Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Fatima
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Verbum Vitae
|
2021
|
tom 39
|
nr 2
621-625
EN
Review of the book: Kevin Symonds, On the Third Part of the Secret of Fatima (St. Louis, MO: En Route Books and Media 2017). Pp. 582, ISBN: 978-1-950108-23-7.
PL
Recenzja książki: Kevin Symonds, On the Third Part of the Secret of Fatima (St. Louis, MO: En Route Books and Media 2017), s. 582, ISBN: 978-1-950108-23-7.
EN
The Marian apparitions initiated in 1917 in Fatima, quickly gained worldwide publicity due to their content and form. Because they began in the tragic period for the history of humanity, entangled in armed conflicts and atheistic ideologies, their message of hope in¬creased interest in all spheres of social life. The appeal for conversion and return to the Gospel principles in individual and social life was declared to the world through children who con¬firmed the phenomenon of Fatima apparitions by their mortified life. The spiritual content of the message has become an important element in the catechetical ministry of raising chil¬dren, youth and adults. Although what happened at Fatima does not belong to the category of a scientific discourse based solely on empirical methods, it must be reminded in the education of the young generation and recalled in discussions about the future of man and the world.
PL
Przed stu laty portugalska Fatima zyskała niezwykły rozgłos dzięki objawieniom maryjnym. Wydarzenia te przełamały materialistyczną wizję rzeczywistości i kierowały w stronę rzeczy¬wistości transcendentnej. Wielkie znaczenie w dynamice tego fenomenu posiadał kontekst histo¬ryczny, ponieważ były to trudne czasy, przepełnione terrorem i wojnami oraz głęboką negacją Boga. Z fatimskich objawień wyłoniło się bogactwo nowych treści, symboli, gestów i modlitw, które posiadały wielkie znaczenie katechetyczne. Kościół katolicki skupił się na odczytywaniu ukrytego sensu tych zdarzeń. Wartością maryjnych orędzi w Fatimie była ich całkowita zgod¬ność z przekazem biblijnym, zaakcentowanie potrzeby nawrócenia i pokuty, podjęcia krucjaty modlitewnej za grzeszników oraz w intencji Ojca Świętego przez modlitwę różańcową. W Fa¬timie została wyeksponowana idea Bożego dziecięctwa, czyli podobieństwa człowieka do Stwór¬cy. Poprzez dzieci związane z objawieniami została przypomniana idea Opatrzności Bożej, doceniona rola Kościoła katolickiego oraz podkreślona centralna rola Jezusa Chrystusa w dziele zbawienia. Ponadto zostały dowartościowane pozawerbalne formy ewangeli¬zacyjne, które posia¬dają wielką siłę oddziaływania na zlaicyzowanych chrześcijan początku XXI wieku. Fenomen objawień fatimskich polega na tym, że mimo upływu lat, nie tracą one na aktualności i posiada¬ją znaczny potencjał katechetyczny do wykorzystania w obecnym czasie.
4
Content available remote EKLEZJALNY WYMIAR FATIMSKIEGO ORĘDZIA
71%
PL
Interwencje Matki Jezusa w historii ludzkości przypominają nam, że królestwo Boże nie jest tego świata. Przypominają one człowiekowi o prawdzie o Bogu, jego królestwie, sensie egzystencji ludzkiej, życiu wiecznym. Objawienia maryjne, zwłaszcza te zatwierdzone przez Kościół, odnoszą się do życia ludzkiego. Dotyczą one nie tylko nawrócenia tych, którzy są dalecy od Boga, ale też odnoszą się do stałego nawracania się chrześcijan. Dlatego przyjęcie objawień maryjnych nie powinno być ograniczone do sentymentalnych emocji, nowych form czci i pogoni za uczuciem, ale powinno doprowadzić do radykalnego zwrotu ku Chrystusowi, opartego na dalszej egzystencji w autentycznej wierze, życiu w zjednoczeniu z Chrystusem, miłości do Kościoła, wyrażającego się między innymi w postawie obrony podstawowych wartości życia ludzkiego, sakramentalnej wartości małżeństwa, jedności rodziny opartej na Chrystusie, który jest, wczoraj, dzisiaj i na wieki.
EN
The interventions of the Mother of Jesus in the history of humanity remind us that the kingdom of God is not of this world. They remind man of the truth about God, his kingdom, the sense of human existence, eternal life. Marian apparitions, especially those approved by the Church, refer to human life. They concern not only the conversion of those who are far from God, but also refer to the constant conversion of Christians. Therefore, the acceptance of Marian messages should not be limited to sentimental emotions, new forms of worship and the pursuit of sensation, but should result in a radical turn towards Christ, based on authentically lived faith, life in union with Christ, love for the Church, expressing itself among others in defending the fundamental values of human life, the sacramental value of marriage, the family unity at the basis of which Christ is, yesterday and today, the same forever.
PL
Zachęta do nowej ewangelizacji, obecna w nauczaniu św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, swoje potwierdzenie i konkretną realizację znajduje w przesłaniu Maryi przekazanym trojgu pastuszkom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, w Fatimie. Maryja za ich pośrednictwem przypomniała, że dla uproszenia nawrócenia własnego i innych konieczne jest wynagradzanie Bogu poprzez nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, codzienne odmawianie różańca i pełnienie obowiązków w duchu ofiary. Również Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym do biskupów portugalskich 13 maja 1991 r. przypominał, że Fatima i jej orędzie pomagają nam zrozumieć, że dla nowej ewangelizacji najważniejsze są modlitwa i pokuta jako skuteczny oręż chrześcijanina w duchowej walce „przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich (Ef 6,12)”.
EN
The encouragement to the New Evangelization in the teaching of St. John Paul II and Benedict XVI finds its confirmation and realization in the message of the Mother of God entrusted to three little shepherds: Lucia, Jacinta and Francisco in Fatima. Through their mediation Saint Mary reminded us that it is necessary to adore the Sacred Heart of Mary, to pray a rosary and to live in the spirit of sacrifice if we want to save ourselves and other people. Moreover, Pope John Paul II in his speech to the bishops in Portugal on May 13, 1991 said that thanks to Fatima we know that a prayer and penance are the most important things in the new evangelization. They are the most efficacious instruments in the spiritual battle “against evil rulers and of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places” (Ef 6,12).
PL
„Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję” – to duchowy testament pozostawiony przez prymasa Polski kard. Augusta Hlonda. W niniejszym artykule zostało poddane analizie jego nauczanie w odniesieniu do objawień w Fatmie w 1917 r. Ukazano wspólne elementy treści objawień i wypowiedzi A. Hlonda. Porównano Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi dokonany przez papieża Piusa XII z tym dokonanym przez Augusta Hlonda na Jasnej Górze. Przedstawiono także tezę mówiącą o tożsamych z fatimskimi orędziami wizjach św. Jana Bosko.
EN
“Victory will come through Mary” – this is a spiritual testament, left by the Primate of Poland, Cardinal August Hlond. This article analyzes his teaching in relation to the apparitions in Fatima in 1917. Common elements of the content of the apparitions and statements of A. Hlond were presented. The Act of the consecration of the world to the Immaculate Heart of Mary, made by Pope Pius XII, was compared with that of August Hlond at Jasna Gora (Jasna Góra). There is also a thesis about the visions of Saints who are identical with the Fatima messages of Jan Bosko.
PL
Kiedy już znana była data ogłoszenia Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, wszyscy wyczekiwali w napięciu jej treści. Po ujawnieniu jej 26 czerwca 2000 roku nie było nastroju ani sensacji, ani też specjalnego echa wśród ludzi. Komentarz teologiczny do 3 części Tajemnicy Fatimskiej sporządził ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, Józef Ratzinger, który wyjaśnił wszystkie wątki tajemnicy. W teologii więc poza odniesieniem się do tego komentarza nie było specjalnej recepcji. Włoski dziennikarz Antonio Socii podjął się przeprowadzenia pewnego rodzaju śledztwa, czy cały tekst tajemnicy został ogłoszony. Dla teologii ważne jest jednak podkreślenie podstawowego orędzia całości tajemnicy fatimskiej. Jest to ewangeliczne wołanie o wiarę i pokutę.
EN
Once the date of revealing of the Third Secret of Fatima was known, the public waited in anticipation of its content. Following its disclosure on June 26, 2000, there was no atmosphere or sensation, or any special response among people. A theological commentary to the Third Part of the Secret of Fatima was drawn up by the then Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, Joseph Ratzinger, who explained all threads of the mystery. Therefore, in theology, beyond reference to this commentary, there was not any special reception. Antonio Socii, an Italian journalist, carried out some kind of investigation if the entire text of the secret has been revealed. For theology, however, it is important to emphasize the basic message of the whole Secret of Fatima, which is the call for faith and penance.
8
Content available remote HAGIOLOGICAL PERSPECTIVE OF THE FATIMA MESSAGE
70%
EN
This paper presents a theological analysis of the content of the Fatima message, carried out according to hagiological assumptions. The analysis of Fatima sources, taking into account the aspect of hagiological research, made it possible to claim that holiness granted by Divine grace grows in a human being at the stage of his or her earthly life. Human history should develop the salvific course through cooperation between the human being and God upon the principle of dialogical relations. In the dialogue of salvation, God gives His grace to the human being, which is necessary to create a culture favouring the development of humanity, i.e. humanizing. The dialogical activity means acting in accordance with the theologal hierarchy of values. The effects of dialogical cooperation are perceived in humanism favouring improvement of humanity in the human person, humanity modelled on the humanity of Jesus Christ. The Marian aspect in the hagiological perspective is seen as a guideline showing the right direction of required historico-salvific changes
9
Content available Aktualność „orędzia wieku”
57%
PL
Objawienia w Fatimie są wyjątkowe w historii objawień i jedyne tego rodzaju w objawieniach maryjnych, gdyż rzeczywistość, której dotyczą, jest niepowtarzalna w dziejach ludzkości. Jan Paweł II, nazywając je „orędziem wieku”, mówił, że jest ono dziś jeszcze bardziej aktualne i bardziej naglące niż kiedykolwiek. Maryja, objawiając się sześciokrotnie trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie w Fatimie, a potem jeszcze dwukrotnie s. Łucji w Pontevedra i Tuy, stale nawoływała do rozwijania życia duchowego, do dobrowolnego powrotu do Boga, do zadośćuczynienia za wszystkie grzechy przeciw Sercu Jezusa i Maryi. Ta prośba Maryi ciągle potrzebuje spełnienia, aby świat doświadczył jedności i pokoju.
EN
Revelations in Fatima are unique in the history of the apparitions and the only one of this kind in Marian apparitions, because the reality they refer to is unique in the history of mankind. John Paul II called them “the message of the age”, saying that it was even more up to date and more urgent than ever. Mary appeared six times to three children: Lucia, Francisco and Jacinta in Fatima, and then Lucia twice in Pontevedra, and while she continually called for the development of spiritual life, voluntary return to God, to make atonement for all sins against the Heart of Jesus and Mary. This request of Mary still needs fulfillment, so that the world can experience unity and peace.
PL
W bogatej twórczości krakowskiego artysty Adolfa Hyły, postaci niezbyt znanej w polskiej historii sztuki XX wieku, można odnaleźć oprócz licznych realizacji Jezusa Miłosiernego, także inne przedstawienia malarskie. Na szczególną uwagę zasługuje ikonografia maryjna w liczbie sześćdziesięciu pięciu obrazów. Wśród dzieł o tej tematyce najliczniejszą grupę stanowią przedstawienia ukazujące Maryję jako Matkę Boską Fatimską. Malowidła inspirowane bezpośrednio objawieniami maryjnymi w Fatimie stanowią interesujący przykład utrwalonej na płótnie czci Matki Boskiej Fatimskiej obecnej w życiu Adolfa Hyły. Historie poszczególnych dwudziestu dwóch realizacji ikonograficznych powstałe w latach 1948-1957 ukazane zostały w kluczu chronologicznym. Do tej pory ustalono lokalizację siedemnastu obrazów Matki Boskiej Fatimskiej. Znajdują się one w kościele kapucynów Sędziszowie Małopolskim, w Krynicy Zdroju u sióstr loretanek, w Krakowie u sióstr sercanek, w kościele parafialnym w: Mikołowie, Rybnej, Żyrakowie, Rudzie Śląskiej-Wir- ku, Gliwicach, Dąbrowie k. Niemodlina, Szczurowej i Ostrołęce, w klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, w kaplicy Żeńskiego Trzeciego Zakonu św. Franciszka w Krakowie czy u sióstr elżbietanek we Wrocławiu i w Poznaniu.
EN
In a wide range of art works of Adolf Hyła, a little known in the Polish art history of the twentieth century artist from Krakow, there are many images of Divine Mercy but also other paintings. Special attention should be paid to his 65 images of Marian iconography. These paintings inspired by the Apparitions of Our Lady at Fatima are an interesting illustration of Adolf Hyła’s devotion to Our Lady of Fatima captured on canvas. Among paintings on that subject the most numerous are those showing Our Lady of Fatima. The history of each of twenty-two iconographic works created between 1948-1957 is shown in chronological order. Up to now the location of seventeen paintings of Our Lady of Fatima is known. They are in the Church of the Capuchins in Sędziszów Małopolski, the convent of Sisters of Loreto in Krynica Zdrój, the convent of Sisters of the Sacred Heart in Kraków. Furthermore, they can be seen in parish churches in Mikołów, Rybna, Żyraków, Ruda Śląska-Wirek, Gliwice, Dąbrowa near Niemodlin, Szczurowa and Ostrołęka, and also in the convent of the Sisters of Our Lady of Mercy in Kraków-Łagiewniki, in the chapel the Third Order of St. Francis in Kraków and the convents of Sisters of Saint Elizabeth in Wrocław and Poznań.
PL
Zapowiedziane przez papieża Franciszka w 2016 roku obchody kolejnego roku liturgicznego jako roku fatimskiego stały się dla całego Kościoła okazją do odczytania na nowo orędzia, jakie Matka Boża przekazała trojgu pastuszkom z Cova da Iria. Pośród konkretnych żądań Maryi skierowanych do całego świata jest wezwanie do wynagradzania Bogu oraz Jej Niepokalanemu Sercu. Niniejszy artykuł podejmuje właśnie kwestię wynagrodzenia, zestawiając ją z misją i powołaniem św. Małgorzaty Marii Alacoque. W XVII wieku Jezus poprzez ukazanie swojego Serca powierzył świętej z Paray-le-Monial misję uwrażliwienia ludzkości na miłość i wynagradzanie za grzechy, które są przeciwne Jego miłości. Warunkiem dobrze praktykowanego wynagrodzenia i zadośćuczynienia jest jednak poprawne zrozumienie jego znaczenia najpierw na poziomie teologicznym, aby później wprowadzić je w praktyki dnia codziennego. Misja i zadanie św. Małgorzaty skrystalizowały się ostatecznie w nabożeństwie pierwszopiątkowym oraz w ustanowieniu uroczystości ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. Natomiast duchowość i przesłanie przekazane przy pomocy dzieci z Fatimy doprowadziło do rozpowszechnienia nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca i zatwierdzenia święta ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Jednym z głównych elementów łączących obie „misje” jest wezwanie do wynagradzania. Jego żarliwe praktykowanie i wprowadzanie w porządek społeczny pomaga tworzyć cywilizację miłości, roznieca i umacnia wiarę w Boga, przywraca nadzieję grzesznikom oraz przynosi konkretne owoce w postaci pokoju i ładu społecznego, a wiernym praktykującym nabożeństwo obiecuje nagrodę wieczną. Zadanie wypełnienia apelu Maryi spoczywa na każdym chrześcijaninie, szczególnie jednak do jego wypełnienia wezwane są osoby poświęcone Sercu Jezusa oraz Niepokalanemu Sercu Maryi.
EN
The celebration of the upcoming liturgical year 2016, announced by the Pope Francis as the Year of Fatima happened to be a chance for the whole Church to reveal the message that the three shepherd children of Cova da Iria were given by Our Lady. Among the particular Mary’s requests addressed to the whole world there is also the one to offer sacrifice to Jesus and devote to Her Immaculate Heart. This article discusses the issue of reparation, taking into consideration both the mission and vocation of St. Margaret Mary Alacoque. In the 17th century she had visions of Jesus Christ. By showing this Saint of Paray-le-Monial His own Heart, Jesus gave her the task to teach the mankind the devotion to the Sacred Heart and reparation, id est devotion with the intent to expiate the sins which are opposed to His love. The properly-practiced reparation and compensation require first proper understanding their significance on the theological level, in order to make them every day routine. The mission of St. Margaret was finally recognized in the establishment of the First Friday Devotion and the Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. The spirituality and the message expressed thanks to the children of Fatima, yet, propagated the Five First Saturdays Devotion and the Feast of the Immaculate Heart of Mary gained an official approval. One of the common notions between both among-mentioned „missions” is calling to acts of reparation. Its zealous practice and making the social routine helps to create the civilization of love, strengthens the faith in God and regains sinners’ hope. Not to mention the fact that it brings visible results such as peace and social harmony, as well as gives the promise of eternal reward to those who are faithful devotees. The task to fulfill the Mary’s request is to be remembered by all the Christians, especially those consecrated to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary.
12
Content available Fatimskie przemówienia papieży
57%
EN
The analyses of papal speeches related to Fatima apparitions allow to learn about the personal engagement of each of the Popes in accepting the Fatima messa-ge and its implementation by the acts of entrustment and devoting the Church and the world to the Immaculate Heart of Mary in order to save it from the dangers. Knowing the papal texts allows to learn about the authentic, profound theology of those apparitions the trinitarian, christological, ecclesial, spiritual and existential context. The Popes indicate close relationship between Mary and Christ and God’s salvation plan. They justify the need for conversion, prayer, especially with the Rosary, penance, compensation, as these are the means which allow for the healing of the world, saving its future and salvation of souls. God’s Mother of Fatima brings hope to the world, strengthens the faith and reveals God’s merciful love.
EN
Liczba 153 ryb złowionych przez uczniów w J 21, 11 stanowi od dawna przedmiot dociekań. Pojawiło się wiele interpretacji tejże liczby, która musiała być z jakichś powodów dobrze zapamiętana i zapisana. Autorami tych interpretacji byli zarówno Ojcowie Kościoła, jak i współcześni teologowie. Wiele z nich jest bardzo ciekawych, jednak żadna z nich nie uwzględnia występowania tejże liczby poza Pismem Świętym. Jak się okazuje, liczba ta poza Biblią jest ściśle związana z Matką Bożą (ilośćZdrowaś Maryjow różańcu, ciągłe przewijanie się liczby 153 w objawieniach w Fatimie). Nie jest to przypadek, bo liczba 153 pojawia się w Ewangelii Jana, któremu Jezus umierając na krzyżu powierzył swoją Matkę. Związek tej liczby 153 z Matką Bożą jest dość oczywisty, ale nie wyjaśnia jeszcze znaczenia tej liczby. Rozwiązanie znajduje się w Ewangelii Łukasza, który ze wszystkich Ewangelistów poświęcił Matce Bożej najwięcej miejsca. W jego opisie nawiedzenia Najświetszej Maryi znajduje się klucz do odczytania liczby 153. Chodzi mianowicie o słowa, jakie św. Elżbieta wypowiedziała do Maryi: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1, 43). Tytuł Maryi „Matka Pana” jest równoznaczny z „Matka Boga”. W języku oryginalnym (greckim) ten tytuł Maryi zaskakuje. Biorąc pod uwagę wielką analogię pomiędzy Janem i Łukaszem, można odczytać znaczenie liczby 153: a) u Jana jest wymienionych pięciu uczniów z imienia, a u Łukasza pełny tytuł Maryi składa się z pięciu wyrazów (w języku greckim):ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου; b) u Jana jest wymienionych dwóch uczniów bez imienia, u Łukasza wartość numeryczna dwóch kluczowych słów z tegoż tytułu Maryi (μήτηρ κυρίου) wynosi dokładnie 153, tyle samo, co ilość złowionych ryb. Okazuje się w ten sposób, że wartość numeryczna (gematryczna) dwóch słów kluczowych „Matka Pana” po grecku wynosi dokładnie 153. Taki sposób odczytania potwierdza opinia J. M. Lagrange’a! Takie wyjaśnienie liczby 153 w J 21,11 jest nowe, bardzo proste, gematryczne i właściwe tylko katolikom, bo żeby je znaleźć, trzeba uwierzyć, że Maryja jest prawdziwą Matką Bożą. Mówi nam o tym scena zwiastowania, kiedy Maryja staje się Matką Chrystusa – Boga-człowieka, a potwierdza to scena nawiedzenia, gdy Elżbieta nazywa Maryję „Matką Pana”.
14
Content available Duchowość maryjna Fultona J. Sheena
51%
Polonia Sacra
|
2016
|
tom 20
|
nr 3(44)
161-171
PL
Autor artykułu bada znaczenie Najświętszej Maryi Panny w duchowości amerykańskiego biskupa Fultona J. Sheena. Pokazuje duchowość maryjną jako aspekt duchowości chrześcijańskiej, opartej na wzorze postawy Matki Bożej. Jego duchowość, oparta na biblijnych i dogmatycznych podstawach, realizuje się w specyficznej pobożności maryjnej. Autor najpierw ukazuje obraz Maryi, jaki wyłania się z pism Sheena. Następnie omawia najważniejsze formy pobożności maryjnej. Na koniec, ukazując jej wzorczość, zastanawia się, na ile ta forma duchowości spełnia zasady pogłębionej pobożności maryjnej zawartej w adhortacji Marialis cultus.
EN
The article concerns the Marian aspect of the spirituality of a well known American bishop, author of many publications, and famous preacher, Servant of God Fulton Sheen. The author shows, on the basis of Sheen’s most important publications, the bishop’s dogmatic teaching on Mother of God, the main forms of Marian piety put forward by him, and the idea of Her as a role model in the Christian spirituality. The Marian spirituality of Fulton Sheen, as early as in the pre‑conciliar time, realized generally ten aspects of devotion to the Blessed Virgin, which later Pope Paul VI indicated in his apostolic exhortation Marialis cultus, in 1974.
15
Content available Fatima: Światło Boga
51%
PL
Temat objawień fatimskich jest podejmowany z najróżniejszych stron, począwszy od refleksji teologicznej i duchowej, po analizy fenomenologiczne i psychologiczne. Badania nad Fatimą w wymiarze teologii wymagają odkrycia tego, co w przekazie objawień fundamentalne – co stanowi wspólny mianownik, bywa, że ukryty, wszystkich treści objawień. Taki fundament pozwala dostrzec Boży plan zawarty w orędziu i zrozumieć go jako przekaz integralny. Najnowsze badania sugerują, że istnieje potrójny mianownik objawień fatimskich. Pierwszym jest światło, które w refleksjach Siostry Łucji staje się Światłem pisanym wielką literą, bowiem to „światło było Bogiem”. Dzieci, zanurzone w tym Świetle, zaczynają uczestniczyć w Boskich tajemnicach i przemieniać na Jego obraz i podobieństwo. Drugim elementem fundamentu orędzia fatimskiego jest temat Niepokalanego Serca Maryi. To ono staje się kluczem do lepszej przyszłości, źródłem świętości, naczyniem łaski zdolnej zatopić każdy grzech. W zupełnie ostatnich refleksjach siostry Łucji pojawia się jeszcze trzeci element: wielkie Jestestwo Boga, które jest biblijnym „Ja Jestem” (ciekawe, że Jan Paweł II podczas uroczystości beatyfikacyjnych Franciszka i Hiacynty porównał doświadczenie dzieci fatimskich do doświadczenia Mojżesza!), z drugiej jest formą Opatrzności, która planuje zbawcze dzieje świata. Trzy tematy mówią o tym samym: są zaproszeniem do wejścia w misterium Boga, do zjednoczenia się z Nim. Kluczem do tego jest serce chrześcijanina: Niepokalane Serce Maryi jest dla nas wzorem doskonałego zjednoczenia serca z Sercem Zbawiciela – życia w Bożym Świetle.
EN
The topic of Fatima Revelations has been considered in many aspects, from a theological and spiritual reflection to phenomenological and psychological analyses. Any research over Fatima in the theological aspect call for discovering what is essential in the message of the revelations, their sometimes latent common denominator, and their whole content. Such a fundament allows for seeing a God’s plan embraced in the message and understanding it as an integral proclamation. The latest studies suggest that there are three common features of all Fatima Revelations. The first of them is light, which in sister Lucia’s reflections becomes Light, since “Light was God”. Children, immersed in the light, begin to take part in divine mysteries and transform into His image and likeness. The second feature of the core of the Fatima message is the topic of The Immaculate Heart of Mary. This heart becomes a gateway to a better future, a source of holiness, a vessel of grace mighty enough to wash away every sin. In the very last thoughts of sister Lucia appears one more feature, i.e. the immense Divine Being, biblical “I am who I am” (interestingly enough, John Paul II during the beatification solemnities of Francisco and Jacinta compared the experience of Fatima children to the experience of Moses). Moreover, the Divine Being is a Form of Providence, planning the salvation of the world. The three topics convey the same message, they are invitations to enter the mistery of God, to unite with Him. A Christian heart is crucial to this unity, and the Immaculate Heart of Mary presents the perfect union with the Heart of the Saviour – living in the Divine Light.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.