Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1346

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 68 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Usługi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 68 next fast forward last
1
Content available remote Ocena procesu usługowego przez klientów Poczty Polskiej SA
100%
XX
Każdy rodzaj usług charakteryzuje się inną kombinacją cech, które - wynikając z ich specyfiki - stanowią o ich niejednorodności. Ocena procesu usługowego zależna jest od wielu czynników. Bazuje ona na subiektywnym odczuciu danego odbiorcy odnośnie do poziomu zaspokojenia potrzeb przez niego zgłaszanych. Odbiorcy usług pocztowych rozpatrują wiele kryteriów, dokonując ich oceny, przy czym istotny wpływ na ocenę procesu ma jednostka świadcząca daną usługę. Przedstawiona w artykule część badania ukazuje opinie odbiorców usług świadczonych przez przedsiębiorstwo Poczta Polska SA. Losowo wybrani klienci urzędów pocztowych w regionie koszalińskim stanowią znaczącą grupę, gdyż opinia całego przedsiębiorstwa budowana jest na opinii poszczególnych jednostek. Stworzenie procesu, który pozwalałby na zaspokojenie potrzeb nabywców, wymaga poznania oczekiwań klientów i sposobu postrzegania usług.(fragment tekstu)
EN
Knowing the needs and the opinion about the services that customers are purchas-ing is the key generator of changes. Fitting the service level to the recipient is an essen-tial aspect in creating the given value to the processes. Purpose of this paper is to present the opinion of buyers of services supplied by the Polish public operator Poczta Polska SA Clients using from services of the 50 post offices of the Koszalin region were put through an examination. They judgment about the level of satisfaction, level of the development of services can be an important factor, that can influence changes(original abstract)
EN
The contemporary economy, including the service sector, is exposed to strong, violent and unexpected impacts (shocks, crises, challenges, opportunities) of an internal and external nature. The purpose of the paper presented here is to attempt to characterize and classify service activities in the light of Taleb's concept, who divided all existing real things into three categories: fragile, robust, and antifragile. Each of these types of things react differently to changes, especially those least expected and leading to fundamental changes, called by Taleb "black swans". The conditions of such changes in relation to the service activities were given. Also were determined general features of consumer, business, and public services according to fragility, robustness and antifragility, as well as some examples of them. The statements contained in the article are hypotheses, but according to the author, sufficiently justified by the current state of knowledge.(author's abstract)
EN
The main objective of the study was to analyze the diversification of the potential of educational services of communes (NUTS 5) belonging to the suburban area of Szczecin, at all levels of general education (International Standard Classification of Education, ISCED 1, 2 and 3) in the 2016/2017 school year - primary, junior high school, and high schools. The research covered 19 communes forming the internal and external ring surrounding Szczecin. For this purpose, following measures of the potential of educational services were used: the number of schools, school classes, pupils and teachers' posts, as well as educational indicators, i.e. the number of pupils per school, the number of classes per school, and the number of full-time teacher's position per school. In order to determine the demand for educational services, a gross enrollment rate was applied to individual communes. The final result of the research is a synthetic map of the potential of educational services for the communes of the suburban zone of Szczecin.(author's abstract)
XX
Artykuł jest próbą ustalenia relacji pojęcia "usługi" wobec takich pojęć ekonomicznych, jak: "dobro", "produkt", "wyrób", "towar". Jest też próbą ustalenia i sformułowania cech specyficznych usług w zestawieniu z pozostałymi kategoriami dóbr ekonomicznych.
XX
Artykuł omawia czynniki, które przyczyniły się do wzrostu znaczenia usług w gospodarkach poszczególnych krajów oraz w obrotach międzynarodowych po II wojnie światowej. W tabelach przedstawiono: udział pracujących w sektorze usług oraz udział usług w produkcie krajowym brutto w wybranych krajach Unii Europejskiej w 1993 r.; stan oraz strukturę pracujących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w 1993 r.; stan oraz strukturę PKB w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w 1993 r.
XX
Przedstawiono ograniczenia zawarte w przepisach GATS dotyczące rynku i zasad traktowania narodowego w stosunku do czterech sposobów świadczenia usług: transgraniczne świadczenie usług, konsumpcja za granicą, obecność handlowa, przepływ osób. Omówiono usługi rachunkowe, księgowe i auditingu, doradztwa podatkowego, usługi inżynieryjne, usługi architektoniczne itp.
XX
W światowym eksporcie usług od wielu lat główną rolę odgrywają kraje wysoko rozwinięte, których gospodarki mają międzynarodową zdolność w rywalizacji o korzyści związane z udziałem w międzynarodowym podziale pracy w usługach. Usługi w handlu międzynarodowym to zróżnicowana grupa usług czynnikowych i nieczynnikowych. W ujęciu długookresowym struktura zapotrzebowania na poszczególne rodzaje usług w wymienionych grupach ewoluowała, włącznie z odpowiednimi przemianami jakościowymi.(fragment tekstu)
EN
The article analyzes the competitiveness of developed economics in the export of various types of factor services and non-factor services. Its aim is to identify their export specialization, as it also determines chances of countries - also Poland - on the improvement of their position in the world export of services.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza pozycji państw azjatyckich w światowym eksporcie usług oraz jej zmian w latach 2000-2012. W badaniach uwzględniono wielkość oraz strukturę rzeczową i geograficzną eksportu usługowego kontynentu azjatyckiego, jego udział w światowym eksporcie poszczególnych gałęzi usług oraz zmiany zachodzące w poziomie i strukturze przewag komparatywnych państw azjatyckich w eksporcie usługowym. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż w badanym okresie pozycja krajów Azji w eksporcie usług uległa poprawie. Region specjalizuje się przede wszystkim w eksporcie usług klasyfikowanych jako tradycyjne i niewymagające wykorzystania wysoko wykwalifikowanej siły roboczej (budownictwo, transport, turystyka), a zmiany zachodzące w strukturze przewag komparatywnych nie wskazują na istotne przeobrażenia tego wzorca przewagi i specjalizacji eksportowej grupy państw azjatyckich.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the article is to analyse a position of Asiatic countries in the world's export of services at the beginning of the XXIst century. It analyses the volume and structure of this export in the years 2000-2012 as well as describes the areas of this continent's and individual Asiatic contries'export specialisation. The analysis shows that in the years 2000- -2012 Asiatic export of services was characterized by the raising share in the world's export of services, very high concentration as well as raising competitiveness of construction services, travel and computer and information services.(original abstract)
9
Content available remote Niezakończone umowy długoterminowe a zamknięcie roku obrotowego
80%
XX
Rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorstwo formy działalności gospodarczej może niekiedy dostarczać niemałych problemów z określeniem wyniku finansowego na koniec roku obrotowego. Dzieje się tak głównie, gdy przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi na indywidualne zamówienia, przeważnie długoterminowe. Gdy rozpoczęcie i zakończenie usługi zamyka się w jednym roku obrotowym, wynik ustalany jest na zasadach ogólnych, jednak w przypadku, gdy umowa nie jest zakończona na dzień bilansowy, wynik finansowy będzie już określany w wartościach szacunkowych. Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie sposobów rozliczania niezakończonych umów, szacowania przychodów oraz prezentacji informacji w rocznych sprawozdaniach finansowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The kind of running business, can sometimes cause problems with the determination of results on the end of financial year. Problems can happen when a company runs long term projects for an individual order. There is no problem when the beginning and end of a project closes in one financial year and calculation can be based on general principles, but when the long term project does not end in one year it must be calculated in estimated values. The aim of the present article is to show the way of not-ended projects calculations, estimation of incomes and presentations in financial statement.(original abstract)
10
80%
XX
We współczesnych gospodarkach rynkowych agencje reklamowe stanowią ważne ogniwo przekazywania informacji między nadawcami a odbiorcami reklamy, budowania więzi z otoczeniem, kreowania opinii, formułowania wrażeń i budowania przekonań. Agencje reklamowe jako podmioty oferujące specjalistyczne usługi na polskim rynku pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Istotny wpływ na rozwój tego sektora miały międzynarodowe agencje reklamowe, które wyznaczyły kierunek rozwoju rodzimych podmiotów. Obecnie świadczone na polskim rynku usługi reklamowe oraz działające na nim podmioty nie ustępują światowym standardom. (fragment tekstu)
EN
Article deals with the impact of international advertising agencies on development of advertising services market in Poland. It shows the range of changes in the signs and symptoms and the structure of the newly created entities or domestic advertising agencies. Article also shows how efficient transfer of knowledge and experience with more mature and sophisticated markets can be effective for development of services sector in Poland. (author's abstract)
XX
Wzrost znaczenia sektora usług w gospodarce jest aktualnie w Unii Europejskiej trendem naturalnym, dlatego też uczestnicy relacji międzynarodowych, aby zwiększyć konkurencyjność, muszą koncentrować swoje prorozwojowe działania na strategicznych rodzajach usług, które uwzględniają nie tylko koszty komparatywne, ale przede wszystkim potrzeby dotyczące przepływów ludzkich. W koniunkturze gospodarczej, pojawienie się kryzysu na skalę globalną zmusza badaczy do podkreślenia roli współzależności i współpracy przedsiębiorstw, państw i organizacji międzynarodowych na poziomie regionu. Głównym przedmiotem rozważań podjętych w opracowaniu są kraje UE z Europy Środkowo-Wschodniej. Celem artykułu jest określenie płaszczyzn współpracy o charakterze usługowym pomiędzy krajami unijnymi w ujęciu zastanym oraz przyszłościowym, metodą porównawczą i opisową.(abstrakt oryginalny)
EN
The increase of the service sector importance in economy is currently a natural trend in the European Union. Thus, the participants of international relations that are willing to improve their competitivenes must concentrate their pro-developmental activities on strategic types of services, which consider, not only the comparative costs, but also the needs regarding the human flow. Each economic situation in which there is a global crisis requires the examination and stressing the role of interdependence and cooperation between enterprises, states and international organizations at the local level. The main subjects of the analysis are the UE countries from the East-Central Europe. The aim of the article is determining fields of cooperation regarding services between the union countries. The descriptive and comparative methods of the depiction cover the current point of view as well as the future prospects.(original abstract)
EN
In the setting of cultural conditions of contemporary man that co-exist with his behavioural conduct, the economic model that is strengthened in various regions that are globally unified by higher and higher effectiveness of information transfer is particularly important. The change in economic model influences the form of work performance more and more. In some already broad areas of occupational activity the work is no longer a function of production created by members of such a society but it aims at appropriate satisfaction of needs that sometimes are mistakenly identified with relaxation. Consumption is just more and more often associated with relaxation in a larger degree. This increases the emphasis on the need to expand employment in the sphere of services that ought to satisfy these societies' needs which are distorted in technologically developed cultures. It ought to be observed that the model of employment in the sphere of services permeates into this part of structure of global society that is culturally different from contemporary consumer behaviours in civilisationally developed regions. (fragment of text)
EN
The service strategy details how the service provider will use the service in the process of meeting the set objectives to meet the needs of the customer while achieving the direction of the company's development. Taking into account the complexity of the service process and the needs of customers is the first step in creating a service strategy. The result created services strategy is a service portfolio that properly managed is a key area of activity of the company. The aim of this article is to present a approach based on a set of recommendations called the Information Technology Infrastructure Library (ITIL). The recommendations allows for the development of a service portfolio, which is a key element of the enterprise services strategy. The assumptions and stages of the service portfolio management process will be presented on the basis of the data characterizing the selected service market in Poland. The process of portfolio management services allows to specify priorities and optimize the allocation of resources necessary to produce a specific service. It assumes striving to maximize the value of services, enables to know and understand the requirements for services, and select resources to maximize the effects of the service process.(author's abstract)
EN
This article is about using BCs to manage brand equity in the service market. Theoretical considerations include the specificity of market services and the essence of BC formation. Various definitions of service are given. The service itself, however, is characterized by: immateriality, impermanence, inseparability of service and quality instability. The most popular model of service management by managers was shown. BC was presented from the modernism era through postmodernism up to the present. A set of variables influencing the emergence of the consumer group was shown. As a conclusion, the areas were shown in which a consumer group adhering to a given brand can be used to spread the brand image, increase loyalty, strengthen brand awareness, or better perceive its quality. BC is treated as a tool to manage the brand equity in the service market. The article recapitulation points to certain limitations. Its main imperfection is to present the problem only in theoretical terms, although the author sees the possibility of developing the problem based on research in the market of service goods.(author's abstract)
XX
Przedstawiono zróżnicowanie dostępności usług i warunków życia w Euroregionie "Nysa".
EN
The aim of this research is to determine which factors of consumers' sport consumption behaviour have an impact on service satisfaction. The survey was conducted on 76 clients of a selected fitness club in Warsaw. The questionnaire comprised 7 areas of the club's functioning, measured with respect to two dimensions: service satisfaction and the significance of the tested parameters. Statistical analysis was performed in order to investigate the relationship between sports consumption and satisfaction level. Data analysis confirms a correlation in several parameters between consumer consumption and satisfaction (parameters: number of sports activities to choose r = 0.264, p < 0.05; benefits of having a loyalty card r = 0.279, p < 0.05) as well as significance (parameters: terms of payment r = 0.246, p < 0.05; club location r = -0.234, p < 0.05). The results are significant from the standpoint of the management of fitness clubs as they provide a better understanding of consumer satisfaction factors.(author's abstract)
EN
The objective of this monograph is the description of the state of service market in selected European countries, the diagnosis of determinants of service market, as well as defining the directions of service market in Europe in 2020 perspective. The content of the monograph is divided into three chapters. Services as research subject, source approaches of studying services as well as the methodology of conducted research in Europe were characterized in the first chapter, which is of a theoretical-empirical nature. The second chapter demonstrates the results of the desk research. Information on the demographic-economic features of European societies was included in it, as well as service sector in European countries was characterized. The functioning of the service enterprises in Europe was also presented. The results of field research were presented in chapter three. The first part contains the research results conducted among the residents of selected European countries concerning selected aspects of the functioning of service facilities. The empirical material did not allow to compare the results among the studied countries, that is why it was presented in the form of separate case studies. The second part contains the projection of experts related to the direction of service development in Europe. (fragment of text)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zasad wnoszenia przez wspólnika wkładu do spółki osobowej, którego przedmiotem jest świadczenie pracy bądź usług. Autor zwraca uwagę na konieczność stosowania ogólnych przepisów kodeksu cywilnego dotyczących wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania także do obowiązku wniesienia takiego wkładu. Niezależnie od tego dla określenia treści obowiązku wspólnika niezbędne może być stosowanie przez analogię przepisów kodeksu cywilnego dotyczących określonych umów o świadczenie usług o charakterze tożsamym do charakteru usług, które mają być świadczone przez wspólnika.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the rules of making to a partnership a contribution the object of which is performance of work or services. The author points out that it is necessary to apply general rules of the Civil code concerning performance of obligations and the effects of their non-performance to the obligation of a partner who makes such a contribution. However it may be also necessary to apply by analogy the rules of the Civil code concerning the contracts of services which are similar to the services performed by a partner under the obligation of making a contribution. It may be helpful in determining the contents of a partner's obligation.(original abstract)
XX
W praktyce kontraktowej do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi często przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Pojawić się wówczas może (w określonym układzie podmiotowym) problem współstosowania przepisów zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W artykule podjęto próbę ustalenia wzajemnych relacji pomiędzy tymi aktami prawnymi, co (w analizowanym zakresie) wymaga porównawczej analizy definicji "usługi świadczonej drogą elektroniczną" oraz "umowy zawartej na odległość". Z analizy tej wynika, że zakresy tych pojęć mogą pozostawać w stosunku krzyżowania, co spowoduje konieczność współstosowania przepisów zawartych w obu wskazanych aktach prawnych. W odniesieniu do obowiązków informacyjnych relację pomiędzy tymi regulacjami określa art. 26 u.p.k. nakazując, w przypadku ewentualnej sprzeczności, stosowanie przepisów zawartych w ustawie o prawach konsumenta. Warto jednak wskazać, że w odniesieniu do licznych obowiązków informacyjnych obie regulacje są komplementarne. Z powołanej reguły kolizyjnej wynika jednocześnie, że ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną uzupełnia obowiązki informacyjne (określające treść informacji oraz sposobu jej przekazania) wynikające z art. 12-23 u.p.k. W sytuacji, gdy umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest jednocześnie umową zawartą na odległość konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od tak zawartej umowy bez podania przyczyny na zasadach określonych w rozdziale 3 u.p.k. W pewnych sytuacjach uprawnienie to może zostać jednak ex lege wyłączone.(abstrakt oryginalny)
EN
In contract practice, the contracts for the provision of electronic services are often concluded by means of remote communication. Then, there may appear (in a given configuration of subjects) the problem of co-application of regulations contained in the Act of the 18th July 2002 on Providing Services by Electronic Means and the Act of the 30th May 2014 on Consumer Rights. This article attempts to determine the relationship between these legal acts, which (within the analysed range) requires a comparative analysis of the definitions of 'services provided by electronic means' and 'contract concluded at a distance'. It follows from the analysis that the scopes of these notions may remain in the crossover relationship, which will result in the need for co-application of regulations contained in both above mentioned acts. With respect to information obligations, the relationship between these regulations is determined by Article 26 of the Act on Consumer Rights which provides that, in the event of contradiction, the regulations contained in the Act on Consumer Rights must be applied. It should be mentioned, however, that in relation to numerous information obligations, both regulations are complementary. From the evoked collision rule it also follows that the Act on Providing Services by Electronic Means complements the information obligations (specifying the content of the information and the manner of its communication) which follow from Art. 12-23 of the Act on Consumer Rights. In the situation when a contract for the provision of electronic services is also a contract concluded at a distance, the consumer has the right to withdraw from such a contract without giving any reason, according to the principles determined in Chapter 3 of the Act on Consumer Rights. In some cases, however, this right may be excluded ex lege. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie poprawnie przeprowadzonego procesu selekcji dostawcy usług outsourcingowych, co znacznie zwiększy szansę na sukces outsourcingu oraz na zwiększenie pozytywnych efektów przeprowadzenia wydzielenia. (fragment tekstu)
EN
When outsourcing of IT function is being considered, company management will ask if appropriate supplier exists who can take over the IT function from the company. The article presents the properly performed outsourcing supplier selection process, because finding a good supplier is very important for successful outsourcing process. (original abstract)
first rewind previous Strona / 68 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.