Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 767

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Handel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
1
100%
XX
Nowy układ polityczny po kongresie wiedeńskim, gwarantujący portowi szczecińskiemu zachowanie nieskrępowanych związków z jego naturalnym zapleczem w dorzeczu Odry, i przyjęta na nim zasada jedności gospodarczej ziem polskich w granicach z 1772 roku otwierały przed szczecińskim portem duże perspektywy rozwoju. Ich potwierdzeniem jest rosyjsko-pruska konwencja handlowa z 1818 roku, obejmująca od 1 stycznia 1820 roku Królestwo Polskie, zakładająca utrzymanie liberalnych stosunków między partnerami. W konwencji zakładano utrzymanie zasady jedności gospodarczej między ziemiami Rzeczypospolitej w granicach przedrozbiorowych "położonymi między Dźwiną, Dnieprem, Dniestrem, Odrą i morzem" oraz gwarantowano wolną żeglugę na rzekach i kanałach znajdujących się na tym obszarze.(abstrakt autora)
EN
The recession of the world's economy in the 1815-1849 made a negative impression on the situation of Baltic trade. The difficultys for turnovers of the Szczecin's harbour were caused of the weak turnovers with Great Britain, which surounded with a fence of custom barriers from an import from the region of Baltic. The situation was expected to improve with marking a direct trade liaisons of Szczecin with America. That attempt failed because of the strong competition of Hamburg and Bremen. That attempts ended in 1846 after returning of Great Britain to more liberal trade policy. It infuenced that maritime trade of Szczecin was strongly connected with Great Britain.(author's abstract)
2
Content available remote Estimation of Export Specialization : Lithuanian Case
80%
Equilibrium
|
2015
|
tom 10
|
nr nr 3
129-138
EN
This paper investigates the nature and pattern of export specialization in Lithuania. The aim of this paper is to estimate the nature and pattern of Lithuanian export specialization under the existing conditions. Seeking to define the nature and pattern of export specialization, the basic methods of export specialization measurement and the nature and pattern of export specialization in trade between Lithuania and the EU are determined. For measurement of the pattern of export specialization in Lithuania two approaches are adopted. The index of export specialization is used to determine the pattern of comparative advantage. Secondly, trade dissimilarity index is used to predict structural changes in Lithuanian exports. Using these methods of measurement and standard international trade classification (SITC), the nature and pattern of Lithuanian export specialization was determined. It was found that the biggest flows from Lithuania to the EU are in the following groups: food, drink and tobacco; raw materials; mineral fuels, lubricants and related materials. These calculation results show the main directions of nature and pattern of export specialization. This research could be useful for preparing and forecasting the possibilities of Lithuanian export development. (original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę opisania w sposób ogólny kształtowania się tego zjawiska w konkretnym przypadku miasta Wrocławia. Podstawę stanowią tutaj badania nad diagnozą sieci handlu detalicznego Wrocławia, które w listopadzie 2001 r. przeprowadził zespół pod moim kierunkiem. (fragment tekstu)
XX
Tworzenie uprzywilejowanych stref ma długą historię sięgającą czasów starożytnych. Pierwsza specjalna strefa ekonomiczna w aktualnym rozumieniu powstała w mieście Shannon w Irlandii w 1958 r. Obecnie szacuje się, że na całym świecie istnieje przeszło 3000 specjalnych stref ekonomicznych różnego rodzaju w ponad 130 państwach. Tego typu instrumenty stały się także dość popularne w krajach postsocjalistycznych w latach 90. XX w. Jednym z największych krajów byłego bloku wschodniego, w którym utworzono strefy wolnego handlu, jest Rumunia. Celem artykułu będzie przedstawienie zasad funkcjonowania stref wolnego handlu w Rumunii ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachęty inwestycyjne w strefach na podstawie Ustawy o Strefach Wolnego Handlu(abstrakt oryginalny)
EN
Creating favored zones has a long history dating back to ancient times. The first special economic zone in the current meaning was established in Shannon in Ireland in 1958. Nowadays it is estimated that there are over 3000 special economic zones in more than 130 countries worldwide. These types of instruments also became quite popular in the post-socialist countries in the early 90s. One of the largest post-comunist countries which created free trade zones was Romania. The aim of the article is to analyze how free trade zones work in Romania under the current Romanian law(original abstract)
XX
W artykule omówiono dotychczasowe doświadczenia w zmianach struktury podmiotowej handlu. Przedstawiono stan dzisiejszy i bieżące doświadczenia, a także możliwości zmian w strukturze podmiotowej handlu i jaki powinien być ich kierunek.
EN
In the article the author has formulated his opinion on the conditions and factors of transforming the trade's structure in such a way as to adjust it to the requirements of the economic reform which is now being implemented. The considerations have dealt with four main points. First of all the author hue described factors which cause inactivity in the hitherto formed trade's structure which manifests itself in the unwillingness of its autonomous transformations which would meet the requirements of the economic reform. The author has pointed to the lack of indispensable legal regulations and inadequate construction of the economic system. The author has also presented the lines of further activity which might be undertaken in order to accelerate the pace of the introduction of changes in the trade's structure emphesizning the need for effective legal and economic impact which after all is in agreement with the logic of the economic reform now being implemented. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia stan i tendencje rozwojowe sieci handlowych z kapitałem zagranicznym, modernizację handlu i zmiany struktur rynku, rozwój procesów koncentracji i integracji, wzmacnianie konkurencyjności na rynku, rozpowszechnianie nowoczesnych technologii zarządzania oraz zjawiska niepożądane na rynku.
XX
Protekcjonizm ostatnich dwunastu lat zmusza wiele krajów do wycofania się w obliczu niszczycielskich skutków tej polityki dla ich gospodarek i światowego handlu. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej uwydatniła, jak omawiana polityka może być destrukcyjna i prowadzić do zubożenia. Obecny globalny kryzys pandemiczny spowodował nagłe i prawdopodobnie długotrwałe hamowanie handlu międzynarodowego. Byłoby jednak błędem traktowanie go jako wyłącznej lub najważniejszej przyczyny stagnacji w światowym handlu. W rzeczywistości grunt został już przygotowany przez kryzys ekonomiczno-finansowy lat 2007-2008, a w szczególności przez wybory "nacjonalizmu ekonomicznego" typu neo-protekcjonistycznego, który precyzyjnie wykorzystał politycznie nowoczesną granicę liniową. Globalizacja to przede wszystkim pokonywanie barier politycznych, granic i otwarcie na światowy rynek wolnego handlu. Jednak nadal utrudniają to czynniki polityczne, wśród których protekcjonizm od wielu lat jest uważny za główny czynnik. Polityka ta, realizowana na dużych obszarach przez główne mocarstwa światowe, spowodowała długą fazę "deglobalizacji", charakteryzującą się ponownym wykorzystaniem nowoczesnej granicy do zamknięcia gospodarek na długo przed kryzysem pandemicznym.(abstrakt oryginalny)
EN
The protectionism of the last twelve years is forcing many countries to backtrack in the face of the devastating consequences of those policies on their economies and the world trade. The pandemic COVID-19 has highlighted even more how those policies may be destructive and produce impoverishment. The current global pandemic crisis is producing an abrupt and probably very long braking effect on international trade. However, it would be wrong to consider it as the exclusive or the most important cause of global trade stagnation. In fact, the ground had already been prepared by the economic-financial crisis of 2007-2008 and in particular by the choices of "economic nationalism" of neo-protectionist type, which made a precise political use of the modern linear border. Globalisation means mainly the overcoming of political barriers, borders, and the opening to the global free trade market. On the contrary, it is now still hindered by heavy political factors, among which protectionism has been the main one for many years. Those policies, implemented on the large areas by major world powers, have caused a long phase of "de-globalisation", characterised by the renewed use of the modern border to enclose economies, well before the pandemic crisis.(original abstract)
8
Content available remote Perspektywy współpracy handlowej Ameryki Łacińskiej z Chinami
80%
XX
Od lat 80. XX w. kraje Ameryki Łacińskiej oraz Chiny traktują wymianę handlową jako jeden z kluczowych mechanizmów ekspansji ich gospodarek. Kraje te przekształcały stopniowo model swojego rozwoju od interwencjonizmu państwowego i substytucji importu do coraz bardziej otwartej gospodarki, ukierunkowanej na eksport. Między niektórymi krajami Ameryki Łacińskiej (m.in. Argentyną, Brazylią, Chile i Meksykiem) a Chinami nawiązała się współpraca określana jako "strategiczne partnerstwo". Oprócz licznych korzyści współpraca ta przynosi Ameryce Łacińskiej wiele niebezpieczeństw wynikających z niekorzystnej struktury eksportu. Kraje te uświadomiły sobie istniejące zagrożenia i wdrażają reformy, mające na celu budowę bardziej konkurencyjnych gospodarek.(abstrakt oryginalny)
EN
Since the 80s of the twentieth century, Latin America and China treated international trade as one of the key mechanisms for the expansion of their economies. These countries have gradually transformed their model of development from state intervention and import substitution to an increasingly opened, export-oriented economy. Some Latin American countries (e.g., Argentina, Brazil, Chile and Mexico) established a 'strategic partnership' with China. Despite the many benefits of this cooperation, it brought some dangers to Latin America, resulting from its unfavorable export structure. These countries realized that for their further development(original abstract)
9
Content available remote Relacje handlowo-transportowe państw Azji Centralnej z Unią Europejską
80%
XX
Celem artykułu jest ocena stanu relacji handlowo-transportowych państw Azji Centralnej z Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających rozwój infrastruktury transportowej w relacji Europa - Daleki Wschód. Aby osiągnięcie celu było możliwe, w kolejnych częściach artykułu scharakteryzowane zostaną zagadnienia dotyczące wymiany handlowej, infrastruktury transportowej, poddane ocenie zostaną potencjał gospodarczy regionu Azji Centralnej oraz jego znaczenie geopolityczne. Wśród zastosowanych w artykule technik badawczych zastosowano obserwację, która dotyczyła badania relacji handlowych pomiędzy państwami azjatyckim a europejskimi w kontekście powiązań transportowych oraz badanie danych statystycznych ukazujących te relacje w kontekście gospodarczym. (fragment tekstu)
EN
The new political order in the world after the collapse of the Soviet Union led to the birth of the new state organisms. As a result of systemic changes, new centers of influence of international influences appear. One of them is the European Union, which becomes the prototype and world's guardian of democracy. Considerations of the article will cover the region of Central Asia, in particular the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Uzbekistan and the Republic of Tajikistan. In order to achieve the goal, the following parts of the article will cover issues related to trade and transport infrastructure, the economic potential of the Central Asia region and its geopolitical importance will be assessed. Among the research techniques used in the article, observation was used, which concerned the study of trade relations between Asia and Europe in the context of transport links, and the study of statistical data showing these relations in an economic context. (original abstract)
EN
This paper investigates whether the extensive margin of intra-European trade can be considered as homogeneous (CEPII-BACI (1997-2013)). The following lessons can be drawn: the weighted network is heterogeneous but there are significant differences between the countries considered: countries whose network indicators are closest to those expected in a homogeneous network are Poland, Romania, Sweden, Slovakia and Greece. However countries which are furthest from those that would prevail in a homogeneous network indicators are Germany, the Netherlands, France, Croatia and Slovenia. (original abstract)
PL
Podsumowując nasze rozważania dotyczące wpływu wydarzeń lat 1700–1721 na sytuację Gdańska, za najistotniejszy uznajemy fakt trwałego wyjścia na Bałtyk Rosji, a tym samym położenie podwalin pod zbudowanie, a następnie utrwalenie jej mocarstwowej pozycji w Europie. Wzrost potęgi państwa carów niósł z sobą niebezpieczne konsekwencje dla jego sąsiadów, zwłaszcza zaś dla Rzeczypospolitej i jej największego ośrodka portowego nad ujściem Wisły. Boleśnie doświadczony Gdańsk, pozbawiony skutecznej pomocy ze strony króla i państwa polskiego, starał się odtąd nie narażać na szwank swych stosunków z Rosją, tym bardziej że coraz wyraźniej dostrzegano nad Motławą rosnące zagrożenie ze strony Prus. Dodatkowe obawy gdańszczan budziła zaostrzająca się konkurencja pobliskich portów pruskich – Królewca i Piławy, wykorzystujących perturbacje w handlu Gdańska ze Szwecją, zwłaszcza że oferta eksportowa wspomnianych ośrodków w zakresie surowców niemal w całości pokrywała się z gdańską. Jeśli chodzi o państwo, które wyszło z wojny najbardziej osłabione – Szwecję, trzeba jeszcze raz pokreślić fakt niezwykle istotnego znaczenia dla Gdańska kontaktów handlowo-żeglugowych z portami szwedzkimi. Pomimo blokad, szykan i innych utrudnień – zarówno w samym porcie, jak i na otwartym morzu – wymiana była kontynuowana. Paradoksalnie klęska Szwecji uczyniła Gdańsk partnerem jeszcze bardziej potrzebnym i pożądanym. Działo się tak, chociaż Rzeczpospolita pozostała jedynym państwem koalicji antyszwedzkiej, z którym dwór sztokholmski nie zawarł traktatu pokojowego. Najistotniejszą rolę odgrywało coraz większe zapotrzebowanie rynku szwedzkiego na artykuły spożywcze, szczególnie po utracie rolniczych prowincji na wschodnim wybrzeżu Bałtyku. Państwa zachodnioeuropejskie, przede wszystkim Anglia i Holandia, aczkolwiek oficjalnie niebiorące udziału w wojnie, uważnie śledziły wydarzenia na Bałtyku. Zwłaszcza Anglia, zaniepokojona wzrostem potęgi Rosji, podejmowała działania mające na celu zaprowadzenie równowagi sił w tej części Europy. Wraz z Holandią okazywała zaniepokojenie zakłóceniami w dostawach z portów nadbałtyckich tak potrzebnych ich gospodarkom surowców. Dlatego organizowano wyprawy wielkich flotylli handlowych, konwojowanych przez okręty wojenne Anglii i Holandii, dzięki którym również nad Motławą na krótki czas ożywiał się ruch żeglugowy i wzrastały obroty w tutejszych kantorach kupieckich. Dla unormowania stosunków gospodarczych Gdańska z Francją najważniejsze było zniesienie w 1712 roku ogłoszonych dziesięć lat wcześniej represji wobec handlu gdańskiego. Gdy w 1716 roku przywileje w handlu z Francją uzyskały Hamburg, Lubeka i Brema, Gdańsk podjął starania o przyznanie mu podobnych, lecz otrzymał je dopiero w 1725 roku.
XX
Kompleksowe Progresywne Porozumienie ws. Partnerstwa Transpacyficznego (CPTPP) to megaregionalne porozumienie handlowe podpisane przez jedenaście państw regionu Azji i Pacyfiku 8 marca 2018 roku w Santiago (Chile). Powstanie CPTPP było bezpośrednią konsekwencją decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o wystąpieniu z Porozumienia Transpacyficznego (TPP). Celem artykułu jest scharakteryzowanie nowo powstałego megaregionalnego porozumienia handlowego CPTPP, wskazanie na okoliczności jego powstania, treść dokonanych w nim rewizji w stosunku do pierwotnego formatu TPP, jak również nakreślenie perspektyw dalszego rozszerzenia omawianej struktury handlowej. W opracowaniu posłużono się metodami analizy statystycznej, opisowej oraz porównawczej. Przeprowadzona analiza dowiodła ograniczonej skali zmian w pierwotnym porozumieniu, tj. TPP, sprowadzających się w dużej mierze do zawieszenia kontrowersyjnych zapisów i koncesji dla strony amerykańskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The Comprehensive Progressive Agreement on Trans-Pacific Partnership (CPTPP) is a mega-regional trade agreement signed by eleven countries of the Asia-Pacific region on March 8, 2018 in Santiago (Chile). The establishment of the CPTPP was a direct consequence of the decision of the U.S. President Donald Trump to withdraw from the Trans- Pacific Partnership (TPP). The aim of the paper is to characterize the newly established megaregional CPTPP trade agreement, to indicate the circumstances of its creation, the content of its revisions compared to the original TPP format, as well as to outline the prospects for further expansion of the discussed trade structure. The study uses methods of statistical analysis, descriptive analysis and comparative analysis. The conducted analysis proved a limited scale of changes in the original agreement, ie TPP, which largely boils down to suspension of controversial provisions and concessions dedicated to the U.S. side.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie działań prowadzonych przez WTO w ramach inicjatywy pod nazwą Aid for Trade wspierającej handel w krajach rozwijających się. Ponadto dokonana zostanie analiza przebiegu tych działań od 2002 r., ze szczególnym uwzględnieniem państw oraz kwot, które zostały im przekazane w ramach programu pomocowego. Średnioroczna wielkość środków przekazywanych przez kraje nazywane darczyńcami w latach 2002-2005 wyniosła ponad 21 mld dol. W roku 2006 liczba ta wzrosła do poziomu 23,5 mld dol., a w roku 2007 o kolejne 8%. Pod względem regionalnym największym beneficjentem środków w ramach wsparcia organizowanego przez WTO są kraje azjatyckie, a szczególnie Indie, Wietnam, Afganistan i Irak. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this paper is the presentation of operations run by the WTO in the framework of an initiative supporting trade in developing countries, under the name Aid for Trade. Moreover, the article presents the examination of the above-mentioned operations beginning from 2002, with special consideration given to countries and amounts of funds transferred to them. Average annual amount of funds transferred by countries called donors from 2002 to 2005 amounted more than USD 21 billion. In 2006 the amount grew up to USD 23.5 billion, and in 2007 by subsequent 8%. In terms of a territory, the largest beneficiary of funds in the framework of the support arranged by the WTO are Asian countries, especially India, Vietnam, Afghanistan and Iraq. (original abstract)
XX
Celem artykułu było przedstawienie przestrzennego zróżnicowania oraz podstawowej charakterystyki podmiotów prowadzących e-sprzedaż w Polsce w roku 2016 z wykorzystaniem metody analizy statystycznej i porównawczej. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w roku 2016 około 12% przedsiębiorstw w Polsce prowadziło e-sprzedaż, natomiast 32,5% przedsiębiorstw składało zamówienia poprzez Internet. Największe natężenie podmiotów prowadzących e-sprzedaż zaobserwowano w województwach mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim, a najmniejsze w województwach świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz lubuskim. Zamówienia otrzymane przez przedsiębiorstwa w 2016 roku najczęściej pochodziły od nabywców zlokalizowanych w Polsce. W województwie łódzkim realizowano najwięcej takich zamówień z wykorzystaniem systemu sprzedaży poprzez strony internetowe lub aplikacje mobilne, natomiast województwo mazowieckie było liderem sprzedaży z wykorzystaniem systemów EDI.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to present the spatial diversification and basic characteristics of entities conducting e-sales in Poland in 2016 using the method of statistical and comparative analysis. On the basis of the analysis, it was found that in 2016 about 12% of enterprises in Poland had conducted e-sales, while 32.5% of enterprises had placed orders via the Internet. The highest intensity of entities conducting e-sales was observed in the Mazowieckie, Łódzkie and Wielkopolskie Voivodships, and the lowest in the Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie and Lubuskie Voivodships. Orders received by companies in 2016 were most often received from buyers located in Poland. In Łódzkie Voivodship the largest number of such orders were realized with the use of the sales system through websites or mobile applications, while Mazowieckie Voivodship was the leader in sales with the use of EDI systems.(original abstract)
XX
Artykuł analizuje i ocenia stan oraz tendencje do zmian dokonujących się w sieci magazynowej handlu artykułami konsumpcyjnymi w opraciu o informacje pochodzące z przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 5 osób.
XX
Celem pracy jest przygotowanie wspólnego podejścia do liberalizacji handlu, które uwzględnia przegląd teoretyczny głównych zysków i zagrożeń płynących z wolnego handlu. Przedyskutowano rozmaite kwestie: koncepcję liberalizacji handlu, dające się uzasadnić mocne i korzystne aspekty wolnego handlu, jego potencjalne słabe strony i związane z nim niebezpieczeństwa oraz wspólne podejście do liberalizacji handlu na poziomach kraju, organizacji i konsumenta. Wnosząc z ostatnich kryzysów ekonomicznych, wolne i otwarte rynki będą niezbędnym warunkiem trwałej odnowy gospodarczej. Dlatego też istotne znaczenie będzie miało podniesienie kwestii bezpośredniego i pośredniego wpływu rozwiązań politycznych na handel. Głównym celem będzie przeprowadzenie liberalizacji handlu w sposób przemyślany i pozwalający w jak największym stopniu na uniknięcie możliwych zagrożeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to prepare common approach to trade liberalization with reference to theoretical review on the main benefits and threats of free trade. Several objectives are discussed: trade liberalisation concept, feasible benefits and advantages of free trade, potential threats and disadvantages of free trade, common approach to trade liberalization at country’s, organisation’s, and consumer’s levels. Judging from recent economic crises, free and open markets will be a necessary precondition for a sustained economic recovery; therefore, addressing policies with both direct and indirect impacts on trade will be of an immense importance. The main task is to liberalise trade reasonably and avoid as many drawbacks as possible. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie ogólnych założeń i charakteru nowo podpisanej umowy o wolnym handlu (SWH) pomiędzy Unią Europejską a Koreą Południową. Na wstępie artykuł przedstawia krótką charakterystykę gospodarczą Korei Płd. na tle współczesnej gospodarki światowej oraz poziom bilateralnej współpracy gospodarczo-handlowej pomiędzy UE i Koreą. Następnie przedstawia strategiczne podejście do negocjacji i motywacje obydwu partnerów za przystąpieniem do negocjacji i ostatecznie podpisaniem umowy. Artykuł prezentuje również najważniejsze założenia nowego porozumienia z podsumowaniem odwołującym się do jego przewidywanych potencjalnych skutków gospodarczych dla UE i Korei Płd.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to present the nature and general content of the newly signed free trade agreement (FTA) between the European Union and the Republic of Korea. Firstly, the article presents briefly South Korea as a trade and economic partner in the present global economy as well as bilateral EU-Korean economic co-operation. Subsequently, it concentrates on strategies and motives of both partners for starting negotiations on a new FTA. It also presents main commitments included in the agreement concluding with the general impact of the FTA on the EU and South Korea.(original abstract)
XX
Polityka handlowa UE w ostatnich latach zmieniła swoje priorytety, stawiając w większym stopniu na rozwiązania bilateralne. Z teoretycznego punktu widzenia wprowadzane rozwiązania liberalizacyjne powinny prowadzić do wzrostu obrotów towarowych. Jednak umowy te mogą w różnym stopniu wpływać na wymianę towarową poszczególnych państw członkowskich. Jak zatem w nowych warunkach handlowych zmieniała się wymiana towarowa między Polską i innymi krajami UE z Koreą Południową, Peru i Kolumbią? Analiza handlowa jest dość niejednoznaczna i nie wskazuje wyraźnego trendu wzrostowego.(abstrakt oryginalny)
EN
EU trade policy in recent years has changed its priorities, selecting bilateral solutions. From a theoretical point of view liberalization should lead to the growth of trade in goods. However, the impact of liberalization agreements may vary depending on the EU country. How changed the exchange of goods between the Poland and other EU countries with South Korea, Peru and Colombia in the new conditions of trade? The analysis of trade is quite ambiguous and does not indicate a clear upward trend.(original abstract)
XX
Rozszerzający się i postępujący kryzys w wypełnianiu kluczowych funkcji WTO, prowadzący organizację w kierunku gruntownej reformy, jest głównym powodem proliferacji regionalnych porozumień handlowych (Regional Trade Agreements, RTAs) na całym świecie. Zwyżkowy trend w tym zakresie można zaobserwować również w działaniach podejmowanych przez Unię Europejską. RTAs stanowią coraz bardziej istotny element polityki handlowej UE, a szczególnie zauważalne jest w tym kontekście zainteresowanie regionem Azji Pacyfiku. Celem artykułu jest analiza i przedstawienie istoty umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (EU-Vietnam Free Trade Agreement, EVFTA) jako regionalnego porozumienia handlowego w kontekście relacji z systemem wielostronnym w ramach WTO. Zawarta z Wietnamem umowa o wolnym handlu może przyczynić się do umocnienia pozycji UE w regionie Azji Pacyfiku, a także stanowić podwaliny dla przyszłej umowy międzyregionalnej UE i ASEAN. Dzięki uwzględnieniu zagadnień nienadających się jeszcze do dyskusji na szczeblu wielostronnym, RTAs, takie jak EVFTA, będą również stanowiły podstawę dla następnego etapu wielostronnej liberalizacji handlu. Czerpanie z dorobku organizacji potwierdza zatem, że reguły systemu stworzonego w ramach WTO, z pewnością nie do końca doskonałego, stają się często podstawą współpracy również w wymiarze regionalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The ever-expanding and progressive crisis in fulfi lling its key roles by the WTO, leading this organization towards sweeping reforms, is the primary reason behind the proliferation of Regional Trade Agreements (RTAs) all over the world. The growing trend in this regard could also be observed in actions taken by the European Union. RTAs constitute an increasingly more signifi cant element of the EU's trade policy, with the region of Asia-Pacifi c being of particular interest in this context. The aim of the paper is to analyze and present the essence of EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) as a regional trade agreement in the context of relations with the multilateral system under the WTO. The free trade agreement concluded with Vietnam may contribute to strengthening the EU's position in the Asia-Pacifi c region, as well as lay the foundations for the future interregional agreement between the EU and ASEAN. By including issues not yet suitable for discussion at the multilateral level, RTAs, such as EVFTA, will serve as a stepping stone for the future liberalization by building grounds for the next stage of multilateral liberalization. Building upon the work of the organization, reaffi rms that the rules of the system created under the WTO, admittedly, not quite perfect, often become the foundation for cooperation, also in the regional dimension. (original abstract)
PL
Artykuł powstał na podstawie analizy ksiąg rachunkowych biskupa Adama Stanisława Grabowskiego, kolejno: ordynariusza chełmińskiego, kujawskiego i warmińskiego. Na początku swojej kariery biskup przebywał w Gdańsku przez 9 miesięcy, od października 1737 do sierpnia 1738 roku. Wydał wówczas prawie 70 000 złotych polskich, przy czym wydatki na życie codzienne mieściły się w kwocie 31 000 złotych. (utrzymanie dworzan – 5%, służby – 9%, koszty wyżywienia, w tym czekolady – blisko 18%, wina i piwa – 6%, zakupy powozów, karet i koni – 22%, mebli i sprzętów kuchennych – 7,5%, zastawy stołowej – 4,5%, przedmiotów kultu, w tym krzyża i kielicha mszalnego – 11%, w końcu na prezenty i napiwki – 3%). Spośród kupców gdańskich najwięcej na tej dłuższej wizycie Grabowskiego zyskali Christoph Warholl i Wilhelm Wilcke. Szczególnie wiele uwagi poświęcał wówczas biskup Grabowski zakupom mebli i zastawy stołowej. Po awansie na biskupstwo warmińskie w 1741 roku Grabowski rezydował głównie w Lidzbarku. W dalszym ciągu utrzymywał jednak bliskie kontakty z gdańskimi kupcami, zwłaszcza mającymi na składzie wina i korzenie. Przeciętnie co pół roku przybywał do Lidzbarka wóz z „winami cudzoziemskimi”, przyprawami korzennymi, ostrygami, kawą i czekoladą, kupionymi u gdańskich kupców, m.in. Dawida Quadego, Franza Rottenburga, Louisa lub jego bratanka Jeana F. Mathy’ego czy Paula Schnaasego. W Gdańsku zamawiano także przedmioty będące wybitnymi działami sztuki złotniczej (zarówno świeckiej, jak i sakralnej), zwłaszcza u znakomitego tamtejszego złotnika Johanna Gottfrieda Schlaubitza (łącznie otrzymał on od biskupa za swe prace 59.000 złotych polskich). Adam Stanisław Grabowski ponownie przebywał przez dłuższy czas w Gdańsku w latach 1749–1750. Pełnił wówczas funkcję jednego z dwóch komisarzy mianowanych przez Augusta III, którzy mieli zapoznać się na miejscu z wewnętrznymi konfliktami społecznymi w mieście. W księdze wydatków biskupich z tego okresu odnotowano zakupy wina, piwa, a także cytryn i pomarańczy. Zakupiono wówczas również większe ilości sukna i innych materiałów. Wyciągając bardziej ogólne wnioski z analizowanych w niniejszym artykule przykładów, można powiedzieć, że o kosztach dłuższego pobytu polskiego magnata w Gdańsku decydowały głównie trzy typy wydatków. Po pierwsze – na żywność i napoje (wino, piwo, kawa, czekolada); po drugie – na utrzymanie i wyposażenie domu oraz stajni; po trzecie – na dworzan i służbę. Odrębne miejsce zajmowały oczywiście zakupy przedmiotów luksusowych i dzieł sztuki.
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.