Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 373

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Social participation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
1
Content available remote Uczestnictwo i poczucie uczestnictwa. Analiza pojęć
100%
XX
Jednak nad badaniami partycypacji zwykle ciąży albo potoczne (uproszczone lub banalne) rozumienie uczestnictwa, albo w każdym razie brak głębszej refleksji nad sensem tego pojęcia, brak odwołania do abstrakcyjnej, ogólnej teorii uczestnictwa, ukazującej uniwersalnie typową morfologię i mechanizm uczestnictwa w czymkolwiek. W nielicznych odniesieniach do samego pojęcia uczestnictwa lub próbach teorii uczestnictwa nie zawsze oddzielone są ujęcia analityczne od normatywnych i postulatywnych. Bardziej wyrafinowani badacze przyjmują intencjonalne zawężenia tego pojęcia, na ogół jednak bez komentarza odnoszącego się do kontekstu i do aspektów zjawiska pomijanych w przyjętej definicji regulacyjnej albo wręcz perswazyjnej.(fragment tekstu)
EN
The political science convention of using "participation" to describe only active involvement in deciding public matters and exerting influence by citizens, employees or residents is too narrow. An adequate understanding of "participation" should be based on objective belonging to the social community. Passivity can also be a peculiar form of participation. The sense of participation has many faces. This can be - paradoxically - the feeling of exclusion, of non-participation or alienation, or, on the contrary, the identification, satisfaction, motivation for activity, shared responsibility. Finally, an individual's sense of participation may combine both of these components.(original abstract)
2
Content available remote Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
80%
XX
Celem badawczym jest zdiagnozowanie poziomu zainteresowania mieszkańców i władz miasta udziałem obywateli w zarządzaniu sprawami społeczności lokalnej, w szczególności w procesie rewitalizacji. Badanie wiedzy na temat przebiegu procesu rewitalizacji oraz zaangażowania ludności w ten proces przeprowadzone zostało w mieście Kaliszu w okresie od lutego do czerwca 2017 r. Badanie obejmuje społeczność lokalną w podziale na mieszkańców, aktywistów miejskich, urzędników i władze miasta. W pracy postawiono następującą hipotezę badawczą: partycypacja społeczna nie jest narzędziem powszechnie wykorzystywanym w procesie rewitalizacji. W celu zweryfikowania hipotezy zastosowano metodę badawczą, jaką jest badanie ankietowe, które przeprowadzono wśród osób zaangażowanych w procesy rewitalizacyjne w mieście (władze miasta, wyselekcjonowana grupa urzędników, członkowie Komitetu Rewitalizacji, uczestnicy warsztatów, szkoleń i konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji, inni mieszkańcy). (fragment tekstu)
EN
Involving the society in decision-making process strengthens the position of citizens and democracy, and the citizens' active participation in the life of the city can improve the quality of decisions made by local authorities. Public participation should be fully realized. The aim of the article is to diagnose the level of interest of the inhabitants and the city authorities in the public participation, especially in the revitalization process. The study was conducted in the town of Kalisz among different groups of inhabitants. A questionnaire survey has been used as a research method. The regeneration process in Kalisz can be successful provided the inhabitants are involved. The results of survey show that residents want to be able to influence the decisions of the city authorities, but rarely use these opportunities. The most involved in the city decisionmaking processes are city activists. Nearly half of the respondents value the effectiveness of participatory tools in the revitalization process, but these are primarily those who do not take an active part in public and social life, representatives of city authorities and local government officials. Active non-governmental activists and members of the presidential advisory councils were far more skeptical about influencing the decisions of local authorities. (original abstract)
3
Content available remote Rola partycypacji społecznej w stymulowaniu rozwoju turystyki
80%
XX
Współczesna turystyka jest swoistym elementem stylu życia człowieka i sposobem poznawania przez niego świata. Z jednej strony zjawisko turystyki jest powszechnie uznawane za narzędzie rozwoju gospodarczego traktowane w kategoriach ekonomicznych, z drugiej zaś - turystyka postrzegana jest jako narzędzie rozwoju społecznego. Turysta występujący w roli podmiotu podróżowania przez wybór miejsca podróży, a następnie wyjazd realizuje cele o różnorodnym charakterze, np.: zdrowotnym, poznawczym czy rozrywkowym. Turysta, lub innymi słowy uczestnik ruchu turystycznego, odwiedzając określone miejsca znajdujące się poza jego codziennym otoczeniem, nadaje cel podjęcia podróży oraz zaspokaja swoje potrzeby. Jednocześnie wyjeżdżając do miejsc o określonych walorach turystycznych, kształtuje pewne zachowania społeczności lokalnej danego terytorium. Zachowania tych społeczności wiążą się z zaspokajaniem potrzeb turystów w możliwie jak najlepszy sposób dla osiągnięcia satysfakcji z pobytu turystycznego. W tym celu dochodzi do łączenia się lokalnej społeczności oraz jej aktywnego zaangażowania w sprawy turystyki.(abstrakt oryginalny)
EN
The importance of community participation in stimulating tourism development was depicted in the article. Benefits of local community participation have been pre-sented as significant factors influencing further form of tourism services. Contemporary tourism is a synonym of a better lifestyle which may last and keep on developing thanks to active involvement of people from areas visited by tourists. (original abstract)
4
Content available remote Budżet obywatelski - analiza porównawcza Gorzowa Wielkopolskiego i Opola
80%
XX
Pojęcie budżetu obywatelskiego jako szczególnej formy konsultacji społecznych zostało wprowadzone do ustawy o samorządzie gminnym dopiero w 2018 r. Mieszkańcy danego miasta są corocznie decydentami w zakresie części wydatków budżetu gminy. Przykładem dobrych praktyk są omawiane w niniejszym artykule Opole, gdzie rozwiązanie to wprowadzono w 2014 r. (I edycja budżetu na 2015 r.) oraz Gorzów Wielkopolski, który wprowadził budżet obywatelski już w 2012 r. (I edycja budżetu na 2013 r.). W artykule wskazano na podobieństwa i różnice proceduralne wynikające z regulaminów budżetów obywatelskich obu miast, a następnie przedstawiono podział środków finansowych w ramach budżetów oraz kategorie zadań wybieranych do realizacji przez mieszkańców w edycjach budżetów na lata 2016-2020. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of civic budget as a special form of social consultation was introduced into the Act on municipal self-government only in 2018. Inhabitants of a given city are decision-makers annually in the scope of a part of municipal budget expenditure. An example of good practices are Opole discussed in this article, where this solution was introduced in 2014. (1st edition of the budget for 2015) and Gorzów Wielkopolski, which has already introduced the civic budget in 2012 (1st edition of the 2013 budget). The article indicates similarities and procedural differences resulting from the regulations of civic budgets of both cities, and then presents the distribution of funds within the budgets and categories of tasks selected for implementation by residents in the editions of the budgets for 2016-2020. (original abstract)
XX
W ujęciach teoretycznych partycypacji społecznej w planowaniu i kształtowaniu przestrzeni po inicjującej je koncepcji "drabiny partycypacji" S.R. Arnstein (1968) zapanował zastój. Przykładowo problematyka ta w ogóle nie pojawia się w podręcznikach socjologii miasta i przestrzeni. Jest tak mimo "nadprodukcji" narzędzi i metod partycypacji w praktyce zarządzania publicznego, w tym w planowaniu przestrzennym. Artykuł próbuje nadrobić ten brak. Proponuje istotne dla ujęć teoretycznych: 1) pełniejsze zdefiniowanie partycypacji społecznej; 2) inne niż u S.R. Arnstein (1968) klasyfikacje typów partycypacji; 3) przykłady nowych, innowacyjnych w kształtowaniu przestrzeni narzędzi i metod partycypacji społecznej. Szczupłe objętościowo ramy artykułu każą raczej sygnalizować niż rozwijać problemy. (abstrakt oryginalny)
EN
In theoretical approaches to social participation regarding primarily shaping and planning of space, after the concept of 'participation ladder' created by S.R. Arnstein (1968) who initiated this issue, a stagnation period has taken place. This happens despite the 'overproduction' of tools and participation methods in public management practice, including spatial planning. The article is an attempt to make up for this lack by proposing ideas relevant for a theoretical approach: 1) a more complete definition of the phenomenon of participation; 2) other than S.R. Arnstein's (1968) classification of the types of social participation; 3) examples of new and innovative tools and methods for implementing social participation in space development processes. Due to the limited volume of the article, these issues are signalled rather than thoroughly developed.(original abstract)
6
80%
XX
W artykule przedstawiono ideę i cele partycypacji społecznej, omówiono koncepcję budżetu partycypacyjnego, jako narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym. Przedstawiono rozwój tej idei w Polsce i na świecie. Ukazano możliwe pozytywne i negatywne efekty wdrażania BP. Zaprezentowano funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w mieście Jelenia Góra na przestrzeni lat 2013-2016, przedstawiając zwycięskie projekty oraz zasady ich wyboru oraz założenia Budżetu Partycypacyjnego dla miasta Jeleniej Góry na rok 2017. (abstrakt oryginalny)
EN
The Article discusses the idea and objectives of Social Participation, and the concepts of Participatory Budget, as a management tool of local development. It shows, the development of this idea in Poland and around the world. It also shows possible positive and negative effects of the implementation of P.B. The Author presented, the functioning of the Citizens Budget in Jelenia Gora over the years 2013-2016, the winning projects and the rules for their selection, and also the Participatory Budget assumptions in 2017 for the Jelenia Gora city. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest próba pomiaru aktywności obywatelskiej mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Podstawę empiryczną opracowania stanowią autorskie badania ankietowe zrealizowane pod koniec 2014 r. Analiza wykazała, że ankietowanych cechuje niższa aktywność obywatelska niż przeciętnie w kraju. Raczej nie wykazują oni gotowości do partycypacyjnej formy rządzenia, niechętnie uczestniczą w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych, a także w niewystarczającym stopniu interesują się działalnością organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym. Z drugiej strony większość badanych osób wyróżnia empatia i solidarność społeczna. Ankietowani chętnie uczestniczą w wyborach swoich przedstawicieli do władz, w szczególności na szczeblu lokalnym i krajowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the article is to attempt to measure the civic activity of the inhabitants of the Świętokrzyskie Voivodship. The empirical grounds of the study are the author's surveys conducted at the end of 2014. The analysis showed that the respondents have a lower level of civic activity than average for the country. They are rather not ready for participatory forms of governance, reluctantly participate in solving local social problems and are not sufficiently interested in the activities of non-governmental organizations at local level. On the other hand, most of the respondents are distinguished by empathy and social solidarity. They willingly participate in the election of their representatives to the authorities, especially at local and national level. (original abstract)
XX
Powszechny dostęp do nowych technologii wpływa na partycypację obywatelską, a jej wzrost jest traktowany jako jeden z najważniejszych celów demokracji elektronicznej. Oprócz prezentacji najważniejszych koncepcji partycypacji obywatelskiej w kontekście e-demokracji, głównym celem artykułu, jest przedstawienie wskaźników analizy e-partycypacji. Mimo iż jest to stosunkowo nowy obszar badań naukowych, stanowi przedmiot licznych refleksji teoretycznych oraz empirycznych weryfikacji. Uznając e-partycypację za jeden z wymiarów e-demokracji, autorka dąży do odpowiedzi na pytanie badawcze: jak analizować e-partycypację z perspektywy demokratycznej? Oprócz przedstawienia najważniejszych podejść do partycypacji obywatelskiej w kontekście e-demokracji, wskazuje na ramy analityczne wynikające z badań własnych i przeglądu literatury.(abstrakt oryginalny)
EN
Universal access to new technologies influences citizen participation, and its growth is recognised as one of the most important goals of electronic democracy. Apart from presenting the most important approaches to citizen participation in the context of e-democracy, the main aim of this article is to present the analytical framework for researching e-participation. Even though it is a relatively new area of scientific research, it is the subject of numerous theoretical reflections and empirical verification. Recognising e-participation as one of the dimensions of e-democracy, the author aims to answer the following research question: how to analyse e-participation from the democratic perspective? Apart from presenting the most important approaches to citizen participation in the context of e-democracy, it indicates an analytical framework due to the author's research and the literature review.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano przegląd zagadnień dotyczących problematyki udziału mieszkańców w rozwoju lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem kreowania potencjału turystycznego. W oparciu o przeprowadzone w środowisku lokalnych liderów zogniskowane wywiady grupowe omówiono główne problemy dotyczące udziału lokalnej społeczności w rozwoju turystyki w gminie Karlino. Zwrócono uwagę na rolę władz gminnych w kształtowaniu świadomości lokalnej oraz budzeniu aktywności społecznej i ekonomicznej wśród mieszkańców. Wyniki badań potwierdziły wysoki poziom świadomości mieszkańców gminy, zaangażowanie władz samorządowych oraz dobre relacje pomiędzy interesariuszami rozwoju turystyki. Głównym ujawnionym problemem były trudności w przepływie informacji. Jako sposób rozwiązywania problemów zaproponowano utworzenie nowych kanałów komunikacji i konsultowania się pomiędzy wszystkimi stronami.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an overview of issues related to the problem of participation of inhabitants in local development, with particular emphasis on creating tourism potential. Basing on the Focus Group Interviews conducted in the community of local leaders, the author analyses the main problems concerning the participation of the local community in the development of tourism in the municipality of Karlino. The article emphasises the role of commune authorities in shaping local awareness and awakening social and economic activity among the residents. The results of the research confirmed the high level of the commune residents' awareness as well as the involvement of local authorities and good relations between stakeholders in the development of tourism. The difficulty in the flow of information turned out to constitute the main problem. As a way of solving the problems, creating new channels of communication and consultation between all parties have been suggested.(original abstract)
10
Content available remote Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych
80%
XX
Współcześnie udział obywateli w życiu publicznym odgrywa coraz większą rolę w zarządzaniu na szczeblu lokalnym. Partycypacja społeczna, dotychczas niejednokrotnie kojarzona wyłącznie z udziałem obywateli w wyborach lokalnych, zaczęła skutecznie przekształcać się w aktywne, efektywne oraz wielokierunkowe działanie. Wspólnoty lokalne coraz częściej zdają sobie sprawę z faktu, iż to od ich czynnego udziału w życiu publicznym, opartego na wielopoziomowej i wielosektorowej współpracy, zależy rozwój lokalny. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja form partycypacji publicznej, które w Polsce znalazły swoje zastosowanie, i ocena możliwości ich wykorzystania na szczeblu lokalnym(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, the participation of citizens in public life plays an increasingly important role in the management at the local level. Social participation, yet often associated only with the participation of citizens in local elections began to successfully transform into active, efficient and multi-effects. Local communities are increasingly aware of the fact that local development depends on their active participation in public life, based on multi-level and multi-sectoral cooperation. The aim of this paper is to present forms of public participation, which in Poland found their application and evaluation of their use at the local level(original abstract)
11
Content available remote Nowe ruchy społeczne w procesach współzarządzania miastami
80%
XX
Nowe ruchy społeczne, jako zyskująca na popularności forma społecznej aktywności, mogą już w niedalekiej przyszłości odgrywać ważną rolę w procesach współzarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, szczególnie w odniesieniu do dużych jednostek miejskich. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie przykładów niesformalizowanego angażowania się mieszkańców w procesy decyzyjne zachodzące na poziomie lokalnym, będących przejawami partycypacji społecznej. Zebrane wnioski posłużą przedstawieniu perspektyw rozwoju tego typu ruchów nieformalnych w Polsce i możliwości szerszego wpływania przez nie na funkcjonowanie samorządów terytorialnych na poziomie lokalnym(abstrakt oryginalny)
EN
New social movements as more and more popular form of social activity may in the near future play an important role in governance of local government units, especially in big city units. The aim of this article is to present the examples of informal engagement of inhabitants in decision-making processes on local level, which reflect social participation. Gathered conclusions will help to present the perspectives of development of such informal movements in Poland and the possibility of increasing their influence on the activity of local governances on local levels(original abstract)
XX
Rewitalizacja Wałbrzycha, jako miasta poprzemysłowego, zacofanego stanowi priorytet dla władz samorządowych i centralnych określony m.in. w Narodowym Planie Rewitalizacji. Szansą na sukces jest zwiększanie wartości mieszkańców w procesie współdecydowania poprzez współpracę z partnerstwami lokalnymi. Celem pracy jest nakreślenie roli partycypacji społecznej na poziomie lokalnym, do której władze zachęcają m.in. poprzez udzielanie dotacji z budżetu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 na projekty w ramach programu "Mikrogranty". Mimo względnie niewielkiej kwoty dofinansowania w odniesieniu do całości budżetu znaczenie programu jest widoczne. Autor scharakteryzuje zasady organizacji programu, jego przebieg oraz zgłoszone projekty z wytypowanych obszarów rewitalizacji w kontekście partycypacji społecznej, której strategia miasta przypisuje znaczącą funkcję(abstrakt oryginalny)
EN
Revitalization of Wałbrzych, the typical postindustrial, backwarded city is a priority for the local and central authorities, which is mentioned in the National Revitalization Plan. The chance for achieving success is to increase the value of local people in the process of co-deciding by working with local partnerships. The aim of the article is to present the role of social participation to which the government encourages by granting projects in "microgrant" program. Despite the relatively small amount of funding in relation to the total budget, the importance of the program is enormous. The author describes the program, its main rules, principles and projects chosen from selected areas in the context of social participation which has a significant function in the process of revitalization(original abstract)
XX
Prawo do miasta to możliwość współdecydowania przez mieszkańców o rozwoju oraz zmianach społecznych i urbanistycznych w ich miastach. Warunkiem urzeczywistnienia tego prawa jest miejska partycypacja, na którą składają się dwa - wzajemnie na siebie oddziałujące - elementy: ramy formalno-organizacyjne stwarzane przez władze miejskie, umożliwiające mieszkańcom włączenie się w procesy decyzyjne, oraz gotowość i chęć samych mieszkańców do korzystania z oferowanych im możliwości. W ostatnich latach doświadczamy "boomu" partycypacyjnego przejawiającego się coraz większą liczbą organizowanych konsultacji społecznych. W tym kontekście celem artykułu jest próba opisu kategorii miejskiej partycypacji oraz krytyczna analiza miejskich procesów partycypacyjnych wraz z ich uwarunkowaniami. Jednocześnie podkreślić należy, że tekst ma charakter teoretyczny, a analizowane czynniki warunkujące partycypację należy traktować jako zbiór przypuszczeń autora wymagający empirycznej weryfikacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The right to the city is being able to co-decide about the city by its inhabitants. It can be implemented by means of urban participation that consists of two elements - a formal framework created by municipal authorities that enables city residents to join decision-making processes as well as readiness and willingness of the inhabitants to engage in such processes. In recent years, we have witnessed a "participation boom" that manifests itself through an increasing number of public consultations. In this context, the aim of the article is to describe the category of urban participation and offer a critical analysis of participatory processes and their determinants. At the same time, it should be emphasised that the article is theoretical in nature, and the analysed factors determining participation should be treated as a set of the author's hypotheses that require empirical verification.(original abstract)
XX
Partycypacja społeczna jest gwarantowana przez prawo i umożliwia obywatelom decydowanie o działaniach w mieście. Artykuł miał na celu zbadanie skuteczności partycypacji w procesie decyzyjnym dotyczącym zarządzania rzeką we Wrocławiu. Analizowano, w jakim stopniu mieszkańcy miasta angażują się w zarządzanie rzekami oraz jakie możliwości w tym zakresie daje im samorząd. Zastosowano metody analizy literatury i dokumentów, dedukcji i metody statystyczne. Omówiono założenia partycypacji, możliwości związane ze współzarządzaniem rzekami we Wrocławiu, dane związane z aktywnością mieszkańców w zakresie rzek oraz formy tej aktywności. Mieszkańcy angażują się w zarządzanie rzeką, jeśli są do tego zachęceni; decydenci wprowadzają narzędzia angażujące mieszkańców, jednak nie zawsze są one wystarczające. Wyniki mogą stanowić wstęp do badań na temat narzędzi partycypacji, które zachęciłyby mieszkańców do zaangażowania w złożone kwestie. (abstrakt oryginalny)
EN
Social participation is guaranteed by law; it enables citizens to decide on activities in a city. The article aims to examine the efficacy of participation in the decision-making process regarding river management in Wrocław. The author analysed to what extent the city's inhabitants are involved in river management and what opportunities for self-government are provided for it. The methods: literature and document analysis, deduction, and statistical methods. The article discusses: the assumptions of participation, possibilities related to river management in Wrocław, data related to the inhabitants' activity in the field of rivers and the forms of this activity. Results: residents are involved in river management if they are encouraged to do so; policy-makers are introducing tools that engage residents, but they are not always enough. The results may provide an introduction to research on participation tools that would encourage residents to engage in complex topics.(original abstract)
XX
Artykuł podejmuje zagadnienie kondycji społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Serbii, a w szczególności relacji jego przedstawicieli z władzami (zarówno na poziomie lokalnym, jak też krajowym). Główny cel prowadzonych analiz koncentruje się wokół uzyskania odpowiedzi na pytanie o pozycję sektora obywatelskiego w szeroko rozumianym systemie politycznym Serbii; jaką rolę w dość "młodej" demokracji pełnią zarówno formalne organizacje pozarządowe, jak też oddolne, niezinstytucjonalizowane ruchy społeczne, a także jaki jest stosunek władz do oddolnych aktywności obywatelskich, często krytycznych wobec decyzji i działań realizowanych przez rządzących - to główne pytania wyznaczające tok prowadzonych w artykule rozważań. Wskazany problem badawczy analizowany jest na dwóch zasadniczych płaszczyznach. Po pierwsze, Autorka przytacza istniejące w literaturze przedmiotu rozpoznania teoretyczne dotyczące kształtu i sposobu funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Serbii. W części drugiej, przywoływane i analizowane są wyniki badań jakościowych realizowanych na przełomie 2018 i 2019 roku wśród przedstawicieli ruchów i organizacji obywatelskich w Serbii. Przeprowadzone analizy wskazują na problemy, z jakimi boryka się sektor obywatelski we współczesnej Serbii. Przede wszystkim należy tu zwrócić uwagę na dość negatywny sposób postrzegania przez władze Serbii organizacji sektora obywatelskiego. Uwagę zwraca również mocno rozbudowana sieć powiązań pomiędzy władzami a zarówno sektorem prywatnym, jak też wspomnianymi już organizacjami prawicowymi, nacjonalistycznymi i prorządowymi. Okoliczności te w znacznym stopniu utrudniają lub nawet niejednokrotnie uniemożliwiają dialog (a w dalszej kolejności współpracę) pomiędzy podmiotami publicznymi a obywatelskimi. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the condition of civil society in contempo- rary Serbia, with special emphasis on the relations between its representa- tives and the authorities (both at the local and state level). The main objective of the analyses is to answer the question of the position of the civil sector within Serbia's broadly understood political system. What role do both formal non-governmental organizations and grassroots non-institutionalized social movements play in this relatively young democracy? What is the attitude of the authorities to grassroots civil activities, which often manifest criticism towards the decisions and actions of those in power? These questions will constitute the central axis of my considerations in this article. The research problem indicated above is analysed on two essential levels. Firstly, the article discusses existing studies and research on the nature of civil society in Serbia and the ways in which it functions. Secondly, the author anal- yses the results of qualitative research carried out at the late 2018 and early 2019 among representatives of Serbian civil movements and organizations. The conclusions stemming from these analyses are presented in the final part of the article. The analyses carried out indicate the problems that face the civil sector in Serbia. First and foremost, one should draw attention to the authorities' rather negative view of the civil sector. What is also noteworthy is an extended net- work of connections of the authorities with the private sector as well as with right-wing, nationalist, pro-government organizations. These circumstances to a large extent hinder or even preclude dialogue (and further cooperation) between public and civil institutions.(original abstract)
16
Content available remote Rewitalizacja w Łodzi - społeczny aspekt
80%
XX
Główne założenie społecznego wymiaru rewitalizacji opiera się na przekonaniu, że w jej centrum stoi człowiek. Uwzględnienie jego potrzeb musi odbywać się na każdym etapie procesu rewitalizacji. Wspieranie przez władze działań oddolnych, wzmacniających lokalne społeczności, trwale zmienia oblicze i jakość życia mieszkańców. W artykule przedstawione zostaną dwa istotne w tym kontekście elementy. Pierwszy z nich to konsultacje społeczne jako powszechnie stosowana metoda deliberacyjna. Drugi przedstawia nowatorskie rozwiązanie przeprowadzone na terenie Łodzi dotyczące powołania dwóch stanowisk - gospodarza i latarnika społecznego. Artykuł stanowi case study dotyczące społecznego wymiaru rewitalizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The main assumption of the social dimension of revitalization is based on the belief that a man is in the center of it. Consideration of their needs must take place at every stage of the revitalization process. Supporting grassroots activities by local authorities, strengthening local communities will permanently change the face and quality of life of residents. The article presents two elements important in this context. The first of these is social consultations as a commonly used deliberative method. The second one presents an innovative solution carried out in Łódź regarding the appointment of two positions - a host and a social keeper.(original abstract)
XX
Nauka prawa administracyjnego i nauka administracji coraz częściej posługują się pojęciem partycypacji społecznej, aby proponować nowsze czy lepsze modele i formy wykonywania zadań administracji publicznej. W związku z tym - zdaniem autora - badań wymagają konteksty partycypacji społecznej przy wykonywaniu władzy publicznej, a także ustalenie, czy jest możliwe postrzeganie partycypacji jako konkretyzacji idei dobrej administracji. Samo zaś rozumienie prawa do dobrej administracji należy każdorazowo poddawać analizie prawno-aksjologicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The science of administrative law and the science of administration increasingly frequently use the notion of social participation to propose increasingly newer or improved models and forms of performance of public administration tasks. Therefore, according to the author, the contexts of social participation in exercising public authority need to be studied and whether it is possible to view participation as the concretization of the idea of good administration needs to be determined. Meanwhile, the mere understanding of the right to good administration should be subjected to a legal and axiological analysis each time. (original abstract)
18
80%
XX
Partycypacja obywatelska, zwana także społeczną, to zjawisko bardzo akcentowane w koncepcji nowego zarządzania publicznego (new public management - NPM), polegające na uczestniczeniu mieszkańców danej miejscowości, gminy, powiatu, regionu, a nawet państwa, w identyfi kacji i rozwiązywaniu wspólnych potrzeb, problemów decyzyjnych. Tego typu zachowania wśród społeczności lokalnej to inaczej zarówno wszelkiego rodzaju przejawy organizowania się (zrzeszania) ludzi zmierzających do osiągnięcia wspólnych celów (w tym także do zaspokojenia swoich potrzeb materialnych i niematerialnych), jak i włączanie się ludności oraz stworzonych przez nią organizacji w proces realizacji zadań publicznych przez władze rządowe lub samorządowe.(fragment tekstu)
EN
The restoration of self-government entities in 1990 has been widely reported as an act of crucial political, social and economic meaning. Among the many tasks assigned by law to local governments, is an epoch-making challenge: taking over the mission of transformation the state into democratic civil society. Expression of this task is the phenomenon of "citizen participation". The structure consist of many essential elements such as: - forms of community participation in collective life (ladder of participation); - civic initiative in the process of creating legal acts; - social participation in local government investment processes; - shaping of public space; - social control by the implementation of statutory tasks of local government. Patterns of civic participation in solving local public affairs in Poland is not rich and do not have a long tradition. In the next decade civic participation is going to be the slogan and goal, which are hard to implement in practice of functioning of local communities. The great challenge is development of the local democracy and creating adequate conditions for the representatives of communities to participate in local government activity.(original abstract)
XX
Artykuł ma na celu przybliżenie ogólnych zasad prowadzenia partycypacyjnych badań w działaniu, przywołując ich dwutorową historię oraz wynikającą z niej filozofię i praktykę badawczą. Opisuję w nim specyfikę procesu badawczego oraz relacji między badaczem i uczestnikami badań. Jednocześnie moja prezentacja opiera się na założeniu o paradygmatycznej nieoczywistości PAR, która wikła je w szereg istotnych dylematów etycznych i metodologicznych. Związane są one przede wszystkim z przyjmowaniem przez badaczy różnych definicji, a co za tym idzie - celu i formy - partycypacji uczestników badań w działaniu. Znaczenie partycypacji w PAR i jej konsekwencje dla praktyki badawczej są przedmiotem dyskusji końcowej części artykułu, oferując czytelnikowi obok opisu metody, również pretekst do namysłu nad warunkami i konsekwencjami jej stosowania(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to present the general principles of conducting participatory action research. It outlines the twofold history of PAR, resulting in two distinct philosophies and research practices. I discuss the specificity of PAR research process and the nature of relations between researcher and research participants. I also address the paradigmatic non-obviousness of PAR that leads to a series of significant methodological and ethical dilemmas. Most importantly, they stem from the plethora of names used to describe the method and - consequently - to define its purpose and form, especially when it comes to the role of participation. The importance of participation in PAR and its influence on the research practice are discussed in the final part of the article, offering - alongside description of the title method - a pretext for a further discussion on conditions and consequences of its implementation.(original abstract)
XX
Polska, chcąc szybko zwiększyć dobrobyt społeczny, musi zmienić czynniki, na których opiera się wzrost gospodarczy. Wymaga to unowocześnienia przedsiębiorstw. Zdając sobie z tego sprawę, wiele krajowych przedsiębiorstw wdraża programy badawcze oraz tworzy komórki B+R. Jednym z nich jest Solaris, który realizuje z sukcesem program innowacyjny. Pozwoliło mu to stać się liderem w skali globalnej. Celem artykułu była analiza podejścia zarządu Solarisado pracowników, by określić, jakie znaczenie przywiązują oni do partycypacji pracowniczej. Wyniki badania pokazały, że personel traktowany jest jako siła robocza, a nie partner. Przedsiębiorstwo niestety nie przywiązuje wagi do intraprzedsiębiorczości i przyjmuje, że wiedza może być kreowana tylko przez kadrę zarządzającą oraz odpowiednie komórki posiadające specjalistów.(abstrakt autora)
EN
Poland, in order to quickly increase social welfare, must change the factors on which economic growth is based. This requires increasing innovation. Enterprises must cease to rely on the production of simple goods and services based on cheap labor as the basis of competitiveness. At the macroeconomic level, there are created strategies and programs to support changes in the direction of modernizing the economy. The managers are also aware of this. Therefore, many domestic enterprises implement research programs and create R & D cells. One of them is Solaris, which, using both its own resources and the EU,successfully implements an innovative program. Currently, it is a global leader in terms of technical solutions used in its products. However, sustainable competitiveness requires also change in approach to employees. They should stop being treated only as a cheap labor force and become partners. The aim of the article was a synthetic verification of this hypothesis with reference to Solaris S.A.(author's abstract)
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.