Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Celem referatu jest przedstawienie wyników badań uzyskanych w trakcie modelowania ruchu bezzałogowego pojazdu podwodnego w warunkach występowania zakłóceń środowiskowych. W związku z tym w referacie scharakteryzowano zakłócenia pochodzenia środowiskowego, jakie mogą oddziaływać na wykonujący zadanie bezzałogowy pojazd podwodny oraz dokonano ich opisu matematycznego. Przedstawiono model matematyczny pojazdu podwodnego będącego na wyposażeniu okrętów Marynarki Wojennej oraz zaprezentowano, w jaki sposób należy uwzględnić wpływ zakłóceń w tym modelu. W referacie przedstawiono w postaci wykresów wyniki badań symulacyjnych modelowania ruchu bezzałogowego pojazdu podwodnego w warunkach występowania zakłóceń środowiskowych. Na zakończenie zaprezentowano wyniki badań uzyskanych w trakcie prób morskich z wykorzystaniem obiektu rzeczywistego, które stanowią podstawę weryfikacji opracowanych modeli.
EN
The main aim of paper is to introduce the results of research acquired during modeling of movement of remotely operated underwater vehicle in conditions of environment disturbance presence. According to this in paper there is characterization and mathematical description of environment disturbance which can affect on underwater vehicle during fulfilling task. Next mathematical model of remotely operated vehicle which is equipment of Polish Navy war ship's and method of taking into account the environment disturbance was presented. Paper shows the results of simulation researches of modeling movement of remotely operated underwater vehicle in conditions of existing environment disturbance as drawings. At the end the results acquired during sea tests using real object where introduced.
PL
Dzięki szybkiemu rozwojowi Internetu mamy łatwy dostęp do różnych informacji i usług. Niestety, brak opracowanych standardów w zakresie informacji geoprzestrzennej spowodował niemożliwość współpracy oprogramowania różnych producentów i swobodnego dostępu do danych przestrzennych różnych formatów. Właśnie dlatego organizacja OGC rozpoczęła pracę nad specyfikacjami OpenGIS. Jedną z nich jest specyfikacja Sieciowego Serwera MAP (WMS), szerzej opisana w tym artykule. Przedstawiono również internetową aplikację Mapnik, która między innymi umożliwia przeglądanie map zbudowanych z warstw odczytanych z plików programu MapInfo, plików rastra oraz pobranych z serwerów WMS.
EN
As a result of very fast expansion of the Internet we have easy access to different information and services. Unfortunately the lack of geo-spatial information standardization cause that programs and online mapping services from different vendors cannot interoperate. This is way organization OGC has started working on OpenGIS Specifications. One of them is the Web MAP Specification (WMS), describerd in this article. Presented internet application Mapnik is Web map browser where maps can be combination of MapInfo layers, raster and layers obtained from map servers(WMS).
3
Content available Neuronowy model ruchu pojazdu podwodnego
100%
PL
W pracy przedstawiono metodę modelowania ruchu bezzałogowego pojazdu podwodnego z wykorzystaniem techniki sztucznych sieci neuronowych. Opisano zastosowane sieci neuronowe, w tym dynamiczny model neuronu, metodę adaptacyjnego doboru jego parametrów oraz metodę nauczania neuronowej sieci wielowarstwowej. Zaprezentowano algorytm modelowania ruchu pojazdu podwodnego oraz przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych.
EN
The paper presents the method used to model motion of an unmanned underwater vehicle with artificial neural networks. It describes neural networks, including the dynamic model of artificial neuron and adaptive method used to calculate its parameters the method for learning of multilayer dynamic neural network. It shows an algorithm used to model motion of an underwater vehicle and the results of experimental research.
4
Content available Kohonen networks as hydroacoustic signals classifier
100%
EN
The paper presents the method of neural network used as classifier of hydroacoustic signals made by moving ship. The main task of proposed solution is to classify the objects which made the underwater noises. From the technique of neural network the Kohonen networks which belongs to group of self organizing networks where chosen to solve the research problem. Hydroacoustic signals were acquired on the hydroacoustic range during the complex ship measurement. At the end the results of classification of underwater noises made by ship where presented.
EN
Oceans fill two-third surface of the Earth and they are house for majority alive organisms of our planet. However human possibilities of cognition of this environment are very limited. To defeat these limitations lots of scientists dealing with exploration of depths, concentrates on unmanned, remote-controlled underwater vehicle. From seventieth years happened the development of unmanned underwater vehicles which currently administering all characteristic attribute of robot, and have the possibility of shifting and manipulation, ability of technical surroundings' observation, and sometimes are making independent decision in typical situations. For control of all devices of robot responds the system of steering which holds supervision beginning from the propulsion and finishing on switching the video cameras and lighting. In robot's control system the functions of regulator in feedback the most often is realized by operator which is the onlooking working object on monitor installed in deck console. Nowadays more often automatic system of control is used, therefore in this paper such system will be proposed. The main aim of paper is to introduce the results of research concentrated on controlling remotely operated underwater vehicle during movement in conditions of environment disturbance occurrence. Firstly the mathematical model of example ROV is briefly discussed. Next the environment disturbance and its taking into account in mathematical models is shortly described. Next the proposed control system which is using technology of fuzzy logic is presented. At the end the example results of research on stabilizing movements' parameters of ROV during environment disturbance occurrence, using ROV simulator were presented. The paper is finished by summary which include conclusions derive from results of research.
EN
Paper presents simulations results of hydroacoustics waves' direction-of-arrival estimation using MUSIC algorithm. Firstly, the research problem is formulated by general description of studied case and release of simplifying assumption. Next the used to direct-of-arrival estimation MUSIC algorithm was discussed. The mathematical formulations, algorithm of calculation and some computational issues were presented. At the end of the paper the simulations results of estimation of direction-of-arrival using MUSIC algorithm for hypothetical situation were presented.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących problemów sterowania bezzałogowym pojazdem podwodnym z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z sieciami neuronowymi wykorzystywanymi w procesie sterowania. Omówiono metodę sterowania ruchem pojazdu wykorzystującym technikę sztucznych sieci neuronowych. Na zakończenie przedstawiono przykładowe wyniki badań symulacyjnych przy realizacji zadania stabilizacji parametrów ruchu bezzałogowego pojazdu podwodnego poruszającego się w środowisku wodnym.
EN
The main aim of paper is to introduce the results of research concentrated on controlling remotely operated underwater vehicle using artificial neural networks. Firstly the mathematical basis of neural network used to control dynamical object were introduced. Next the proposed control system which is using technology of artificial neural network was presented. At the end the example results of research on stabilizing movements’ parameters of underwater vehicle using ROV simulator were presented. The paper is finished by summary which includes conclusions derived from results of research.
8
Content available Model symulacyjny bezzałogowego robota podwodnego
100%
PL
W pracy przedstawiono koncepcję środowiska symulacyjnego dla ruchu robota podwodnego. Krótko zaprezentowano model matematyczny pojazdu, na podstawie którego utworzono model symulacyjny. Omówiono także metody uwzględnienia wpływu prądów podwodnych oraz zmian rozkładu masy w modelu matematycznym robota. Ponadto została przedstawiona struktura programu symulacyjnego oraz opis przyjętego sposobu tworzenia wirtualnego akwenu podwodnego. Na koniec przedstawiono przykładowe wyniki z pracy programu symulacyjnego dla ruchu robota podwodnego.
EN
The paper presents a concept of simulation environment for movement of an underwater robot. It briefly shows the mathematical model of the vehicle which was used to develop a simulation model. It also discusses methods which take into account the effect of underwater currents as well as changes in mass distribution in the mathematical model of robot. In addition, it presents the structure of the simulation program and description of the way adopted to create a virtual underwater area. Finally, it gives examples of the results from the simulation program for underwater robot movement.
10
Content available Artifical neural networks as frequency filters
100%
EN
This paper presents an artificial neural networks as a tool for creating frequency filters for hydroacoustic signal processing. In the first part of article the basis of neural network theory was presented, next the concrete solution applied to building filter was introduced. On the end of the article the results of working neural frequency filter for example hydroacoustics’ signals were presented.
11
Content available Kohonen networks as ships classifier
100%
EN
The paper presents the technique of artifficial neural networks used as classifier of hydroacoustic signatures generated by moving ship. In the paper firstly the method of feature extraction from hydracoustic signatures using calculation of Mel-Frequency Cepstral Coefficients was discussed. Next the mathod of feature matching using for purpose of object classification basing on hydroacoustic signatures was described. The technique of artificial neural networks especially Kohonen networks which belongs to group of self organizing networks where chosen to solve the research problem of classification. the choice was caused by some advantages of mentioned kind of neural networks for example they are ideal for finding relationships amongst complex sets of data, they have possibility to self expand the set answers for new input vectors. To check the correctness of classifier work the research in which the number of right classification for presented and not presented before hydroacoustic signatures were made. some results of research were presented on this paper.
EN
This paper presents the problem of features extraction from the hydroacoustics signatures of a moving ship, based on Linear Predictive Coding. The use of the proposed method should allow for later classification of objects based on the hydroacoustics field generated by the moving ship. First of all the technique of Linear Predictive Coding (LPC) is discussed in detail; the mathematical description of LPC as well as a detailed description of the calculation processes are introduced. Secondly the example results from research concentrated on hydroacoustics signals’ features extraction using LPC for different ships and different regimes of working ships’ mechanisms are shown. At the end, the obtained results are discussed and the direction of future research is outlined.
PL
Emitowane przez pojazdy zanieczyszczenia mają bezpośredni i pośredni wpływ na człowieka i otaczające go środowisko. Zagrożenia zanieczyszczeniami wiążą się z natężeniem ruchu, kształtem układu komunikacyjnego i strukturą rodzajową ruchu. Systemy GIS stwarzają duże możliwości wspomagania analiz komunikacyjnych w różnych aspektach, w tym także związanych z zanieczyszczeniami powietrza i hałasem pochodzenia komunikacyjnego. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania GIS do przeprowadzania analiz emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na terenach zabudowanych.
EN
Air pollutants which are emitted by vehicles have direct and indirect influence on people and surrounding environment. Pollution-related threats are connected with the traffic volume, shape of road network and traffic components. GIS systems make offers great possibilities to support transportation analyses in different aspects, including those connected with air pollutions and noise arising from road traffic. The paper presents possibilities of GIS applications for analyses of emissions of air pollutants from transport in the urban areas.
14
100%
EN
Paper presents problem of choosing methods which should be able to give end-user classification. Two methods are discussed in this paper. First of all the technique of neural networks is proposed to solve problem of und-user classification. The mathematical description of learning process as well as detail description of calculation process were presented. Secondly the fuzzy logic is proposed to solve end-user classification problem. The main processing blocks of fuzzy model as well as algorithms of calculation were in detail resented. At the end some results of using both methods as end-user classifiers based on results acquired in previous investigation were presented.
15
Content available Creatin patterns for hydroacoustics signals
100%
EN
The paper presents method used to creating patterns for hydroacoustics signals for necessity of sound identification or classification. First the mathematical fundamentals, with breaking to separate processed blocks, of proposed method were introduced. Next the description of realized research and discussion about some obtained results were presented. At the end of the paper the direction of development in creating patterns for hydroacoustics signals and its selectors were pointed.
16
100%
EN
The paper presents the technique of dynamic time warping used as comparison method of hydroacoustics signatures generated by moving ship. In the paper firstly the method of feature extraction from hydroacoustics signatures using calculation of Mel-Frequency Cepstral Coefficients was discussed. Next the method of dynamic time warping for comparison hydroacoustics signals was described. Dynamic Time Warping (DTW) is a well-established algorithm for comparing time series. The basic problem that DTW attempts to solve is how to align two sequences in order to generate the most representative distance measure of their overall difference. The DTW algorithm uses a dynamic programming technique to solve this problem. At the end the chosen results of research were presented on this paper.
17
Content available remote Bezpieczeństwo ruchu pasażerów w rejonie węzła przesiadkowego w Gliwicach
63%
PL
Węzły przesiadkowe pełnią istotną rolę w systemach miejskiej komunikacji zbiorowej. Powinny one zapewniać pasażerom zmianę środka transportu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. W referacie przedstawiono, na przykładzie węzła przesiadkowego w Gliwicach, problematykę bezpieczeństwa ruchu pasażerów.
EN
Interchange stations are important elements at mass transport system, where passengers change the mean of transport. In the article are presented problems of passengers safety at interchange station in Gliwice.
PL
Celem pracy było opisanie oddziaływania intensywnego krótkotrwałego chłodzenia powierzchniowego na przebieg przemian fazowych w niskostopowych stalach konstrukcyjnych, a w konsekwencji, na rodzaj, morfologię i udział objętościowy składników strukturalnych oraz na właściwości mechaniczne. Podstawą do scharakteryzowania przebiegu przemian fazowych zachodzących w stalach podczas krótkotrwałego hartowania były wyniki symulacji fizycznych tego procesu w zakresie obejmującym próby krótkotrwałego hartowania próbek po austenityzowaniu bez odkształcenia na gorąco.
EN
The purpose of this paper was to describe the influence of short-term intensive surface cooling on the course of phase transformations in low-alloy construction steels and as a consequence, on the type, morphology and volume fraction of the structural components and on mechanical properties. The basis for characterisation of the course of phase transformations that occur in steels during short-term quenching were the results of physical simulations of this process in regard to the tests of short-term quenching of samples after austenitising without hot deformation.
PL
Artykuł odnosi się do aktualnego problemu badawczego, jakim jest ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży transportu drogowego i towarów w kontekście współpracy z bankiem. Jak wskazały przeprowadzone badania przedsiębior-stwa, które ogłosiły upadłość już 5 lat przed bankructwem miały problemy z terminową spłatą zobowiązań, jak i z rentowno-ścią zainwestowanych kapitałów. Wskaźniki płynności i rentowności dla tych przedsiębiorstw kształtowały się znacznie poniżej poziomu wskaźników dla podmiotów, którym udało się przetrwać na ciągle zmieniającym się rynku.
EN
Article refers to the current research problem, which is to assess the financial condition of companies from road transport sector in the context of cooperation with the bank. As studies have indicated the bankrupted company five years before moment of bankruptcy had problems with the timely payment of liabilities, and with the return of equity. Liquidity ratios and profitability for these companies remained well below the level indicators for entities that have managed to survive in constantly changing market.
PL
W opracowaniu przedstawiono wybrane rozwiązania organizacyjno-techniczne w zakresie logistyki w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsa. Poziom organizacji wybranych obszarów logistyki oceniono w zależności od wielkości podmiotów. Badane jednostki sklasyfikowano jako mikro (do 9 pracowników), małe (10–49 pracowników), średnie (50–249 pracowników) oraz duże (powyżej 250 pracowników). Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że zarówno zakres, jak i poziom stosowanych rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach branży mięsnej jest bardzo zróżnicowany. Najbardziej rozwinięte rozwiązania w zakresie logistyki posiadały duże i średnie przedsiębiorstwa, w których m.in. najczęściej funkcjonowały odrębne działy logistyki, najczęściej korzystały z usług transportowych oraz najczęściej stosowały zintegrowane rozwiązania informatyczne.
EN
The paper presents selected organizational and technical solutions in the field of logistics in the Polish meat processing enterprises. The level of organization of selected areas of logistics were rated based on the size of entities. The surveyed units were classified as micro (up to 9 employees), small (10-49 employees), medium (50-249 employees) and large (over 250 employees). The obtained results revealed that both the scope and level of logistics solutions used in the meat sector enterprises is very diverse. The most advanced solutions in the field of logistics have large and medium, which include often separate departments of logistics. Among surveyed companies with regards to logistics development most commonly were used transport services and integrated IT solutions.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.