Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Toxoplasmosis is a common and generally benign disease in immunocompetent persons caused by Toxoplasma gondii, which is an intestinal coccidian parasite of felines. Diagnosis of toxoplasmosis is mainly based on the results of serological tests detecting anti-T. Gondii specific antibodies, but T lymphocytes and cytokines they produce play a crucial role in determining the outcome of parasitic infection in terms of both protective immunity and immunopathology.
PL
Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że zaburzenia lipidowe u osób młodych prognozują rozwój chorób układu krążenia. Istotną rolę w prewencji chorób układu krążenia stanowi modyfikacja współistniejących czynników ryzyka. Przeanalizowano stężenie magnezu, cholesterolu całkowitego, triacylogliceroli oraz HDL-chole- sterolu w grupie 150 losowo wybranych dzieci. Wykluczono choroby mogące zaburzać stężenia wymienionych parametrów. Współzależności pomiędzy stężeniem magnezu i oznaczanymi parametrami gospodarki lipidowej zbadano za pomocą testu istotności dla współczynnika korelacji. Nie wykazano współzależności między stężeniem magnezu w surowicy krwi a badanymi parametrami gospodarki lipidowej.
EN
The epidemiological studies showed that lipid disorders in young persons are of prognostic significance concerning development of cardiovascular disease. Modification of risk factors is of importance in prevention of cardiovascular disease. Magnesium, total cholesterol, triacylglycerols and HDL-cholesterol concentrations in blood serum of 150 children were analyzed. Diseases influencing studied parameters were excluded. Relations between magnesium concentration and other examined parameters were calculated by correlation analysis. No correlations were found.
EN
Mice that were selected for over 108 generations for body weight at the postnatal (PN) day 21 were examined in the open field (OF) test and in the Lashley maze (LM) for their exploratory behavior and spatial learning. Light (L), heavy (C) and control (K) lines of mice in three age groups: PN21, PN-56 and PN-90, were tested once in the OF and three times in the LM. During the session in the OF the L mice displayed a steady increase of behavioral activity (sum of locomotion and rearing, climbing, sniffing, and grooming acts), whereas mice C and K habituated in the last stage. During entire session in the OF activity of the L mice was lower than that of the C and K mice. The L mice displayed high defecation/urination scores. In the learning task the L mice performed worse than the C and K mice. In conclusion, behavior of the L line was different from that of the two other lines: they showed higher anxiety and poorer spatial learning.
PL
Nurkowanie ma też wpływ na stan czynnościowy śródbłonka naczyń. Brak jest obecnie doniesień dotyczących wpływu nurkowań na ekspresję genów odpowiadających za funkcje śródbłonka. Celem przeprowadzonych pilotażowych badań była ocena wpływu kspozycji hiperbarycznych i dekompresji na ekspresję genów mających znaczenie w biologii komórek śródbłonka. W badaniach wzięło udział 5 zawodowych nurków. Zostali oni poddani krótkotrwałym ekspozycjom hiperbarycznym (0,7 MPa) odpowiadającym nurkowaniom na głębokości 60 m. Dekompresję przeprowadzano zgodnie z tabelami Polskiej Marynarki Wojennej. Ocenę ekspresji genów przeprowadzono metodą RT-PCR z użyciem zestawów RT2 PCR Profiler Array (Superarray Bioscience, a Qiagen Company, USA) oraz cyklera CFX 96 Bio-Rad. Badania ekspresji genów i analiza wyników wykazały zmniejszoną ekspresję genów BCL2 i BCL2A1 oraz ICAM-1 i PECAM-1. Wskazane są dalsze badania w celu ustalenia, czy wykazany w badanej grupie nurków spadek ekspresji łącznie genów PECAM-1, ICAM-1, BCL2, BCL2A1 może mieć udział we wzroście ryzyka wystąpienia patologicznych zmian kostnych po dekompresji.
EN
Diving has some impact on the functional status of the vascular endothelium. There are currently no reports on the effects of diving on the expression of the genes responsible for the functions of the endothelial. The aim of this pilot study was to evaluate the effects of hyperbaric exposure and decompression on the expression of genes relevant to the biology of endothelial cells. The studies were carried out on five professional divers. They were subjected to short-term hyperbaric exposures (0.7 MPa), corresponding to diving at the depth of 60 m. The decompression was carried out in accordance with the tables of the Polish Navy. The evaluation of the gene expression was performed using the RT-PCR method, with sets RT2 PCR Profiler Array (Superarray Bioscience, a Qiagen Company, USA) and CFX cycler Bio-Rad 96. The studies of gene expression and the analysis of results showed a decreased expression of genes BCL2, BCL2A1, ICAM-1 and PECAM-1. Further studies are recommended to determine whether the decrease in the expression of genes including PECAM-1, ICAM-1, BCL2, and BCL2A1 may contribute to the increase in the risk of pathological bone changes after decompression.
PL
Praca mówi o nie zbadanych dotychczas dokładnie powiązaniach choroby dekompresyjnej z zagadnieniami hemostazy a szczególnie fibrynolizy. Badany był wpływ ekspozycji hiperbarycznej na główne składniki systemu fibrynolizy. Dwie grupy młodych mężczyzn poddawane były ekspozycjom hierbarycznym do ciśnienia 400 kPa - grupa I - i 700 kPa - grupa II. Stosowano dekompresję powietrzna. Po ekspozycji badano nurków na obecność objawów choroby dekompresyjnej, a także poszukiwano pęcherzyków gazu w naczyniach żylnych metoda Dopplera. 15 minut po zakończeniu dekompresji pobierano krew do badań koagulologicznych. Badano stężenie i aktywność t-PA i PAI-1, stężenie PAP i alfa2-antyplazminy. W grupach badawczych nie stwierdzono wykładników choroby dekompresyjnej ani nadmiernej ilości pęcherzyków wewnątrznaczyniowych. Stwierdzono miedzy innymi spadek poziomu alfa2-antyplazminy, spadek stężenia i aktywności PAI-1. Nie zaobserwowano zmian w zakresie czynnika XII jak i t-PA. Ekspozycja hiperbaryczna i dekompresja indukuje fibrynolize, nawet bez obecności pęcherzyków gazowych.
EN
There are a number of reported cases of decompression sickness (DCS) with haemorrhages. These cases have not been sufficiently investigated and thus bleeding complications could not be directly correlated to the enhanced fibrinolysis. The effect of hyperbaric exposition and decompression on the main components of fibrynolitic system have been measured. Two groups of 25 male divers each, were subjected to hyperbaric exposures to the pressure of either 400 kPa - group I - or 700 kPa - group II followed by a staged decompression. The divers were monitored for clinical symptoms of DCS and checked for Doppler-detected venous gas bubbles. Venous blood was drawn from divers before exposition and 15 minutes after decompression. The concentrations and activities of t-PA and PAI-1 as well as concentrations of PAP and alpha2-antiplasmin and activity of factor XIIa were measured. In all groups of divers no cases of DCS as well as detectable gas bubbles were noted. We observed elevated concentration of PAP, decreased concentration of alpha2-AP, decreased PAI-1 concentration and activity. There were no significant changes in factor XIIa activity as well a of t- PA concentration and activity. Hyperbaric exposition and decompression induce activation of fibrynolisis, even in the absence of detectable gas bubbles. Fibrynolitic activity increases mainly due to decrease of PAI-1 concentration and activity. Further clinical trials are necessary for the estimation of the importance of activation of fibrynolisis with decreased level of PAI-1 and alpha2-AP as possible risk factor for bleeding in divers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.