way. This study gives basic knowledge about mediation, the procedures for its initiation, course and subsequent stages of mediation proceedings, duration and costs, up to the approval of a mediation settlement by the court.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie pojęcia dyskursu w prawie na przykładzie wybranych instytucji, w tym przede wszystkim mediacji i jej porównania z postępowaniem sądowym. Analiza przeprowadzona została w perspektywie filozoficznoprawnej i przede wszystkim opiera się na teorii Jürgena Habermasa. Niniejszy artykuł dotyczy w dużej mierze pojęcia dyskursu praktycznego. Celem artykułu jest wykazanie, czy mówiąc o prawie i jego instytucjach, w tym w szczególności o mediacji możemy w rzeczywistości mówić o dyskursie praktycznym. Interesującą kwestią jest także poszukiwanie elementów różnorodnych koncepcji sprawiedliwości w analizie dyskursu mediacyjnego, a przede wszystkim sprawiedliwości proceduralnej i naprawczej. Rozważania w tym zakresie prowadzą do wniosku, że mediacja odpowiada cechom dyskursu praktycznego według J. Habermasa w większym stopniu niż postępowanie sądowe, a także wyraża się poprzez pojęcia sprawiedliwości proceduralnej i sprawiedliwości naprawczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is to present the concept of discourse in law on the basis of selected institutions, in particular mediation and comparison with trial. The analysis was carried out in a philosophical perspective and above all, it is based on the theory of Jürgen Habermas. This article deals mainly with the notion of practical discourse. The aim of the article is to show whether, speaking about law and its institutions, in particular mediation, we can actually talk about practical discourse. An interesting issue is also the search for elements of various concepts of justice in the analysis of mediation discourse and above all procedural and restorative justice. Considerations in this respect lead to the conclusion that mediation corresponds to the features of practical discourse according to Habermas to a greater extent than judicial proceedings, and is expressed through the concepts of procedural justice and restorative justice.(original abstract)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.