Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Successful involvement of employees requires factors determining the level of involvement to be identified. The research problem was posed in the form of the following question: Does a correlation between organizational justice and employees’ involvement exist? The objective of the paper was to determine the relationship between variables, define its strength, and indicate HRM practices which may exert a positive impact upon the perception of organizational justice and boost employees’ involvement at the same time. In order to achieve such a goal, a study encompassing 2,076 employees of 57 large- and medium-sized Polish companies was conducted. Results of the study prove that a statistically significant correlation between procedural and distributive justice, and employees’ involvement exists. The strength of the relationship differs depending on various types of involvement.
PL
Warunkiem skutecznego budowania zaangażowania pracowników jest identyfikacja czynników go warunkujących. Problem badawczy sformułowany został jako pytanie: czy istnieje związek pomiędzy poczuciem sprawiedliwości a poziomem zaangażowania pracowników? Celem artykułu jest wykazanie związku między zmiennymi, określenie siły tego związku oraz wskazanie praktyk z zakresu ZZL, które mogą pozytywnie wpłynąć na postrzeganie sprawiedliwości organizacyjnej i jednocześnie wzmacniać poziom zaangażowania pracowników. Do realizacji tak postawionych celów przeprowadzono badania w grupie 2076 pracowników zatrudnionych w 57 dużych i średnich polskich przedsiębiorstwach. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy sprawiedliwością proceduralną i dystrybucyjną a zaangażowaniem pracowników. Siła tego związku różni się w przypadku różnych rodzajów zaangażowania.
PL
Dynamika zmian otoczenia współczesnych organizacji, wymaga często niekonwencjonalnego podejścia do zarządzania. Proste doskonalenie tradycyjnych metod zarządzania i wykorzystywanych technologii nie wystarcza, aby dotrzymać kroku konkurentom, a tym bardziej, aby uzyskać/utrzymać pozycję lidera na rynku. Organizacje coraz częściej sięgają po metody niekonwencjonalne, a w poszukiwaniu źródeł przewagi odwołują się do osiągnięć innych dziedzin nauki, przenosząc stosowane w nich rozwiązania na grunt nauk o zarządzaniu. W artykule, w analogii do znanego w informatyce pojęcia chmury obliczeniowej (cloud computing), wprowadzamy pojęcie „chmury zarządzania”, ew. „zarządzania w chmurze” (cloud managing). Odwołuje się ono do generowania wartości dodanej w rozproszonych, zinformatyzowanych systemach zarządzania, oraz wykorzystywania ich możliwości do doskonalenia organizacji, w szczególności w sferze funkcjonowania jej zasobów ludzkich
PL
Zaangażowana kadra kierownicza ma duży wpływ na osiągane przez organizację wyniki. Istotne są w tym przypadku trzy rodzaje zaangażowania: zaangażowanie w pracę, zaangażowanie w wykonywany zawód oraz przywiązanie do organizacji, dlatego ważne jest poznanie czynników kształtujących ich poziom. Badacze często wskazują na związki między zaangażowaniem a satysfakcją. Celem artykułu jest ocena poziomu zaangażowania i satysfakcji z pracy kierowników, porównanie wyników osiąganych w tym zakresie z wynikami pracowników zatrudnionych na stanowiskach niekierowniczych oraz określenie siły związków między trzema rodzajami zaangażowania a satysfakcją kierowników z warunków ekonomicznych, wykonywanych zadań, relacji interpersonalnych oraz otoczenia fizycznego. Zwrócono uwagę na czynniki organizacyjne, tj. postrzegane wsparcie i poczucie sprawiedliwości. Stwierdzono występowanie związków między trzema rodzajami satysfakcji a poszczególnymi rodzajami zaangażowania, przy czym siła tych związków jest zróżnicowana. Uzyskane wyniki mogą być pomocne w efektywniejszym wykorzystaniu potencjału kadry kierowniczej przez kształtowanie jej zaangażowania.
EN
Managerial engagement plays an important role in achieving organisational performance. Three types of behaviors and attitudes related to managers’ performance should be considered: job engagement, work involvement, and organizational commitment. The literature indicates that numerous factors are relevant to high engagement, with satisfaction playing a particularly important role among them. The purpose of this article is to assess the level of commitment and satisfaction among managers, compare their results with those of non-management employees, and determine the strength of the relationships between the engagement (three types) and managerial job satisfaction with: economic conditions, their responsibilities, interpersonal relations and the physical environment. Organisational factors including perceived support and a sense of justice are also highlighted. The relationships between the three types of satisfaction and different types of engagement are identified; the strength of these relationships varied. The results obtained can be used to shape the commitment of managers and hence make more effective use of their potential.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji kultury bezpieczeństwa, wskazanie przykładów dobrych praktyk w tym obszarze oraz przedstawienie wyników badań własnych, które zrealizowano w kopalniach węgla kamiennego na próbie 1164 respondentów. Na podstawie wyników opracowano wstępną propozycję modelu relacji między kulturą a przywództwem. Wnioski, jakie płyną z syntezy literatury, a także wnioski z dobrych praktyk i wyników badań wyraźnie świadczą o tym, że przywództwo odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu poziomu bezpieczeństwa w organizacji. Teza artykułu brzmi: przywództwo odgrywa większą rolę w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy niż formalne systemy zarządzania bezpieczeństwem. Bez odpowiedniego przywództwa nie jest możliwe zbliżanie się organizacji do pożądanego stanu „zero wypadków” w organizacji.
EN
The aim of this paper is to introduce the concept of safety culture, to provide examples of good practice in this sphere and to present the results of the authors’ own study carried out in coal mines on a sample of 1,164 respondents. Based on those results, a preliminary model of the relationship between culture and leadership was proposed. The conclusions that can be drawn from the literature synthesis and from application of best practices and research results clearly demonstrate that leader¬ship plays a key role in attaining the safety level in an organization. The hypothesis of the article is as follows: leadership plays a greater role in occupational safety management than formal safety management systems. It is not possible to pursue the organization’s desired state of “zero accidents” without proper leadership
EN
Purpose – The aim of this chapter is to shed some light on the antecedents of organizational commitment, the mediating role of job engagement and job satisfaction as determinants of organizational commitment within the public sector environment, and the effects that national cultural values may have on these relationships. Approach – This paper presents a review of the works that, from both theoretical and empirical points of view, explore the affecting factors of public employees’ organizational commitment in an international setting. Findings – A comprehensive model has been developed, detailing the expectations on the influence that these factors might have on public employees’ level of commitment, either as mediators or moderators. Research limitations/implications – The main limitation is the paper’s theoretical nature; the subsequent implication is a future empirical research that may prove or disprove these theoretical findings. In addition, there are some other possible mediating factors and antecedents which may be of interest for future researchers. Originality/value – This comprehensive review of the extant literature may provide academics and public managers with a deeper comprehension of how organizational commitment might be achieved, and why some practices may or may not be transferrable from one country to another.Paper type – Literature review
EN
The authors try to describe determinants of job satisfaction and organizational commitment of local government employees. On the basis of the review of literature, it can be concluded that there are a few studies in the area of commitment of public administration employee in Poland. This article consists of two parts. The fist one describes the role of job satisfaction as factor inflencing different employee organizational behaviors, and explains the relationship among job satisfaction, organizational commitment, and selected elements of motivational system. The second part presents the results of the study carried out among 146 Polish officials from the Lublin region. The results relate to the level of satisfaction and organizational commitment, and their relationships with the ten motivational factors. Conclusions are consistent with literature fidings. Polish respondents have a low level of job satisfaction and organizational commitment. The observed relationships of those variables with chosen elements of the motivational system indicate possibilities of changing the situation in local administration in Poland. It mostly refers to focusing on the atmosphere in workplace, and development of good relationships between managers and employees. Authors postulate the need for further research in this area.
PL
Autorki podjęły się próby scharakteryzowania determinantów satysfakcji i przywiązania organizacyjnego pracowników administracji samorządowej. Na podstawie przeglądu literatury można wnioskować, że mało jest badań dotyczących przywiązania urzędników administracji publicznej w Polsce. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej opisano znaczenie satysfakcji w kształtowaniu zachowań pracowników w organizacji oraz wskazano na relacje między satysfakcją, przywiązaniem, a wybranymi elementami systemu motywacyjnego. W drugiej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród 146 urzędników z terenu Lubelszczyzny. Wyniki odnoszą się do poziomu satysfakcji i poziomu zaangażowania oraz ich związków z  10 czynnikami systemu motywacyjnego. Są one zbieżne z wynikami zawartymi w literaturze. Polscy respondenci wykazali się niskim poziomem satysfakcji i przywiązania do organizacji. Zaobserwowane związki z  elementami systemu motywacyjnego wskazują na możliwości kształtowania poziomu satysfakcji i przywiązania pracowników administracji samorządowej. Dotyczy to przede wszystkim dbałości o właściwą atmosferę pracy i rozwój dobrych relacji między przełożonymi a pracownikami. Autorzy postulują zasadność prowadzenia dalszych badań w tym obszarze.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.