Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 307

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Legal proceedings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available remote O kognicji sądu w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku - cz. 2
100%
XX
W niniejszym artykule (cz. 1 i 2) zostaną omówione zagadnienia związane z zakresem kognicji sądu w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Kognicja (łac. cognitio) to ogólnie rzecz ujmując "poszukiwanie, rozpoznawanie, zwłaszcza sądowe", "rozpatrywanie sprawy sądowej, dochodzenie, śledztwo"57. Ujmując to inaczej zostanie omówione w nim to jakimi kwestiami natury faktycznej i prawnej winien zajmować się sąd w takim postępowaniu, i co winno znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści postanowienia spadkowego, bądź w jego pisemnych motywach (uzasadnieniu), a które kwestie powinny pozostać poza zakresem zainteresowania sądu.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article (parts 1 and 2), issues related to the scope of inheritance acquisition confirmation proceedings will be discussed. Generally speaking, cognition is defined as "case examination; investigation especially by the court", "judicial consideration of the case, inquiry, examination". In other words, this article discusses the factual and legal issues that should be considered by the court in such proceedings and reflected in an inheritance decision or in a written statement of reasons, as well as matters that should not be considered by the court.(original abstract)
2
80%
XX
Przedmiotem artykułu są prawne problemy dotyczące strony postępowania prawa budowlanego w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Analizowane zagadnienie ma doniosłe znaczenie ze względu na stosowanie prawa przez sądy i organy administracji. Celem niniejszego artykułu jest również zaprezentowanie podstawowych problemów prawnych związanych z wykładnią pojęcia strony postepowania w prawie budowlanym w praktycznym wymiarze. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the paper concerns legal problems related to a concept of a party to the proceedings in the light of provisions of the building law act of 7 July 1994. The issue which is analysed is of great theoretical and practical importance, especially in the process of applying provisions of the above regulation by courts and administrative offices. The aim of the considerations is also to present basic legal problems connected with interpretation of the concept of a party in a building trial in a practical aspect. (original abstract)
XX
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawa drogowa) od początku swojego istnienia sprawiała wiele problemów interpretacyjnych. Jednym z nich jest z pewnością kwestia pozycji procesowej prezydentów miast na prawach powiatu, którzy występują w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie ww. ustawy w dwóch rolach. Z jednej bowiem strony są oni organem właściwym do prowadzenia tychże postępowań, a z drugiej występują jako strona danego postępowania. Wobec braku wyraźnej regulacji ze strony ustawodawcy w praktyce urzędów uwidoczniły się obecnie różne rozwiązania co do sposobu prowadzenia postępowań na podstawie specustawy drogowej. Analiza tych rozwiązań oraz ich ocena mogą doprowadzić do konkluzji, że część z nich jest względnie poprawna, a przynajmniej możliwe jest ich prawne i logiczne uzasadnienie. Jednakże w państwie prawa niedopuszczalne jest tolerowanie takiej sytuacji, dlatego też należy wystosować wobec ustawodawcy stosowne postulaty zmiany specustawy drogowej oraz zastanowić się, które spośród stosowanych przez organy administracji publicznej rozwiązań są najbardziej poprawne i pożądane. (abstrakt oryginalny)
EN
The act on special conditions for preparing and implementing public road investment (the so called special road act) has always caused problems as far as its interpretation goes. One of these problems is the issue of the procedural position of mayors of towns with district rights who are present in the proceedings conducted according to the above mentioned act. On one hand, they constitute the competent authority to conduct the proceedings. On the other hand, they are a party to the very same proceedings. Because there is no clear regulation on the part of the legislator there can be observed varied solutions as to how to conduct proceedings under the special road law. An analysis of these solutions may lead one to a conclusion that some of them are relatively correct, or at least their legal and logical justification is possible. However, in a country abiding by law such a situation must not be tolerated. That is why, petitions advocating changes to the special road law must be delivered to the legislator. It is also important that we consider which of the solutions implemented by public administration offices is most correct and desirable. (original abstract)
4
Content available remote Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów po 1 stycznia 2016 roku
80%
XX
: Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące mediacji. Zmiany miały charakter kompleksowy a ich celem było przede wszystkim upowszechnienie alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów jakim jest mediacja. Ustawodawca wprowadził dodatkowe zasady prowadzenia mediacji, wydłużył czas mediacji, wprowadził możliwość wielokrotnego kierowania stron do mediacji na różnych etapach postępowania sądowego, określił wymogi, jakie musi spełniać mediator, aby zostać wpisanym na listę stałych mediatorów, zaliczył koszty mediacji do kosztów sądowych i inne. W sytuacji pogłębiającego się kryzysu sądownictwa w Polsce z powodu przewlekłości postę- powań i związanych z tym kosztów, mediacja stanowi realną i atrakcyjną alternatywę dla stron(abstrakt oryginalny)
EN
On 1 January 2016 the new rules of The Civil Proceedings Code concerning mediation entered into force. The changes were comprehensive and their purpose was primarily to disseminate an alternative method of resolving disputes which is mediation. The legislator has introduced additional rules of mediation, has extended the time of their durarion, has introduced the possibility of directing litigants repeteadly to mediation on different stages of judicial proceeding, has laid requirements down to be met by the mediator,in order to include the costs of mediation to court proceedings costs and others. In the case of the deepening crisis of the judiciary in Poland in the range of lengthiness of court proceedings and related to them costs, mediations are the real and an attractive alternative to the parties(original abstract)
XX
Przewlekłość postępowań sądowych stanowi jedną z istotnych barier rozwoju gospodarczego Polski, a przez respondentów badań opinii społecznej wskazywana jest jako najbardziej dolegliwy problem wymiaru sprawiedliwości. W anglosaskiej literaturze przedmiotu wskazuje się, że stosunek liczby sędziów do liczby rozpatrywanych przez sąd spraw nie jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na efektywność pracy sądu. Szybkość postępowania sądowego uwarunkowana jest także przez konstrukcję obowiązujących norm proceduralnych, wewnętrzną organizację pracy sądu, w tym zarówno wymogi o charakterze sformalizowanym, jak i nieformalne metody podziału pracy. W perspektywie instytucjonalnych reform wymiaru sprawiedliwości szczególne znaczenie ma koncepcja zróżnicowanego zarządzania przepływem spraw sądowych, której głównym założeniem jest sformułowanie odrębnych ścieżek postępowania dla spraw posiadających różny poziom skomplikowania i odmienną specyfikę. Poszczególne ścieżki charakteryzuje zróżnicowany porządek etapów postępowania oraz różne wymogi dotyczące czasu ich trwania. Wprowadzenie metod zróżnicowanego zarządzania przepływem spraw sądowych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, przyniosło efekty w postaci ogólnego przyspieszenia postępowań i zmniejszenia liczby spraw rozpatrywanych w sposób szczególnie przewlekły. (abstrakt oryginalny)
EN
Excessive length of judicial proceedings is one of the major barriers to the economic development of Poland. Public opinion surveys indicate that court delays are regarded as the most burdensome problem of the Polish judiciary. The Anglo-Saxon literature indicates that in terms of the efficiency of the judicial proceedings the ratio of the number of judges to the number of cases handled by the court is of relatively low importance. The speed of the judicial proceedings is also conditioned by the structure of formal norms of procedure and internal organization of the court, including both the requirements of a formal and informal methods of operation. The concept of Differentiated Case Management (DCM) is of particular importance in respect of institutional reforms of the judiciary. DCM is based on the assumption that separate procedural tracks should be for assigned for cases with different levels of complexity and different features. Individual tracks differ in the order of stages of the proceedings and the time limits. The introduction of DCM in both the United States and in Europe, resulted in overall acceleration of judicial proceedings and reduction of the amount of cases proceeded excessively overdue. (original abstract)
XX
Art. 124 § 1 pkt 6 w zw. z art. 56 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należy rozumieć - zgodnie z art. 2 i 45 Konstytucji - w ten sposób, że zawieszenie postępowania na tej podstawie wymaga uprzedniego rozważenia wszystkich okoliczności sprawy, w tym okoliczności uzasadniających niezwłoczne jej rozpoznanie. Dotyczy to zwłaszcza spraw, w których sąd stwierdza możliwość nadużycia prawa procesowego. Okoliczności, które stanowią podstawę do zawieszenia postępowania sądowego w myśl art. 125 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi muszą obiektywnie warunkować rozstrzygnięcie sądu. Stosując wskazane wyżej przepisy, sąd jest obowiązany rozważyć skutki ewentualnego oczekiwania na rozstrzygnięcie kwestii prejudycjalnej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę racjonalnego orzekania o zawieszeniu postępowania sądowoadministracyjnego, służącego zachowaniu zasady szybkości postępowania(abstrakt oryginalny)
EN
Art. 124 § 1 point 6 in conjunction with Art. 56 of the Act on Proceedings Before Administrative Courts should be understood in accordance with Art. 2 and 45 of the Polish Constitution, in such a way that the suspension of proceedings on this basis requires prior consideration of all the circumstances of the case, including the circumstances justifying its immediate examination. This especially applies to cases where the court finds the possibility of abuse of procedural law. The circumstances which constitute the basis for the suspension of court proceedings, pursuant to Art. 125 § 1 point 1 of the Act on Proceedings Before Administrative Courts, must objectively condition the court's decision. When applying the above-mentioned provisions, the court is obliged to consider the effects of possible waiting for a decision on a preliminary ruling. The purpose of the article is to draw attention to the need for a rational adjudication on the suspension of court and administrative proceedings, in order to maintain the principle of the speed of proceedings(original abstract)
XX
Przedstawiono podstawowe informacje o Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i zakresie jego kompetencji. Przybliżono procedurę postępowania, a następnie dokonano analizy zasad reprezentacji stron w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości.
EN
The article addresses a relatively important – from both theoretical and practical point of view – issues of revised regulations concerning submission of a copy of a power of attorney and informational hearing the parties. The authors in the first part of the article are trying to identify the concerns and discuss issues relating to submission of a copy of a power of attorney. In the second part of this paper the authors discuss the issue of informational hearing the parties, indicating a number of doubts and fears, different views of doctrine and jurisprudence, and present their own view on this issue.
XX
Omówiono istotę skargi, jej przedmiot i wymogi formalne oraz opisano charakter postępowania wywołanego przez wniesienie skargi.
EN
The article concerns normative solutions regulating the institution of a complaint against excessive lengthiness of proceedings. The Author discusses not only the essence of a complaint itself, its subject and formal requirements, but also a character of proceedings initiated by this complaint. Generally as the institution, a complaint against excessive lengthiness of proceedings was regulated correctly, however scarcities are also visible, requiring - in the Author's opinion - intervention of the legislator. (original abstract)
10
Content available remote Kanon 40 (contingit interdum) IV Soboru Laterańskiego (1215) a prawo rzymskie
80%
XX
W artykule zostały przedstawione cechy wspólne postępowania zaocznego w prawie rzymskim (w szczególności w epoce prawa justyniańskiego) oraz prawie kanonicznym epoki średniowiecza. Punktem wyjścia dla prowadzenia rozważań był kan. 40 IV Soboru Laterańskiego (1215 r.). Przeprowadzona analiza wykazała, iż recepcja rzymskich rozwiązań przez kościelny porządek prawny nie była jedynie działaniem mechanicznym, lecz sytuowana była także w perspektywie dostosowania starożytnych mechanizmów prawnych do wymogów doktryny chrześcijańskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of familiar features of the proceedings in default in Roman law (especially in Justinian's law) and the medieval canon law. The starting point of this analysis is can. 40 of the Fourth Lateran Council (1215). The undertaken study has shown that the reception of Roman legal solution by the legal system of the Church was not only mechanical, but it was also situated in the context of adapting ancient legal provisions to the doctrinal needs of the Christianity.(original abstract)
XX
Cel: Za podjęciem wysiłku badawczego w aspekcie modelu sądowej kontroli decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przemawia przede wszystkim doniosłość i praktyczne znaczenie obowiązujących rozwiązań prawnych. Celem prowadzonych badań było dokonanie oceny modelu sądowej kontroli decyzji Prezesa UOKiK. Metoda badawcza: Przyjęty zakres badawczy powoduje, że podstawową metodą badawczą była metoda dogmatyczna. Z uwagi na teoretyczno-prawny charakter rozważań, została zastosowana przede wszystkim metoda analityczno-dogmatyczna badań prawnych. Wnioski: Specyfika spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów wyraża się hybrydowym charakterem postępowania - prowadzonego przed Prezesem Urzędu a następnie przed sądem powszechnym. Ustawodawca przesądził o szczególnym trybie weryfikacji władczych form działania Prezesa Urzędu, co uzasadnia się zwłaszcza charakterem spraw z zakresu ochrony konkurencji i uznaniem ich za sprawy cywilne w znaczeniu formalnym. Postępowanie przed Sądem ochrony konkurencji i konsumentów jest postępowaniem pierwszoinstancyjnym - celem jest merytoryczne rozpoznanie sprawy w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Dokonane rozważania potwierdzają, że poddanie rozstrzygnięć podjętych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, kontroli sprawowanej przez sąd powszechny przesądza o jej zakresie i stosowanych kryteriach - poza legalnością sąd stosuje również kryterium celowości czy gospodarności. Oryginalność: Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku, że ocena skuteczności przyjętego modelu sądowej kontroli decyzji Prezesa UOKiK, zwłaszcza pod względem zapewnienia pełnej i skutecznej gwarancji i ochrony praw przedsiębiorców, jest złożona. Zgodzić się należy, że argumenty zgłaszane przez zwolenników jak i przeciwników zmian w zakresie obowiązujących rozwiązań prawnych wydają się uzasadnione. Implikacje badań: Konstatacja dwóch systemów - modelu kontroli sprawowanej przez sąd powszechny i sądy administracyjne w omawianym kontekście prowadzi przedstawicieli doktryny prawa procesowego do formułowania zasadnych postulatów w kierunku zmian obowiązującego modelu. (abstrakt oryginalny)
EN
Aim: The research effort in the aspect of a model of a court control of a decision issued by the President of the Office for Competition and Consumer Protection is predominantly supported by significance and importance of applicable legal solutions in practice. The research was aimed at evaluating the model of court control of decisions of the OCCP President. Design / Research methods: Due to the scope of the research covered by the author, the core research methods is the dogmatic method. Because of the theoretical and legal nature of the considerations, the main method used in the research was the method of analytical and dogmatic legal research method. Conclusions / findings: The research shows that it is a complex process to assess the effectiveness of the model for court control of the OCCP President's decisions which is used, in particular in terms of ensuring full and effective guarantee and protection of entrepreneurs' rights. One should agree that the arguments raised by both proponents and antagonists of transformation of the applicable legal solutions seem justified. Observations from two systems: the model of a control exerted by common court and administrative courts in the context discussed in the paper leads representatives of case law to formulating justified demands for changing the existing model. Originality / value of the article: The unique nature of competition and consumer law cases is expressed in the hybrid nature of the proceedings run before the OCCP President and, later on, before common courts. The legislator determined the particular procedure for verifying the governance forms of the impact of the President, which is particularly justified by the nature of competition and consumer protection cases and classifying them formally to civil law cases. Proceedings before the competition and consumer protection court is the first instance proceedings with the purpose of recognising the technical aspects of the case in the light of the civil law provisions. The deliberations presented in the paper clearly lead to the conclusion that submission of the decisions made in competition protection cases to the control of common court is decisive for its scope and applied criteria and, except for legality, criteria such as usefulness, applicability or efficient management are also applied by court. Implications of the research: The deliberations presented in the paper may contribute to initiate works on the transformation of the model for controlling decisions of Polish competition bodies by court. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie dotyczy niezwykle ważnej problematyki związanej z przymiotami stron procesowych i uczestników postępowania nieprocesowego. Przymioty stron i uczestników są niezbędnymi elementami do udziału w postępowaniu sądowym. Dotyczy to zarówno podejmowania czynności procesowych, jak i występowania w określonych rolach procesowych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper concerns the extremely important problems related to the attributes of litigants and of participants in non-contentious proceedings. The attributes of litigants and participants are neces-sary elements to take part in legal proceedings. This concerns both the procedural steps as well as the appearance in defined roles in the proceedings.(original abstract)
XX
(...) Zagadnienie orzeczeń nieistniejących nie jest bynajmniej zagadnieniem błahym. Jego doniosłość wynika z faktu, że pojawienie się w obiegu prawnym orzeczenia nieistniejącego, chociaż rzadkie, jest w pewnym sensie kompromitacją wymiaru sprawiedliwości. Stąd potrzeba jasnej koncepcji dotyczącej tego rodzaju sytuacji. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to consider the status of so-called non-existing judgments (sententia non existens) from the point of view of the theory of conventional acts. The author tries to clarify distinction between non-existing judgments and null and void judgments. He analyses two ways of defining non-existing judgments: as ones extremely defective from the point of view of legal rules, and as ones inconsistent with the concept of a judgment. The author concludes that so-called non-existing judgments are actually not judicial decisions at all. (original abstract)
XX
Publikacja stawia sobie za cel zwięzłe podsumowanie wiadomości, które dotyczą apelacji jako środka zaskarżenia w polskim postępowaniu cywilnym. Autorzy postarają się, razem z czytelnikiem, chronologicznie przejść przez całe zagadnienie apelacji, wyjaśniając przy tym pojęcia poboczne, ściśle z nią jednak związane. Omówione zostaną między innymi legitymacja czynna do wniesienia apelacji, przesłanki niedopuszczalności, granice apelacji, przebieg postępowania w sądzie drugiej instancji i rezultaty jakie może dać ten środek odwoławczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication aims at a concise summary of informations, which relate to an appeal as a legal remedy in Polish civil proceedings. The authors will try, together with the reader, chronologically go through the whole issue of the appeal, explaining at the same time side concepts, closely related to it. Among other things, the following issues will be discussed: standing to bring proceedings, inadmissibility grounds of appeal, the limits of the appeal, the course of proceedings in the court of second instance and consequences of an appeal. (original abstract)
XX
Poruszane w artykule zagadnienie stanowi środek kierujący polski proces karny ku kontradyktoryjności, zgodnie z założeniami wielkiej nowelizacji kodeksu postępowania karnego, wchodzącej z dniem 1 lipca 2015 roku. Modyfikacja dotycząca zasady skargowości polega na wprowadzeniu możliwości cofnięcia aktu oskarżenia, w miejsce istniejącej dotychczas instytucji odstąpienia od oskarżenia. Zgodnie ze znowelizowanym art. 14 § 2 k.p.k. do skutecznego cofnięcia aktu oskarżenia niezbędna stanie się zgoda oskarżonego, zaś do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej prokurator będzie uprawniony do samodzielnego podjęcia decyzji w tej kwestii. Zdaniem autorów, cofnięcie aktu oskarżenia jest możliwe za każdym razem w toku przewodu sądowego przed sądem pierwszej instancji, czyli również po uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania. W opracowaniu zajęto stanowisko, iż instytucja cofania aktu oskarżenia nie stanowi wyłomu od zasady oportunizmu, gdyż oskarżyciel publiczny, decydując się na dokonanie tej czynności procesowej, jest obowiązany przestrzegać przepisów wszelkich ustaw, a przede wszystkim kierować się z zasadą obiektywizmu i legalizmu. Autorzy z aprobatą odnieśli się do brzmienia art. 14 § 2 k.p.k., który nie przedstawia w sposób egzemplifikacyjny powodów uzasadniających decyzję oskarżyciela publicznego w omawianej kwestii. W przypadku skutecznego cofnięcia aktu oskarżenia postępowanie karne winno zostać umorzone z uwagi na brak skargi uprawnionego oskarżyciela (art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.).(abstrakt oryginalny)
EN
Issue raised in the article is a mean directing Polish penal process to the adversarial principle, in line with the great amendment to the Code of Criminal Procedure, which comes into force on 1 July 2015. Modification on the principle of accusatorial procedure introduces the possibility of withdrawal of the indictment in place of now existing institution of withdrawal from the prosecution. According to the amended Article. 14 § 2 of the Code of Criminal Procedure, for the effective withdrawal of the indictment the consent of the accused will be necessary and before the opening of the court proceedings, during the first main court session, the prosecutor will be entitled to independently take a decision on this issue. According to the authors, the withdrawal of the indictment is possible at all times in the course of the proceedings before the court of first instance, which is also after the discharge of judgments and remand of the case. The study assumed the view that the institution of withdrawal of the indictment is not a breach from the principle of opportunism. The authors approvingly referred to the wording of Art. 14 § 2 of the Code of Criminal Procedure, which does not exemplify the reasons justifying the decision of the public prosecutor in this matter.(original abstract)
XX
Autor omawia definicje i różne interpretacje pojęcia sprawy administracyjnej w polskim postępowaniu administracyjnym.
XX
W artykule zostało przedstawione zagadnienie dopuszczalności prowadzenia kolejnego "zwykłego" postępowania administracyjnego w sprawie rozstrzygniętej uprzednio ostateczną decyzją rozgraniczeniową (lub postanowieniem sądu) zatwierdzającą ustalone granice nieruchomości. Poruszany problem Autor przedstawił na tle dywagacji dotyczących odrębności, jak i autonomiczności administracyjnego i sądowego modelu postępowania rozgraniczeniowego, w kontekście dopuszczalności wzajemnej weryfikacji zapadłych w ich ramach rozstrzygnięć. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the matter of the admissibility to conduct further "standard" administrative proceedings in a case which was previously settled with a final demarcation decision (or court decision) approving the defined borders of real property. The author has presented this problem in the light of the discussions on the separateness and autonomy of the administrative and court model of demarcation proceedings in the context of the admissibility to mutually verify settlements made within their framework. (original abstract)
XX
Znacząca nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie dnia 3 maja 2012 r., dokonała szeregu istotnych zmian, m.in. w zakresie ciężaru wspierania postępowania przez strony, zasad koncentracji materiału procesowego, likwidacji jednego z postępowań odrębnych (postępowania w sprawach gospodarczych), regulacji postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Zmiany te w sposób istotny muszą wpłynąć na dotychczasową, ugruntowaną - można by rzec - praktykę zarówno samych pełnomocników, jak i sądów. Nowelizacja wprowadziła także do postępowania cywilnego pozornie niewielkie modyfikacje dotyczące odpisu pełnomocnictwa oraz instytucji tzw. "informacyjnego słuchania stron". Regulacje te - jak pokazuje praktyka - pomimo stosunkowo krótkiego okresu stosowania przepisów w znowelizowanym brzmieniu, budzą pewne wątpliwości oraz rozbieżności interpretacyjne.(fragment tekstu)
EN
The article addresses a relatively important - from both theoretical and practical point of view - issues of revised regulations concerning submission of a copy of a power of attorney and informational hearing the parties. The authors in the first part of the article are trying to identify the concerns and discuss issues relating to submission of a copy of a power of attorney. In the second part of this paper the authors discuss the issue of informational hearing the parties, indicating a number of doubts and fears, different views of doctrine and jurisprudence, and present their own view on this issue. (original abstract)
19
Content available remote Wznowienie postępowania w słowackim postępowaniu sądowoadministracyjnym
60%
XX
Przedmiot badań: Do 1 lipca 2016 r. w słowackim porządku prawnym nie występowała skarga o wznowienie postępowania administracyjnego, lecz wznowienie postępowania w trybie kodeksu postępowania cywilnego (Občiansky súdny poriadok). W aktualnie obowiązującym akcie normatywnym - Spravny Sudny Poriadok - uregulowano w części piątej dwa nadzwyczajne środki prawne przysługujące od prawomocnego wyroku: skargę kasacyjną oraz skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. Cel badawczy: Zakresem badań uczyniono skargę o wznowienie postępowania, próbując ustalić istotę i charakter tego środka prawnego, przesłanki dopuszczalności, a także przebieg postępowania wznowieniowego.1 Metoda badawcza: W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim metodę empiryczno--dogmatyczną. Wsparto się nadto metodą historyczną i komparatystyczną. Wyniki: Katalog trzech przesłanek pozytywnych skargi o wznowienie postępowania ma mieszany charakter: jest to jedna przesłanka zaliczana do tzw. właściwych przyczyn wznowieniowych oraz dwie dotyczące niezgodności zaskarżonego orzeczenia z innymi orzeczeniami wydanymi przez sądy krajowe oraz trybunały i organy międzynarodowe. Skarga o wznowienie postępowania nie ma charakteru dewolutywnego, a jej wniesienie wywołuje skutek względnie suspensywny. Postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego jest dwufazowe: w pierwszej kolejności (iudicium rescindens) następuje badanie zachowania warunków rozpoznania skargi o wznowienie. Ten etap kończy się wyrokiem o dopuszczalności wznowienia lub odmową. Następnie przeprowadza się drugi etap (iudicium rescissorium), postępowanie wznowieniowe, w którym następuje merytoryczne rozpoznanie skargi.(abstrakt oryginalny)
EN
Background: Until 1 July 2016, the Slovak legal system did not provide for a demand to reopen administrative proceedings; instead, proceedings could be reopened under the procedure laid down in the code of civil procedure (Občiansky súdny poriadok). The current version of the Slovak code of administrative procedure - Spravny Sudny Poriadok - regulates in part five two extraordinary legal measures against a final judgment: the cassation appeal and the demand to reopen administrative court proceedings. Research purpose: The research covers the demand to reopen proceedings. Accordingly, the objective was to determine the essence and character of this legal measure, conditions for the admissibility thereof, as well as the course of reopened proceedings. Methods: The research was carried out predominantly using the empirical-dogmatic method, further backed by ahistorical method and comparative method. Conclusions: The list of three positive conditions for the demand to reopen proceedings has a mixed character: it encompasses one condition that is considered to be one of the so-called actual reasons for the reopening, and two conditions related to inconsistency of the challenged judgment with other judgments issued by courts and international tribunals. The demand to reopen proceedings does not have a devolutive character and its submission has a relatively suspensive effect. Proceedings launched by the demand to reopen administrative proceedings encompass two phases: the first one (iudicium rescindens) involves examination of the fulfilling the conditions for examination of the demand to reopen proceedings. This stage concludes with a judgment as to the admissibility of reopening or refusal to reopen proceedings. The second stage (iudicium rescis-sorium), reopened proceedings, consists in a substantive examination of the demand.(original abstract)
XX
Autorka porusza problematykę postępowania przyspieszonego w sprawach o wykroczenia. Wskazuje, że rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym uzależnione jest od wystąpienia szczególnych przesłanek tego postępowania i swobodnej decyzji organu upoważnionego do uruchomienia wnioskiem o ukaranie postępowania przed sądem. W artykule zostały przeanalizowane te instytucje, które na podstawie art. 57 k.p.w. doznają szczególnych uproszczeń w ramach ukształtowania procesu przyspieszonego. (abstrakt oryginalny)
EN
The author discusses the issue of accelerated proceedings in petty offences cases. She stresses the fact that the examination of a case in the accelerated mode depends on the presence of special conditions of these proceedings and the free decision of the body entitled to initiate court proceedings by its motion for punishment. The paper contains the analysis of those solutions which, on the basis of Art. 57 of the Code of Proceedings in Petty Offences Cases get especially simplified within the framework of accelerated proceedings. (original abstract)
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.