Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bibliometrics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Inkontrometria jako metoda pomocnicza bibliometrii
100%
PL
Jednostką pomiaru w bibliometrii jest opis bibliograficzny pracy opublikowanej lub przypis bibliograficzny pracy cytowanej. Inkontrometryczne tablice obecności rejestrują natomiast każdą wzmiankę o jednym autorze w pracy drugiego autora. Celem artykułu jest przedstawienie inkontrometrii jako metody uzupełniającej analizy bibliometryczne dla naukowców. Komplementarność wyników obu metod przedstawiono na przykładzie twórczości wybitnego polskiego filozofa – profesora Kazimierza Twardowskiego, zarejestrowanej w Przeglądzie Filozoficznym od momentu powstania pisma do roku 1910.
EN
The measuring unit in bibliometrics is the bibliographic description of the published work or the bibliographic annotation of the quoted work. While the incontrometric boards of presence register each mention of one author in the work of another author. The aim of the article is to present the incontrometry as the method supplementing the bibliometric analysis for the scientists. Complementarity of the results of both methods was illustrated with an example of the output of the distinguished Polish Philosopher – Professor Kazimierz Twardowski, registered in the Philosophical Review from the moment of writings’ origin until the year 1910.
EN
The aim of the article is to identify research areas that are relevant from the perspective of management in the field of cross-border tourism. The analysis is based on bibliometric information included in the Web of Science and Scopus database. The main task of the analysis is to identify current problems in the field of cross-border tourism management, taking into account regional characteristics as well as forms and content of tourism services. The authors use bibliometric analysis supported by the VOSviewer software. In addition, the case study method is used to identify the most common features and tendencies in the study of cross-border tourism management. A review of the literature in the field shows that the management of tourism services in border regions is currently a new branch of management sciences, which has seen a dynamic growth as evidenced by the number of studies published since the middle of the first decade of the 21st century. Most of them analyse problems of cross-border tourism management in Europe, in the border regions of Germany, the Czech Republic, Spain and Portugal. The objectives of cross-border tourism management in this region are the background for sustainable development, harmonization of relationships at the regional level, concern for the state of the environment. One of the urgent problems is the management of health-related or medical cross-border tourism. A number of issues require more in-depth research, such as the management of transnational tourism services and products at the borders of the EU; European and world trends in the development of the tourism services market in the border regions; and the impact of cross-border tourism on local communities. The article’s contribution consists in providing a list of current problems in the study of cross-border tourism management and identifying research gaps in this field.
3
100%
EN
The article presents the first statistical and quantification survey on Czech production of manuscripts during the period 1450–1550. The aim is to create a picture of the manuscript production during the studied period and to outline mutual relations between the receding manuscript production and the emerging production of printed works within the Czech environment. Material used for the analysis was collected based on registers of book collections of Bohemian and Moravian libraries and archives. The results have confirmed an expected decline in the production of manuscripts – manuscripts created after 1501 constitute only less than one fifth of the total collection. However, the decline was not distributed evenly. The number of produced manuscripts fell especially in the case of religious literature and the majority of secular disciplines. As regards the topics of medicine and law, the decline is not very perceptible. This was probably caused by the fact that Bohemian printing offices did not have sufficient possibilities to produce this type of literature. This broader perspective is counterbalanced by a more detailed probe into private book collections of certain important Bohemian scholars of that time.
PL
Prezentujemy dzieje socjologii polskiej w okresie 1860–1939. Stosujemy metodę bibliometryczną, pragnąc ocenić jej walory poznawcze. Stworzony został w tym celu indeks cytowań (podstawę stanowią wszystkie książki wydane w tym okresie) oraz ukazano dynamikę rozwoju piśmiennictwa socjologicznego w Polsce, porównując liczby wydawnictw prac autorów polskich z przekładami z literatury obcej. Pozwoliło to na pokazania procesu indywidualizacji socjologii w Polsce w latach 1918–1939 oraz na wskazanie charakteru powiązań socjologii polskiej z nauką na świecie. Zastosowana metoda wydaje się mieć cenny walor poznawczy, pozwala na dopełnienie obrazu dziejów o pewne istotne fakty.
EN
This article has two aims. One is to present the history of Polish Sociology 1860–1939, and the other is to estimate the cognitive value of bibliometrics in presenting a history of the discipline. In order to do so, (1) a citation index was built on a base of published sociological books in that period (2) the development of sociological writing in Poland was traced and compared with a number of foreign sociological books which were translated into the Polish language. These procedures enabled the process of individualisation in the field of Polish Sociology in the years 1918–1939 to be presented, with particular emphasis being given to the ties between Polish and world Sociology. Bibliometrics appears to have a crucial cognitive value and allows the history of the discipline to be supported with vital facts.
5
Content available Measuring the value of scientific achievements
100%
EN
In these considerations, I undertake a polemic with thinking based on the assumption that the value of scientific achievements can be measured with almost mathematical accuracy and give fully reliable point indicators for them. It is not only part of those who introduce the current reform of higher education and science in Poland, but also experts who support them, as well as some representatives of science and natural sciences. This thinking was called point syndrome and expert syndrome. Although it was diagnosed as a manifestation of academic disease a few years ago, it still not only finds its supporters, but also translates into activities, which in some scholars cause astonishment, in others indignation, and still strong opposition in others.
Ekonomista
|
2017
|
nr 5
544-568
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników metanalizy prac naukowych z zakresu międzynarodowej konkurencyjności na podstawie danych bibliometrycznych literatury opublikowanej w ciągu ostatnich 70 lat i zarejestrowanej w bazach Web of Science, Scopus, Google Scholar oraz Econlit, przy użyciu programów HistCite, Vosviewer i Pajek. Autorka wykorzystała trzy metody bibliometryczne, tj. analizę sieci cytowań, metodę kluczowych ścieżek oraz metodę współwystępowania słów, dla zbadania ewolucji koncepcji międzynarodowej konkurencyjności w literaturze ekonomicznej. Podjęta została próba zidentyfikowania kluczowych publikacji, najważniejszych autorów oraz głównych tematów badawczych w zakresie koncepcji międzynarodowej konkurencyjności. Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, iż koncepcja międzynarodowej konkurencyjności wywodzi się z modeli konkurencji niedoskonałej, a prace Krugmana miały kluczowe znaczenie dla rozwoju i rozpowszechniania tego pojęcia. Dyfuzja wiedzy wokół analizowanej koncepcji odbywała się ona na styku teorii handlu międzynarodowego, teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego, dorobku nowej geografii ekonomicznej oraz teorii lokalizacji. Główne obszary badawcze w literaturze odnoszącej się do międzynarodowej konkurencyjności to: wpływ regulacji z zakresu polityki ochrony środowiska, relacji cenowo-kosztowych, lokalizacji, kapitału ludzkiego oraz jakości instytucji na wzrost międzynarodowej konkurencyjności. W ostatniej dekadzie znacznie wzrosło znaczenie analiz dotyczących wpływu kapitału ludzkiego, innowacji i otoczenia instytucjonalnego na podniesienie międzynarodowej konkurencyjności.
EN
The aim of this paper is to present the results of meta-analysis carried out on the basis of bibliometric data of literature on international competitiveness published over the last 70 years and registered in the Web of Science, Scopus, Google Scholar and Econlit databases, using HistCite, Vosviewer and Pajek. The author tries to identify key publications, key authors and main research topics within the international competitiveness concept. Network citation, key-route path method and term co-occurrence method are used in analyzing the evolution of the international competitiveness concept used in the economic literature. The results show that the international competitiveness concept has its roots in imperfect competition models and Krugman’s works were crucial for the development and dissemination of the analyzed concept. The diffusion of knowledge on international competitiveness took place over the theory of international trade, the theory of endogenous economic growth, the achievements of new economic geography and localization theories. Major research topics in literature related to international competitiveness include the impact of environmental regulations, the cost-price relationships, the localization, the human capital and the quality of institutions on the international competitiveness growth. Over the last decade, the importance of the research on the impact of human capital, innovation and institutional environment on improving international competitiveness has grown considerably.
RU
Целью статьи является представление результатов метаанализа научных работ в области международной конкурентоспособности, произведенного на основе библиометрических данных литературы, опубликованной в течение последних 70 лет и зарегистрированной в базах Web of Science, Scopus, Google Scholar и Econlit, с применением программ HistCite, Vosviewer и Pajek. Для изучения эволюции концепции международной конкурентоспособности в экономической литературе автор использовал три библиометрических метода, а именно: анализ сетей цитирования, метод ключевых маршрутов и метод лексического анализа. Была предпринята попытка идентификации ключевых публикации, самых важных авторов, а также главных исследовательских тем в области концепции международной конкурентоспособности. Проведенный анализ позволил отметить, что концепция международной конкурентоспособности исходит из модели несовершенной конкуренции, а труды Кругмана имели ключевое значение для развития и распространения этого понятия. Диффузия знаний вокруг анализируемой концепции соприкасалась с теорией международной торговли, те орией эндогенного экономического роста, достижениями новой экономической географии, а также теорией локализации. Главные сферы исследования, касающиеся международной конкурентоспособности, это: влияние регуляции в области политики защиты окружающей среды, соотношение между ценами и издержками, влияние локализации, человеческого капитала и качества институтов на рост международной конкурентоспособности. В последней декаде значительно повысилось значение анализов, касающихся влияния человеческого капитала, инноваций и институционального окружения на повышение международной конкурентоспособности.
10
Content available Not everything that counts can be counted
88%
PL
A review is presented of the history of ‘impact factor’ since its introduction in 1955 by Eugene Garfield for assessing scientific periodicals to its present degeneration in the hands of science administrators who enforce its use to classify scientists. Arguments are presented against that procedure. Recently there has been an increase of resistance among scientists and the editors of periodicals who call for replacing bibliometric parameters by peer review assessment of publications.
11
88%
EN
This citation analysis of Sociologický časopis / Czech Sociological Review looks at the journal’s total influence and the influence outside Czech(oslovak) sociology as measured by the number of citations in foreign journals. Indexed since the 1970s, SČ/CSR is the longest-covered East European sociology journal in the Web of Science. Beyond citation counts available through the WoS’s Basic Search option, foreign-journal citation data were collected by examining the reference lists of all WoS-indexed foreign-journal articles listed as citing SČ/CSR in the WoS’s Cited Reference Search or Google Scholar. In total, 690 foreign-journal citations of SČ/CSR between 1965 and 2013 were retrieved, including 113 author self-citations and 253 citations made by Czech and Slovak authors. Among the 690 citations, 379 are not indexed correctly in the WoS. The number of foreign citations missing from the WoS ranges from 14% for the Czech issues in 2002–2013 to 32% for the English issues in the same period. WoS is missing all 221 citations to the Czech Sociological Review between 1993 and 2001; this was a separate journal not included in the SSCI, which resulted in an important loss of international visibility for Czech sociology. In terms of per-article-citedness by foreign journals, the fewest citations were of the journal in the period up to 1989, followed by the Czech issues in 2002–2013, and the Czech issues again in 1990–2001. The highest foreign citation numbers were received by the English-language edition in 1993–2001, followed by the English issues in 2002-2013. The author’s expanded foreign citation data set yields a very different ranking of most-cited articles than the one based on WoS citation counts, suggesting that WoS is not a reliable source of data for identifying most-cited articles. A comparison between most-cited articles by any journal and by foreign journals only indicates that different articles are influential nationally and internationally.
EN
This study marks the end of the UN Decade of Education for Sustainable Development that coincides with the 10th anniversary of the Baltic and Black Sea Circle Consortium on Educational Research (BBCC), and aims to analyse the research output performance of BBCC members and other scholars published in the Journal of Teacher Education for Sustainability (JTEFS) during this last decade. Using the methodology of bibliometric study and literature review, the authors describe the main bibliographic indicators of JTEFS and provide a qualitative and quantitative analysis of the research paradigms and their developmental changes in the papers published by JTEFS (2005ñ2014). The results of the study show that in general the journal has evolved in line with the advanced trends in educational research, research in teacher education, research in sustainability education and sustainability studies in higher education. The analysis of published papers indicates both the progress and issues of research in teacher education for sustainability. The authors conclude with some visionary insights into the further development of JTEFS and this research field in general.
EN
Background: The aim of the research was to acquire knowledge as to how the development of scientific publications looks, while also to specify the scope of research on the area of ski tourism. The research process is concentrated on the following research questions: In what way has the scientific output developed in the field of research on ski tourism? Who is the principal participant (countries, universities, authors, titles of sources) in the accumulation of research in a particular field? Method: In the process of selecting the test sample as a source of bibliometric data the Scopus database was applied. The test sample (N=1500) consisted of publications that contained such phrases in their works as “ski tourism”, “ski hotels”, “ski resorts” in their titles or key words. A general profiling of publications was conducted in order to assess the trends in scientific output and the acknowledgement of the leading co-workers in the field of research. MS Excel was applied for the purpose of supporting the process of analysis and the visualization of results. Results: The analysis indicates that research on ski tourism is one of the aspects of great tradition. This has gained increasingly great interest among academic environments, which led to the breakthrough growth in the number of publications in 2006 indexed in the Scopus database. This publication output encompasses 26 research areas. Conclusions: The principal areas yielding the largest number of publications with regard to ski tourism are to be found in social sciences and science on the environment. The main authors and co-authors in this field are as follows: representatives from the EU and the USA, while the most productive research institution is Universität Innsbruck. The author of the greatest number of publications is Prof. Daniel Scott (University of Waterloo, Canada). The EU is one of the main sponsors.
EN
This paper aims to profile Brazilian Information Science journals and compare their quality and impact indicators, be these traditional or altmetrics indicators. It is an exploratory and descriptive research, with quantitative analysis of 23 journals, analysed in accordance with their Qualis (2013-6) assessment, their h and g indices from Google Scholar Metrics and their altmetrics data from Facebook for the period 2011 to 2016. The Qualis assessment was obtained from the Sucupira Platform, the indices from Harzing’s Publish or Perish, and the altmetrics through the Facebook Application Programming Interface (API). The results show that the journals were created between 1972 and 2011, that they are edited by universities and that the most adopted frequency of publication is biannual (52%), followed by quarterly (39%). Regarding the national quality indicator Qualis, 73% of the journals fall within the higher stratum of B1 to A1. Regarding impact, 30.4% of the journals have an h-index greater than 10, and only 13% have a g-index greater than 20. Regarding their altmetrics, 34.7% have a Facebook altmetric value greater than 1,000 interactions. It can be concluded that the position of the journals vary if applied to the Qualis assessment system, the h and g indices and Facebook altmetrics. The journal that displays the greatest coincidence between the national index, and those of Google Scholar Metrics and the Facebook altmetrics was Encontros Bibli which is classed as Qualis A2, h-index 11 and g-index 17, and 2,261 interactions on Facebook.
PL
Artykuł prezentuje przyczynek do analizy i wizualizacji podstawowych informacji o publikacjach, które ukazały się w okresie 1965–2016 w „Zagadnieniach Naukoznawstwa”. Analiza dotyczy wybranych artykułów, które zestawione są w bazie Google Scholar. Obejmuje ona 638 artykułów i 418 autorów.
EN
The paper is a contribution to analysis and visualization of basic information on articles, which were published in 1965–2016 in the journal “Zagadnienia Naukoznawstwa / Problems of Science of Science Quarterly”. The analysis concerns selected articles, which are indexed in Google Scholar. It contains 638 papers and 418 authors.
EN
Down syndrome, a genetic disease, is commonly diagnosed congenital malformation/mental retardation syndrome occurring in people of all races and economic levels. The present study is aimed to examine the contribution of Indian scientists on Down syndrome during the 40 years span from 1973-2012. The study analyses the Indian share in the research output, contribution and citation impact of top Indian institutions, most prolific Indian authors, top journals for publication, top collaborating countries, number of citations received and the highly cited papers in the Indian research on Down syndrome.
17
Content available remote Znaczenie norm i wartości. Uwagi do artykułu Jerzego Brzezińskiego
75%
PL
Uważam, że prof. Brzeziński przedstawił kilka ważnych kwestii, jakie napotyka polska psychologia i inne dyscypliny naukowe. Sądzę ponadto, że wiele spośród poruszonych przez niego zagadnień - takich jak rozkwit bibliometrii czy uczciwość w prowadzeniu badań - dotyczy wszystkich krajów i dyscyplin nauki, nie tylko Polski i nie tylko psychologii. W moich uwagach zasadniczo zgadzam się z ocenami Pana Profesora. Jedyna różnica pomiędzy nami polega na tym, że moim zdaniem rozwiązania problemów stojących przed nauką (i ogólnie przed środowiskiem akademickim) powinny akcentować rolę wartości i norm w większym stopniu, niż przedstawił to Pan Profesor. Istnieje niebezpieczeństwo, że środowisko akademickie zostanie zdefiniowane jako jedna z branż usługowych, a takie ujęcie bardzo źle wróży na przyszłość. Przypuszczam, że Pan Profesor zgodzi się z moją sugestią i że odnotowana tu różnica zdań ma charakter nie tyle zasadniczej rozbieżności, co odmiennego rozłożenia akcentów.
EN
I think Prof. Brzeziński has described some important issues facing Polish psychology and other disciplines. Moreover, I think that many of the issues he raises such as the rise of bibliometrics and honesty in conducting research apply to all countries and disciplines, not just Poland and psychology. In my comments I describe my broad agreement with the Professor's evaluations. The only difference between us is that I think that solutions to the problems science (and academia in general) face need to emphasize the roles of values and norms more than the Professor described. Academia is in danger of being conceptualized as just another service business, a view that I think portends very poorly for the future. Noting this, I suspect he will agree with what I suggest, and that this difference is not one of substance, just relative emphasis.
EN
This is a survey of studies published in 1945-2009 on the history of the Polish press in the interwar period. The article is based on a databank of citations (7,338 references). The total number of studies focused on that period amounts to 2195 items, among them 243 books, 1375 articles from periodicals, 411 theses (from books), 141 sections of monographs and 24 booklets
EN
The article deals with the problem of parameterisation in social sciences and humanities. Questioning the accuracy (and, most of all, the effectiveness) of strictly qualitative assessment of previous publication activity (expert assessments) leads to a concentration on quantitative criteria made as objective as possible; the most important of these criteria is based not on publication, but on quotability, which is considered to reflect the reception of the works of a given researcher. On the basis of indicators applied to a representative sample of professors from the fields of sociology and pedagogy, an analysis of publication record and its influence on science was made with the use of quotability (in the framework of Google Scholar database), and the result was subsequently compared to the results of Professor dr hab. Ryszard Borowicz (recognized in both fields).
EN
In the article we use bibliometric methods to present and analyse the content and impact of the issues of Folia Oeconomica Cracoviensia covering the period 2000-2012. Those 8 isssues were prepared when Professor Andrzej Iwasiewicz was the editor in-chief of the journal.
PL
Celem pracy jest prezentacja i analiza bibliometryczna zawartości i oddziaływania 8 tomów czasopisma za lata 2000-2012, przygotowywanych gdy redaktorem naczelnym był Profesor Andrzej Iwasiewicz.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.