Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Mienie państwowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Zaprezentowano i krótko omówiono wszystkie projekty ustaw dotyczących instytucji skarbu państwa w Polsce po 1989 roku, gospodarowania składnikami mienia państwowego, powołania Ministerstwa Skarbu i innych jednostek pomocniczych.
XX
Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka losów prawnych mienia pozostawionego po podmiocie wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także odpowiedzialność za zobowiązania po tym podmiocie. Zagadnienie to zostało uregulowane na mocy ustawy z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, niemniej w dalszym ciągu budzi poważne wątpliwości. Z uwagi na wielowątkowość tej problematyki analizie zostanie poddana kwestia następstwa procesowego po podmiocie wykreślonym.(abstrakt oryginalny)
EN
This article concerns the issue of the legal fate of property left behind by an entity that has been struck off from the National Court Register, as well as that of liability for debts left by that entity. This issue was regulated by the Act of 28 November 2014 on Amending the Act on the National Court Register and Certain Other Acts, nevertheless it still raises serious doubts. Due to the multi-faceted nature of this issue, the question of procedural succession of the struck-off entity is analysed here.(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł jest próbą wyodrębnienia podstawowych możliwości tworzenia spółek pracowniczych w ramach procesu prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych, który regulowany jest przepisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Na mocy art. 74 uchylono wówczas obowiązującą w tym zakresie Ustawą z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Zasadniczym celem opracowania jest wskazanie metod i ścieżek prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce, których realizacja może doprowadzić do powstania spółki pracowniczej. (fragment tekstu)
EN
The article shows possibilities of creating of employee-owned companies in the privatization process of Polish state-owned enterprises in meaning of the Act of August 30th, 1996 on commercialisation and privatization. The main goal of the article is to point at paths and methods of privatization, which realization may lead to rise of employee-owned company. Therefore, the article shows employees' participation in the privatization process of Polish state-owned enterprises. (original abstract)
XX
Trwające w naszym kraju próby reformowania gospodarki w kierunku pełnego usamodzielnienia organizacyjnego i finansowego podmiotów występujących w obrocie od kilku lat ostro stawiają problem uprawnień jednostek państwowych do posiadanego majątku. Przestała to być tylko kwestia teoretyczna, jak ją traktowano przed laty, lecz praktyczna potrzeba wyraźnego stwierdzenia pozycji majątkowej tych jednostek wobec swoich kontrahentów oraz wobec Państwa. Brak jasności w tym względzie stanowił przez całe lata powód niepewności jednostek państwowych co do własnych uprawnień względem majątku, a zwłaszcza co do rzeczywistej możliwości dysponowania nim na rzecz kontrahentów w obrocie. Na obecnym rynku kontrahentami tymi są także niepaństwowe jednostki uspołecznione, w tym spółki oraz osoby fizyczne. Zbywając tak im podmiotom majątek nieruchomy i ruchomy ma się świadomość wyzbywania własności państwowej (według terminologii kodeksu cywilnego), która staje się albo własnością spółdzielczą, albo własnością organizacji społecznej czy też osób fizycznych. Nie ma wówczas wątpliwości, że przedmiotem transakcji jest własność ogólnonarodowa, choć zbywający nie zastanawiał się dotąd specjalnie nad tym (bo nie musiał), czy był właścicielem tego majątku czy tylko nim zarządzał. To, że nie bardzo był pewien swej sytuacji i że miało to dla niego jakieś znaczenie, przejawiało się, a i nadal przejawia, w obawie co do tego, czy w ogóle mógł zbyć i czy temu właśnie nabywcy. Podmiot, który jest właścicielem, z reguły się nad tym nie zastanawia. Interesuje go ekonomiczna strona transakcji, a zatem pytanie, czy przedsięwzięcie się mu opłaca. Jeżeli jednak przychodzi do nabycia majątku przez jednostkę państwową, wówczas postawione na wstępie pytanie objawia się z całą ostrością. Co właściwie jest nabywane i na czyją rzecz? Czy nabywca uzyskuje własność w imieniu państw a (społeczeństwa, narodu), czy tylko odblask własności przy należnej państwu? Wreszcie, jest i kolejna sytuacja - nabycia (zbycia) majątku między państwowym i jednostkami organizacyjnymi. Co przenoszą, własność czy tylko posiadanie? Jak wiemy, uchylony od 1 II 1989 r., art. 535 § 2 k.c. stanowił odnośnie do sprzedaży, że w tak im wypadku sprzedawca nie zobowiązywał się przenosić własności rzeczy na kupującego, lecz tylko rzecz wydać i "pozostawić do jego wyłącznej dyspozycji". Czy uchylenie tego przepisu, a także zmiana art. 128 k.c. uzasadniają stwierdzenie o przeniesieniu własności należącej do państwowych osób prawnych stron umowy sprzedaży? (fragment tekstu)
EN
In the course of the economic reform the autonomy of state enterprises and other state corporations calls for new solutions of the rights of those subjects to the possessed property. Consequently it is the matter of interpretation of the principle of unity of national property, determined by the Constitution and the Civil Code. Untill the 1st of F ebruary 1989 especially doubtful was Art. 128 of the Civil Code. According to th at regulation the national property, also called state property, belonged indivisibly to the state, and the corporations in their own name exercised the rights of national property to that part of the property which was under their management. A discussion on the principle of unity of national property and the character of rights of legal persons to national property was developed already in 1960s, generating a number of views later completed by new conceptions based on the legislation of the economic reform, in particular the Act on Public Enterprises and the Act on Self-government of the Staff of Public Enterprises, of 1981. The opinion that state corporations have no right to any property belongs to the past. The most common were the compromising conceptions admitting the property to the state, and various rights like management, competence or public usufruct to the state legal persons. Also the distinction of property in constitutional sense and in civil law sense w as a compromise. Against the background of the economic reform legislation the idea of a right of property type or simply property right began to gain popularity. Basing upon the in vestigations of the discussed problem, published lately mostly in the Franch, German and Soviet literature, and upon the arguments raised in the discussion on the Polish law, the author supports the idea that all the property belonging to the state is national property. In the law of property nation and in civil law relations state legal persons have their own property right to all subjects possessed by these persons. The Civil Code has changed by the law of January 31, 1989 (Dz.U. 1989, no 3, it. 11). According to the amendment of art. 128. C.C. national property belongs to the Treasure of State or to another state legal person. It is property right, exclusive, including an authorization of usufruct and disposition of property in favour of contracting parties. Irrespective of the kind of contracting parties (cooperative, commercial company, natural person, another state corporation) the object of transaction is the property right appropriated according to the general regulation of the Civil Code. (original abstract)
XX
Przełomowe znaczenie w przeobrażeniach własnościowych w gospodarce polskiej miało dokonanie zmiany w art. 128 Kodeksu cywilnego i uczynienie przedsiębiorstwa państwowego - obok skarbu państwa- potencjalnym podmiotem własności ogólnonarodowej. Do tej pory obwiązywała sformułowana w Konstytucji/ ujęta w Kodeksie cywilnym art. 128/ zasada niezbywalności mienia ogólnonarodowego. Uprawnienia przedsiębiorstw do mienia , które pozostawało własnością ogólnonarodową nie były jednak bliżej sprecyzowane, co było przyczyną wielu kontrowersji(fragment tekstu)
XX
Artykuł omawia zagadnienia reprywatyzacji i problemów z nią związanych. Polska, prócz Białorusi, jest jedynym krajem w Europie, który do dzisiaj nie ma uchwalonej ustawy reprywatyzacyjnej, a nastroje społeczne także nie napawają optymizmem co do ewentualnych zmian.
XX
W artykule autorzy charakteryzują mienie publiczne, które ma specyficzny, instrumentalny charakter uwarunkowany interesem publicznym. Omawiają różnice między własnością, mieniem oraz majątkiem, wskazują podstawowe cechy mienia państwowego, mienia samorządowego (komunalnego) oraz mienia prywatnego oraz wyodrębniają mienie publiczne w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym, odnosząc się przy tym do kryterium funkcjonalnego. Autorzy przedstawiają także trzy kategorie mienia publicznego: powszechne, służące administracji i skarbowe, oraz analizują zasady podzielności i niepodzielności mienia publicznego, przybliżając tym samym aspekty zasady prawidłowego zarządu mieniem publicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes public property, which has a specific, instrumental nature which depends on public interest. It discusses the differences between ownership, property and assets, indicates the basic features of State property, self-government (municipal) property and private property and subdivides public property in the subjective and objective sense, while referring to the functional criterion. The authors also present three categories of public property, universal, administrative and fiscal, and analyse the principle of divisibility and indivisibility of public property, thereby describing the aspects of the principles of correct management of public property. (original abstract)
8
Content available remote Funkcjonowanie agencji gospodarujących mieniem Skarbu Państwa
63%
XX
Agencje należą do jednostek podsektora rządowego są państwowymi osobami prawnymi utworzonymi na podstawie ustaw o finansach publicznych, w celu wykonywania zadań publicznych. Głównym zadaniem powoływanych agencji było przejęcie i rozdysponowanie zbędnego mienia Skarbu Państwa, w tym nieruchomości i rzeczy ruchomych. Jakkolwiek pierwsze zadanie zostało wykonane, to dokonania prywatyzacyjne nie są zadowalające. Misją agencji jest racjonalne, z punktu widzenia interesu publicznego, zagospodarowanie nie wykorzystywanego mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie lub użytkowaniu. W ostatnich latach, głównie przed wyborami do Parlamentu, niejednokrotnie pojawiały się propozycje likwidacji agencji gospodarujących mieniem Skarbu Państwa. Zmierzały jednak głównie do zastępowania jednych instytucji drugimi, bez dokonywania zmian systemowych. Tymczasem podstawowym i krótkookresowym celem porządkowania tej części sektora finansów publicznych powinno być ciągłe weryfikowanie celowości funkcjonowania i realizacji zadań statutowych agencji, a także wzmożenie kontroli gospodarowania mieniem oraz efektywności wykorzystywania pomocy finansowej przyznawanej ze środków publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The agencies are the state legal person to set up on the basis the acts in order to carrying the public tasks. The mentioned agencies have been entitled by the acts to taking over and relocating the property belonging to the state treasury. The article presents the main tasks of the agencies and the current data concerning management of the public property as well as the stock of the Agricultural Property Agency. Moreover, the article presents financial data of the agencies and indicates the main problems in their work. In the summary the author took a stance to advisability of existence of the agencies and also to eventual changes of the objective, the range and the principles of their activities. (original abstract)
XX
Problematyka zarządzania drogami publicznymi, aczkolwiek stanowiąca bardzo wąskie, szczególne zagadnienie materii prawa administracyjnego materialnego, a szerzej prawa publicznego, skupia jednocześnie niczym w soczewce kilka kluczowych szerszych problemów. Wśród nich są co najmniej dwa, które zasługują na uwagę także z ogólnej perspektywy prawa publicznego. Pierwszym jest problem styku i rozgraniczenia sfery regulacji pomiędzy "prawem publicznym" a "prawem prywatnym", drugim zaś problem zarządzania mieniem publicznym. (fragment tekstu)
EN
The paper analyses the process of creation of institutions that manage public roads in Poland and their evolution in last 80 years. It covers changes in regulation, organization and mechanism governing its functioning. Detailed analysis of present situation and problems is also included. (original abstract)
10
Content available remote Transformacja mienia Skarbu Państwa w kontekście aktualnych przepisów prawa
63%
XX
Od 1990 roku nastąpiły w Polsce zmiany, które zapoczątkowały proces transformacji mienia Skarbu Państwa. Przedmiotowa transformacja dotyczyła nabycia, przekształcenia lub przekazania praw majątkowych do nieruchomości państwowych innym podmiotom. Istota zachodzących przemian, odnośnie własności nieruchomości, sprowadzała się do realizacji podstawowych postulatów: • odstąpienie od zasady niepodzielności mienia Skarbu Państwa, • dokonanie wyraźnego określenia podmiotu, któremu przysługuje mienie, • ograniczenie możliwości administracyjnego ingerowania w obrocie nieruchomościami. Wymienione założenia wskazały kierunek reformy systemu prawnego. Konstytucyjnie umocnione zostało prawo własności. Nadano gminom osobowość prawną i wprowadzono nową kategorię mienia - mienie komunalne. Przedmiotowa transformacja realizowana była w różnych postępowaniach, jak: komunalizacja, uwłaszczenie, nabywanie nieruchomości przez Agencję Własności Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, przekazywanie mienia powiatom oraz województwom. Równolegle z procesami transformacji mienia następowały zwroty nieruchomości zbędnych na cele, na które zostały wywłaszczone oraz następowała rewindykacja majątków kościelnych osób prawnych. Bardzo ważnym zagadnieniem są roszczenia stron o zwrot majątków ziemskich, przejętych na rzecz Skarbu Państwa, w wyniku realizacji dekretu o przeprowadzeniu Reformy Rolnej oraz roszczenia stron za nieruchomości pozostawione poza granicami państwa polskiego (tzw. mienie zabużańskie). Wciąż aktualnym problemem jest stwierdzenie własności dróg publicznych. Dla dróg takich do dnia dzisiejszego dokonywane są bowiem regulacje stanu prawnego. Takie regulacje na terenach południowych często powiązane są z rozdzielaniem ciał hipotecznych (np. zbiornik wodny "Świnna Poręba"). W związku z jubileuszem zachodzących przemian, w opracowaniu zostaną przeanalizowane przepisy prawne dotyczące transformacji mienia Skarbu Państwa na przestrzeni ostatnich 25 lat. Przepisy te bowiem uległy radykalnie zmianom po wejściu Polski do UE. W części praktycznej dokonana zostanie analiza stanu obecnego - pozytywnych, ale również negatywnych konsekwencji dokonanych zmian.(abstrakt oryginalny)
EN
Starting in 1990, Poland faced the changes which initiated the process of transformation of the property owned by the State Treasury. This transformation related to the acquisition, conversion or transfer of property rights to the State-owned real estate to other entities. The essence of these changes, regarding real estate ownership, involved the implementation of the following basic assumptions: • derogating from the principle of the indivisibility of the property owned by the State Treasury, • clear identification of the entity entitled to the property, • limiting the possibility of an administrative intervention in real estate transactions. These assumptions specified the direction of the reform of the legal system. Property rights were constitutionally strengthened. Municipalities were given legal personality and a new category of property was introduced - municipal property. The subject transformation was carried out in various proceedings, such as municipalization, enfranchisement, acquisition of real estate by the Agency of Agricultural Property of the State Treasury, transfer of property to counties and provinces. Simultaneously with these transformation processes, there were returns of the real properties which proved unnecessary for the purposes for which they were expropriated, as well as restitution of religious property from legal persons. A very important issue are claims for restitution of the estates acquired for the benefit of the State Treasury as a result of the Decree on the Agrarian Reform and claims of the parties for the property left outside the Polish state borders (i.e. property beyond the Bug River). Another significant problem is determining the ownership of public roads. For the roads, the regulations of their legal status are being carried out to this day. Such regulations in the southern areas are often associated with the separation of mortgage bodies (for example reservoir "Świnna Poręba"). Due to the anniversary of the occurring changes, the study will analyze the legal provisions related to the transformation of the property of the State Treasury over the past 25 years. These regulations were, in fact, subject to radical changes after the Polish accession to the European Union. The summary will analyze the status quo - positive, but also negative consequences of these changes. (original abstract)
11
Content available remote Zmiany stosunków własnościowych w Polsce po roku 1989
63%
XX
Dwudziesta piąta rocznica upadku systemu komunistycznego stwarza okazję do próby oceny transformacji rynkowej w Polsce, zwłaszcza oceny jej rezultatów gospodarczych i społecznych. Wszystkim przemianom towarzyszyła aktywność prawodawcy, który z lepszym lub gorszym skutkiem tworzył prawne ramy dla bezprecedensowych przeobrażeń sfery własnościowej i organizacyjnej polskiej gospodarki. Warto więc przypomnieć podstawowe akty prawne, które zadecydowały o obecnym, formalnoprawnym wymiarze systemu gospodarczego, a szczególnie o zmianach stosunków własnościowych.(fragment tekstu)
EN
This paper presents structural changes that took place in Poland after 1989, and which enabled its transition from a centrally planned economy to a market economy. The deep and thorough legal, economic and social reforms undertaken in that period made it possible, after years of communist rule, to shape a new, democratic system. The systemic transformation was possible owing to some basic amendments to the Constitution, including the articles defining the essence of ownership and the duty to respect it, as well as the adoption of other legal acts necessary to re-define ownership relationships (such as the law on commercialisation and privatisation of state-owned enterprises, or the law on the management of agricultural property). The concurrent reforms of the banking system and the monetary and credit policy enabled inflow of foreign capital and development of private entrepreneurship. As a result of the transformations of the past 25 years, Poland is now a democratic state and a member of the European Union, while Polish economy is getting increasingly competitive. Sadly enough, despite these substantial structural transformations in the ownership sphere, in the last quarter of the century Poland has continued to be unable to resolve the problem of returning to the lawful owners the property taken by the communist regime.(original abstract)
XX
Badania ankietowe dotyczące stosunku władz samorządowych do parków kraj obrazowych wykazały, że władze te zarządzają parkiem wspólnie z dyrekcją parku krajobrazowego.14 Wedle samorządów w praktyce powinien występować model współzarządzania parkiem krajobrazowym - samorząd zarządza parkiem wspólnie z dyrekcją parku (na 190 respondentów na taki model wskazało 171). Takiego modelu nie da się jednak wprowadzić w życie z wielu powodów. Argumenty przeciwko temu pomysłowi mają różną naturę. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie argumentacji negatywnej i odrzucenie pomysłu na współzarządzanie parkami krajobrazowymi. (fragment tekstu)
EN
The paper presents a number of arguments contesting the idea of landscape parks comanagement. Some of them refer to the nature of such parks, others point out to difficulties in systemic arrangements (self-regulation or management, the part and the whole), praxeology (the corporation problem), organization (the suitability principle), legislation (local and central administration) and strategy (growth vs. survival). In conclusion, the debate suggests that landscape parks should rely on a single decision-making body in the form of a park management board vested with the power to protect natural, landscape and cultural values. There is general consent that such values are national assets. If no single decision-making authority is established, landscape parks may become an endangered form of nature protection. The arguments should inspire a general debate on the best method of managing landscape parks (original abstract)
XX
Leasing polega na okresowym umożliwieniu odpłatnego korzystania z określonego środka trwałego na warunkach określonych w umowie. Podano tabele przebiegu procesów przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1998 oraz relacje ekonomiczne w spółkach pracowniczych użytkujących odpłatnie majątek zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, na tle przedsiębiorstw prywatyzowanych ogółem. Dane te wskazują, iż leasing mienia Skarbu Państwa jest atrakcyjną formą prywatyzacji przynoszącą zamierzone rezultaty.
XX
W artykule omówiono problemy związane z przejmowaniem majątku prywatyzowanych przedsiębiorstw drogą leasingu oraz przedstawiono zagadnienie możliwej zamiany umowy leasingu na umowę kupna na raty.
EN
The article contains: the conditions of lease of the Property of the State by the workers company, assumption of the solution while establishing the interest rate of unrepaid value of a company (with contrast of sell). In the article there are compared: inflation rate and interest rate to estimate additional payment in the contract of lease of the Property of The State (in period of 1990-2002), what enabled to show the diminishing profitability of lease, lombard credit rate and the index of rising of the prices of investment goods (in the period of 1997-2002) as the tools that crate the level of price of lease contract and contract of sell. (short original abstract)
XX
Artykuł opisuje najważniejsze, zdaniem autora, przepisy ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie funkcjonowania klubu sportowego - spółki akcyjnej. Ustawa ta wprowadza przede wszystkim trzy warianty nadzoru: uzyskanie zgody walnego zgromadzenia na dokonanie określonych czynności prawnych, uzyskanie zgody organu nadzorczego na dokonanie określonych czynności prawnych, jak też określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych przez zastosowanie trybu przetargu oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania. W określonej sytuacji obowiązki te muszą być stosowane przez kluby sportowe, funkcjonujące np. w formie spółki akcyjnej. Celem artykułu jest także wyjaśnienie wątpliwości, jakie wiążą się z przedmiotowymi przepisami.(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the most important, according to the author, the provisions of the Act of 16.12.2016 on the principles of managing state property in the field of functioning of sports club - joint-stock company. This Act introduces primarily three variants of supervision: obtaining the consent of the general meeting of the shareholders for specific legal actions, obtaining the consent of the supervisory body for specific legal actions, as well as determining the rules for the disposal of fixed assets by applying the tender procedure and exceptions to the obligation to apply it. In a specific situation, that duties must be used by sports clubs which operate in the form of joint-stock company. The purpose of the article is also to clarify the doubts related to these provisions.(original abstract)
XX
Omówiono projekty realizacji strategicznego programu rządowego "Zagospodarowanie mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej" oraz rewitalizacji terenów po Wojsku Polskim w Legnicy, w Bornie Sulinowo, w Nysie oraz w Jeleniej Górze.
EN
The abandoned post-military areas generally originate from political transformations in Europe and the subsequent decrease in demand for military areas and buildings. The necessity of revitalization of post-military areas is perceived not only on local and regional levels, but also on national level. Legnica, Borne Sulinowo, Nysa and Jelenia Góra are the most interesting examples of revitalized post-military areas. Designing and implementation of revitalization strategies were given a new perspective in the National Development Programme between 2004 and 2006 and in the Integrated Operations Programme for Regional Development. Activities targeted at enhancing the restructuring processes of local development through supporting local projects among others related to revitalization of post-military objects and areas are formulated within a priority objective of "Local Development". Obviously this is a great opportunity for local authorities that can be used to enhance socio-economic development and increase the competitiveness of urban areas, interpreted as the ability of individual territorial units to succeed in market competition. (original abstract)
XX
Autor podejmuje rozważania, czy w polskiej rzeczywistości istnieje zjawisko populizmu prawnego, jakie są jego elementy konstytutywne i czy aktualnie są prowadzone prace legislacyjne nad aktami, które spełniają sformułowane kryteria populizmu. Jako punkt wyjścia autor przyjął założenie, że zauważone przez naukę prawa karnego zjawisko populizmu penalnego można rozpatrywać w szerszym aspekcie, obejmującym wszystkie dziedziny prawa i to zarówno na etapie jego tworzenia, jak i stosowania. Na tak rozumiany populizm prawny składają się, zdaniem autora, stworzony przez J. Widackiego algorytm populizmu penalnego i sformułowane przez T. Pietrzykowskiego założenia prawnego przeciwdziałania populizmowi w polityce oraz występujące w trakcie procesu legislacyjnego tendencje w uzasadnianiu konieczności zmian istniejącego prawa. W dalszej części powyższe założenia autor skonfrontował z treścią projektu ustawy o ochronie państwa polskiego przed roszczeniami dot. tzw. mienia bezspadkowego i jego uzasadnieniem, które pomijało uwarunkowania prawne o zasadniczym znaczeniu dla istoty regulacji. Powyższy zabieg doprowadził autora do końcowej konkluzji, że proponowana regulacja - aczkolwiek w zróżnicowanym stopniu - to spełnia wszystkie sformułowane w opracowaniu o kryteria do uznania go za przejaw populizmu prawnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The author deliberates on whether legal populism is present in Polish reality, what the constitutive elements of the phenomenon are and whether draft laws meeting the formulated criteria of populism are currently the subject-matter of legislative work. As the starting point, the author adopted an assumption that the phenomenon of penal populism could be considered in a wider aspect encompassing all branches of law, at the stages of both the creation and application thereof. In the author's opinion, legal populism - understood as assumed above - includes the penal populism algorithm created by J. Widacki and the principles of legal counteraction to populism in politics formulated by T. Pietrzykowski as well as trends in justifying the necessity to amend the current provisions of law emerging during the legislative process. Next, the author confronts the above assumptions with the proposed draft law on the protection of the Polish State against claims concerning the so-called heirless property and its justifi cation which disregarded legal conditions of principal importance to the substance of the regulation. The comparison has led the author to the fi nal conclusion that the proposed regulation - although to a varying degree - meets all the criteria of a sign of legal populism formulated in the study(original abstract)
18
Content available remote Identyfikacja głównych problemów zarządzania majątkiem policji
63%
XX
Policja jest organizacją stojącą na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zatem wszyscy obywatele są zainteresowani, aby w sposób skuteczny wykonywała swoje ustawowe zadania. Do realizacji tych działań potrzebni są m.in. ludzie, majątek i odpowiednie zarządzanie. Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką odgrywa majątek ruchomy i zarządzanie nim w efektywności pracy policji, identyfikacja głównych problemów występujących w tym procesie oraz rekomendacja możliwych rozwiązań optymalizacyjnych.(fragment tekstu)
EN
Police is a public institution whose main aim is to provide safety and public order. To do so effectively a potential to develop is crucial. This largely depends on the structure of the resources, their properties, their quality and their optimal use. As part of the SECURUS project the effectiveness of movable property management in the police was researched in 2011-2012. In an organisation as beaureucratic as the police all tasks have their procedures. Basic procedures to do with property management have remained unchanged for years, resulting in them being outdated and no longer appropriate. Instead of simply find tasks they delay them, or halt thermal together. Police employees perceive the quality of the equipment used as mediocre, or even poor. Armament and uniforms are evaluated as best, while office equipment and information technology have poorest ratings. Additionally there are problems with availability of the necessary equipment. This results either from lack of financial resources, or from the fact that the equipment is of low quality, prone to breakdowns, and often eliminated from used during repairs. It is important to note however that the police is a specific service that is subject to numerous limitations. These limitation scan some times act as barriers for certain technologies or management concepts. Nevertheless, new modern management methods that prove successful in institutions of similar structure and size can be recommended and implemented.(original abstract)
XX
Autorki omówiły główne kierunki zagospodarowania substancji mieszkaniowej. Zaproponowały zastosowanie znanych i wykorzystywanych w analizach zjawisk społeczno-gospodarczych metod taksonomicznych do kwantyfikowania wybranych aspektów charakteryzujących efektywność zagospodarowania substancji mieszkaniowej. Autorki przedstawiły kwantyfikację wybranych determinant efektywności zagospodarowania popegeerowskiej substancji mieszkaniowej dwiema metodami.
EN
This article presents the problem of the efficiency in a residential substance management after former State Farms. Discernment and evaluation of system changes in former State Farms' residential economy allowed to present main directions of management. It also allowed to suggest some taxonomical methods for quantification of chosen aspects which help to characterize the efficiency of management. The synthetical efficiency index which was implemented allowed for linear hierarchization of units being under examination. Enumeration of distance indexes of efficiency in management has been made which allowed to precise the evaluation of efficiency in management of substance. These indexes were used in description of distance in which the unit under examination has got to compensate to the maximum level established for units under examination. On the base of received general distance indexes a certain statement has been made that general level in efficiency in residential substance's management wasn't very high. Implemented methods allowed for a complete evaluation of efficiency in residential substance management. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono współczesne dylematy związane z gospodarowaniem mieniem ruchomym zbędnym Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) będące efektem przepełnienia magazynów wojskowych. W publikacji dokonano identyfikacji mienia ruchomego posiadanego przez SZ RP oraz scharakteryzowano aktualnie stosowany system gospodarowania mienia ruchomego zbędnego. Wskazano słabe punkty tego systemu oraz zaproponowano możliwe kierunki jego usprawnienia oparte m.in. na zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań logistycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns current dilemmas connected with administering of moveable assets, which due to overfilling of their warehouses are unneeded to the Armed Forces of Poland. The publication identifies moveable assets which belong to the Polish Army and characterizes currently applied system of administering of redundant moveable assets. It highlights shortcomings of the system and suggests possible directions of the system's development based on, among other things, the application of modern logistic solutions. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.