Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fundacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zjawisko wykluczenia społecznego i włączanie się fundacji w jego niwelowanie. Skutecznym instrumentem wsparcia osób marginalizowanych społecznie jest tworzenie klubów integracji społecznej (KIS). Działalność KIS, cechujących się niesamodzielnością pod względem finansowym oraz brakiem osobowości prawnej, realizowana jest za pośrednictwem podmiotów publicznych, jak również organizacji trzeciego sektora. Dlatego istotnym zagadnieniem pozostaje wykazanie aktywności organizacji pozarządowych, a dokładniej fundacji w reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych. Wnioski obejmują ocenę działań podejmowanych przez fundacje wobec osób wykluczonych.
EN
The altars described in the article were the last - according to the preserved records – to be funded in the 15th century inside St. Mary’s Church. Procuring a new main altar for the church in Cracow testified, as it were, to the standing that this church gained at the end of the century. There is no doubt whatsoever that Cracow burghers treated the basilica with exceptional care manifested through their generosity when it came to funding altars and providing for ministers at the altars. Unquestionably, the most magnificent of all 15th century altars - and one that was at the same time an expression o f care of all burghers for the interior decoration of the church - was the main altar of the Assumption of the Virgin Mary (1477-1489), made by Wit Stwosz. At the end of the 15th century Cracow burghers were able to participate in services held at the main altar or any of the 32 side altars (11 of which were funded in the 14th and 21 in the 15thcentury) or in services in chapels. The altars were religious or votive offerings by Cracowburghers, who provided for the old and made new provisions in their legacies as well asmaintained the existing ones and made provisions for new ministers.
PL
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Krakowie (Mariacki), usytuowany w północno-wschodnim narożniku Rynku, od dawna ceniony był jako jeden z najznakomitszych przykładów budowli sakralnych w stylu gotyckim w Polsce. Doczekał się też szeregu opracowań czy to w dziełach ogólnie omawiających dzieje Krakowa i jego sztukę, czy też tematycznych artykułach prezentujących zarówno architekturę kościoła, jak i zachowane w jego wnętrzu zabytki sztuki. Pomimo sporej ilości publikacji w niewielu z nich uwzględniono wyposażenie wnętrza kościoła Panny Marii w ołtarze w okresie średniowiecza.
EN
The presented results relate to the study conducted in the period from December 2018 to March 2019, as part of the project “Law and the Economy. Challenges for Poland”2. According to the latest statistics, the role of NGOs is very important from a social point of view. In the context of public trust, the situation of NGOs appears much better than, e.g. the situation of the government. Edelman Trust Barometer (2018) results show that 54% of the Polish society trusts NGOs. The business sector comes second (43%), media – third (34%), and the government – fourth and last (25%). By its definition, the non-governmental sector plays the role of a free electron between society and the broadly understood state. However, due to the fact, that the scope of activities of NGOs in social space is significant, and even some tasks of the government sector are carried out by non-governmental organizations, it was justified to verify the public awareness of their functioning. The aim of the research was to verify how such a high trust index translates into social awareness within the area of NGOs
PL
Prezentowane wyniki dotyczą projektu przeprowadzonego w okresie od grudnia 2018 r. do marca 2019 r. W ramach projektu „Prawo i gospodarka. Wyzwania dla Polski”4. Według najnowszych statystyk rola organizacji pozarządowych jest bardzo ważna ze społecznego punktu widzenia. W kontekście zaufania publicznego sytuacja organizacji pozarządowych wydaje się znacznie lepsza niż np. sytuacja rządu. Wyniki badania Edelman Trust Barometer (2018) pokazują, że 54% polskiego społeczeństwa ufa organizacjom pozarządowym. Sektor biznesowy zajmuje drugie miejsce (43%), media – trzecie (34%), a rząd – czwarte i ostatnie (25%). Z definicji sektor pozarządowy pełni rolę wolnego elektronu między społeczeństwem a szeroko rozumianym państwem. Jednak ze względu na to, że zakres działalności organizacji pozarządowych w przestrzeni społecznej jest znaczny, a nawet niektóre zadania sektora rządowego realizowane są przez organizacje pozarządowe, uzasadnione było zweryfikowanie świadomości społecznej na temat ich funkcjonowania. Celem badań było sprawdzenie, w jaki sposób tak wysoki wskaźnik zaufania przekłada się na świadomość społeczną w obszarze organizacji pozarządowych
EN
The article presents issues related to foundations, as a special kind of organizations, classified as so-called third sector (non-government organizations). Due to the diversity of foundation resources, it is difficult to identify one type of charity organization. It can be socially or economically useful, and various funds can carry out activities in the fields of education, science, tourism, sport, ecology, protection of monuments, culture and art. To illustrate the activities of this kind of organization, there has been chosen an example of the foundation founded in 2008 by the Polish Scouting Association – Krakow Banner Command, called the Education, Leisure and Recreation Foundation, which runs many activities in the field of education, upbringing, scouting staff education, tourism, regional promotion, culture, ecology.
PL
Artykuł porusza kwestie związane z działalnością fundacji jako organizacji zaliczanych do tzw. trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych. Ze względu na różnorodność typów fundacji trudno jest wskazać jeden rodzaj organizacji zajmujących się działalnością charytatywną. Szczególne znaczenie ma określenie celu, który może być społecznie lub gospodarczo użyteczny, zaś różnorodne fundacje mogą prowadzić działalność w obszarze edukacji, nauki, turystyki, sportu, ekologii, ochrony zabytków, kultury i sztuki. Dla zobrazowania działalności wymienionych podmiotów posłużył przykład fundacji założonej w 2008 roku przez Związek Harcerstwa Polskiego – Komendę Chorągwi Krakowskiej, tj. Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji, która zajmuje się zróżnicowaną działalnością z obszaru oświaty, wychowania, edukacji kadry harcerskiej, turystyki, promocji regionu, kultury, ekologii.
18
Content available remote Accounting practice of Polish foundations in the light of empirical research
60%
EN
Foundations, similarly to other accounting entities, are obliged to develop own, individual accounting systems, subject to the true and fair view concept. In the process of organisation of the system, the management of the foundation (board of directors) is obliged to approve in writing the relevant documentation, the type of which is defined in art. 10 of the Accounting Act.This article points out the necessity for foundations to have accountancy policies and their description approved in writing. It also presents the results of a survey related to the completeness of documentation of accounting principles (policies) adopted by Polish foundations and the degree of difficulty in its preparation. The analysis revealed that 80% of foundations have problems with the development of such documentation. No clear relation to any characteristics of the foundation (e.g. age, size, type of activity) can be pointed out here. Omissions in the documentation of accounting policies have been found in 60% of foundations and, in most cases, they refer to data protection systems (44% of foundations) and data processing descriptions (42% of foundations). The most alarming, however, is the lack of adopted methods of assets and liabilities valuation (29% of foundations) and lack of the company’s chart of accounts (18% of foundations).The survey carried out and the analysis of inspection reports of the Supreme Chamber of Control reveal that irregularities in defining, documenting and analyz-ing the accounting policies have existed in foundations for many years. Therefore, many doubts arise with regard to the condition of accountancy in foundations, as well as to the transparency and reliability of their financial statements.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.