Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 187

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ergonomia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
Celem pracy było zbadanie pozycji przyjmowanych podczas pracy na stanowiskach cięcia i pakowania wyrobów termoizolacyjnych. Zastosowano: wywiad, obserwację, analizę zadań, próbkowanie, chronometraż, kwestionariusz oceny dyskomfortu, metodę OWAS. Na stanowisku Cięcia operatorzy pracowali 2/3 cyklu pracy w kategorii działań KD3. Na stanowisku Pakowania najczęstszymi pozycjami są: pozycja o kodzie 1121, stanowiła 42% wszystkich pozycji, 3151, 32% oraz 4161, 20%. Do KD4 zakwalifikowano 52% wszystkich pozycji. Odnotowano wysoki poziom dyskomfortu w badanej grupie w: nadgarstki/dłonie, plecy dół, ramię, przedramię, plecy-góra, bark, uda. Praca na ocenionych stanowiskach związana jest ze znacznym ryzykiem MSD. Zaleca się: użycie środków technicznych takich jak podno- śnik do regulacji wysokości położenia palet z materiałem; opracowanie systemu rotacji pracowników na stanowiskach; przeprowadzenia szkoleń dotyczących: prawidłowych sposobów wykonywania pracy (pozycja podczas pracy) i wypoczynku. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez praktyków w opracowaniu programów ergonomicznych skierowanych na poprawę warunków pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to examine the postures adopted by operators during cutting and packaging stations of thermal insulation products. An interview, observation, analysis of the tasks, sampling, time study, questionnaire of discomfort, the OWAS method were used. On the position of Cutting, operators worked 2/3 of duty cycle in action category (AC) 3. The position of packing the most common codes were: the posture code 1121, accounted for 42% of all postures, 3151, 32% and 4161, 20%. AC4 qualified for 52% of all postures. There has been a high level of discomfort in the study group for: wrists/hands, low back, arms, forearms, upper back, shoulders and thighs. Working on the assessed positions is associated with significant risk of MSDs It is recommended: the use of technical means, such as a jack to adjust the height of the pallet of the material; developing a system of job rotation; conduct training relating to: correct working practices (posture at work) and leisure.These results can be used by practitioners in the development of ergonomic programs aimed at improving working conditions (original abstract)
2
Content available remote Zastosowanie ergonomii na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
100%
XX
Rozpatrując zagadnienie przystosowania pracy do człowieka, należy ustalić rodzaj, znaczenie i wartość występujących w pracy powiązań. Z ergonomicznego punktu widzenia najistotniejszym jest układ człowiek-maszyna.(fragment teksu)
EN
The growth of quantity of the work positions equipped with screen monitors caused that more and more workers do their work in hard conditions. Besides, the speed increase of information manipulation and involvement growth of attention this kind of work is deprived of the variety of activity and changeable effort. Doing activities imposes the workers long lasting, static work of muscles that is necessary for the stabilization and for balancing the body position and doing precision tasks. The load of eye organ is also bigger. Exposition of the worker to these factors decreases the effectiveness of action, increases danger and can cause some health problems. They are generally musculoskeletal and chronic movement organ diseases, eye failures and skin affections. There are a lot of factors that influence on comfort of the work with the computer, especially the individual elements forming computer position. Among other things, there are furniture parameters (desks, chairs), forming a spatial structure of the computer position, the factors of the material environment of work, especially in the range of lighting the work place and microclimate. The suitable work breaks and physical exercises have also a positive influence. The basic rules of the work system and equipping the computer positions are formulated in legislative that is the Minister of Labour and Social Policy decree from 1998. It is important to fulfill the minimal ergonomics demands that are described in decrees enclosure. Then the work position will be comfortable, safe, well-lit compatible with Ergonomics demands. Carrying out in the continuous way ergonomic evaluation of work positions equipped with screen monitors has revealed that on many of them there are irregularities to a different degree and workers do their administrative activities in the conditions which don't fulfill the ergonomic demands. First of all, spatial placing must be changed, its equipment and lighting must be corrected. The assurance of the ergonomic solution of work position is one of the easiest way of preventing workers from the health problems.(original abstract)
XX
Od wielu lat roboty przemysłowe były stosowane do wielu powtarzalnych zadań w różnych dziedzinach przemysłu, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej. Ze względów bezpieczeństwa zrobotyzowane stanowiska pracy musiały zostać odizolowane w osobnych komórkach. Obecnie możemy zaobserwować silny trend automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, uważany za czwartą rewolucję przemysłową. Przemysł 4.0 przyniósł nowe możliwości i wyzwania. Jednym z kluczowych kierunków przemysłu 4.0 jest "robot współpracujący" (Human-Robot Collaboration - HRC). Jest to robot wyposażony w odpowiednie systemy bezpieczeństwa. Może on pomóc człowiekowi w najbardziej wymagających i monotonnych zadaniach w tej samej przestrzeni roboczej bez dodatkowych zabezpieczeń. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę Human-Robot Collaboration (HRC), przepisy bezpieczeństwa, a także przykłady zastosowań robotów współpracujących. (abstrakt oryginalny)
EN
Over the years industrial robots had been used for numerous of repeatable tasks in different fields of industry, especially in automotive. Due to the safety reasons, robotized working stations had to be isolated by safety cell. Nowadays we can observe a strong trend of automation and robotization of production processes, which is considered as the fourth industrial revolution. Industry 4.0 has brought new opportunities and challenges. One of the key directions of Industry 4.0 is Human-Robot Collaboration (HRC). According to this concept, collaborative robot, which is equipped with appropriate safety and collision avoidance systems, can assist the human in the most effortable and monotonic tasks in the same workspace without additional safety guard. In this paper the characteristic of Human-Robot Collaboration (HRC), safety regulations, as well as application examples of collaborative robots are presented. (original abstract)
XX
Wykorzystanie zdalnie sterowanych pojazdów bezzałogowych w zadaniach zmniejszenia zagrożenia wywołanego niekontrolowanym uwalnianiem substancji niebezpiecznych pozwala na odsunięcie operatora od strefy bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Brak bodźcowego sprzężenia zwrotnego ze sterowanym obiektem, długotrwałe, precyzyjne sterowanie w funkcji teleoperatora determinuje rozwiązania konstrukcyjne stanowisk zdalnego sterowania pojazdami bezzałogowymi. W referacie przedstawiono wymagania stawiane stanowiskom i pulpitom zdalnego sterowania bezzałogowymi platformami lądowymi, zaprezentowano wybrane rozwiązania tego typu stanowisk i zaproponowano własną koncepcję stanowiska.(abstrakt oryginalny)
EN
Use remote controlled unmanned vehicles in terms of conducting missions aiming at reducing threat caused by uncontrolled leak of dangerous substances allows to move away operator from the danger zone of life and health. Lack of stimulus feedback with control object, long-lasting and precision control in function of teleoperation determine structural solutions of remote control stations for unmanned vehicle. In this article present requirements for remote control stations and control desks for unmanned ground platforms, selected solutions of this type of stations and propose own conception of remote control station.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono elementy metodologii nauczania w świetle badań ergonomicznych obejmujące: korzyści z globalnego podejścia do systemu oświatowego, postępowanie ergonomiczne, główne pola badania ergonomii. Poruszony został także temat cech szczególnych ergonomii szkolnej w kontekście ergonomii przemysłowej oraz pojęcie kosztów złego funkcjonowania systemu szkolnictwa. (abstrakt oryginalny)
XX
W dobrym zdrowiu - odpowiada Sitech. Wszyscy się starzejemy i z biegiem lat tracimy siły. Pracodawcy na ogół tego nie zauważają. Żegnają się z pracownikiem i przeprowadzają nową rekrutację. Firma z Polkowic chciałaby zatrzymać ludzi jak najdłużej, najlepiej do emerytury. Służą temu liczne działania prozdrowotne, m.in. dbanie o ergonomię miejsc pracy. (fragment tekstu)
7
Content available remote Utilisation of Ergonomic Principles at Solving Workplaces
100%
EN
While planning, and/or improving the existing workplace it is necessary to utilise the optimal dimensions and arrangement of the workplace, organisation of work-movements and the physical and mental needs of the man as well. The contribution introduces a simple process that is possible to use while planning or rationalizing the workplace. The process is plan is such way to respect the basic ergonomic principles. (original abstract)
XX
Artykuł stanowi refleksję nad współczesną architekturą w ujęciu rozwiązań ergonomicznych. Analizą objęte będą nieprawidłowości obiektów użyteczności publicznej, takie jak nieprawidłowości związane z oświatą, wydarzeniami kulturalnymi czy handlowe, a w szczególności ich części wspólne: strefa wejściowa - w terenie i w budynku, klatka schodowa, recepcja (pomieszczenia do przyjmowania klientów, sekretariaty, poczekalnie), sanitariat. Są to przestrzenie przeznaczone m.in. dla osób w różnym wieku, o zróżnicowanych możliwościami motorycznymi, znających mniej lub bardziej dany obiekt. Powinny się one charakteryzować dostępnością, czytelnością, a ich rozwiązania nie mogą wpływać negatywnie na bezpieczeństwo. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i wygodę użytkowników to m.in.: projektant, właściciel (zarządca) i ustawodawca zapewniający wymagania w aktach prawnych. Każdy z tych podmiotów ma na uwadze dobro użytkownika, jednakże nietrudno wprowadzić rozwiązanie, które odbiega od zamierzonych celów. Przykładowo w projekcie architektonicznym, który jest wielkim przedsięwzięciem inwestycyjnym, zajmującym się makroskalą założeń przestrzennych w terenie, łatwo przeoczyć taki detal jak układ płytek w sanitariatach. Istotne jest współgranie nowoczesnych, pięknych rozwiązań z potrzebami psychofizycznymi człowieka. Artykuł jest zestawieniem i analizą wybranych przypadków istniejących nieprawidłowości zaobserwowanych przez autorkę. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents some thoughts about modern architecture with regard to ergonomic solutions. An analysis will include improprieties in public utility buildings such as those connected with education, cultural or commercial events. In particular their common space: entry area - on the premise as well as inside the building staircase, reception (receptions, offices, waiting rooms), toilet. These areas are dedicated, among others, to individuals of different age, mobility capacities or knowing the facility more or less. The areas should have an accessible, readable character and their solutions must not affect safety. Individuals responsible for safety and comfort of users are, among others, the designer, owner (manager) and building legislator providing requirements in legal acts. Each of these entities takes into consideration user's wellbeing; however, it is not difficult to implement a solution which diverts from the intended objectives. For instance, during the architectural project, which constitutes a huge investment undertaking, dealing with macro as well as micro scale of the building-arrangement of toilet tiles-it is easy to overlook a detail. It is important to harmonise modern, beautiful solutions with psychophysical needs of the man. The article is a compilation and analysis of selected cases, existing improprieties observed by the Author. (original abstract)
9
Content available remote The IEA is Challenging to Create its Future
100%
XX
Międzynarodowe Stowarzyszenie Ergonomiczne (IEA) rozpoczęło nową kadencję w sierpniu 2015 r. Wszyscy członkowie Komitetu Wykonawczego dołożą wszelkich starań, aby nadać IEA nowej siły. Między innymi zajmujemy się (1) zrozumieniem potrzeb społeczeństw członkowskich, (2) promowaniem ergonomii w krajach rozwijających się przemysłowo, oraz (3) zrozumieniem, że wkład ergonomiczny w zaawansowane technologie ma duże znaczenie. Pomimo tego, że zawsze były to główne interesy IEA, zmieniające się warunki wymagają, aby IEA wdrożyła nowe działania: sytuacje w społeczeństwach członkowskich stają się coraz bardziej zróżnicowane. Zapotrzebowanie na ergonomię w krajach rozwijających się w przemyśle wzrasta z niespotykaną prędkością. Istnieją nowe technologie, które mogą wpływać na życie ludzi dobrze lub źle. Wkład ergonomii w najnowocześniejszych technologiach należy rozumieć w sposób proaktywny. W tym krótkim artykule podsumowano prezentację autora na 29 Międzynarodowym Sympozjum Ergonomii, która odbyła się w czerwcu 2016 roku w Polsce. Prezentowane opinie są poglądami autora, a niekoniecznie oficjalnie zatwierdzonymi opiniami IEA. (abstrakt oryginalny)
EN
The International Ergonomics Association (IEA) entered a new term in August 2015. All the members of Executive Committee are making utmost efforts to give a new momen-tum to the IEA. Among many issues, we are tackling (1) the understanding of the needs of member societies, (2) the promotion of ergonomics in industrially developing countries, and (3) the understanding that ergonomics contributions to cutting-edge technologies are of higher priority. Even though these have always been the major interests of the IEA, chang-ing environments require the IEA to implement new actions: The situations in member societies are becoming more and more diverse. The demands for ergonomics in industrially developing countries are increasing at an unprecedented speed. There are emerging tech-nologies which may influence people's lives for good or bad. How ergonomics can contrib-ute to these cutting-edge technologies should be understood proactively. This short article summarizes a presentation given by the author at the 29th International Symposium of Er-gonomics held in June 2016, in Poland. Opinions presented in this article are that of the author, not necessarily the formally authorized views of the IEA. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano zastosowanie cyfrowych modeli humanoidalnych w optymalizacji pracy operatorów wózków widłowych. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stanowi ważne zagadnienie w organizacji procesu pracy. Wyniki badań mogą posłużyć w zaprojektowaniu optymalnych relacji między obsługiwanym urządzeniem a badanymi operatorami wózków widłowych, którzy charakteryzują się określonymi cechami antropometrycznymi. Przeprowadzona analiza obciążeń układu kostno-stawowego i mięśniowego za pomocą aplikacji 3DSSPP, dwóch operatorów obsługujących wózki widłowe pozwoli na podjęcie działań w zakresie minimalizacji oraz eliminacji oddziaływania czynników uciążliwych w środowisku pracy. Działania zmierzające do tego celu mogą być wprowadzone na etapie procesu projektowania (ergonomia koncepcyjna), bądź poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy (np. zapewnienie nadzoru nad właściwą regulacją siedziska i elementów sterowniczych). W większości przypadków podjęcie tych działań niekoniecznie wiąże się z wysokimi kosztami. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the use of digital humanoid models in the optimization of the work of forklift truck operators. The creation of safe and healthy working conditions is an important issue in the organization of the work. According to the authors of the study, this goal can be achieved by the application of digital humanoid models in the analysis of fork-lift truck ergonomics. The results of the research can be used to create an optimal relation-ship between the supported device and the studied forklift operators who have certain anthropometric variables. The analysis of the burden on the osteoarticular system and muscles of two forklift truck operators, using the 3DSSPP application, will allow employers to take steps to minimize and eliminate burdensome factors in the work environment. Actions in this regard may be introduced during the design process (conceptual ergonomics), or through the implementation of new solutions in the organization of work (e.g. providing supervision during transport and other types of work). In most cases, these actions do not necessarily incur high costs. (original abstract)
XX
W skład artykułu wchodzi dziewięć części: wstęp, siedem rozdziałów oraz uwagi końcowe. We wstępie wskazano, że wzrost znaczenia wiedzy, potencjału technologicznego oraz kapitału ludzkiego stanowi wyzwanie dla każdej organizacji. Odejście od tradycyjnego systemu pracy i wdrożenie elastycznego czasu pracy przyniosło wiele korzyści natury ergonomicznej, co wyraża się między innymi we wzroście satysfakcji pracowników, podniesieniu ich kompetencji, jak również w poprawie organizacji pracy. Podobnie niepełnowymiarowe zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej cieszy się coraz większym zainteresowaniem i dominuje zwłaszcza wśród kobiet w Holandii, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ pracownicy dysponują większą ilością czasu dla rodziny, wykonują pracę z mniejszym stresem, uzyskując za jednostkę czasu wyższe zarobki. Kolejną formą zatrudnienia są umowy terminowe, które nie sprzyjają pełnej satysfakcji pracowników, gdyż zmniejszają ich bezpieczeństwo socjalne. Niemniej dominują one w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem, usługami, a także w administracji publicznej. Podobnie w przypadku pracy na wezwanie stajemy się uzależnieni od pracodawcy organizacyjnie i dochodowo. Telepraca jako nowy sposób organizowania pracy zawiera w sobie kilka istotnych cech elastycznej formy zatrudnienia. Poza pozytywnymi konsekwencjami natury ekonomicznej (zwiększenie przychodów firmy, spadek rotacji etc.) niesie ze sobą wiele rozwiązań natury ergonomicznej (wzrost satysfakcji pracowników, lepsze warunki pracy, korzystniejsze dostosowanie czasu pracy). Kolejną formą jest zatrudnienie tymczasowe, określane w literaturze przedmiotu jako leasing pracowniczy. Przynosi ono korzyści przede wszystkim pracodawcom i jest pozbawione walorów ergonomicznych. Ostatnią z omawianych form jest praca rotacyjna (ang. Job rotation), którą zaliczamy do nowoczesnej techniki organizacji pracy w firmach. Model ten łączy ze sobą dwie polityki: szkoleniową i zatrudnieniową, przynosząc korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Każdy pracownik może wykonywać swoje czynności zmiennie, co w znacznym stopniu eliminuje monotonię i monotypię, przyczyniając się do uatrakcyjnienia pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article consists of nine parts: introduction, seven sections and concluding remarks. The introduction indicates that the growth in the importance of knowledge, technological capacity and human capital brings about changes which pose a challenge for the component of any organisation which is its employees. The second part of the article characterizes the flexibility of working time, which increases satisfaction among employees. The following, third part discusses part-time work, paying particular attention to the benefits and the consequences of such an arrangement. The fourth part of the elaboration concerns fixed-term contracts, which are beneficial primarily to employers. The next, fifth part of this article discusses on-call employment, which due to its nature makes the employee dependent on the employer. Polish legislation does not include regulations regarding on-call employment. A new form of employment and work organisation is teleworking - the sixth section. It has many advantages of ergonomic nature because the employee enjoys considerable freedom in time and space organisation. A new form of work known as temporary employment is presented in the seventh section of the article. This form of employment is used in the case of seasonal, periodic, relatively ad hoc workers. The eighth section presents job rotation. The form of work in this system is a modern technique of company work organisation. This model combines two policies: training and employment. This form in no way hinders the operation of the company and on the contrary, its employees have a chance for continuous training, as well as improving their qualifications. In the concluding remarks, an ergonomic assessment of new forms of work organisation was made. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą kształtowania świadomości ergonomicznej wśród wykładowców uczelni, studentów Politechniki Poznańskiej i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W tym celu na wybranej grupie respondentów przeprowadzono badania przy pomocy kwestionariuszy, weryfikujące znajomość podstawowych pojęć dotyczących ergonomii, a także pojęcia świadomości i jej interpretacji wśród badanych. Przedyskutowany został problem kształtowania świadomości ergonomicznej w różnych grupach wiekowych. Przedstawiono sposoby kształtowania świadomości ergonomicznej. Wskazano na metody, z uwzględnieniem wcześniej omawianych grup wiekowych. Wyróżniono zarówno działania ogólnospołeczne, mające na celu wykształcenie świadomości ergonomicznej w odniesieniu do całego społeczeństwa, jak i działania indywidualne, kierowane bezpośrednio do konkretnej jednostki. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problem of formation of ergonomic awareness in the group of academic teachers, students of the University of Technology and the University of Economic Science in Poznań. A survey has been carried out to verify the knowledge of basic terms from the area of ergonomics, as well as the term of awareness and its interpretation in the group of examined people. The problem of forming ergonomic awareness has been discussed in different age groups. Methods of forming ergonomic awareness and methods adjusted to different age groups mentioned before have been presented. Both general social activities for shaping ergonomic awareness in the entire society and individual activities, directed on specific individuals, have been distinguished. (original abstract)
XX
Celem głównym artykułu jest identyfikacja czynników determinujących ergonomię pracy i zrównoważonego rozwoju w działalności regulowanej umowami nienazwanymi. Wykazano, że najważniejszymi przedsięwzięciami oddziałującymi na ergonomię pracy w działalności motoryzacyjnej regulowanej umowami dealerskimi (należącymi do grupy umów nienazwanych) są w szczególności: organizacja stanowisk pracy zgodnie z określonymi standardami producenta oraz utrzymywanie liczby personelu stosownie do rozmiarów działalności. Ponadto okazuje się, że następstwem funkcjonowania w systemie dealerskim jest także przestrzeganie przez organizacje określonych elementów zrównoważonej gospodarki. W efekcie podpisania umowy dealerskiej organizacje usługowe stosują m.in. zgodny z wymaganiami marki system zarządzania odpadami oraz świadczą usługi serwisowe z wykorzystaniem coraz większej liczby części zamiennych pochodzących z materiałów biologicznych i technicznych, które mogą zostać ponownie użyte. W artykule dowiedziono istnienia elementów wspólnych ergonomii pracy i polityki zrównoważonego rozwoju. Ponadto wykazano, że zarówno kreowanie polityki zrównoważonego rozwoju, jak i uwzględnianie czynników oddziałujących na ergonomię pracy przez właścicieli marek pozostaje w związku z dążeniem do oferowania klientom wyrobów o coraz wyższej jakości. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the work is to identify the elements of sustainable development and the factors of ergonomics in activities regulated by unnamed agreements. The paper shows that the most important activities affecting the ergonomics in the automotive activities regulated by dealership contracts (belonging to a group of unnamed contracts) are in particular: organization of workplaces in accordance with specific standards and the number of staff adequate for the volume of sales organisation. In addition, it is shown that companies that belong to the dealership network implement a policy of sustainable development. Organisations which have signed dealership agreements are supervisors of waste management, in accordance with the requirements of the brand. These organisations in their services use spare parts made of biological materials and components that are reusable. The work shows that some principles of ergonomics are similar to the factors of sustainable development. The paper also shows that both the creation of a sustainable development policy and the application of the factors of ergonomics for brand owners are related to the desire to offer customers products of higher quality. (original abstract)
XX
Standardową metodą stosowaną do oceny obciążenia pracą monotypową jest metoda OCRA, rekomendowana do użytku w normie PN-EN 1005-5:2007 E. Problemem jest jednak ocena obciążenia pracą, jeśli ten sam pracownik wykonuje w ciągu dnia pracy różne zadania robocze, a każde z nich charakteryzuje się wysoką monotypowością. W tej sytuacji wyniki oceny obciążenia metodą OCRA lub innymi metodami do oceny pracy kończyn górnych (RULA, JSI) są niemiarodajne. Do oceny obciążenia zastosowano metodę Assessment of Repetitive Tasks of the Upper Limbs (w skrócie: ART). Metoda jest rekomendowana do użytku przez brytyjskie służby BHP (Health and Safety Executive - HSE). Służy ona do oceny zadań powtarzalnych wykonywanych kończynami górnymi, z uwzględnieniem wielu różnych czynności składających się na obciążenie. Wykazano przydatność metody do wykrywania zagrożeń związanych z obciążeniem pracą statyczną i czynnościami monotypowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
A standard method for repetitive task workload evaluation is OCRA (Occupational Repetitive Action), recommended for use in PN-EN 1005-5: 2007 standard. However, the problem with proper assessment occurs, if the same employee performs a variety of different repetitive work tasks during a single workday. In this situation, the results of the assessment of the workload by OCRA or other methods of the upper limbs workload evaluation (RULA, JSI) are unreliable. To evaluate the workload in this case, the Assessment of Repetitive Tasks of the Upper Limbs method (ART) was applied. The method is recommended for use by the British Health and Safety Executive (HSE). The ART method evaluates the repetitive tasks performed by the upper limbs, including a variety of activities making up the workload. The usefulness of ART method for detecting and assessing the risk associated with repetitive tasks as well as static workload is shown in the article. (original abstract)
XX
Kwestie ergonomii stanowią elementarne zagadnienia w każdym środowisku pracy. Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie badań oraz zaproponowanie zmian usprawniających pracę operatora w zakresie działań ergonomii ukierunkowanych na usprawnienie techniki i środowiska pracy. Badaniem objęte zostało półautomatyczne stanowisko pracy operatora pracującego w branży motoryzacyjnej. Do analizy ergonomii pracy operatora wykorzystano metodę służącą do normowania czasu pracy - Methods Time Measurement (MTM). W rezultacie przeprowadzonych analiz ustalono, że prawidłowe zastosowanie metodologii MTM pozwala na równoległe wykonanie analizy ergonomicznej pracy operatora i jednocześnie - pomiaru czasu pracy. Ponadto za kluczowe uznano także popularyzację wiedzy i osiągnięć ergonomii w badanym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
Issues of the ergonomics constitute elementary issues in every workplace. Conducting research and suggesting changes streamlining the work are a purpose of the present article. This work is regarding the semi-automatic position of the operator in the range of activities of ergonomics directed at streamlining technology and the workplace. A semi-automatic workstation of the operator working in the automotive industry was provided with the examination. A method being used to standardize working hours was used for analysis of the work study of the operator - Methods Time Measurement (MTM). As a result conducted analyses were established correct applying MTM methodology lets the ergonomie work the parallel performance of analysis of operstor and simultaneously - of measurement of working. Moreover were regarded crucial also popularization of the knowledge and achievements of the ergonomics in the examined scope. (original abstract)
16
Content available remote Simulation for Designing Industrial Cobotic Systems
75%
XX
Cobotyka odnosi się do projektowania, produkcji, badania i korzystania z systemów pracy, w których jeden lub więcej operatorów współdziała z jednym lub więcej robotami w przestrzeni wspólnej lub zdalnie. Ten rodzaj systemu jest coraz częściej obecny w przemyśle. Ma on na celu poprawę sposobu realizacji zadań pod względem wydajności i bezpieczeństwa/zdrowia przez wykorzystanie odpowiednich mocnych stron operatorów i robotów. Systemy Cobotic (obejmujące operatora, robota i zadania / środowisko) nie mogą być projektowane i uruchamiane bez przewidywania trudności związanych ze złożonością techniczną, wykorzystaniem systemu i procesem przemysłowym. Mając to na uwadze, niniejszy artykuł proponuje zaprojektowanie systemów opartych na symulacjach z wykorzystaniem podejścia interdyscyplinarnego opartego na ergonomii, robotyzacji i inżynierii kognitywnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Cobotics refers to the design, production, study, and use of work systems in which one or more operator(s) interact(s) with one or more robot(s) in a shared space or remotely. This type of system is increasingly present in industry. It aims to improve how things are pro-duced in terms of performance and health/safety by drawing on the respective strengths of operators and robots. Cobotic systems (comprising the operator, robot and task/environment) cannot be designed and put into service without anticipating difficulties related to technical complexity, the use of the system, and the industrial process. With this in mind, this article proposes to design systems based on simulations using an interdisciplinary approach drawing on ergonomics, robotics and cognitive engineering. (original abstract)
17
Content available remote Wpływ ergonomii na funkcjonowanie osób starszych w środowisku pracy
75%
XX
Postępujący proces starzenia się społeczeństwa jest rozpatrywany głównie w kategoriach problemu demograficznego, który wywiera niekorzystny wpływ na politykę ludnościową, a także generuje koszty związane z zagwarantowaniem właściwego systemu opieki nad osobami starszymi. Jest to niezwykle istotne zagadnienie, dlatego w ostatnich latach w Polsce toczy się publiczna debata na temat modyfikacji systemu emerytalnego. Problem pracowników w starszym wieku będzie się stawał coraz bardziej powszechny, dlatego podjęto tematykę dotyczącą ergonomicznego przygotowania stanowiska pracy, co pozwoli na poprawę komfortu pracy, a także może się przyczynić do uzyskania większej wydajności pracy. W artykule przedstawiono istotę ergonomii w środowisku pracy. Wskazano również, jak wraz z wiekiem zmieniają się predyspozycje pracowników oraz ich właściwości psychofizyczne. W ramach części empirycznej zaproponowano pewnego rodzaju zalecenia ergonomiczne, które poprawiły komfort pracy osób starszych w zakładzie pracy, w którym przeprowadzono eksperyment naukowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The progression of aging of a society is considered mainly in the categories of a demographic problem, which has a negative impact on population policy, and also generates costs related to guaranteeing an appropriate care system for the elderly. This is an extremely important issue, which is discussed in Poland as a public debate on the modification of the pension system. Problems of older workers will become more and more common, therefore the article focuses on the subject of ergonomic preparation of the workplace, which will improve work comfort and may also contribute to higher work efficiency. The article presents the essence of ergonomics in the work environment. It also indicates how the predispositions of employees and their mental and physical characteristics change with age. In the empirical part of the paper, some ergonomic recommendations were proposed, which improved the working comfort of older people in the workplace in which the scientific experiment was carried out. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wpływ cech myszy komputerowych na występowanie błędów wpływających na organizację i wykonywanie pracy. Porównano liczbę występujących błędów, czas wykonania zadania i dokładność sterowania, biorąc pod uwagę dziewięć peryferyjnych urządzeń sterowniczych i wybrane osoby starsze. Zaobserwowano związek między liczbą występujących błędów a cechami urządzeń i ich użytkowników; zauważono duży zakres zmian liczby błędów. Na podstawie analizy wyników wykazano, że zadania wykonywano najdłużej z użyciem myszy o najwyższym i najniższym ocenionym poziomie ergonomiczności. Myszy ocenione jako średnio i przeciętnie ergonomiczne najlepiej nadają się do szybkiej pracy. Ocena ergonomiczności badanych myszy, dokonana za pomocą testu Fittsa, znacznie pokrywa się z oceną liczby błędów podczas interakcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper assesses the impact of morphological features of computer mice on the occurrence of unreliability. A comparison of the number of unreliable cases, the duration of the executed control task and control accuracy for nine various mice and three test subjects is presented in this paper. Conclusions: Particular assessment results, according to a person's execution time for a particular task and the number of unreliable interactions, do not demonstrate a relationship. Whereas, a relationship was demonstrated in the number of occurring unreliable cases, where rises and falls in the occurrence of unreliable cases were observed. The analysis of results demonstrated that tasks using a mouse with the highest and the lowest ergonomic level took the longest to perform. The mice assessed as moderately ergonomic were the best for quick work. An assessment of the ergonomics criteria that the tested mice fulfil, applying the Fitts' Law test, is convergent with the analysis of the number of cases of unreliable interactions. (original abstract)
19
Content available remote The Use of Tracking Systems for Ergonomics Analysis
75%
XX
Tecnomatix software is a product package developed by the company Siemens PLM Software. Tecnomatix includes software solutions from different production areas that are mutually connected. This software helps to prepare manufacturing and assembly processes quickly and precisely. Thanks to the simulation and optimisation in a development phase high quality product can be assured, without need to additionally apply expensive and time-consuming changes.(fragment tekstu)
EN
Artykuł przedstawia możliwości wykonania analizy ergonomicznej w oparciu o narzędzia cyfrowej fabryki, zwłaszcza w zakresie analizy obciążenia ludzkiego układu mięśniowo-szkieletowego. Szczególną uwagę zwrócono na wyniki badań związanych z połączeniem oprogramowania symulacyjnego oraz inercyjnych i optycznych systemów MoCap. Istotą wymienionych analiz jest możliwość dokładnego oszacowania wpływu wykonywanej pracy na zdrowie ludzkie już na etapie projektowania systemów pracy. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne, wyniki badań laboratoryjnych oraz rezultaty stosowania zaproponowanych rozwiązań.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki studiów w zakresie identyfikacji oraz analizy obszarów problemowych dotyczących aspektów ergonomii w zabiegach laparoskopowych w oparciu o przeprowadzone badania naukowe w warunkach rzeczywistych jak i warunkach symulowanych. Opisana metodyka i materiał badawczy odnoszą się do wykonanej przez Autorów dokumentacji fotograficznej sali operacyjnej oraz narzędzi laparoskopowych, przeprowadzenia inscenizacji zabiegu jak również zaplanowania rozmieszczenia członków zespołu chirurgicznego oraz ułożenia pacjenta. Kolejnym opisanym etapem badań jest akwizycja danych dotyczących sposobu wykonywania zabiegów bariatrycznych w warunkach rzeczywistych z zastosowaniem bezprzewodowych goniometrów dokonana za pomocą rejestracji wideo. Sposób przeprowadzania badań jak również rozpoznanie barier w procesie oceny ergonomicznej zabiegów laparoskopowych pozwoliły Autorom na uzyskanie materiału badawczego stanowiącego punkt wyjścia do opracowania modelu badawczego w zakresie ergonomii zabiegów laparoskopowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of studies on the identification and analysis of problem areas concerning aspects of ergonomics in laparoscopic surgeries. The studies were based on the research carried out in both real conditions and simulation conditions. The described metho-dology and research material refers to the photographic documentation of the operating room and laparoscopic instruments, in addition to performed staged procedure as well as the way of planning the deployment of members of the surgical team and patient positioning. The next step in the research was acquisition of the data concerning the way of performance of bariatric procedures in real conditions with the use of wireless goniometer and torsiometer, made with video recording. The method of carrying out the research as well as the identification of barriers in the process of ergonomic assessment of laparoscopic procedures have allowed the authors to obtain the research material which was the starting point for the development of a research model for ergonomics in laparoscopic procedures. (original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.