Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zarządzanie międzykulturowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Rola zarządzanie międzykulturowego w dobie globalizacji
100%
EN
The article presents the role of a culture as one of the forms of intercultural management. The object of the analysis is the transformation of methods and forms of intercultural management. It also describes the transformation of culture into organizational structures. In the article I presented the most important issues: - firstly, I analyzed the origin of the intercultural management; - secondly, I presented the development of specific forms of cultures; Concluding in my opinion the hereby thesis is the attempt to look at the problem from the certain perspective, in order to enable to understand the undertaken actions by the organizations(original abstract)
2
Content available remote Cross-cultural determinants of job satisfaction
100%
EN
The article investigates if the relative importance of determinants of job satisfaction is influenced by cultural differences. The research evidence provided by a multinational data sample from morę than 40 countries and 376,670 respondents from 207 different corporations shows that these influences are mostly not statistically significant so they become practically irrelevant for management practitioners. The interpretation of the findings focuses on two widespread assumptions about the role of individual and cultural values in the job satisfaction formation. (original abstract)
3
Content available remote Szkoła zarządzania międzykulturowego Społecznej Akademii Nauk
100%
XX
Społeczna Akademia Nauk aktywnie angażuje się w badania na rzecz zarządzania międzykulturowego. Od 10 lat organizuje Intercultural Management Congress, wydaje również "Journal of Intercultural Management". Badania w obszarze zarządzania międzykulturowego prowadzone w Społecznej Akademii Nauk mają wyraźny wpływ na kształtowanie nurtu zarządzania międzykulturowego w Polsce. A dzisiejszej zintegrowanej gospodarce systemu światowego towarzyszy różnorodność systemów społecznych i kulturowych. Problem współczesnego menadżera, dotyczący odnalezienia się w owej różnorodności, jest jednym z najistotniejszych wyzwań, wobec których stoją dziś zarówno praktycy, jak i teoretycy zarządzania. (fragment tekstu)
EN
The intensified pace of global integration, fueled by technological and economic forces, shows us that managers will increasingly have to interact with people from totally different cultures. Therefore the conviction exists that significant competitive advantage can be derived, provided that cultural considerations are adequately addressed. This article describes the contribution of the University of Social Sciences to the field of intercultural science. (original abstract)
4
Content available remote Transnational Corporations and Cross-cultural Management
100%
EN
The process of going international shows, stage by stage, how an organisation becomes a transnational corporation. Companies embark on such transformation to improve their market position and to boost their growth. To achieve the goals, internalisation has to take account of cultural determinants, as the knowledge of cultural factors makes it easier to run business on an international scale. The entrepreneurs are increasingly aware that the pursuit of formal and rational goals involves also ethical, legal or strategic aspects. The article deals with some selected dimensions of national cultures that significantly affect negotiations with foreign partners, production management and the sale of products manufactured by transnational corporations. The article is based on surveys carried out in the textile and clothing industry. (original abstract)
5
Content available remote The Model and Role of Online Communication in Intercultural Management
100%
EN
Communication via the Internet, regardless use of available tools, contributed significantly in reduced time of data flow and feedback reception. This is particularly important in case of companies with a complex structure and branches around the world. Information is available here for almost "at fingertips", 24 hours a day, 7 days a week, regardless the time zone. Internet has also shortened the distance between message sender and recipient - in the form of direct information exchange (i.e. email exchange), as well as simplified the issue of indirect reach (i.e. via social networking sites or online campaigns). Although in literature of the subject many authors performed the analysis of mass communication models, but to no avail would seek for the flow chart strictly dedicated to the electronic exchange information. This article aims to present the model of online communication, drawing on best practices of mass communication and at the same time implementing components of the electronic promotion. The paper is also contributed to show the universality of such model application in the exchange of information within electronic means, which seems important in case of intercultural management. (original abstract)
6
Content available remote Międzykulturowe aspekty funkcjonowania zespołów projektowych
100%
XX
Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach gospodarczych, prowadzących działalność biznesową w wymiarze ponadnarodowym, nabiera międzynarodowego charakteru. Kultura komplikuje szeroko rozumiany proces zarządzania [Sułkowski 2002], a wielokulturowość środowisk wewnętrznych oraz otoczenia podmiotów powoduje wiele specyficznych problemów społecznych (personalnych, kulturowych) i organizacyjnych, charakterystycznych dla tego rodzaju organizacji gospodarczych [Zając 2011, Grandys, Grandys 2011]. T. Listwan używa określenia "międzynarodowe zarządzanie kadrami" i definiuje je jako zbiór działań związanych z ludźmi, zorientowanych na osiągnięcie celów przedsiębiorstw międzynarodowych i zaspokojenie potrzeb pracowników tych przedsiębiorstw [Listwan 1995]. Międzynarodowe zarządzanie kadrami charakteryzują następujące cechy, odróżniające je od zarządzania ludźmi w podmiotach gospodarczych [Pocztowski 2002, ss. 20-25], funkcjonujących w wymiarze krajowym: •• większa liczba przedsięwzięć i zadań kadrowych, obejmujących m.in. przygotowanie menedżerów i pracowników delegowanych za granicę (ekspatriantów) do pracy w odmiennych warunkach kulturowych, budowanie relacji personalnych i instytucjonalnych w otoczeniu międzynarodowym, •• większa złożoność procesów i zadań, wynikająca z heterogeniczności zatrudnienia pracowników wywodzących się z różnych krajów i reprezentujących różne narodowości, •• silniejsza ingerencja pracodawcy w życie pozazawodowe pracowników. Dotyczy to zwłaszcza ekspatriantów, którzy najczęściej przeprowadzają się do pracy za granicę z całymi rodzinami, •• ważne znaczenie kontekstu kulturowego w rozstrzyganiu najważniejszych problemów, występujących we wszystkich fazach proces u zarządzania zasobami ludzkimi, •• większa liczba i złożoność czynników zewnętrznych i wewnętrznych, wywierających wpływ na podejmowanie decyzji kadrowych. Zwiększające się zróżnicowanie kulturowe w organizacjach skłania uczonych do badań nad podejmowaniem decyzji, kreatywnością czy rozwiązywaniem problemów przez członków wielokulturowych zespołów. Niestety, ze względu na wyraźne różnice kulturowe członków zespołu, pojawiają się problemy, a zespoły stają się dysfunkcyjne.(fragment tekstu)
EN
In today's global business environment, multicultural teams belong to one of the most valuable resources for obtaining competitive advantage. This subject has also attracted great interest from researchers. Research on the functioning of the teams have become one of the main topics of organizational research in recent years. This article raises the issues of functioning of cross-cultural teams. This article aims to develop a set of key dimensions concerning the functioning of cross-cultural teams. (original abstract)
7
Content available remote HR Challenges in China
100%
EN
The fast pace of growth and change in China brings with it unique challenges among others for the Human Resources (HR) function. To keep up with rising business demands, the HR function in China has begun undergoing a transformation of its own. The aim of the article is to identify and analyze the main challenges for the Human Resources function faced by foreign companies operating in China. (original abstract)
8
Content available remote Intercultural Project Management : an Emerging Reality or a Theoretical Idea?
100%
EN
During the last decade we have seen major changes, in our life style, in our working style, in the society both in social and financial terms, in our beliefs, values and way of thinking. All of them create the new working and living conditions, which involve reconciling possible differences and creating synergies across teams, functions and regions. People are now enabled by technology to be creators of their own lives and designers of their own lifestyle. The World Wide Web allows people to move from back end to front end of innovation. It is not about consuming anything. It is about living side by side. Our world is defined by intercultural management and communication, strongly based on Communities of Practice (CoP) and the use of ICT. It is all about customized personalization in an ecosystem. More and more people reallocate more often than before, more people prefer to work in different countries than their home one and all have one thing in common, they have to work with other people with different cultures, different social characteristic and different academic backgrounds. Talented people all over the world relocate in order to provide their skills and knowledge in areas that are needed and wanted. But how this can be managed effectively both for the team and the individual, when a team is constituted by people from different countries? How can a manager lead a diversified team both in terms of location and culture? Those are the most common questions managers of projects face nowadays. Intercultural management involves understanding and respecting national, corporate, religious and ethnic diversity. It aims to build cross-cultural awareness and develop intercultural competences, but is Intercultural Management the answer to all of the above? (original abstract)
XX
Współczesny świat niesie za sobą zmiany demograficzne, które mają olbrzymie znaczenie dla pracodawców. Na rynku pracy obecnie są cztery pokolenia - baby boomers, X, Y i Z, które różnią się podejściem do pracy, potrzebami i oczekiwaniami. Konieczna jest jednak ich dobra współpraca w miejscu pracy. Dobrym rozwiązaniem jest w tym przypadku odpowiednie zarządzanie różnorodnością pokoleniową w organizacji. Jego poziom zależy jednak od wielu czynników, miedzy innymi od typu kultury organizacyjnej. Postanowiono zbadać tę zależność. Przeprowadzono zatem badania ankietowe, których wyniki pokazały, czy i jak typ kultury organizacyjnej determinuje zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem. (abstrakt oryginalny)
EN
The modern world brings demographic changes that are of great importance to employers. There are currently four generations on the labour market - baby boomers, X, Y and Z, who differ in their approach to work, needs and expectations. However, good cooperation in the workplace is necessary. A appropriate solution in this case is proper management of generational diversity in the organization. However, its level depends on many factors, including the type of organizational culture. It was decided to examine this relationship. Therefore, research were conducted, the results of which showed whether and how the type of organizational culture determines the management of an age-diverse team. The purpose of the research is a recognition of relationship between the type of organizational culture and the level of age management in the organization. The research outcomes showed that the type of organizational culture is one of the factors determining the level of management of generational diversity in an enterprise. Interestingly, organizations with a clan-type culture that assumes values and practices in line with the idea of multigenerational management are not the best at managing an age-diverse team. (original abstract)
XX
Perspektywa działania przedsiębiorstw i organizacji zmienia swój wymiar z lokalnego i krajowego na międzynarodowy. Ma to nie tylko konsekwencje ekonomiczne, lecz również społeczne i kulturowe, często niedoceniane w międzynarodowym biznesie. Dla współczesnych przedsiębiorstw, które muszą funkcjonować w zróżnicowanej kulturowo przestrzeni społecznej, są one przyczyną wielu problemów. W pracy omówiony został międzykulturowy kontekst zarządzania. Na wybranych przykładach zanalizowane zostały kwestie, których tłem jest różnorodność kulturowa otoczenia międzynarodowego. Jak pokazują doświadczenia wielu międzynarodowych przedsiębiorstw, bariery kulturowe mogą się okazać czynnikiem determinującym odniesienie sukcesu na zagranicznych rynkach. Współczesne przedsiębiorstwa nie mogą uniknąć konsekwencji wynikających z procesów globalizacji i muszą w nich aktywnie uczestniczyć, zaznaczając swoją obecność na rynku w wymiarze międzynarodowym. Procesy internacjonalizacji i globalizacji przyczyniają się do dynamicznego wzrostu liczby i rodzaju wszelkich międzynarodowych powiązań gospodarczych. Obecnie nie jest możliwe prowadzenie praktycznie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wyłącznie w wymiarze lokalnym czy krajowym, gdyż procesy internacjonalizacji wywierają wpływ niemal na każdą dziedzinę aktywności człowieka. Tendencja ta przyczyniła się do wzrostu znaczenia czynników kulturowych w budowaniu sukcesu przedsiębiorstwa. Douczy to przede wszystkim zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu międzynarodowym, które wymaga uwzględnienia barier międzykulturowych wynikających z funkcjonowania w zróżnicowanym kulturowo środowisku społecznym, jakie tworzy międzynarodowy rynek. (fragment tekstu)
EN
The paper focuses on the visual communication channel and it's practical implications to the intercultural management practice. Introducing theoretical framework provides arguments for the increasing role of the pictures in the image economy, where esthetics and visual branding are the core elements. Two main fields of business applications of visual channels are drawn in the article: external consumers communication and internal organizational communication. Author's definition of visual marketing communication (VMC) is provided and the semiotic approach is recommended for the culturally rooted customer communication that increases consumption globally, while information design and infographics are the visual messages suggested for the second field, which is internal, employees communication management. (original abstract)
XX
W artykule celem usystematyzowania wiedzy z zakresu porównań międzykulturowych dokonano prezentacji najważniejszych teorii poświęconych problematyce modeli analizy różnic kulturowych w oparciu o wymiary cech kultur narodowych. Autorka przedstawiła wybrane koncepcje w porządku chronologicznym z uwzględnieniem najważniejszych badań prowadzonych w tym obszarze. Wynikiem podjętej analizy literatury jest opracowany model korzyści z porównań kulturowych w odniesieniu do pracy zespołów pochodzących z różnych kultur. Wskazano również znaczenie i możliwości zastosowania wiedzy z porównań kulturowych w międzykulturowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ponadto nakreślono potencjalny kierunek dalszych badań naukowych w tym obszarze.
EN
In this article, in order to systematize knowledge on intercultural comparisons, the most important theories, devoted to the analysis of models of cultural differences, based on the dimensions of national cultures are put forward. The author presented selected concepts in chronological order, taking into account the most important research conducted in this a. As a result of the literature analysis a model of cultural comparative advantage has been developed for the work of teams from different cultures. The importance and possibilities of using knowledge from cultural comparisons in intercultural human resource management were also indicated. In addition, there is a potential direction for further research in this area.(original abstract)
13
75%
XX
Celem niniejszego opracowania jest analiza wybranych aspektów zarządzania międzykulturowego w dwóch największych międzynarodowych systemach hotelowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki świadczenia usług i zarządzania strategicznego w kontekście działań o charakterze taktycznym. Jako metodę badawczą wykorzystano pogłębioną analizę przypadków. (fragment tekstu)
EN
The process of international integration and globalization of the economy contributed to the introduction of the significant changes in the business management system. One of the key factors in the process of the global management is the culture. Cultural and social differences are reflected in the hospitality industry. In particular, on this background distinguished international hotel systems. The paper presents an in-depth analysis of two international hotel systems with a detailed analysis of selected aspects of intercultural management. An abroad review of the literature concerns on the field of cultural issues in management and aspects related to intercultural management. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza postrzegania, znajomości i stosowania przez badane organizacje szkoleń z zakresy zarządzania międzykulturowego i utrzymania tolerancji kulturowej. Dla weryfikacji postawionego celu przeprowadzono badania empiryczne w dużych firmach i korporacjach, posiadających głównie kapitał zagraniczny i/lub mieszany mieszczących się w Polsce. Do analizy danych, zgromadzonych za pomocą kwestionariusza ankietowego, wykorzystano metody wielowymiarowej analizy statystycznej, m.in.: współczynniki Phi Yule'a oraz V Cramera, a także miary: gamma, współczynniki kontyngencji, Goodmana i Kruskala, tau-b, Kendalla tau-c Kendalla. Wnioski otrzymane po weryfikacji postawionych hipotez badawczych, świadczą o istnieniu zależności między wielkością i rodzajem prowadzonej działalności a zmiennymi odpowiedzialnymi za możliwości świadomego rozwoju organizacji w kierunku sprawnego zarządzania w środowisku wielokulturowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to analyse the perception, knowledge and application of training in intercultural management and cultural tolerance by the surveyed organizations. In the view of the above, in order to verify the formulated objective, empirical research was carried out in large companies and corporations, mainly with foreign and mixed capital, located in Poland. Data collected via a questionnaire survey was analysed using multidimensional statistical methods, such as the Yule's phi-coefficient and Cramer's V, as well as the following measures: gamma, contingency coefficients, Goodman and Kruskal's, Kendall's tau-b, Kendall's tau-c. The conclusions drawn following the verification of research hypotheses indicate the existence of a relationship between the size and type of activity, and variables responsible for the conscious development of the organization towards efficient management within a multicultural environment. (original abstract)
XX
Artykuł ma charakter teoretyczny i obejmuje rozważania nad znaczeniem kompetencji międzykulturowych w zarządzaniu różnorodnością kulturową. To zagadnienie istotne w kontekście procesów globalizacji i migracji, w wyniku których większość przedsiębiorstw funkcjonuje aktualnie w środowisku międzykulturowym. Celem poznawczym artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy osoby pełniące funkcje zarządcze i kierownicze w warunkach zróżnicowania kulturowego powinny charakteryzować się specyficznymi kompetencjami, innymi niż menedżerowie w organizacjach kulturowo monolitycznych. Przedmiotem analizy jest ponadto znaczenie kompetencji międzykulturowych w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article has a theoretical character and includes considerations on the importance of intercultural competences in the management of cultural diversity. This is an important issue in the context of globalization and migration processes, as a result of which most enterprises currently operate in an intercultural environment. The cognitive goal of the article is an attempt to answer the question whether managers in the conditions of cultural diversity should be characterized by specific competences, other than managers in culturally monolithic organizations. The subject of the analysis is also the importance of intercultural competences in various areas of human resources management in organization. (original abstract)
EN
The largest infl ux of refugees since German unifi cation has generated new challenges and opportunities in Germany's society, culture, politics and economy. Theory advocates the advantages for international business of institutional change, migrations and integration. However, a negative public perception can conceal and inhibit resources and opportunities for German multinational enterprises. How did the attitude of Germany towards refugees change in 2015 and 2016? How did formal and informal German institutions react on the EU refugee crisis? How has this affected decision makers in German MNEs in terms of foreign market entry choices? How do German MNEs evaluate the long-term consequences of this crisis? This paper investigates in which ways the infl ux of refugees and migrants who arrived in Germany has affected the international business strategy of German MNEs. Part Two investigates how German MNEs are infl uenced by the migration context in Germany and Europe and how this affects their foreign market entry strategies in emerging economies.(original abstract)
EN
In today's changing and competitive environment, innovation is crucial for the survival of any business in the marketplace. Globalization has brought both opportunities and challenges for companies in emerging economies. The intense competitive environment is compelling these companies to innovate, so as to sustain and survive. That is why the emerging market economies are transforming into centers of innovation. These innovations associate with low-cost products like health care devices, wind power, micro finance, electric cars and many more. Multinational companies used to launch new products in the developed world and later on sell the stripped-down version of products to developing parts of the world. Since a few years ago this proces is changing its direction in an opposite way. Innovations initially launched in developing countries are introduced to advanced countries (reverse innovations). This kind of actions make the managers to change the management models of their companies and deal with different intercultural aspects. The aim of this article is to present the reverse innovation idea and typology and identify the most important intercultural aspects in their management. (original abstract)
XX
Firma Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o. jest jedyną spółką należącą do tajwańskiego koncernu działającą poza Azją. Być może dlatego chińscy menedżerowie nie dostrzegali wyzwań związanych z zarządzaniem międzykulturowym. Firma rozwijała się, zatrudniała nowych pracowników, płaciła im wynagrodzenie, wszystko działało bez zarzutu. Kiedy jednak doszło do pierwszego poważnego kryzysu z polskimi pracownikami, menedżerowie otwarcie przyznali, że bez pomocy profesjonalnego HR-owca nie poradzą sobie z konfliktem. Dziś chińscy szefowie uczą się rozumieć Europę, a polscy - Azję. (fragment tekstu)
EN
Objective: The objective of this study was to obtain in-depth understanding of the concept of necessary competences, which could ensure effective work in multicultural organisations based on different risks, which can occur in practice.Research Design & Methods: The authors made in-depth literature review in order to identify and to understand the possible risks that can occur in multicultural organisations and the behaviours of staff related to the risks identified. Afterwards, the authors made interviews with 30 people from multicultural organisations in order to finally present a qualitative analysis, which aimed at identifying and comparing competences, which seem to be necessary in order to work effectively in multicultural organisations.Findings: Based on the feedback from the target groups, it turned out that the respondents admitted that it is necessary to have specific competences, which could support effective works in the multicultural organisation.Contribution & Value Added: The core input is that the results of the study are not be only the subject of theoretical considerations, but they can be implemented in practice in the form of a dedicated training. (original abstract)
XX
Problem rosnącej luki na rynku zatrudnienia i próba jej wypełniania pracownikami cudzoziemskimi jest już codziennością wielu firm polskich i zagranicznych działających w naszym kraju. Obecnie rozwiązanie to traktowane jest przez rodzimych pracodawców jako tymczasowe. Również instytucje rynku pracy traktują pracowników cudzoziemskich zarówno z Ukrainy, jak i z dalszych zakątków świata jako rozwiązanie przejściowe. Niesie to ze sobą określone konsekwencje w postaci trudności z szybkim i efektywnym wdrażaniem tych pracowników w nowe obowiązki i odmienną kulturę pracy. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.