Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1683

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 85 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rynki finansowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 85 next fast forward last
XX
W opublikowanej nowej strategii Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) najbardziej kontrowersyjne okazały się plany zwiększenia jego aktywności w Rosji i innych krajach byłego ZSRR. Za tym wyjściem optowali przede wszystkim Amerykanie, jego główny udziałowiec. Przeciwni byli przedstawiciele Unii Europejskiej. Obecnie bank skupia się na problemie demokracji w krajach, w których zamierza działać i na dyscyplinowaniu tych krajów (dotyczy to głównie Białorusi i Turkmenii).
XX
Skala ostatniego kryzysu finansowego skłania do refleksji nad wieloma aspektami funkcjonowania współczesnych rynków finansowych. W dyskusji naukowej jest wyraźnie eksponowany wątek szeroko rozumianych uwarunkowań instytucjonalnych, jako źródła obecnego kryzysu finansowego. Artykuł ten wpisuje się doskonale w rozważania w tym względzie. Jego autorka podjęła próbę wyjaśnienia problemu konstrukcji nadzoru nad globalnym rynkiem finansowym przy wykorzystaniu dorobku głównie nowej ekonomii instytucjonalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The extent of the latest financial crises provokes reflection on many aspects of the functioning of modern financial markets. In the scientific discourse, the notion of institutional conditions in a broad sense as a source of the current financial crisis is prominently featured. This article perfectly fits in the deliberation on this subject. The author attempts to explain the problem of the supervision structure over the global financial market utilizing the findings of the new institutional economics. (original abstract)
XX
Autor zarysowuje problem stworzenia wysoce skomplikowanych i rozwiniętych rynków kapitałowych i sektora usług finansowych. Wiąże sie to z przeniesieniem na grunt krajów kandydujących odpowiednich dyrektyw obowiązujacych w krajach UE.
EN
This paper discusses the development of financial derivatives as a non-risk financial management tool together with a financial market overview of Poland and the role of these instruments within its legal framework. The main focus is on derivates as a tool for use in the financial market.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper addresses an issue of the performance persistence in a mutual fund market. The study focuses especially on the evidence from Poland. The past performance of mutual funds is widely regarded as a key criterion in investment decision making in Poland nowadays, whereas existing empirical evidence does not confirm its predictive power. The paper consists of three main parts. The first is a review of existing academic evidence of the performance persistence. The second is the analysis of the performance persistence among Polish equity and money market funds in years 1998-2009. Three methods of analysis are employed: quartile analysis, raw-data correlation and rank correlation. The last section of the article consists of conclusions and recommendations. The study confirms existence of the persistence in raw returns and risk-adjusted returns among the Polish money market funds but not among the equity funds. There is also a strong evidence of the volatility persistence in the both group of mutual funds.(original abstract)
6
100%
EN
The paper presents selected long-term structural changes of world financial markets: 1. Shifts of location /visible in all segments/; 2. Shifts of on-exchange to OTC relation /different within sub-segments; a general tendency towards OTC/. 3. Shifts of product structure /different: for example, a growing role of futures in FD markets/. 4. growth of internationalization /all segments/. Driving forces:1. technology; 2.´financialization´ of economics; 3.regulation.
7
Content available remote Zastosowanie prostej opcji wyboru w warunkach niestabilnego otoczenia
100%
XX
W opracowaniu przedstawiono własności prostych opcji wyboru, które należą do opcji elastycznych, charakteryzujących się tym, że ich nabywca w przyszłości ma prawo zdecydować o pewnych cechach zakupionego kontraktu. W pracy zawarta jest analiza wpływu wybranych czynników na cenę oraz na wartość współczynników delta i vega rozpatrywanych opcji. Ilustracja empiryczna zawarta w opracowaniu przeprowadzona została na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN. (fragment tekstu)
EN
The article presents the issues connected with simple chooser options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the option price and on the value of Greek coefficients (delta and vega), and the uses of options in risk management. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the simple chooser options and standard options on EUR/PLN. (original abstract)
XX
Przełom ostatniego stulecia charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem rynków finansowych. Jedną z cech tego rozwoju jest występowanie wielu innowacji finansowych. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się instrumenty ustrukturyzowane. Jak się wydaje, w zakresie charakterystyki i analizy tego typu instrumentów powstało na razie stosunkowo mało opracowań. Niejednokrotnie wokół tych instrumentów pojawia się wiele nieporozumień, wynikających z ich złożoności. W większości instrumenty ustrukturyzowane na rynku polskim są oferowane przez instytucje bankowe. Banki starają się poszerzać swoją ofertę depozytową, wzbogacając ją o instrumenty strukturyzowane, których konstrukcja staje się coraz ciekawsza, uwzględniająca aktualną sytuację rynkową i preferencje klientów, z drugiej zaś strony klienci - inwestorzy wykazują wzrastające zrozumienie dla potrzeby dywersyfikacji swoich portfeli inwestycyjnych oraz skłonność do angażowania aktywów w instrumenty inne niż klasyczne lokaty bankowe czy otwarte fundusze inwestycyjne.(fragment tekstu)
EN
On account of only few studies of non-structured instruments on the Polish market, the present article is to give a synthetic presentation of basic problems connected with these instruments. The author presents a detailed classification of non-structured instruments explaining their complexity and the way they work. A separate chapter includes the basis for evaluation of these instruments. Last chapters are devoted to the analysis of risk and effectiveness of instruments from the point of view of investors as well as offering entities. The author comes to the conclusion that structured instruments are the solution, which, depending on the construction, may be an alternative not only to bank deposits but also to investment funds. Structured instruments enable earning from raw materials, currencies or real estate. Derivative instruments used in the product may additionally make the investment attractive but they can also constitute an additional source of risk.(original abstract)
9
Content available remote On the Changing Structure of the World Financial Markets
100%
EN
The paper presents selected long-term structural changes of world financial markets: 1. Shifts of location /visible in all segments/; 2. Shifts of on-exchange to OTC relation /different within sub-segments; a general tendency towards OTC/. 3. Shifts of product structure /different: for example, a growing role of futures in FD markets/. 4. growth of internationalization /all segments/. Driving forces:1. technology; 2.´financialization´ of economics; 3.regulation. (original abstract)
10
Content available remote Individual Investors on the Financial Market in Poland
80%
EN
The influence of individual investors on the functioning of the financial market makes them a very important group of its participants. The observed growth of the financial market in Poland generates more investment opportunities. Considering the changes that occur in this field, the issue of financial investments made by individual investors in Poland is quite interesting and important. The research objective of the paper is the analysis of investments of individual investors in Poland in terms of their subjects. The research method applied: descriptive, comparative, review of subject literature and analysis of third party research results which were carried out by the Individual Investors Association in Poland and Narodowy Bank Polski. Moreover, analysis of selected findings of author's individual survey amongst private investors were the main part of this article. The conducted analysis has allowed to formulate a number of conclusions. One of the major conclusions indicated that stocks were the main subject of investments made by individual investors in the recent years. Furthermore, increased importance of bonds has been determined, but the interest in bank deposits was lower. Nevertheless, bank deposits have remained the main financial assets of households in Poland. (original abstract)
11
80%
EN
Financial-market crises are not always much different from financial scams. A financial scam usually leads to wealth-transfer from a system to some persons or entities. The system may be a government, a group of people or firms, or, simply, investors-at-large. A typical example may involve dishonesty on the part of the sellers of an asset, for which the buyers suffer losses. A financial crisis, on the other hand, may involve stupidity on the part of the marketing-agents (like, say, the investment bankers or brokers), which also leads to loss for the buyers. The recent scam that started in 2007 involved both: dishonesty as well as foolishness on the part of the sellers (if not the buyers too). (fragment of text)
XX
"Rynek finansowy", rozumiany jest jako zespół instytucji zajmujących się organizacja przepływów pieniężnych, norm regulujących ich funkcjonowanie oraz instrumentów wykorzystywanych w prowadzonej przez nie działalności operacyjnej, systematycznie zyskuje na znaczeniu. Równolegle rośnie odpowiedzialność państwa za stabilność finansową rozumianą jako globalne, regionalne i krajowe dobro publiczne. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to compare various models of state responsibility for access to financial markets. The results of this comparison was used to limit the public intervention during the global financial crisis. Financial markets are extremely important elements of the democratic state. (original abstract)
13
Content available remote Ewolucje koncepcji nadzoru finansowego w Unii Europejskiej
80%
XX
Integrujący się rynek finansowy w Europie silnie uwypukla potrzebę opracowania adekwatnej do dynamicznie zmieniających się realiów gospodarczych koncepcji nadzoru, który obecnie przypisany jest krajom członkowskim. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji nadzoru finansowego nad zjednoczonym rynkiem usług finansowych w Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The latest financial crisis has shown that creating one unitary and stable financial market in European Union is extremely difficult, especially as far as the supervision of the particular countries is concerned. It has occurred that work over the new concept of supervision over financial market is essential. The new rules imply creation of two levels of the supervision - micro and macro-precaution that will cover both new units and functioning so far national supervisions. (original abstract)
14
80%
XX
Zestawienie pokusy efektu finansowego, korzystniejszego od tradycyjnej lokaty, z gwarancją bezpieczeństwa zainwestowanego kapitału skutkuje wieloma rozwiązaniami. Przykładem mogą być typowe instrumenty strukturyzowane z gwarancją zwrotu kapitału lub inwestycje w tzw. TARN (Target Redemption Note). (fragment tekstu)
EN
The article has presented a financial instrument that could be a good alternative for a deposit. The TARN (target redemption note) is an instrument that provides a guaranteed sum of coupons (target) with the possibility of early termination. In a typical structure, the coupons are calculated on the basis of an inverse floating LIBOR/Euribor formula. Once the accumulated amount of coupons has reached the pre-specified target cap, the note will be terminated with final payment of the par. (original abstract)
XX
Autor porusza problem enklaw finansowych. Pod tym pojęciem rozumie wyodrębniony układ stosunków finansowych między instytucją finansową a jej klientem - podmiotem gospodarczym lub gospodarstwem domowym. Stosunki finansowe, a szczególnie ceny pieniądza, są w enklawie ustalane na innych zasadach i mogą różnić się znacznie poziomem w stosunku do powszechnie występujących cen na danym rynku. Zawarta w artykule analiza prezentuje występowanie zamkniętych obiegów finansowych na polskim rynku, a więc: kas mieszkaniowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, argentyńskiego systemu pożyczkowego. Na zakończenie autor podkreśla, że działalność enklaw finansowych w Polsce jest niezgodna z prawem i wymaga interwencji organów państwa.
EN
Financial markets play an important role in the economies of the world as they are supporting economic development. The present paper focuses on the young financial markets of Central and Eastern Europe with the focus on three selected cases: Romania, Slovakia and Hungary. In these countries, the capital markets are studied through the assessment of performances and risks associated with mutual funds by comparison with stock exchanges. Statistical documentation and statistical empirical research were used in order to compare mutual funds' evolution with the stock markets' evolution. The period of analysis also comprised the global financial and economic crisis, with obvious consequences on the results of the analysis. Among the main findings of the study are: mutual funds performed better (both in terms of returns and risks) than stock exchanges in the periods of economic turmoil; a movement from investing in highrisk assets (equity) towards investing in low-risk assets (bonds and monetary assets) takes place in the periods of economic distress; there were more similarities than differences in the evolutions of mutual funds and stock exchanges in these three countries, illustrating common characteristics at the regional level. The study concludes that mutual funds outperform stock markets, especially during economically difficult periods. This can be taken into consideration by fund administrators when deciding on their assets portfolio and when marketing their funds to investors. (original abstract)
XX
Postępujący proces integracji rynków finansowych w Unii Europejskiej ujawnił liczne problemy związane z nadzorem nad tymi rynkami, zaś kryzys lat 2007-2009 jeszcze bardziej zwrócił uwagę na tę kwestię. W związku z tym Unia Europejska postanowiła stworzyć nowy kształt struktury instytucjonalnej nadzoru bankowego UE. 1 stycznia 2011 r. do życia zostały powołane dwa filary nowego zintegrowanego nadzoru finansowego UE. Są to: Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, odpowiedzialna za nadzór makroostrożnościowy, oraz Europejskie Urzędy Nadzoru Finansowego, stanowiące nadzór mikroostrożnościowy. Zgodnie z założeniami nowego modelu oba te organy powinny ściśle ze sobą współpracować, co w przyszłości ma przyczynić się do niedopuszczenia do kryzysów finansowych, a także rozwiązać problemy integrującego się rynku finansowego UE. (abstrakt oryginalny)
EN
Progressive integration of financial markets has revealed numerous problems related to supervision of these markets and the crisis of 2007-2009 made EU draw even more attention to this issue. Therefore, the EU decided to create a new shape of the institutional structure of EU bank supervisors. On 1 January 2011 there were created two pillars of the new integrated financial supervision in the EU. These are: the European Systemic Risk Board responsible for monitoring the macro prudential oversight and the European Supervisory Authorities, which are responsible for the micro prudential oversight. According to the assumptions of this new model, these two authorities should strongly cooperate to prevent future financial crises as well as to solve the problems of the integrating EU financial market. (original abstract)
XX
Rynki finansowe, uważane za istotną determinantę konkurencyjności regionów, odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju regionalnym. Od stopnia ich rozwoju zależy bowiem zarówno skuteczność mobilizacji oszczędności wewnętrznych, jak i efektywność alokacji czynników produkcji. Poziom stóp procentowych, najważniejsza zmienna finansowa, jest uwarunkowany nie tylko czynnikami rynkowymi, tj. popytem na różne aktywa finansowe oraz ich podażą. Ważne są także ramy prawne funkcjonowania rynków finansowych, określające m.in. przejrzystość tych rynków oraz stopień ochrony inwestorów. Ponadto elastyczność rynków umożliwia finansowanie projektów o zróżnicowanym stopniu ryzyka w stale zmieniającej się gospodarce. Elastyczność taką może zapewnić struktura finansowa, której podstawę stanowią odpowiednio rozwinięta sieć instytucji kredytowych oraz dobrze funkcjonujący rynek papierów wartościowych.W Unii Europejskiej rynki finansowe są już w dużym stopniu zintegrowane. Ich integracja pociągnęła za sobą poprawę efektywności alokacji czynników produkcji w regionach. Zmieniła ona także finansowe czynniki regionalnej konkurencyjności, ponieważ ułatwiła dostęp regionów do kapitału zagranicznego oraz zapewniła większą różnorodność produktów finansowych, lepszą przejrzystość rynków finansowych oraz większą ich stabilność. (fragment tekstu)
EN
Financial markets are principal factors of regional competitiveness. It is a consequence of their role in mobilization of saving, allocation of capital between regions and sectors of economy, and risk diversification. Effectiveness in financial markets depends on many factors, including the level of financial development, financial structure, and market regulation. There is a positive relation between financial development and economic growth, especially strong in initial stage of economic development. Therefore financial markets promote the development and competitiveness of regions whose development is lagging behind. (original abstract)
XX
Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność za szeroko pojętą gospodarkę i środowisko - to postulaty, które rzadko łączone są z pojęciem "rynek finansowy". Rynki finansowe utożsamiane są z bezwzględnym dążeniem podmiotów do maksymalizacji zysków przy akceptowanym poziomie ryzyka, nie zaś ze społecznie odpowiedzialnym działaniem. Podmioty gospodarki globalnej stopniowo zmieniają jednak priorytety swego działania dostrzegając nie tylko konieczność rozwoju ilościowego, ale także jego aspekty jakościowe. W trend tych zmian wpisują się także międzynarodowe rynki finansowe - coraz szerzej uwzględniane jest podejście proekologiczne i wyzwania, jakie stawia przed rynkami finansowymi idea zrównoważonego rozwoju. Rośnie znaczenie koncepcji CSR - Corporate Social Responsibility - społecznej odpowiedzialności biznesu i SRI - Socially Responsible Investment - społecznie odpowiedzialnych inwestycji. O ile jednak problematyka zrównoważonego rozwoju gospodarki postrzeganej przez pryzmat sektora produkcyjno-usługowego jest szeroko dyskutowana, o tyle zrównoważony rozwój rynków finansowych to zagadnienie relatywnie nowe, zaś istniejąca literatura przedmiotu odnosząca się właśnie do "zielonych" rynków finansowych jest bardzo uboga. Celem artykułu jest wypełnienie tej luki i analiza zmian zachodzących na rynkach finansowych w kontekście wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem rynku Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable growth and responsibility for the economy and the environment are postulates rarely associated with the term "financial market". Financial markets are identified with the ruthless maximisation of profit at acceptable risk, rather than with socially responsible conduct. However, in the global economy businesses modify their priorities and become aware of not just the need to grow in financial terms but also to improve their quality performance. International financial markets have become part of this trend and are increasingly often adopting environmentally friendly attitudes and embracing the challenges posed by the concept of sustainable growth. Ideas such as CSR - Corporate Social Responsibility - and SRI - Socially Responsible Investment are gaining in importance. While sustainable growth of the economy as perceived from the point of view of the manufacturing or service sectors is widely discussed, the sustainable growth of financial markets is a relatively new concept and the available literature on "green" financial markets is quite scarce. This paper is intended to fill in this gap and examine the changes that have taken place on financial markets in the context of the idea of sustainable growth, with particular attention paid to the European Union markets. (original abstract)
first rewind previous Strona / 85 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.