Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1014

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surowce roslinne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
EN
Łagodny przerost gruczołu krokowego jest schorzeniem dotykającym 80% mężczyzn po­wyżej 70 roku życia. Doskonałym rozwiązaniem, zwłaszcza w profilaktyce i zapobiega­niu, jest stosowanie roślin leczniczych, które ze względu na brak działań niepożądanych, stają się coraz popularniejsze. Artykuł dotyczy roślin leczniczych powszechnie stosowa­nych w medycynie, substancji czynnych w nich zawartych, o ściśle określonych właściwo­ściach farmakologicznych oraz leków roślinnych.
PL
Benign hypertrophy of prostate gland is a disease concering about 80% men above 70 years old. A kind of solution, especially in prevention, is to use well known medicinal plants, which become more and more popular because they have less side - effects than chemiotherapeutics. This paper is about herbs commonly used in medicine, their active compounds which show a direct pharmacological action and herbal drugs.
EN
The aim of this paper was to study the contamination of Flos Taraxaci, Folium Taraxaci, Folium Plantaginis and Flos Sambuci by lead. The raw materials were collected from places situated near the cross roads. From all herbs there were prepared decoctions, infusions and teae. The lead content in all preparations met regulations for the drinking water valied in the Czech Republic, hi case of decoctions and infusions, howewer, it exceeded the standards for baby water.
PL
Celem pracy bylo zbadanie stopnia zanieczyszczenia ołowiem nadziemnych części surowców leczniczych (Flos Taraxaci, Folium Taraxaci, Folium Plantaginis, Flos Sambuci) zebranych w rejonach położonych blisko dróg komunikacyjnych. Z badanych surowców przygotowywano odwary, napary i herbatki. Zawartość ołowiu w tych preparatach nie przekraczała norm dopuszczalnych dla wody pitnej, obowiązujących w Czechach, jednak w przypadku naparów i odwarów była wyższa od dopuszczalnego poziomu ołowiu w wodzie przeznaczonej dla dzieci.
EN
W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne ekstrakcji wysokociśnieniowej, w której wykorzystuje się gazy sprężone, ekstrakcję gazami ciekłymi (ekstrakcja podkrytyczna) oraz ekstrakcję płynnymi mediami w stanie nadkrytycznym (SFE). W prezentowanej pracy omówiono zalety metody SFE i warunki doboru układów ekstrakcyjnych. Ponadto omówiono właściwości dwutlenku węgla i jego zalety w technologii SFE. W dalszej części przedstawiono parametry prowadzenia ekstrakcji nadkrytycznej z użyciem CO₂ i charakterystykę rozpuszczalności różnych typów związków organicznych w tym procesie. W celu poszerzenia możliwości zastosowań ekstrakcji nadkrytycznej, zwłaszcza dla związków typu polarnego, omówiono możliwości stosowania tzw. modyfikatorów. Omówiono przegląd literatury dotyczącej ekstrakcji nadkrytycznej w różnych gałęziach przemysłu. Do najważniejszych zastosowań metody SFE można zaliczyć dezodoryzację produktów naturalnych, otrzymywanie naturalnych esencji i środków zapachowych oraz rozdzielanie i oczyszczanie olejów jadalnych. W dalszej części artykułu dokonano przeglądu zastosowań ekstrakcji nadkrytycznej do przygotowywania i analizy próbek środowiskowych zawierających różne typy kontaminantów. Metoda SFE znajduje również zastosowanie na skalę przemysłową do dekofeinizacji kawy oraz otrzymywania ekstraktów chmielowych. Wiele doniesień literaturowych dotyczy zastosowań ekstrakcji nadkrytycznej do otrzymywania olejków eterycznych z surowców roślinnych.
PL
This article shows the basis of theoretical high-pressure extraction. This method used compressed gases, extraction with liquid gases (undercritical extraction) and extraction with liquid mediums in their supercritical state (SFE). In presented work best side and conditions of selection of arrangements extraction systems of SFE method was showed. Besides properties of carbon dioxide and his advantages in technology SFE were described. In next parts of artiele were introduced parameters of leadership of supercritical extraction with the use of CO₂ and characterization of disolubility of different types of organic relationships in this process. To extent possibility of uses of supercritical extraction especially for relationships of polar type possibilities of usage so-called of modifiers were showed. The review of literature relating supercritical extraction in different branches of industry was described. To most important uses of SFE method one can number deodorization of natural products, receiving of natural essence and of smell centres and dividing and cleaning of edible oils. In next parts of article were executed review of applications of supercritical extraction to preparing and analysis of environmental samples containing of different contaminants types. The SFE method finds also use on scale industrial to decaffeination of coffees and of receiving of hop extracts. Many of literature reports refer to uses of supercritical extraction to receiving of essential oils from raw materials.
PL
Przedstawiono mikrostrukturę wybranych surowców i produktów spożywczych. Technika mikroskopii elektronowej skaningowej i mikroskopii świetlnej z zastosowaniem specyficznych barwników pozwoliły na zobrazowanie szczegółów strukturalnych żywności, zmian wywołanych procesami technologicznymi. Obrazy mikroskopowe służyły jako ilustracja specyficznych właściwości funkcjonalnych produktów pochodzenia roślinnego (rzepak, tłuszcze, marchew, jabłka, skrobie modyfikowane), jak i zwierzęcego (mleko w proszku, sery dojrzewające, mięso).
EN
Microstructure of selected raw materials and food products is described in the paper. Significant details of food structure and changes of structural components during processing can be observed with the use of SEM as well as by application of appropriate staining methods typical for LM. The microphotographs obtained were used for illustrating specific functional properties of products of plant origin (rapeseed, fat spreads, carrot, apple, modified starches) as well as animal origin (milk powder, cheese, meat).
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań nad przydatnością stymulacji elektrycznej do zabijania szkodników głównie warzyw w tym chorobotwórczych. Stwierdzono, że zastosowana metoda jest skuteczna przy rekondycji żywności. Ustalono optymalne parametry elektrostymulacji, podano projekt układu elektrycznego i specjalnego stanowiska do elektrostymulacji warzyw kapustnych.
EN
In the paper the results of investigations on advantages of electrostimulation for eliminating disease-causing pest on vegetables were presented. It was found out that the method proved very effective in food treatment. Optimal parameters for electric stimulation were determined, a design for both the electric system and a special stand for electrostimulation of cabbage vegetables was proposed.
PL
W przeglądzie omówiono surowce roślinne najczęściej wchodzące w skład mieszanek przeciwcukrzycowych, dostępnych na naszym rynku, a także surowce polecane w profilaktyce tego schorzenia. Surowce sklasyfikowano według stanu badań i wiarygodności wyników dotyczących obniżania poziomu cukru w surowicy krwi.
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.