Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1256

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Economic policy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
XX
Główną tezę swego stanowiska, którą sformułowałem w tytule, rozwijam i uzasadniam w formie hipotezy badawczej przedstawionej w sekwencji kolejnych założeń i konstatacji. Ramy objętościowe opracowania wykluczają możliwość szerszego potraktowania problemu. W przedstawionej zsyntetyzowanej postaci chcę przybliżyć przede wszystkim następujące tezy:1. Spór o rolę polityki gospodarczej i "wolnego rynku" jest w istocie sporem zastępczym, ze względu więc na taki jego charakter nie może być rozstrzygnięty na gruncie naukowym,2. Rozstrzygnięcie rzeczywistego sporu dotyczącego problemów rozwoju powinno być przeniesione do rozważań nad celami rozwojowymi systemów społeczno-gospodarczych i rozstrzygnięte w toku interdyscyplinarnych badań dyscyplin społecznych z udziałem polityków i szerokiej opinii społecznej. (fragment tekstu)
EN
Democratic system in its full political and social dimension requires the existence of: - socio-economic policy which determines development goals (growth in quality of life of the society) and the means of realising it;- market mechanism stimulating the effectiveness of the economy.The present practice shows that the democratic system has been limited to its political dimension and the development goals have been submitted to the interest of big financial corporations. (original abstract)
XX
W opracowaniu zaprezentowano dwa przeciwstawne modele kształtowania polityki gospodarczej na szczeblu lokalnym. Model pluralistyczny eksponuje integrację zorganizowanych interesów z decydentami ze strony jednostek samorządu terytorialnego. Kontrakt wyborczy stanowi wyraz akceptacji lokalnej społeczności dla autonomicznych posunięć administracji. Odwołując się do ekonomicznej analizy procesu politycznego, autor dowodzi, że artykulacja interesów, której wynikiem jest reorientacja instrumentarium polityki gospodarczej, generuje koszty społeczne, które wynikają ze złamania kontraktu wyborczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents two opposing models of forming of economic policy on the local level. The pluralist model exposes the integration of organized interests with the regional and local public administration. Electoral contract is the expression of acceptance of local community for the autonomous moves of administration. The author argues, referring to the economic analysis of political process, that the articulation of interests, which result is the reorientation of economic policy instrumentarium, generates social costs as the consequences of breaking down electoral contract.(original abstract)
3
100%
XX
Za najważniejszą formę ingerencji władz publicznych w życie społeczno-gospodarcze można uznać politykę gospodarczą. Od sposobu prowadzenia tej polityki zależą w znacznym stopniu różne zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze, w tym rozwój gospodarczy. W pracy przybliżono elementy analizy porównawczej polityki gospodarczej poszczególnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, biorąc pod uwagę dwa podstawowe wymiary tej polityki: zakres funkcji i siłę instytucji. Zaprezentowano propozycje ich pomiaru w aspekcie państw Europy Środkowo-Wschodniej. Ujęto elementy analizy polityki gospodarczej tych państw w kontekście Indeksu Wolności Ekonomicznej i wskaźników rządzenia. Wskazano również na wielowymiarowość polityki gospodarczej tych krajów. W rozważaniach uwzględniono dziewiętnaście państw. Opisano istotę polityki gospodarczej. Zaprezentowano także elementy typologii polityki gospodarczej krajów uwzględniające opisane wymiary polityki. Z przedstawionych analiz wynika, że między narodową polityką gospodarczą poszczególnych państw Europy Środkowo-Wschodniej występują wyraźne różnice.(abstrakt oryginalny)
EN
In the present article the elements of comparative analysis of economic policies pursued in particular countries of the East-Central Europe are briefl y outlined from the point of view of two basic dimensions of these policies: the scope of functions and the strength of institutions. Also the multidimensional system of the economic policy of these countries is indicated. The attention is drawn to the essence of economic policy. The scope of functions and strength of institutions are described as the two basic dimensions of the economic policy analysis. The proposals to measure these dimensions in context of the countries of the East-Central Europe are presented. At the same time, in the present paper, the elements of the typology of the economic policy of these countries are briefl y outlined. The presented analyses show that there are clear differences between the national economic policies of particular countries of the East-Central Europe. Taking into account the presented discussions, the economic policies of the countries covered by the analysis can be counted among the four groups: - those characterized by the scope of functions bigger than the average value in East-Central Europe, as well as by strength of institutions higher than the average - Hungary is an example; - those characterized by the range of functions smaller than the average value in East-Central Europe, as well as by the strength of institutions higher than the average - Estonia is an example; - those characterized by the scope of functions bigger than the average value in East-Central Europe, as well as by the strength of institutions lower than the average - Belarus is an example; - those characterized by the range of functions smaller than the average value in East-Central Europe, as well as by the strength of institutions lower than the average - Albania is an example.(original abstract)
EN
A universal basic income is financial income agreed to all members of society without the need to provide work. The right to this income and its level are universal and independent of the size and structure of the household. In addition, a universal income is paid regardless of the income of the citizens from other sources. The purpose of the article is to provide a theoretical and empirical analysis of a universal basic income, with a particular emphasis on the origin and results of introducing this instrument. In the text, research methods are used based on literature studies in macroeconomics and economic policies as well as statistical and descriptive methods based on the data published by international economic institutions (Organization for Economic Co-operation and Development and the World Bank). (original abstract)
XX
W artykule omówiono procesy koordynacji gospodarczej w UE (proces luksemburski, proces z Cardiff, proces koloński oraz strategia lizbońska), a także kwestia włączenia państw kandydujących do unijnego procesu koordynacji gospodarczej.
XX
W artykule przedstawiono genezę procesu koordynacji gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, a także podstawowe instrumenty koordynacyjne - Ogólne Wytyczne Polityki Gospodarczej oraz Pakt Stabiności i Wzrostu.
7
Content available remote Wyzwania dla polityki gospodarczej Unii Europejskiej
100%
XX
W artykule podjęto dyskusję na temat priorytetów dla polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Struktura artykułu odzwierciedla kilka zasadniczych kwestii w zakresie polityki gospodarczej powiązanych i przenikających się nawzajem. Priorytety polityki gospodarczej Unii Europejskiej pokazują wyzwania formułowane w XXI wieku, obrazują dylematy i wyzwania, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska.(fragment tekstu)
EN
A discussion on the priorities for the European Union's economic policy was taken in this paper. The structure of the article reflects a number of fundamental issues related to economic policy, which are connected and interpenetrate. Economic policies priorities of the European Union show the challenges formulated in the twenty-first century, illustrate the dilemmas and challenges, which European Union is facing today.(fragment of text)
8
Content available remote Współpraca przedsiębiorstw w teorii i polityce gospodarczej
80%
XX
Współpraca przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia umożliwia im zdobycie dodatkowej przewagi konkurencyjnej. Ponadto przyczynia się do wzrostu efektywności wykorzystania lokalnych czynników produkcji i korzyści skali. Dlatego też w ostatnim okresie zarówno w krajach wysoko uprzemysłowionych, jak i w gospodarce polskiej obserwuje się wzrost znaczenia rożnych form współpracy między przedsiębiorstwami, jak też innymi podmiotami otoczenia. Zawierane są alianse strategiczne, tworzone są organizacje sieciowe, klastry, jak też podejmowane są inne formy współpracy. Rozpoznanie zachodzących zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu nie jest możliwe bez jasnego uporządkowania dorobku teoretycznego, dotyczącego teorii wyjaśniających współpracę przedsiębiorstw. Biorąc to pod uwagę, w artykule analizie poddano teoretyczne podstawy koncepcji współpracy przedsiębiorstw. (abstrakt autora)
EN
Nowadays cooperation between enterprises attracts the interest of both academic researchers and economic practitioners. This interest results from a key role that may be played by the mentioned co-operation in increasing innovativeness and competitiveness of enterprises and others. The article discusses the theoretical basis of the concept of cooperation between enterprises. (author's abstract)
XX
W literaturze ekonomiki turystyki, zwłaszcza tej dotyczącej planowania przestrzennego, marketingu terytorialnego, strategii rozwoju turystyki, postulowane są często bardzo szerokie działania podmiotów publicznych, które w znaczącym stopniu oddziałują na układ sił na rynku. W literaturze często przyjmuje się konieczność interwencji na rynku turystycznym bez wskazania teoretycznych jej uzasadnień. Jedną z wielu teorii uzasadniających działania podmiotów publicznych na rynku jest opracowana w latach 50. przez R.A. Musgrave'a teoria dóbr merytorycznych. W artykule podjęta zostanie próba odniesienia omawianej teorii do rynku turystycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
R. Musgrave in his seminal works from 1957-59 introduced the concept of merit good in order to solve a problem in his own theory of public finance. These goods are provided through public budget and may involve interference with consumer preferences, i.e. implementation of consumer sovereignty and coercion is warranted in providing those goods and services. An example of merit good is education. This paper seeks to explore the possibility of justifying public action on the tourism market through the concept in question. For this reason merit goods and possible public actions on the tourism market have been identified.(original abstract)
XX
System gospodarczy Japonii i pozostałych krajów Azji Południowo-Wschodniej (w tym tygrysów pierwszej i drugiej generacji) został bardzo szczegółowo opisany w literaturze przedmiotu. Niezwykle dokładnie zostały omówione przyczyny oraz przebieg cudu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa jako inicjatora, koordynatora oraz nadzorcy tych przemian. Jednakże każdy system gospodarczy ewoluuje, bo musi, by być sprawnym i konkurencyjym, by dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia międzynarodowego oraz do potrzeb obywateli. Również system gospodarczy charakterystyczny dla omawianych krajów musiał zostać zmodyfikowany. Ze względu na swój proeksportowy charakter był on bardzo wrażliwy na wahania koniunktury międzynarodowej oraz procesy liberalizacji i globalizacji rynków. O ile recesja wywołana pierwszym kryzyzem naftowym nie była szczególnie dotkliwa dla krajów azjatyckich, o tyle kolejne kryzysy, w tym szczególnie ostatni, w istotny sposób wpłynęły na kształt obecnego systemu gospodarczego. Dlatego też należy zrewidować zwłaszcza poglądy na temat roli państwa we współczesnych gospodarkach azjatyckich. (fragment tekstu)
11
Content available remote Post-crisis economic policy : innovation based growth
80%
EN
Crises are not only natural but also indispensable in the capitalist market system. It is during the crisis when there is a natural selection of the most effective organisational, institutional and technological solutions. The decline in the growth dynamics is a crucial problem in highly developed economies. The task of an abrupt business recovery of innovativeness requires the implementation of reforms and restructuring on the basis on a new economic paradigm. Business policy based on the public sector growing deficit and low interest rates leading to fiscal crisis and inflation should be replaced by the policy stimulating entrepreneurship and innovation through fiscal stimuli. This policy has to include the facilitations in the area of establishment and liquidation of companies, labour market liberalisation, tax and credit stimulation of innovation, organisation and financing of high standard education and science, and at the same time due care of employment and use of the human factor. (original abstract)
12
Content available remote Wartości europejskie i społeczna gospodarka rynkowa
80%
XX
Artykuł ma charakter przeglądowy, została w nim podjęta problematyka relacji między fundamentalnymi wartościami europejskimi - wolnością, równością i braterstwem - oraz nawiązującą do nich koncepcją społecznej gospodarki rynkowej (SGR). Autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, czy sprawdzona z sukcesem w Niemczech polityka SGR mogłaby zapobiec dalszemu pogłębianiu się odśrodkowych i destabilizacyjnych tendencji w Unii Europejskiej. Przeprowadzając analizę, odwołano się do polskiej, niemieckiej i anglojęzycznej literatury fachowej. Opracowanie składa się z czterech części. W pierwszej problem został przedstawiony w świetle dominujących w Europie w okresie po drugiej wojnie światowej idei politycznych i ekonomicznych. W drugiej części wartości europejskie zostały skonfrontowane z odstającą od nich rzeczywistością i możliwościami implementacji koncepcji SGR w celu zaradzenia temu niekorzystnemu stanowi rzeczy. W kolejnej części artykułu podjęto rozważania dotyczące realizacji koncepcji społecznej gospodarki rynkowej na konkretnym przykładzie europejskiego rynku funduszy emerytalnych. W zakończeniu autorzy podkreślają konieczność preferowania w polityce gospodarczej społecznych aspektów gospodarowania. (abstrakt oryginalny)
EN
This review is oriented on relationship between fundamental European values of freedom, equity and justice and the concept of Social Market Economy (the SME). The question is posed whether the SME-policies which succeeded in Germany could possibly prevent the European Union from progressing along the path of destabilization and diffusion. The article makes references to Polish, German and English literature of the subject. The piece of work consists of four parts. The first introductory section highlights the problem in the context of political and economic ideas which dominated in Europe after the second world war. The next section confronts the European values with real chances of the treatment in accordance with the SME principles. The third section considers the chances using an exemplification of the pan-European market of funded pensions. In conclusion it is stressed that the social aspects of economic activities are those which need to be upgraded in economic-policies design and process. (original abstract)
XX
W świetle różnych badań dotyczących wykorzystywania w polskiej gospodarce idei marketingowych (postaw rynkowych) i instrumentów marketingu rysuje się coraz wyraźniejsze zrozumienie, iż podmioty gospodarcze coraz powszechniej upatrują swoich szans przetrwania i rozwoju w wykorzystaniu funkcji, zasad i narzędzi marketingowych. Konkurencja wymusza dbałość o jakość oferty, konieczność poszerzenia skali jej użyteczności, dokonywania innowacji produktowych i coraz lepszego wykorzystywania wiedzy związanej z problematyką zarządzania produktem. (fragment tekstu)
EN
The article concerns the problem of relations between the functions of the state market. Several years of system transformation and adaptation of marketing concept show that it is relevant to use this concept by local, regionale and central state institutions. It is the condition for complex realization of marketing functions. In the article the authors also pay attention to the importance of a number of relations in terms of process management. They see the necessity of variable relations as a condition of success. Flexibility of market activities should be main attribute of marketing as management orientation. (original abstract)
XX
Wśród celów rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym celów polityki gospodarczej, istotne znaczenie ma utrzymanie możliwie najlepszego stanu środowiska przyrodniczego w zakresie jego funkcji biologicznej oraz racjonalnego wykorzystywania nieodnawialnych i odnawialnych zasobów środowiska. (fragment tekstu)
EN
Author states, that quality of an environment is a common public good. Therefore state in the economic and environmental policy should use instruments enabling exert alike market and intervention solutions. In situation of global threads for natural environment connected with expansion and deepen of economy globalisation there is a necessity of development of international environment protection law, pro-ecologic managing systems in economy subjects and serious realisation of treaties concerning development in international and world scale. (original abstract)
XX
Przedmiot polityka ekonomiczna ma swój głęboki rodowód. Bez wątpienia uprawiana była od dziesiątków lat, a pewnie i od stuleci. We wszystkich państwach rządzących się samodzielnie zgromadzenia, parlamenty, rządy stanowiły podstawy polityki zewnętrznej i wewnętrznej. Jest oczywiste, iż polityka ta była różna, zależna od rozwoju społecznego i gospodarczego, jego poziomu i tempa od form i sposobów ich uprawiania w poszczególnych państwach. Ogromny wpływ miały poglądy teoretyczne wielkich myślicieli i przywódców. Reasumując, można powiedzieć, że polityka ekonomiczna jest prowadzona w każdym kraju, niezależnie od ustroju politycznego. Jej treść, charakter i cel, jaki sobie wytycza, uzależnione są od warunków społeczno-gospodarczych danego kraju. Formacje społeczno-gospodarcze i ustroje polityczne każdorazowo warunkują i określają sens oraz zadania tejże polityki. (fragment tekstu)
EN
Author states that transformation processes in Polish economy needed from the beginning of '90 adjustment of all social disciplines, especially economy science. They should as fast as possible explain socio-economic processes, keeping at the rame time a proper distance to the surrounding reality. Social disciplines should explain doctrinal issues with a great care, especially those values which are fundamental for the development of society and its economy, namely the didactics of economy as well as learning and didactics of economy policy. (original abstract)
XX
Na tle analizy pokrótce zobrazowanej potrzeby podjęcia intensywnej oraz skoordynowanej aktywności w zakresie promocji Polski nasuwa się pytanie o to, czy istnieje w ogóle polityka promocji Polski. Celem tego referatu jest skondensowana (ze względu na ograniczenia narzucone formą opracowania) prezentacja instytucjonalnych uwarunkowań polityki promocji gospodarki Polski. W tym celu zostaną pokazane sposoby rozumienia polityki promocji gospodarki w powiązaniu z polityką promocji kraju w ogóle, wskazane też będą kompetencyjne, a w pewnej mierze także programowe ramy tej polityki. (fragment tekstu)
EN
The article deals with the problem of the policy of promoting Poland's economy. The aim of the text is to analyse the institutional environment of the policy with respect to the efficiency of the introduced solutions and prospects for further development. Especially, some connections of the promotional policy of economy with the overall promotional policy of a country are showed. Futhermore, the analysis focuses on the relationships within the network of promotional organizations that occur between governmental and non-governmental institutions. The text offers also an inspection of relations of substitution and complementarity which arise among different functions and actions of various institutions which deal with the promotion of Polish economy.The general conclusion from the research is that there is a great need for a closer coordination of a big number of different programs in the field of promotional policy. A clear relationship net between institutions should be established, especially between agencies managing overall policy of Poland's promotion and those responsible for economic promotion. It is also recommended that more intensive efforts should be made in order to found a strong body in charge of economic promotional policy - supposedly the Polish Agency for Economic Promotion (Polska Agencja Promocji Gospodarczej - PAPG). (original abstract)
17
80%
XX
MŚP stanowią olbrzymią większość (w Polsce - około 98%) wszystkich podmiotów gospodarczych w poszczególnych krajach. Przedsiębiorstwa te są także najbardziej wrażliwe na prawne (administracyjne, podatkowe) i ekonomiczne zmiany zachodzące w środowisku gospodarczym danego państwa. Promowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest dlatego kanonem współczesnej polityki gospodarczej 1. Wsparcie dla MŚP stanowi także treść jednego z podstawowych programów Unii Europejskiej, który zawarty został w Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw2. Zalecenia tej Karty obejmują kształtowanie struktur regulacyjnych, podatkowych i administracyjnych, sprzyjających działalności małych i średnich firm oraz zwiększenie dostępu do środków finansowych dla tych przedsiębiorstw. Sygnatariusze Karty, zobowiązani są m.in. do redukcji kosztów inicjowania działalności MŚP, upraszczania procedur związanych z ich zakładaniem, tworzenia sprawniejszego ustawodawstwa gospodarczego, poprawy przepisów prawnych dotyczących małych przedsiębiorstw. Jednym z najważniejszych obszarów wsparcia dla MŚP są także procesy dostosowania systemów podatkowych poszczególnych państw do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
EN
The processes of adapting tax systems to the needs of small and medium-sized enterprises are one of the most important areas of support for SME's. That is why, European countries introducing various solutions to encourage the start-up of SME's, supporting the expansion of small businesses, helping in the enlarging of job numbers in these corporations, facilitating the creation and continuity of small and medium-sized enterprises. Scandinavian countries belong to the group of leaders at this field, offering the most advances solutions in implementing specific tax regulations for SMEs (even despite the fact, that the pace of change in taxation for SMEs - not only in Scandinavia, but throughout the European Union - has significantly fallen in recent years). The article presents the survey report of tax solutions for small and medium size enterprises in for Nordic countries: Sweden, Denmark, Finland and Norway in the context of all-European regulation, concerning the implementation of the European Charter of SME. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocenienie zagranicznej polityki gospodarczej ChRL oraz wskazanie konsekwencji tej polityki dla pozycji Chin na arenie międzynarodowej. W opracowaniu przedstawiono cechy, cele, kierunki i narzędzia polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych. Najważniejszy wniosek z przeprowadzonej analizy to stwierdzenie, że w ciągu 65 lat od powstania ChRL powstał specyficzny styl chińskiej polityki zagranicznej, która realizowana jest za pomocą pieniędzy, a nie broni. Chiny doświadczyły istotnego awansu gospodarczego i społecznego, jednak nadal stoją przed szansami, ale też licznymi wyzwaniami i zagrożeniami. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to evaluate the People's Republic of China's (PRC) foreign economic policy and to indicate the consequences of that policy for China's position on the international scene. The paper presents the characteristics, objectives, directions and tools of its foreign policy, with special emphasis on economic aspects. The most important conclusion from the analysis is that in the last 65 years, since the establishment of the PRC, a unique style of Chinese foreign policy was formed, which is based on money, not arms. China has experienced significant economic and social development, but is still facing opportunities as well as challenges and threats. (original abstract)
19
Content available remote Economic Policy and Macroeconomic Developments in Hungary, 2010-2015
80%
XX
Zamierzam pokazać, że kluczowe czynniki odpowiedzialne za wskaźniki wzrostu węgierskiej gospodarki w ostatnich pięciu czy sześciu latach miały głównie charakter egzogeniczny. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o pogorszenie jakości otoczenia instytucjonalnego, które bezpośrednio wynika z intencji jak i metod prowadzonej polityki gospodarczej. Będę twierdzić, że te średnioterminowe projekcje wzrostu gospodarczego, które nie uwzględniają negatywnego wpływu pogorszenia otoczenia instytucjonalnego doświadczanego przez krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa, prawdopodobnie zawyżają potencjał wzrostu gospodarczego kraju. Poprawa jakości otoczenia instytucjonalnego może mieć natomiast znaczący wpływ na polepszenie perspektywy wzrostu dla Węgier.(fragment tekstu)
EN
I intend to show that the factors essentially responsible for Hungary's growth performance over the last five or six years were mainly exogenous to government policy. By contrast, the decline in the quality of the institutional environment of the economy is a direct consequence of both the spirit and the methods of the economic policy pursued. I shall argue that those medium-term growth projections for the Hungarian economy that disregard the negative effects of the institutional deterioration experienced by both domestic and foreign-owned companies are likely to overstate the country's growth potential. Improvements in the institutional environment, in turn, may contribute substantially to better growth prospects for the country.(fragment of text)
XX
W kształtowaniu państwowej regulacji istotnego znaczenia nabierają zarówno wartości ekonomiczne, jak i społeczne, traktowane jako motywy działań poszczególnych grup interesów na rzecz i przeciw regulacji. Problemem jest wskazanie, które z wartości należy uznać za priorytetowe. Można tu wskazać na wiele czynników determinujących rangę poszczególnych wartości, jednak punktem wyjścia są ramy instytucjonalne.(abstrakt oryginalny)
EN
While developing the state regulatory framework, economic and social values, considered as factors motivating particular interest groups that can be for and against the regulation, become particularly important. The challenge is to determine which of those values should be prioritised. Although we can list a number of factors that determine the significance of specific values, the starting point for the exercise should be the institutional framework.(original abstract)
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.