Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obróbka danych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Teraz już nie rząd, Unia, nie państwa, ale każdy musi być odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo energetyczne, za magazyn energii, za dostawę energii sąsiadowi, kiedy mu brakuje.
PL
Nowoczesne luksomierze to urządzenia cyfrowe zapewniające dokładny pomiar z szerokimi możliwościami w zakresie obróbki danych.
EN
The article describes two ways of statistical analyses of measuring pipe's thickness wall results. It shows advantages and disadvantages of both ways. As a better way, using an electronic registers and special software is recommended. This way takes a short time for transmission data from register to computer and doesn’t introduce errors in data.
PL
Artykuł przedstawia sposób obróbki danych otrzymanych z pomiarów grubości ścianek rur kotłowych. Przedstawiono w nim dwie metody analizując ich zalety i wady. Pierwsza z nich, wykorzystująca oprogramowanie z arkuszami kalkulacyjnymi jest szybka w wdrożeniu, lecz czasochłonna we wczytywaniu danych. Występują tu również problemy z uzyskaniem potrzebnych dla użytkownika zestawień. Inna metoda polega na zastosowaniu dedykowanego oprogramowania, które choć bardziej kosztowne w początkowej fazie, w trakcie użytkowania dające więcej korzyści i większy komfort pracy.
PL
Wiarygodność symulacji dynamicznej odwrotnej układów biomechanicznych zależy od jakości zbudowanego modelu dynamicznego, poprawności oszacowania parametrów masowo-geometrycznych oraz dokładności użytych charakterystyk kinematycznych analizowanej czynności ruchowej. W pracy ocenia się kilka sposobów obróbki danych pomiarowych. Mierzone reakcje z podłożem podczas wybicia z platformy dynamometrycznej są porównywane z reakcjami wyznaczanymi z modelu, co stanowi kryterium oceny jakości zmierzonych i numerycznie obrobionych danych kinematycznych.
EN
Validity of inverse dynamics simulation of biomechanical systems depends on quality of the dynamic model built, correctness of the assessed inertial-geometric parameters, and accuracy of used kinematic characteristics of the analyzed movement. In this paper some data smoothing techniques are evaluated. Measured ground reactions when a gymnast jumps on a force plate, and then takes off, are compared with those computed from inverse dynamics analysis, regarded as a criterion for quality valuation of the data smoothing techniques.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
2625--2630, CD2
PL
Artykuł przedstawia analizę procesu obróbki i transferu danych w procesie szybkiego prototypowania kół zębatych przekładni lotniczej. W pierwszej części artykułu opisany jest ogólny schemat przepływu danych w procesie szybkiego prototypowania. Wykonywanie modeli kół zębatych jest zagadnieniem skomplikowanym. Modele 3D-CAD wykonywane są za pomocą specjalnych opcji generatorów i podprogramów z użyciem profesjonalnych programów komputerowego wspomagania projektowania. Niezwykle istotne jest przygotowanie danych do kolejnych etapów przyrostowego procesu wytwarzania. Najczęściej używanym w procesach RP jest format STL, stąd przedstawiony został proces zapisu danych geometrycznych koła zębatego do tego formatu. Opisane zostały również różne warianty transferu danych w zależności od dysponowania przez firmę czy jednostkę naukową określonych składowych mających wpływ na proces szybkiego prototypowania czyli oprogramowania CAD, oprogramowania RP oraz urządzeń RP.
EN
The article presents an analysis of the processing and transfer of data in the process of rapid prototyping aircraft gear. In the first part of the article describes the general scheme of the flow in the process of rapid prototyping. Making a model of gears is a complicated issue. 3D CAD models are made with special options generators and routines with professional computer-aided design programs. It is essential for preparing data for subsequent incremental steps of the manufacturing process. The most commonly used in the process of RP is the STL format, so the recording process is presented gear geometric data format. Were also described variants of data transfer, depending on the disposition by the company or research unit specific components that affect the process of rapid prototyping like: CAD software, RP software and RP machines.
EN
This study reveals some specific relationships between the clinical parameters usually checked at prolactinoma patients allowing in such a way to optimize the monitoring procedure by selecting a reduced number of health status indicators. This is achieved by multivariate statistical interpretation of the parameter values where clusters of indicators with correlated (similar) response are proven. Additionally, four patterns of prolactinoma patients are found each one of them characterized by specific clinical indicators. This original information could be of use for better interpretation of the health status of the patients.
PL
Przeprowadzone badania pacjentów z prolaktynemią wykazały istnienie pewnych zależnooeci pomiędzy parametrami klinicznymi, umożliwiających optymalizację procedur monitorowania stanu zdrowia za pomocą mniejszej liczby wskaźników. Taką optymalizację można osiągnąć dzięki interpretacji wartooeci parametrów za pomocą wielowymiarowych metod statystycznych, za pomocą których wykazano istnienie skorelowanych grup zmiennych wskaźnikowych. Dodatkowo stwierdzono istnienie czterech grup pacjentów z prolaktynemią, charakteryzujących się specyficznymi wskaźnikami klinicznymi. Informacje te mogą być wykorzystane do lepszej oceny stanu zdrowia pacjentów.
7
63%
PL
Zasadniczym elementem technologii geodezyjnych jest dziedzina przetwarzania informacji, której dynamiczny rozwój wzbogaca klasyczne algorytmy obliczeń numerycznych, stanowiących podstawę finalnego wyznaczenia produktu prac inżynierskich. W kontekście modelowania procesów przemieszczeń i odkształceń pojawia się ciekawy temat przetwarzania informacji bazującego na sztucznej inteligencji, w szczególności na sztucznych sieciach neuronowych, które mają zdolność modelowania bardzo złożonych procesów. Sztuczne sieci neuronowe powstały na podstawie badań prowadzonych w dziedzinie sztucznej inteligencji. Szczególne znaczenie miały prace dotyczące działania systemu nerwowego istot żywych oraz budowy modeli struktur występujących w mózgu. Sztuczne sieci neuronowe ze względu na ich nieliniowy charakter reprezentują wyrafinowaną technikę modelowania i są zaliczane do metod inteligencji obliczeniowej. Funkcje pełnione przez sieć pozwalają uzyskać korzystne rezultaty praktyczne w obszarze takich zagadnień jak: aproksymacja, interpolacja, rozpoznawanie i klasyfikacja wzorców, kompresja, predykcja i wiele innych. Zastosowanie sieci neuronowych wprowadza jednak do rozwiązania trudny do określenia błąd metody, dlatego zauważono konieczność poszukiwania rozwiązań alternatywnych opartych na przetwarzaniu danych empirycznych. Przykładem takiego rozwiązania jest metoda grupowej obróbki danych (ang. Group Metod of Data Hndling –GMDH) należąca do klasy algorytmów ewolucyjnych. W artykule przedstawiono podstawowe założenia metody grupowej obróbki danych z zasadami budowy i uczenia statycznych sieci neuronowych o wielu wyjściach i jednym wejściu. Sieć GMDH została wykorzystane do modelowania deformacji osi geometrycznej komina stalowego, służącego do odpowietrzania podziemnych zbiorników z gazem, w procesie eksploatacji. Komin jest objęty pomiarami kontrolnymi prowadzonymi podczas jego eksploatacji z częstotliwością co 1 rok.
EN
The field of processing information provided by measurement results is one of the most important components of geodesic technologies. The dynamic development of this field improves classic algorithms for numerical calculations in the aspect of analytical solutions that are difficult to achieve. Algorithms based on artificial intelligence in the form of artificial neural networks, including the topology of connections between neurons have become an important instrument connected to the problem of processing and modelling processes. Artificial neural networks are based on research conducted in the field of artificial intelligence. Of particular importance were the work relating to the operation of the nervous system of living beings and the construction of models of structures that occur in the brain. Artificial neural networks due to their nonlinear character represents a sophisticated modeling technique and are included in the methods of computational intelligence. The functions of the network allow you to get positive results in the area of practical issues such as approximation, interpolation, pattern recognition and classification, compression, prediction, and many others. This concept results from the integration of neural networks and parameter optimization methods and makes it possible to avoid the necessity to arbitrarily define the structure of a network. This kind of extension of the teaching process is exemplified by the algorithm called the Group Method of Data Handling –GMDH), which belongs to the class of evolutionary algorithms. The article presents a GMDH type network, used for modelling deformations of the geometrical axis of a steel chimney during its operation. The chimney is covered by the control measurements carried out during the operation at intervals of one year.
8
Content available remote Long-Term Statistical Assessment of the Water Quality of Tundja River
63%
EN
Two major environmetric methods (Cluster analysis (CA) and Principal components analysis (PCA)) were applied for statistical assessment of the water quality of trans-border river Tundja. The study used long-term monitoring data from 26 sampling sites characterized by 12 physicochemical parameters. Clustering of chemical indicators results in 3 major clusters: the first one shows the impact of anthropogenic sources, the second - the impact of agriculture and farming activities and the last one describes the role of the physical parameters on the water quality and also the impact of urban wastes. For better assessment of the monitoring data, PCA was implemented, which identified four latent factors. Two of them - “urban wastes” factor and “agriculture” factor correspond almost entirely to clusters 3 and 2 from the previous statistical analysis. The third one, named “industrial wastes” factor, reveals a specific seasonal behavior of the river system. The last latent factor describes the active reaction of the water body and is determined as “acidity” factor. The linkage of the sampling sites along the river flow by CA formed two clusters with the spatial “upstream-downstream” separation. The apportionment model of the pollution determined the contribution of each one of identified pollution factors to the total concentration of each one of the water quality parameters.
PL
Dwie główne metody analizy danych środowiskowych (analiza skupień (CA) i analiza składowych głównych (PCA)) zastosowano do statystycznej oceny jakości wód transgranicznej rzeki Tundja. W badaniach wykorzystano dane otrzymane z monitoringu długookresowego. Próbki pobrano w 26 miejscach i scharakteryzowano za pomocą 12 parametrów fizykochemicznych. Pogrupowanie tych parametrów ze względu na 3 wskaźniki chemiczne pozwoliło na zbudowanie 3 głównych klastrów: pierwszy z nich pokazuje wpływ źródeł antropogennych, drugi - wpływ rolnictwa i działalności rolniczej, a trzeci opisuje rolę parametrów fizycznych i zanieczyszczeń środowiska miejskiego na jakość wody. W celu lepszej oceny danych monitoringowych zastosowano PCA, co pozwoliło na identyfikację czterech ukrytych czynników. Dwa z nich - czynnik „miejskie odpady” i czynnik „rolnictwo” - odpowiadają niemal w całości klastrom 3 i 2 z poprzedniej analizy statystycznej. Trzeci czynnik, nazwany „odpadami przemysłowymi”, ukazuje specyficzne zmiany sezonowe w systemie rzecznym. Ostatni czynnik opisuje reakcję wody i jest określany jako czynnik „kwasowość”. Powiązania pomiędzy miejscami pobierania próbek wzdłuż przepływu oceniono za pomocą CA. Wskazano istnienie dwóch klastrów z separacją przestrzenną „upstream-downstream”. Model podziału zanieczyszczeń określał wkład każdego ze zidentyfikowanych czynników zanieczyszczeń w całkowitym stężeniu każdego z parametrów jakościowych wody.
9
Content available remote Determination of Kinetics in Gas-Liquid Reaction Systems. An Overview
63%
EN
The aim of this paper is to present a brief review of the determination methods of reaction kinetics in gas-liquid systems with a special emphasis on CO2 absorption in aqueous alkanolamine solutions. Both homogenous and heterogeneous experimental techniques are described with the corresponding theoretical background needed for the interpretation of the results. The case of CO2 reaction in aqueous solutions of methyldiethanolamine is discussed as an illustrative example. It was demonstrated that various measurement techniques and methods of analyzing the experimental data can result in different expressions for the kinetic rate constants.
PL
Dwie główne metody analizy danych środowiskowych (analiza skupień (CA) i analiza składowych głównych (PCA)) zastosowano do statystycznej oceny jakości wód transgranicznej rzeki Tundja. W badaniach wykorzystano dane otrzymane z monitoringu długookresowego. Próbki pobrano w 26 miejscach i scharakteryzowano za pomocą 12 parametrów fizykochemicznych. Pogrupowanie tych parametrów ze względu na 3 wskaźniki chemiczne pozwoliło na zbudowanie 3 głównych klastrów: pierwszy z nich pokazuje wpływ źródeł antropogennych, drugi - wpływ rolnictwa i działalności rolniczej, a trzeci opisuje rolę parametrów fizycznych i zanieczyszczeń środowiska miejskiego na jakość wody. W celu lepszej oceny danych monitoringowych zastosowano PCA, co pozwoliło na identyfikację czterech ukrytych czynników. Dwa z nich - czynnik „miejskie odpady” i czynnik „rolnictwo” - odpowiadają niemal w całości klastrom 3 i 2 z poprzedniej analizy statystycznej. Trzeci czynnik, nazwany „odpadami przemysłowymi”, ukazuje specyficzne zmiany sezonowe w systemie rzecznym. Ostatni czynnik opisuje reakcję wody i jest określany jako czynnik „kwasowość”. Powiązania pomiędzy miejscami pobierania próbek wzdłuż przepływu oceniono za pomocą CA. Wskazano istnienie dwóch klastrów z separacją przestrzenną „upstream-downstream”. Model podziału zanieczyszczeń określał wkład każdego ze zidentyfikowanych czynników zanieczyszczeń w całkowitym stężeniu każdego z parametrów jakościowych wody.
10
Content available remote Long-Term Statistical Assessment of the Water Quality of Tundja River
63%
EN
Two major environmetric methods (Cluster analysis (CA) and Principal components analysis (PCA)) were applied for statistical assessment of the water quality of trans-border river Tundja. The study used long-term monitoring data from 26 sampling sites characterized by 12 physicochemical parameters. Clustering of chemical indicators results in 3 major clusters: the first one shows the impact of anthropogenic sources, the second - the impact of agriculture and farming activities and the last one describes the role of the physical parameters on the water quality and also the impact of urban wastes. For better assessment of the monitoring data, PCA was implemented, which identified four latent factors. Two of them - "urban wastes" factor and "agriculture" factor correspond almost entirely to clusters 3 and 2 from the previous statistical analysis. The third one, named "industrial wastes" factor, reveals a specific seasonal behavior of the river system. The last latent factor describes the active reaction of the water body and is determined as "acidity" factor. The linkage of the sampling sites along the river flow by CA formed two clusters with the spatial "upstream-downstream" separation. The apportionment model of the pollution determined the contribution of each one of identified pollution factors to the total concentration of each one of the water quality parameters.
PL
Dwie główne metody analizy danych środowiskowych (analiza skupień (CA) i analiza składowych głównych (PCA)) zastosowano do statystycznej oceny jakości wód transgranicznej rzeki Tundja. W badaniach wykorzystano dane otrzymane z monitoringu długookresowego. Próbki pobrano w 26 miejscach i scharakteryzowano za pomocą 12 parametrów fizykochemicznych. Pogrupowanie tych parametrów ze względu na 3 wskaźniki chemiczne pozwoliło na zbudowanie 3 głównych klastrów: pierwszy z nich pokazuje wpływ źródeł antropogennych, drugi - wpływ rolnictwa i działalności rolniczej, a trzeci opisuje rolę parametrów fizycznych i zanieczyszczeń środowiska miejskiego na jakość wody. W celu lepszej oceny danych monitoringowych zastosowano PCA, co pozwoliło na identyfikację czterech ukrytych czynników. Dwa z nich - czynnik "miejskie odpady" i czynnik "rolnictwo" - odpowiadają niemal w całości klastrom 3 i 2 z poprzedniej analizy statystycznej. Trzeci czynnik, nazwany "odpadami przemysłowymi", ukazuje specyficzne zmiany sezonowe w systemie rzecznym. Ostatni czynnik opisuje reakcję wody i jest określany jako czynnik "kwasowość". Powiązania pomiędzy miejscami pobierania próbek wzdłuż przepływu oceniono za pomocą CA. Wskazano istnienie dwóch klastrów z separacją przestrzenną "upstream-downstream". Model podziału zanieczyszczeń określał wkład każdego ze zidentyfikowanych czynników zanieczyszczeń w całkowitym stężeniu każdego z parametrów jakościowych wody.
PL
W pracy podjęto kwestię komputerowego wspomagania obróbki danych uzyskanych z pomiarów satelitarnych, z wykorzystaniem pakietów programowych Leica GeoOffice i Mathsoft Mathcad. Następnie przedstawiono podstawowe założenia opracowywanego w Politechnice Gdańskiej programu komputerowego SATTRACK do wizualizacji, oceny i projektowania trasy kolejowej. W sposób szczegółowy skupiono się na czterech modułach programu służących do określania kształtu eksploatowanego toru kolejowego. Moduł TRACK_VIS służy do wizualizacji przebiegu trasy kolejowej. Moduł TRACK_STRAIGHT jest wykorzystywany do oceny odcinków prostych. W wyniku dpowiednich transformacji otrzymuje się zbiór wartości przesunięć poprzecznych toru – do projektu regulacji geometrycznej jego osi. Moduł TRACK_POL stwarza możliwość utworzenia poligonu kierunków głównych trasy kolejowej. Moduł TRACK_ARC służy do szczegółowej oceny rejonu trasy kolejowej położonego w łuku. Pokazano opis funkcjonowania poszczególnych modułów oraz wybrane przykłady zastosowania do oceny pomierzonych układów geometrycznych.
EN
The paper presents the problem of computer-aided processing of data obtained from satellite measurements, by the use of the Leica Geooffice and Mathsoft Mathcad software. Also the basic assumptions of developed at the Technical University of Gdansk computer program SATTRACK for the visualization, evaluation and design of railway track are presented. The main attention the authors focused on the four modules of the program used to determination of the shape of operating railway track. TRACK_VIS module is used to visualize the route of the railway. TRACK_STRAIGHT module is used to evaluate the straight sections. As a result of the proper transformations , the module returns set of lateral displacements of the track useful during designing of a track alignment. The module TRACK_POL makes it possible to create a polygon of the main directions of the railway. TRACK_ARC module is used for detailed assessment of the railway area, located in the circular arc. The authors show the description of the operation of the individual modules as well as the selected examples of modules' application in the evaluation of the measured geometric systems of the route are presented.
PL
Zespół Zakładu Elektrotechniki i Automatyki SGGW wdrożył system odnawialnych źródeł energii w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Budach Grabskich k. Skierniewic. Działanie systemu opiera się na współpracy instalacji słonecznej z wymiennikiem gruntowym i pompą ciepła. Stanowisko monitoringu pozwala na pozyskiwanie i archiwizację danych pochodzących z 76 punktów pomiarowych. Do obsługi analogowo-cyfrowych kart pomiarowych wykorzystywane jest oprogramowanie fabryczne z modyfikacjami autorów. Zapisywane na twardym dysku dobowe pliki tekstowe są codziennie wysyłane z wykorzystaniem łączy telekomunikacyjnych do siedziby Zakładu w Warszawie. Konwersja plików do formatu EXCEL może odbywa się automatycznie z wykorzystaniem programu napisanego w języku Visual Basic.
EN
The team of the Electrical Engineering and Automation Division SGGW have implemented a renewable energy hybrid system in Regional Centre for Ecological Education, Budy Grabskie n. Skierniewice. This system is based on the cooperation of a solar system, a ground exchanger and a heat pump. A monitoring station enable for full monitoring and data processing from 76 measuring points in the whole system. The analogue - digital cards are managed by software delivered by manufacturers and improved and modified by authors. 24 hours text files are transferred every day by telecommunication links to Warsaw seat of Division. The files can be automatically converted to EXCEL format and automatically worked up.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.