Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sectoral Operational Programme
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące Sektorowego Programu Operacyjnego, kładąc nacisk na cele, priorytety oraz działania programu. Przedstawiono opis wybranych działań wdrażanych przez ARiMR, zwłaszcza kryteria dostępu oraz rodzaj i zakres pomocy. Ukazano obecny stan realizacji działań na poszczególnych etapach ich realizacji w odniesieniu do kwot limitów przyznanych na te działania.
EN
With Poland's accession to the European Union, broad opportunities for obtaining EU assistance have opened up. One form of assistance is access to the European Union's structural policy instruments; in Poland, this policy was defined in the National Development Plan for 2004-2006. One of the elements of the country's socio-economic development strategy contained in the National Development Plan (NDP) is the Sector Operational Programme: “Restructuring and Modernization of the Food Sector and Development of Rural Areas, 2004-2006”, the main aims of which are to improve the competitiveness of agriculture, sustainable development of the agriculture sector, support for the food processing industry in order to improve its competitive position, and support for the diverse development of rural areas. The Goals of the Sector Operational Programme are implemented within the framework of three priorities: supporting changes and adjustments in the food sector, sustainable development of rural areas, and technical assistance. Specific measures, implemented under each of these priorities, target selected groups of beneficiaries.(original abstract)
XX
Głównym problemem badawczym było zbadanie czy, działanie 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego WKP zwiększyło konkurencyjność przedsiębiorstw. Zbadane zostały przedsiębiorstwa, które w ramach powyższego programu przeprowadziły inwestycje. W procesie badawczym oceny wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, uwzględniono wyniki finansowe, tj. przychody ze sprzedaży i wynik finansowy netto oraz instrumenty konkurowania, m.in. nowe produkty/usługi w ofercie, nowocześniejsze metody produkcji. Generalną konkluzją jest iż, dzięki inwestycjom w ramach działania 2.3 SPO WKP przedsiębiorstwa stosują nowocześniejsze metody produkcji. Konsekwencją tego jest wzrost jakości oferowanych produktów i świadczonych usług. Ponadto zarówno przedsiębiorstwa małe jak i średnie wprowadziły do swojej oferty nowe produkty i usługi. Zaznaczyć należy, że unowocześnione metody produkcji oraz wyższą jakość produktów i usług wprowadziło aż ponad 90% badanych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa zwiększają możliwości produkcyjne, wydajność pracy wzrasta. Przeprowadzone inwestycje umożliwiły lepszą organizację pracy w przedsiębiorstwach, szczególnie w przedsiębiorstwach średnich. Warto zauważyć iż, wyniki dotyczące kosztów, przychodów ze sprzedaży, zysku netto wskazują, że małe przedsiębiorstwa dzięki inwestycjom w ramach działania 2.3 SPO WKP wykazują lepsze rezultaty niż przedsiębiorstwa średnie.(abstrakt oryginalny)
EN
The research includes the financial results as sales revenue and net income, expenses, and many other new products / services on offer, more modern methods of production, higher quality products and services, the organization of work, innovation in management processes, increase in the number of customers, increase in market share, increase in brand awareness in the market, increase in profitability of production or provision of services. The main conclusions are that, companies with direct investments under this measure shall apply the modern methods of production. The consequence of this is to increase the quality of their products and services. Furthermore, both small and medium-sized enterprises introduced new products and services. Investments were carried out, thus enabling improved work organization in enterprises. Entrepreneurs would guarantee a higher quality of service, which would result in better relationships with their customers, what is more, an increase in the number of clients. More than half of the companies indicated that the investments contributed to the increase in market share, in market reach and brand recognition in the company. An interesting discovery is that, investments in small enterprises were more effective than in medium-sized enterprises. (original abstract)
XX
Większość beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych UE jest zdania, iż najtrudniejszą częścią danego przedsięwzięcia jest etap jego rozliczenia. Zdaniem autora, pierwsze doświadczenia zdobyte przez poszczególne instytucje, odpowiedzialne za wdrażanie programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy pomocowych EU, wydają się potwierdzać tę opinię. Zdobycie dofinansowania nie gwarantuje ostatecznie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem otrzymania zwrotu poniesionego nakładu jest przede wszystkim realizacja projektu zgodnie z zapisami podpisanej umowy, a także wywiązanie się ze wszystkich formalności nałożonych na beneficjenta przez obowiązujące procedury.
XX
Unia Europejska realizując założenia strategii zatrudnienia wspiera rozwój przedsiębiorczości, będącej rozwiązaniem dla osób, które z braku miejsc pracy podejmują się prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Pomoc publiczna (state aid) dla przedsiębiorców to różnorodne formy wsparcia ze środków publicznych prowadzące do uzyskania korzyści przez te podmioty gospodarcze. Pomoc ta ma charakter selektywny, ma wpływać na określone grupy lub sektory przedsiębiorstw. W artykule omówiono pomoc publiczną w Sektorowych Programach Operacyjnych.
XX
Akcesja Polski do Unii Europejskiej stwarza wiele nowych możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Właściwe wykorzystanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych przyczyni się do rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym. W artykule omówiono nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
XX
Przepisy dotyczące pomocy publicznej są niezwykle złożone i często bardzo trudne do zrozumienia zarówno dla potencjalnych projektodawców jak i beneficjentów pomocy. Wszystkie podmioty zainteresowane złożeniem projektu do któregoś z Działań Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich muszą zapoznać się z dokumentami programowymi, czyli SPO RZL i Uzupełnieniem SPO RZL, a także z szeregiem rozporządzeń dotyczących funduszy strukturalnych, kwalifikowalności, sprawozdawczości. W artykule omówiono przepisy krajowe dotyczące pomocy publicznej w SPO RZL.
XX
Przedstawiono organizację i funkcjonowanie systemu zarządzania programami operacyjnym UE. W pracy omówiono następujące tematy: instytucje Unii Europejskiej, kluczowe zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych, instrumenty polityki strukturalnej UE, organizację realizacji projektów, system pomocy strukturalnej, system zarządzania programami operacyjnymi i zarządzanie projektami w sferze programów operacyjnych.
EN
The purpose of this article is to synthesise and outline the organisation and functioning of the system for managing the EU's operational programmes. The need for this discussion results from the high complexity and frequently exaggerated intricacy of how the management and implementation of structural policy are presented in the documents and instructions of the European Commission and Managing Authorities. The article is based on presently available materials from structural funds websites and ministries responsible for managing and implementing operational programmes, as well as from books. The article covers the following issues: - European Union institutions; - key principles of structural fund operation; - EU structural policy instruments; - conditions for implementation of structural funds in Poland; - organisation of project implementation in the EU; - structural assistance programme; - system for managing operational programmes; - project management in operational programmes. (original abstract)
XX
Przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny skutków wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim przy wykorzystaniu funduszy pomocowych. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2008 r. na próbie 66 małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badania przedstawiają obraz aktywności i skuteczności ubiegania się o dotacje UE przez przedsiębiorców z sektora MŚP znajduje się w województwie łódzkim.
EN
This article presents the results of an evaluation study concerning the effects of support given to small and medium-sized enterprises in the Łódź Province with the use of the assistance funds. The study was carried out in September 2008 on the sample of 66 SMEs. The results of the study bring a vague picture of the activeness and effectiveness of applying for EU grants by entrepreneurs from the SME sector located in the Łódź Province. (original abstract)
XX
Przedstawiono wykorzystanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY) na terenie województwa łódzkiego. Na badanym obszarze zrealizowano 179 projektów o łącznej wartości około 63 mln zł. Największą liczbę projektów zrealizowały osoby fizyczne prowadzące działalność rybacką, a największą wartość osiągnęły projekty inwestycyjne realizowane przez przedsiębiorstwa. PO RYBY przyczynił się także do poprawy infrastruktury społecznej oraz rewitalizacji miejscowości i realizacji wielu imprez integrujących lokalne społeczności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the use of EU funds obtained under the Operational Programme "Sustainable Development of the Fisheries Sector and Coastal Fishing Areas 2007-2013" (OP Fishery) in the Lodz region. In the study area beneficiaries implemented 179 projects with a total value of approx. 63 million PLN. The largest number of projects were carried out by natural persons engaged in fisheries activities, however, the highest value have reached investment projects implemented by the companies. OP Fishery has also contributed to the improvement of social infrastructure and the revitalization of the village and the implementation of a number of events integrating local communities. (original abstract)
XX
Celem podjętych w pracy analiz było przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia dla rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich". Scharakteryzowano cele poszczególnych działań, skalę przyznanych limitów w skali kraju oraz dla woj. warmińsko-mazurskiego. Ze względu na poszczególne terminy składania wniosków o środki możliwa była również próba oceny poziomu ich wykorzystania w województwie i w kraju. W opracowaniu wykorzystano dane dotyczące stanu realizacji (na 10.11.2005) działań w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich", uzyskane z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (fragment tekstu)
EN
Agriculture in Poland plays a special role. There are many problems which need specific tools for their limitation. The restructuring gives such possibilities program connected with and modernization of food sector and development of rural areas. The goal of the paper is to point out conditions of support in this programme and the level of its using in the country and in Warmia and Mazury region. The scale of means coming into food sector and rural areas is large, although means are not using in full. The highest level of using these limits, both in the region (98,81%) and in the country (94,67%), was characteristic of an action concerning an easy start for young farmers. (original abstract)
12
100%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja edukacyjnych aspektów realizacji programu Odnowa Wsi na przykładzie projektu zrealizowanego w gminie Nowosolna w województwie łódzkim (budowa świetlicy środowiskowej we wsi Byszewy) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego na lata 2004-2006" oraz doświadczeń województwa opolskiego. Edukacja w Odnowie Wsi może, zdaniem autorki, przejawiać się w dwóch głównych aspektach. Przeprowadzone badania naukowe na terenie gminy Nowosolna pozwalają na ich dostrzeżenie i identyfikację. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to highlight the educational aspects of the implementation of the Rural Renewal basing on an example of a project implemented of Nowosolna community in łódzkie voivodeship (a creation of a community center in the village Byszewy) under the Sectorial Operational Programme Improving the Processing and Marketing of Agricultural Products 2004-2006 as well as showing the experience form opolskie voivodeship. According to the author there are two aspects of education in Rural Renewal. Research conducted in Nowosolna, presented in the article allows to distinguish and identify those. (original abstract)
XX
Przybliżono uwarunkowania konkurencyjności. Przedstawiono Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw jako element wzmacniający konkurencyjność firm i gospodarki.
EN
The main aim of this article is to present the essence of Poland's and EU's development programme called "SPO-WKP" in the aspect of globalization process and European Union integration. The main goal of activities taken in the sphere of regional development policy in the EU is to reduce differences in economic development between the poorest and the richest regions of member countries. The author discusses the programme "SPO-WKP" as an example of regional development policy in Poland. This article analyzes problems arising from putting into force the above mentioned programme in the context of competitiveness of Polish enterprise and economy. (original abstract)
XX
W ramach zdecydowanej większości działań programów operacyjnych współfinansowanych przez fundusze strukturalne udzielana będzie pomoc publiczna. Formy, jakie przyjmie pomoc, można pogrupować w sposób następujący: pomoc udzielana zgodnie z zasadą "de minimis", pomoc udzielana w ramach tzw. wyłączeń grupowych oraz pomoc publiczna udzielana w ramach działań wymagających zatwierdzenia ze strony Komisji europejskiej. Autor kolejno poddaje analizie wymienione formy pomocy.
XX
Ponad rok funkcjonowania funduszy strukturalnych to okazja do podsumowań. Biorąc pod uwagę obecny stan wdrażania funduszy strukturalnych - mimo niedociągnięć i słabych punktów - można zaobserwować sporo złożonych wniosków i podpisanych umów. Omówione zostało działanie 3.4 ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) oraz działania 1.3, 1.4 i 2.1 SPO WKP (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw).
XX
Artykuł zawiera próbę oceny wpływu SPO Rolnictwo na poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Analizie poddano wybrane działania Programu, ich cele założone na początku wdrażania oraz czy zostały one zrealizowane i w jaki sposób. (abstrakt oryginalny)
EN
Poland's membership in European Union, need to adjust to EU requirements, growing competitiveness on the market forced agricultural holdings and food industry enterprises to constant fight for position on the market and gaining competitive advantages. Structural funds are the essential element influencing on the competitiveness of polish agriculture and Food industry. Gaining and proper use of it may be an important factor of creating competitive advantages of good industry enterprises and agricultural holdings in Poland. (original abstract)
XX
Wskazano znaczenie doradztwa oraz samodzielność rolników w przygotowaniu dokumentacji związanej z aplikowaniem o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. Określono czynniki (m.in.: kwota inwestycji, wykształcenie, wartość produkcji sprzedanej), jakie wpływały na przekazanie przez rolników sporządzenia wniosku osobom trzecim (spoza gospodarstwa). Ukazano różnicę między znaczeniem czynników zachęcających i zniechęcających rolników do przystąpienia do programu SAPARD względem SPO. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to present the importance of factors influencing absorbtion of agricultural structural funds. Most of the farms applied for the funds due to internal factors of the farm, mainly needs of investment, increase the competitiveness and raise of the scale, of production. On the other hand farmers had problems and difficulties with the documentation and procedures. Complicated forms and the number of expected documents were the main difficulty. As a consequence farmers commission the external companies to manage the projects. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest prezentacja rezultatów Działania 1.3 - "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 na terenie województwa dolnośląskiego. Powinno to pozwolić na ocenę efektywności wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na to Działanie. Artykuł prezentuje także skutki bezrobocia i nowe narzędzia aktywnej polityki rynku pracy dostępne po wejściu Polski do Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the paper is to present achievements of Measure No. 1.3 Counteracting and combating long-term unemployment undertook within Priority 1 of European Social Fund in Lower Silesian Voivodship. It should allow to judge effectiveness of utilized European Union funds spent on this Measure. The article presents also what new active tools have Voivodship Labour Offices to fight against unemployment and its negative consequences after Polish accession to the EU. (original abstract)
XX
Przedstawiono możliwości finansowania działań, mających na celu wzrost zatrudnienia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ze wskazaniem nie tylko na korzyści, ale także na słabe strony i zagrożenia wiążące się z korzystaniem z tych środków. Scharakteryzowano fundusze strukturalne, omówiono zasady korzystania z nich i zamieszczono analizę SWOT poszczególnych funduszy.
EN
EU structural funds, such as: European Regional Development Fund, European Social Fund , European Agriculture Guidance and Guarantee Fund, as well as Financial Instrument for Fisheries Guidance- have become a significant source of financing job creating activities in Poland. These funds facilitate acceleration of indispensable structural changes in the economy (among others: transformation of agriculture and food economy, development of the sector of small and medium-size enterprises), and foster the growth of competitive economy based on knowledge and entrepreneurship. However, using this type of financial sources is not only advantageous but has many weaknesses and poses some threats. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.