Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Usługi żywieniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Wybrane problemy segmentacji rynku usług żywieniowych
100%
XX
W opracowaniu wskazano na znaczenie segmentacji rynku jako ważnego elementu strategii marketingowej przedsiębiorstw. Dokonano ogólnej charakterystyki rynku usług żywieniowych, z uwzględnieniem jego specyfiki oraz stopnia dostosowania do potrzeb i oczekiwań konsumentów. Omówiono podstawowe problemy segmentacji rynku usług żywieniowych oraz przedstawiono przykłady segmentacji według wybranych kryteriów. (abstrakt oryginalny)
EN
The following study presents the significance of market segmentation in company's marketing strategy. The article describes the general definition and criteria of foodservice market segmentation; as well as analyzes the specification and the degree of adaptation to the consumer's needs. Presented study case focuses on most common issues of foodservice market segmentation; and characterizes the attempts of its segmentation based on chosen criteria. (original abstract)
EN
The aim of this paper is presentation of the activities of food service companies in the area of social responsibility. In today's business world, there are many strategies being used to run business. Interest of the topic of corporate social responsibility has growing rapidly. Many companies have started to engage in CSR as strategy in order to gain benefits that can give them an added advantage over their competitors. The corporate social responsibility (CSR) is the company's strategy, based on the assumption that business is responsible for the society within which it operates. There have been increasing numbers of companies engaged in CSR. CSR is becoming an important issue in the food service business. Nowadays CSR can drive companies to succeed in business by increasing sales volume and brand awareness and also added advantage over their competitors. For this thesis was decided to choose McDonald's corporation as a case study. This is one of the famous restaurants all over the world. McDonald's has a good reputation in terms of social responsibility. Hence, the significance of this paper is not only to increase related stakeholders' understanding of CSR, resulting in the achievement of long term sustainability, but also fill in the academic gap of CSR, especially for catering business in Poland. The main objective of the article will be to find out, how McDonald's implements CSR towards employees, customers, supply partners and the community. Purpose: The aim of this paper is presentation of the activities of food service companies in the area of social responsibility on example of international fast food chain - McDonald's. Methodology: For this thesis was decided to choose McDonald's corporation as a case study, empirical, qualitative research method. Findings: Since last year's McDonald's has been seen to adopt a more proactive strategy on CSR. McDonald's has set good examples of social responsibility. Corporate social responsibility McDonald's takes part in: animal welfare, corporate giving/Ronald McDonald House Charities, education scholarships, employment practices for, environmental practices, work with Corporate Social Responsibility Suppliers, Corporate Responsibility McDonald's Reports. The evidence presents a case that the corporation is implementing CSR policies as a means to greater profitability. It is promoting itself as a notable corporate citizen and has turned CSR around from a cost of doing business into a profitable enterprise and been commended for it. But, McDonalds CSR strategies mostly lay in the overlapping ethics/law area. Originality/value: Hence, the significance of this paper is not only to increase related stakeholders' understanding of CSR, resulting in the achievement of long term sustainability, but also fill in the academic gap of CSR, especially for catering business in Poland. The demand for results is related to a poor adoption of CSR in small companies, especially in the gastronomy business. There is a possibility to improve performance with the example of McDonald's as the role model. (original abstract)
XX
We współczesnym świecie firmy cateringowe odgrywają istotną rolę, ponieważ zaspokajają zmieniające się potrzeby żywieniowe konsumentów, które są zaspokajane poza domem. Rozwój przedsiębiorstw gastronomicznych niewątpliwie jest związany ze zmianami społecznymi i gospodarczymi zachodzącymi w ostatnich latach w naszym kraju. Jest to zjawisko odnoszące się zarówno do ludzi bogatych, jak i biednych, bowiem oferta przedsiębiorstw gastronomicznych jest różnorodna. Na początku XXI wieku nadal rozwijają się możliwości coraz sprawniejszego funkcjonowania organizacji na rynku usług, co potwierdzają wskaźniki makro- i mikroekonomiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's world, catering companies play an important role as meet the changing nutritional needs of consumers, which are carried out. Development of food service market undoubtedly is related to the social and economic changes taking place in recent years in our country. This phenomenon is related to both the rich and the poor, because the offer is diverse catering companies. At the beginning of the twenty-first century continue to develop possibility of increasing the efficiency of the market participants, as evidenced by the macroeconomic and microeconomic indicators. (original abstract)
XX
Współczesna gastronomia pełni ważne funkcje gospodarcze i społeczne i jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się działalności usługowych. Jest to spowodowane m.in. szybszym tempem życia, wyższymi zarobkami i wygodą konsumenta. Celem artykułu jest przedstawienie preferencji wyboru placówki gastronomicznej przez konsumentów, a jako studium przypadku wybrano osiedle Jeżyce w Poznaniu. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, czy w kontekście analizowanego obszaru można mówić o tzw. food district. W tym celu wykorzystano wyniki badań ankietowych (165 odpowiedzi) i inwentaryzacji w terenie. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary gastronomy fulfills important economic and social functions and is one of the most dynamically developing service activities. This is due to faster pace of life, higher wages and consumer convenience. The aim of this article is to present the consumers preferences in choosing a gastronomic establishment. As a case study Jeżyce estate in Poznań was chosen. An attempt was also made to answer the question whether, in the context of the analyzed area, we can talk about the so-called food district. For this purpose, the results of questionnaire (165 responses) and field inventory were used. Jeżyce estate has a great potential in the catering sector. The network of catering services has developed significantly in recent years. About 45% of Poznań's gastronomic establishments are located in its small area, and their intensity is nearly 75 outlets/km2. A study showed that consumers most often use catering services because they simply like to eat out and have a high need for socializing. The most important factor determining the choice is the quality of the goods served. Other factors are much less important. Almost 1/3 of consumers use the analyzed services very often, i.e. every day or several times a week. Restaurants and establishments offering drinks are the most popular. However, the average cost of a single visit is not high, as the vast majority of respondents spend between 10 and 30 PLN. The respondents consider Jeżyce estate be a food district, and the results of its construction are mostly positive, seeing, among others, revitalizing this part of Poznań, attracting people to this area, increasing the culinary attractiveness and competitiveness of gastronomic services. At Jeżyce estate, we are dealing with a very well-educated and functioning food district, which is in the mature stage of development. (original abstract)
5
Content available remote Rozwój przedsiębiorczości na przykładzie usług gastronomicznych
75%
XX
W ostatnich latach obserwuje się coraz większą serwicyzację życia społeczeństwa. Zjawisko to oddziałuje zarówno na gospodarkę, jak i na zachowania konsumentów. Jeszcze do niedawna tradycyjny model konsumpcji żywności koncentrował spożycie w gospodarstwie domowym, gdzie w gronie rodzinnym o zbliżonych porach dnia odbywało się samodzielne przygotowanie, a następnie spożywanie posiłków. Obecnie przedsiębiorstwa sektora gastronomicznego w coraz większym zakresie zaspokajają potrzeby żywieniowe, oferując żywność i napoje w dowolnie wybranym przez klienta miejscu: w domu, w pracy, w trakcie podróży czy w centrum handlowym podczas robienia zakupów, bądź spędzania czasu wolnego. Można stwierdzić, że współczesny konsument korzysta z możliwości, które oferują mu przedsiębiorstwa sektora gastronomicznego wtedy, gdy chce i gdzie chce. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to present possibilities for entrepreneurship development using foodservice as a case. The paper uses secondary sources of information such as statistical data of the Central Statistical Office, Datamonitor and other business reports as well as industry newsletters and publications. A comparative method was applied for the analyses of data and materials. On the base of collected information the state of the Polish foodservice and it's development including behavior and expectation of the modern consumer was describe. It was concluded that the best prognoses for business activities are linked to foodservice chain development and operating in networks on the basis of franchises. Further expansion of catering services and catering in shopping malls, city centers and on important communication routes including petrol station as well as in tourism regions is expected. It is important to increase quality of services and to diversify culinary offer including prohealth trend as well as offering additional values as entertainment and attractive leisure time. Mentioned above direction of activities should influence and increase entrepreneurship on regional level. (original abstract)
XX
Celem rozważań podjętych w artykule jest wskazanie potrzeby i kierunków rekonstrukcji wybranych elementów modelu działania oferentów usług żywieniowych w odniesieniu do oczekiwań konsumentów. W materiale wskazano na rosnący udział usług gastronomicznych w ogólnym systemie organizacji żywienia społeczeństwa polskiego. Scharakteryzowano podstawowe wyróżniki rozwoju rynku usług żywieniowych w Polsce. Zidentyfikowano główne obszary jego niedostosowania do oczekiwań konsumentów oraz wskazano pożądane kierunki rekonstrukcji modelu działań usługodawców w celu zmiany tej sytuacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the considerations undertaken in the article is to show the needs and directions of reconstruction of selected elements of the action model of food services suppliers with respect to the consumers' expectations. The material has pointed out the growing share of the catering services in the general system of the organizing the feeding of Polish society. The basic differentiators of the food services market development in Poland have been described. The main areas of its maladjustment to the needs of consumers' expectations have been identified and the desired directions of the reconstruction of the action model of service providers in order to change this situation have been shown.(original abstract)
7
Content available remote Nowe technologie a rozwój prosumpcji na rynku usług gastronomicznych
75%
EN
Technical possibilities currently provided by the Internet favour prosumer behaviours. Prosumption is defined as a mixture of consumption and production processes until the distinctions between them become less clear. The interactivity of contemporary media creates favourable conditions for the development of prosumption. The article presents the problem of the behaviors of restaurant consumers and demonstrates the results of a qualitative study which was conducted in 2018. For the purpose of the study, non-participant observation was adopted - conversations on internet forums dedicated to restaurant services were followed.(original abstract)
8
Content available remote Oferta gastronomiczna w turystyce na przykładzie polskich obiektów noclegowych
75%
XX
Celem pracy była analiza oferty gastronomicznej w obiektach noclegowych na terenie Polski. Ocenę przeprowadzono przy użyciu autorskiego kwestionariusza. Analizowano menu 260 zakładów gastronomicznych zlokalizowanych na terenie obiektów noclegowych. Oferta placówek gastronomicznych, głównie restauracji i barów, obejmowała dania śniadaniowe, zakąski, zupy, dania główne i desery oraz napoje. Większość zakładów proponowała dania kuchni polskiej, mniej liczne były dania regionalne i specjalne (dla dzieci, wegetariańskie, bezglutenowe). W menu był duży wybór dań w przystępnych cenach, różniących się w zależności od rodzaju i kategorii obiektu. Pomimo iż były to obiekty turystyczne odwiedzane przez gości z zagranicy, w ponad 1/3 zakładów informacja w karcie menu była podana wyłącznie w języku polskim. Problemem organizacyjnym i ekonomicznym w wielu lokalach był zbyt rozbudowany jadłospis. Z przeprowadzonej analizy wynika, że powinno się zwrócić większą uwagę na zmniejszenie liczby pozycji w karcie, prezentowanie oferty w języku obcym i dołączenie informacji o alergenach. Wskazane jest, aby oferta uwzględniała dania regionalne, a dania dla dzieci nie powinny składać się z produktów wysokoprzetworzonych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study was to analyze the gastronomic offer in Polish accommodation facilities. The survey using original questionnaire studied 260 menu offers from catering establishments, located throughout Poland on the premises of accommodation facilities, like: hotels, motels, guest houses and inns. The offer of catering units in accommodation business, mainly restaurants and bars, included breakfast dishes, appetizers, soups, main courses, desserts and drinks. Most of the establishments offered Polish cuisines, while a fewer regional and special cuisines (children's, vegetarian or gluten-free). The tourist amongst the menu choices might find wide range of various dishes at affordable prices, that dependent on the type and category of the object. Although the facilities were destination of foreign tourists, over 1/3 of them presented their menus only in Polish. The study highlight that too extensive menu was organizational and economic problem at many places. This research suggest also that catering establishment should put more attention to reduce the number of items in menu, attach English version and allergen information. Moreover, regional cuisines should be included and children's menu option should be not produced from highly processed food. (original abstract)
XX
Prezentowany artykuł ma na celu opisanie najważniejszych cech sektora usług restauracyjnych i jego organizacji terytorialnej w okręgu kijowskim. Gastronomia może być postrzegana jako część ekonomiki, która w ciągu ostatnich dziesięcioleci notuje dynamiczny rozwój, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i zapewniając miejsca pracy. Stanowi także istotną część infrastruktury turystycznej i przestrzeni publicznej, ułatwia komunikację międzyludzką i stanowi interesujące zjawisko kulturowe, które rozpowszechnia wiedzę i różne tradycje żywieniowe na całym świecie. W regionie kijowskim procesy rozwoju gastronomii można zaobserwować we wszystkich rodzajach lokali konsumpcyjnych - w kawiarniach, barach, usługach kateringowych, restauracjach, punktach typu fast food, w sferze dostaw itp. W pracy podkreślono znaczenie obiektów restauracyjnych w gospodarce. Przeprowadzono analizę danych statystycznych i osobistą obserwację przestrzennej organizacji obiektów restauracyjnych w Kijowie i przyległych terenach. Dokonano również analizy korelacji powiązań przemysłu restauracyjnego i analizę klastrów w celu określenia różnic regionalnych. Przeprowadzone badania prowadzą do określenia stanu rozwoju obiektów gastronomicznych z perspektywy geografii człowieka i prezentują najnowsze trendy w rozwoju tej dziedziny gospodarki. Ponadto zidentyfikowano problemy i sposoby poprawy branży restauracyjnej w Kijowie, a także zaproponowano kilka zaleceń dotyczących dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is intended to describe the most significant features of restaurant facilities industry and its territorial organization in Kyiv region. Restaurant facilities can bee seen as a part of economics that develops rapidly during last decades, ensuring economic growth and providing workplaces. It is also a crucial part of the tourist infrastructure, public space and an interesting cultural phenomenon which broadens knowledge about food traditions around the world. Kyiv region is such a part of Ukraine where processes of the restaurant facilities development could be observed multilaterally through all types of restaurant enterprises - cafes, bars, catering, restaurants, street food points, delivery etc. In the paper, the significance of restaurant facilities in the economy has been outlined. The analysis of statistic data and personal observations has been conducted to examin the condition of territorial organization of restaurant facilities of Kyiv city and adjoying territories. Correlation analysis of restaurant industry interconnections and cluster analysis for determination of regional differences has been implemented. Presented research leads to the condition of restaurants facilities industry from the perspective of the Human Geography and demonstrates the latest trends in its development. In addition, problems and ways of improving the restaurant industry in Kiev has been identified and finally some recommendations about proceeding research has been proposed. (original abstract)
XX
Przedstawiono szczegółową analizę stanu i barier rozwojowych usług drobnej gastronomii po roku 1988.
11
Content available remote Usługa żywieniowa w strategiach produktowych przedsiębiorstw
75%
XX
Gastronomia to jedna z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych form działalności usługowej. Wraz z rozwijaniem się społeczeństw zauważa się coraz większy zakres korzystania z usług żywieniowych, tym samym sektor usług żywieniowych staje się coraz ważniejszym elementem rynku żywnościowego. Przemiany występujące na rynkach żywnościowych ujawniają się miedzy innymi w rozwoju strategii produktywnych przedsiębiorstw, w których wzrasta znaczenie usług żywieniowych. Celem artykułu jest omówienie usługi żywieniowej jako elementu strategii produktowych przedsiębiorstw. Główny nacisk położono na dwa rodzaje strategii: strategie, w których usługa żywieniowa stanowi samodzielny produkt oraz strategie, w których usługa żywieniowa elementem złożonego produktu usługowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Gastronomy is one of the oldest and common kind of service activities. Together with development of societies catering services become more important part of the market. Changes on the food market manifest themselves by development of products strategies, where the catering are growing. The goal of the paper is analysis of catering service as a part of products strategies. The main focus is on two types of strategies: strategies with catering service as a independent product and strategies where the catering service is a part of complex service product. (original abstract)
12
75%
XX
W artykule podjęto próbę scharakteryzowania rynku usług cateringowych w Polsce z uwzględnieniem udziału produktów mlecznych w tym rynku. Omówiono aktualny stan i zmiany zachodzące na polskim rynku usług cateringowych oraz czynniki wpływające na rozwój sektora. Przedstawiono również prognozę wielkości sprzedaży usług cateringowych na lata 2003-2004 i przewidywany udział produktów mlecznych w analizowanym rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper shows the presence and perspectives for the future of dairy products consumption in catering services in Poland. (original abstract)
13
Content available remote Implementation of marketing in catering services through gastro tickets
75%
EN
Currently many companies engaged in the food service are struggling to win customers and gain competitive advantage. One of the ways to attract customers into a restaurant is the wider use of food tickets, through which customers have the option of daily comparison of the quality and the range of food served, which at the definitive result can lead to a good presentation of the company and building corporate reputation. The aim of paper is to analyze the different opinions of experts on the definition of marketing and catering services as well as interpretation of conducted marketing research oriented to the use of the gastro tickets in catering.(author's abstract)
14
Content available remote Promocja na rynku usług gastronomicznych
75%
XX
W efekcie zachodzących zmian, współczesny rynek gastronomiczny charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Operuje na nim wiele podmiotów, w tym międzynarodowe koncerny, dysponujące zasobami kapitałowymi umożliwiającymi wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w ramach wszystkich obszarów działalności. W efekcie rynek ten stawia wysokie wymagania przed przedsiębiorcami, obligując ich między innymi do intensyfikacji działań promocyjnych. Celem przeprowadzonego badania było określenie zakresu, instrumentów i działań promocyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa na rynku usług gastronomicznych. (fragment tekstu)
EN
The aim of the study was to determine the scope, instruments and promotional activities undertaken by the company in food service market. The survey was conducted on the sample of 56 respondents (owners or managers of catering locals) using combined method consisting in conjunction the questionnaire interview with in-depth individual. It was found that in comparison to other marketing instruments promotional activities have the greatest impact on increasing the number of customers and building the company's image. According to the respondents opinions the inspiration for promotional activities derive mainly from observing the competition and their own experience. The most commonly used by the surveyed food service companies promotional activities are include publishing advertising, outdoor advertising, Internet advertising, loyalty cards, promotional price reductions and gadgets. As the most effective were considered promotional price reductions, outdoor advertising and advertising leaflets. The main limitation for promotional activities in food service market is the limited budget and lack of theoretical knowledge in this field. (original abstract)
EN
The aim of the work is to analyze the foodservice industry, problems related to human resources and management in this industry and to present good practices related to effective human resources management on selected examples of family foodservice enterprises. The analysis presented here is based mainly on a dataset taken from the statistics published annually by CSO for foodservice businesses and human resources in this industry. A comparative method was applied for the analysis of collected data and materials. The study also used individual in-depth interviews made from April to December 2017 with managers or restaurateurs and their employees (82 people) covering 25 restaurants which can be classified as family business in Warsaw. It was found that, in fact, the success or even the survival of a business either in a foodservice industry or another one is heavily dependent on having an effective and efficient workforce. In the foodservice industry, it is vital for companies to perform better than their rivals in terms of level of customer satisfaction by having a superior customer service. In surveyed employers' opinion, trainings show employees that employers care about them. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule zaprezentowana zostanie grupa standardów akredytacyjnych związana z odżywianiem pacjenta. Autor zaprezentuje odniesienia do procesów logistycznych związanych z tą grupą standardów, a następnie przybliży badania własne powiązane z percepcją poszczególnych standardów szczegółowych tej grupy przez pacjentów.(abstrakt oryginalny)
EN
The following article presents a group of accreditation standards associated with patient nutrition. The author shows reference to logistics processes connected with this group of standards and afterwards introduces the results of private research related to the perception of particular detailed standards by this group of patients.(original abstract)
17
Content available remote Popyt na usługi gastronomiczne w Polsce w okresie poakcesyjnym
63%
XX
Wzrost dochodów i zmiany stylu życia ludności powodują, że Polacy coraz chętniej spożywają posiłki poza domem. Celem prezentowanego opracowania jest pokazanie zmian w popycie na usługi gastronomiczne w latach 2004-2014. Omówiono zmiany liczby placówek gastronomicznych, wielkości sprzedaży detalicznej i przychodów w placówkach gastronomicznych. Dokonano analizy i oceny poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych na żywienie w gastronomii. Przeprowadzone analizy ujawniły silną wzrostową tendencję popytu na usługi gastronomiczne w okresie poakcesyjnym i pokazały, że spowolnienie gospodarcze w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu finansowo-gospodarczego nie spowodowało zmniejszenia wydatków gospodarstw domowych na gastronomię. Wyniki analiz sugerują, że pod wpływem wzrostu poziomu zamożności i zmian ogólnego modelu konsumpcji, popularność żywienia poza domem wśród polskich konsumentów będzie nadal rosła. (abstrakt oryginalny)
EN
Growth of incomes and change in lifestyles have resulted in Polish people showing a greater willingness to eat out. The objective of this paper is to show the change in demand for catering services during the period 2004-2014. Changes in the number of catering establishments are discussed, as is the size of retail sales and revenue from eating out. The size and structure of household expenditure for eating out are analysed. Research has shown that a slowdown in Polish economy, resulting from the global financial crisis, has not caused a reduction in households' expenditure on eating out. Results of research suggest that under the influence of growth of wealth and a change in the general model of consumption, the popularity of eating out among Polish consumers will continue to grow. (original abstract)
18
Content available remote Seniorzy jako segment konsumencki w usługach gastronomicznych
63%
XX
W artykule zaprezentowano specyfikę i znaczenie seniorów jako istotnego segmentu na rynku, w tym rynku usług żywieniowych. Wskazano na społeczną rolę i wzrost znaczenia usług gastronomicznych wobec tego segmentu odbiorców. Zaprezentowano wyniki badań obrazujących postawy i zachowania ludzi starszych na rynku gastronomicznym. Stwierdzono wzrastające znaczenie usług żywieniowych w życiu seniorów. Mimo to dostosowanie gastronomii w Polsce do potrzeb i oczekiwań ludzi starszych jest niezadowalające. Traktowanie przez usługodawców tego segmentu konsumentów w sposób marginalny, przy wzrastającej tendencji starzenia się społeczeństw, wydaje się być poważnym błędem z punktu widzenia strategicznego i marketingowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents specificity and significance of seniors as an essential segment on the market, including the market of nutritional services. It emphasizes the social role and an increase in significance of gastronomic services for this target audience. The research results describe attitudes and behaviors of elderly people on the gastronomy market. They show an increase in significance of nutritional services in the life of the considered population. In spite of this situation, however, the adaptation of the Polish gastronomy to the needs and expectations of elderly people is not satisfactory. Treating this consumer segment in a marginal way by services providers, when there is an increasing tendency in society aging, seems to be a serious mistake from both the strategic and marketing point of view.(original abstract)
19
Content available remote Ocena jakości usług restauracyjnych na przykładzie kawiarni w Lublinie
63%
XX
Celem rozważań podjętych w artykule jest przedstawienie metody Servqual oraz jej wykorzystania w badaniu jakości usług restauracyjnych. W opracowaniu zaprezentowano wyniki przeprowadzonych w grudniu 2014 roku badań dotyczących jakości usług w wybranych kawiarniach w Lublinie. Implikacja praktyczna tej metody badań w ocenie jakości usług uwzględnia przede wszystkim satysfakcję klienta. Staje się prostym sposobem na uzyskanie klarownych wniosków w zagadnieniach związanych z dostosowaniem usług do wymagań klientów.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the paper is presentation of the Servqual method and its use in the research of the quality of restaurant's services. The paper presents the results of research on the quality of services in selected cafés in the city of Lublin, which was conducted in December 2014. Practical implication of this method to assess the quality of services takes into account primarily customer satisfaction. It becomes a simple way to obtain clear conclusions on issues related to the adjustment of the services to customers' requirements.(original abstract)
XX
W artykule omówiono rolę sektora usług żywieniowych w systemie dystrybucji żywności oraz możliwości kreowania przez ten sektor wartości dla klienta. Usługowy charakter produktu w gastronomii daje większe możliwości budowania korzyści dla klienta w porównaniu do sektora handlu detalicznego, oznacza jednak również konieczność ponoszenia większych kosztów przez klienta (głównie ze względu na wyższą cenę). Możliwość kreowania wartości dla klienta należy uznać za główny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej wśród przedsiębiorstw tworzących system dystrybucji żywności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on importance of foodservice industry in food distribution system and on creation of value for clients by this sector. Because it sells services, the foodservice industry has more possibilities to create advantages for the client as compared with the retail sector. On the other hand, the client has to cover higher cost (mainly because of higher prices). The potential of creating a higher value for the client is the crucial factor of building foodservice competitive advantage among companies in the food distribution system. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.