Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 321

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bilans energetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wpływ parametrów związanych z ruchem pojazdu na wybrane składniki bilansu energetycznego.
PL
Przedstawiono, na kanwie ogólnych danych o rozwoju społeczno- ekonomicznym Norwegii oraz jej bilansu energetycznego, miejsce gazu w nich oraz dane o jej produkcji, eksporcie i zużyciu.
PL
Praca dotyczy optymalizacji wymienników ciepła (SWC) o ustalonej strukturze. Opracowano oryginalny model optymalizacyjny SWC uwzględniający wpływ temperatury na wartości ciepła właściwego (Cp), poprzez tzw. segmentację. Model ten został zaimplementowany w programie komputerowym do optymalnej modyfikacji SWC.
EN
The work deals with optimisation of heat exhanger network (HEN) of fixed structure. An optimisation model of HEN has been developed. The model accounts for temperature influence on heat capacity (Cp) values by the so called stream segmentation. The model has been coded into a software for optimal retrofitting of HENs.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano analizę energetyczną układu technologicznego elektrowni jądrowej, obejmującą swoim zakresem przedstawienie struktury elektrowni jądrowej z reaktorem wodnociśnieniowym, charakterystykę obiegu Rankien’a stanowiącego podstawowy obieg cieplny wykorzystywany w elektrowniach jądrowych, przedstawiono główne straty generowane podczas normalnej eksploatacji oraz metody wyznaczania sprawności, a także opis oraz metody optymalizacji najważniejszych parametrów obiegu pierwotnego oraz obiegu chłodzenia bloku jądrowego. Zaprezentowany został również uproszczony układ technologiczny rzeczywistej elektrowni jądrowej z wodnociśnieniowym reaktorem WWER-440, na podstawie którego przedstawiono metodę obliczeniową wykorzystywaną do wyznaczania konkretnych wartości parametrów bloku.
EN
In this paper author presents an analysis of nuclear power plant’s technological system. Analysis includes structure of the nuclear power plant, description of pressurised water reactor, characteristic of Rankien cycle, which is which is the main heat cycle using in nuclear power plants, presentation of major losses generated during normal power plant exploitation, methods of determining the efficiency and methods of optimization key parameters of primary and cooling circuit in nuclear power unit. Article also presents a simplified scheme of nuclear power plant with VVER-440 reactor and a mathematical model which allows to calculate the key parameters of this plant.
PL
Urządzenia oświetleniowe mają znaczący udział w ogólnym bilansie energetycznym budynku. Dlatego należy stosować racjonalne rozwiązania, a ponadto wyłączać zbędne oświetlenie. Zalecenia dotyczące ekonomicznych rozwiązań oświetleniowych zawierają zarówno akty prawne jak i Polskie Normy.
7
80%
PL
Na podstawi obliczeń bilansu energetycznego komory fermentacyjnej można uznać za udowodnioną tezę, że bilans ten może być zawsze dodatni. Z punktu widzenia zastosowanego materiału konstrukcyjnego najkorzystniejszym rozwiązaniem jest izolowana komora stalowa.
PL
Tematem artykułu jest analiza całkowitych strat ciepła domu jednorodzinnego wykonanego w dwóch technologiach: domu tradycyjnego i domu pasywnego. Na wstępie przybliżono teorię dotycząca domów pasywnych. Następnie wyznaczono i porównano współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych, obliczono całkowite straty ciepła generowane przez te budynki. Obliczenia strat zostały wykonane metodą pełną według normy PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego". Domy pasywne są szansą minimalizacji zużycia energii.
EN
The paper subject is an analysis of heat losses for house executed in two technologies: traditional and passive house. At first theory about passive houses because of their innovative technology was described. Next heat infiltration coefficients for barrier in buildings were appointed and compared, so total heat losses calculation for these houses was possible. The calculations were carried out according to Polish standard PN-EN 12831. Passive houses are a chance for reducing energy consumption.
10
80%
PL
W artykule przedstawiono główne uwarunkowania rynku gazu ziemnego w kraju; zwrócono uwagę na rolę gazu ziemnego w bilansie energii pierwotnej kraju i porównano ją z innymi krajami UE. Przedstawiono strukturę dostaw gazu ziemnego do kraju w ostatnich latach oraz plany na przyszłość w tym zakresie. Przedstawiono perspektywiczne segmenty rynku gazu w Polsce.
EN
The main conditionings of the Poland's natural gas market are presented in the paper. Attention was drawn to the role of natural gas in the Poland's primary energy balanced as compared to other EU countries. The structures of recent natural gas deliveries ad plans for the future are discussed. The perspective segments of gas market in Poland are outlined.
11
Content available remote Teplovijj balans energetichnogo rozdihlennja prirodnogo gazu
80%
EN
In this heating balance of the natural gas's energy separation has been determinated.
PL
Kolejne raporty IPCC podają coraz groźniejsze perspektywy wynikające z ocen skutków globalnego ocieplenia klimatu Ziemi. Stąd Unia Europejska stawia krajom członkowskim coraz wyższe cele w zakresie redukcji emisji CO2. Jednocześnie na przykładzie Niemiec i Hiszpanii widać, że gwałtowne rozwijanie OZE prowadzi do obciążeń finansowych i problemów technicznych, których nawet najbogatsze gospodarki świata nie wytrzymują. Warto więc sprawdzić, czy można zredukować emisje CO2, wprowadzając stabilne i tanie źródło energii elektrycznej - energetykę jądrową.
PL
W referacie przedstawiono metodę wyznaczania bilansu energetycznego okrętowego układu napędowego z turbinowym silnikiem spalinowym. Do badań wstępnych wykorzystano stanowisko laboratoryjne z turbinowym silnikiem spalinowym. Opracowanie bilansu energetycznego silnika (układu napędowego) pozwala na analizę zachodzących w nim procesów energetycznych. Wyniki tych analiz mogą służyć do poprawienia ekonomiczności pracy silnika, a więc podwyższenia jego sprawności efektywnej.
EN
The method of determining the energetic balance of naval power unit with the gas turbine engine is presented in the essay. The laboratory station with the gas turbine engine was used in introductory researches. Elaborating the energetic balance of the engine allows to conduct an analyse of energetic processes which occur inside. Results of the analyses may be used due to improving the economy of the engine work what is equal with the increase of its effective efficiency.
Karbo
|
2001
|
tom Nr 12
445-448
PL
Scharakteryzowano pojęcie audytu energetycznego, jego rolę i zakres. Przedstawiono optymalny tryb wyboru audytora energetycznego i sposób współpracy z nim.
EN
An idea of energy audit was characterised, its role and scope. Optimum mode of selection of an energy auditor was presented and the manner of cooperation with him.
PL
Analiza strat egzergii, z powodu nieodwracalności zjawisk zachodzących w obiegach ziębienia, znalazła zastosowanie w ocenie efektywności termodynamicznej jednostopniowych, sprężarkowych i absorpcyjnych urządzeń chłodniczych. Zagadnienie strat egzergii w dwustopniowych, absorpcyjnych urządzeniach ziębniczych nie było dotychczas rozpatrywane w literaturze w sposób szczegółowy. Przedstawiono propozycję ujednolicenia oceny efektywności energetycznej absorpcyjnych jedno- i wielostopniowych ziębiarek na podstawie występujących strat egzergii podczas realizacji ich obiegu termodynamicznego.
EN
For evaluation of two-stage thermodynamic cycle of an absorption refrigerating system internal and external losses of exergy can be used as criterion of its efficiency. Exergetic balance calculation of each of the particular processes of the cycle makes possible to present the substance's exergy values in a form of Sankey's chart which illustrates exergy losses plotting in the two-stage absorption system. The exergetic balance has the advantage over the energetic balance, as it shows not only results of losses but also their sources in the particular equipment of the system.
17
Content available remote Attempt to estimate exergy balance of a ship's main diesel engine
80%
EN
The article presents an attempt to estimate the exergy balance of a main diesel engine of the vessel in two environment temperatures of the power plant (25°C and 45°C), which correspond to winter and tropical conditions of the operation of the vessel. In the analysis the following forms of energy and ways of its delivery and carrying off, there were considered: the chemical energy (fuel), charging air, lubricating oil, flow of fresh cooling water, exhaust gases. The basis for the data of energy and exergy balances were the parameters of the operation of the vessel engine. They were registered in the conditions of established heat equilibrium of the main engine.
PL
W pracy przedstawiono metodę bilansu energetycznego rozszerzoną o analizę przyrostu entropii do badań procesów wewnętrznych w silniku. Analizę strat przepływowo-ciepłnych w silniku przeprowadzono graficznie na wykresie Sankey'a oraz wykresie i-s. Omówiono model obliczeniowy silnika zbudowany dk celów badań wpływu obniżenia jakości procesów wewnętrznych w zespołach silnika na jego właściwości eksploatacyjne. Na podstawie wyników badań stanowiskowych silnika SO-3 dokonano weryfikacji modelu. Następnie przedstawiono wyniki badań wpływu obniżenia jakości procesów wewnętrznych w silniku na jego właściwości użjtkowe.Wstep Bilans energii oparty na I zasadzie termodynamiki wsparty bilansem masy i pędu pozwala opisać zjawiska występujące w silniku. Jednakże podczas oceny jakości procesów wewnętrznych nie jest wystarczający, ze względu na to, że nie wszystkie straty występujące w silniku powodują zmianę energii. Dotyczy to przede wszystkim strat hydraulicznych, które uwydatniają się dopiero w ocenie całości procesu energetycznego w parametrze określającym stosunek ilości ciepła odprowadzonego z silnika do energii kinetycznej strumienia spalin wylotowych [2] [4]. Ze względu na to coraz częściej wskazuje się, że do poprawnej analizy i interpretacji procesów wewnętrznych w silniku klasyczna metoda energetyczna nie jest wystarczająca. Natomiast np. pracach [5] [6] wskazuje się na metodę bilansu egzergii, jako bardziej właściwą do oceny strat nie tylko samego silnika, ale także całego samolotu. Jej zaletą jest bowiem to, że pozwala oszacować straty egzergii indywidualnie dla każdego zespołu. Jednak komplikuje ona znacząco model silnika, ze względu na to, że za poziom odniesienia przyjmuje się w niej stan energetyczny otoczenia zdefiniowany zarówno przez parametry termodynamiczne (temperaturę i ciśnienie) jak również jego skład chemiczny [7]. Natomiast w turbinowym silniku odrzutowym zmiany składu chemicznego czynnika roboczego są nieznaczne (łKS wynosi 0,018-0,025) i pominięcie strat egzergii chemicznej powoduje niewielkie różnice w otrzymanym wyniku. Dlatego w pracy zaproponowano inne podejście do oceny procesów wewnętrznych w silniku, gdzie klasyczną metodę bilansu energii opartą na I-ej zasadzie termodynamiki rozszerzono o analizę przyrostu entropii wynikającego z II-ej zasady termodynamiki. Do analizy graficznej procesów wewnętrznych w silniku wykorzystano wykres Sankey'a i wykres i-s.
PL
Oczyszczanie ścieków powoduje powstawanie osadów jako produktu ubocznego. Osady te, ze względu na dużą zawartość substancji organicznych mogą być źródłem energii, jeśli do ich przeróbki zastosuje się metody beztlenowe. Zależnie od typu osadu z 1 kg suchej masy osadu można otrzymać od 250 do 500 l biogazu o średniej zawartości 65% metanu. Wartość opałowa metanu wynosi 35 800 kJ/Nm3, stąd przeciętna dla biogazu to 20 000 kJ/Nm3. Ujmowanie i wykorzystanie tego cennego produktu przemian beztlenowych pozwala znacznie poprawić bilans energetyczny oczyszczalni ścieków.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.