Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polish Local Government Act
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Nieprecyzyjność niektórych przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych stwarza gminom wiele trudności, zwłaszcza przy konstruowaniu przepisów ich statutów. W artykule autorzy przedstawiają wyniki przeprowadzonej analizy rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru w zakresie statutów związków międzygminnych w kontekście popełnianych przez gminy członkowskie uchybień proceduralnych w trakcie procedury uchwałodawczej oraz uchybień merytorycznych popełnianych przez te gminy w poszczególnych uregulowaniach statutowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The imprecision of certain provisions of the Act on Municipal Self-Government regarding the establishment and functioning of associations of municipalities creates numerous difficulties for municipalities, especially when drafting the provisions of their statutes. In the article, the authors present the results of the analysis of supervisory decisions of the supervisory authorities regarding the statutes of associations of municipalities in the context of procedural breaches committed by member municipalities during the procedure of passing resolutions, as well as substantive breaches committed by those municipalities in the individual statutory regulations. (original abstract)
XX
Ustawa z 23.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw umożliwia samorządowym jednostkom organizacyjnym korzystanie ze wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Rodzi to wiele pytań, o czym świadczą otrzymane przez redakcję e-maile. (fragment tekstu)
XX
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków modyfikuje przewidziane w ustawie o samorządzie gminnym zasady i skutki postępowania nadzorczego prowadzonego w stosunku do uchwał rady gminy dotyczących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Autor podkreśla, że kryterium legalności, na podstawie którego wojewoda weryfikuje przedmiotowe uchwały, zostały objęte elementy stricte ekonomiczne, zaś poszczególne decyzje organu nadzoru bezpośrednio determinują albo wejście taryf w życie, albo konieczność ponowienia całej procedury taryfowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The Act on the collective supply of water and the collective discharge of sewage modifies the principles and effects of the supervisory proceedings provided for in the Act on the municipal self-government with respect to the resolutions of the municipal council regarding the tariffs for the collective supply of water and the collective discharge of sewage. The author emphasizes that the criteria of legality, on the basis of which the voivode verifies these resolutions, encompass strictly economic elements, while the individual decisions of the supervisory authority directly determine that either the tariff becomes effective or the need arises to repeat the whole of the tariff procedure. (original abstract)
XX
Zastępca wójta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w urzędzie gminy na podstawie powołania. Stosunek pracy zastępcy charakteryzuje brak stabilności ze względu na możliwość odwołania przez wójta w każdej chwili w ramach posiadanej władzy dyskrecjonalnej. Ustawodawca wprowadził również liczne kryteria, jakie winien spełniać zastępca oraz określił katalog obowiązków (np. złożenie oświadczenia majątkowego) i zakazów (np. prowadzenia działalności gospodarczej) dotyczących zastępcy, których niespełnienie skutkować będzie poniesieniem odpowiedzialności w postaci obligatoryjnego odwołania go ze stanowiska. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza wymiarów odpowiedzialności ponoszonej przez zastępcę wójta. Przedstawiona zostanie odpowiedzialność zastępcy wójta jako pracownika samorządowego, przeanalizowane będą wymiary odpowiedzialności zastępcy na gruncie ustaw szczególnych, zaś na zakończenie omówiona zostanie odpowiedzialność polityczna zastępcy wobec swojego bezpośredniego przełożonego - wójta. (abstrakt oryginalny)
EN
The deputy mayor is a self-government employee employed in the municipal hall on the basis of an appointment. The deputy's employment is unstable because of the possibility of being dismissed by the mayor at any time within the framework of his discretionary power. The legislator has also introduced a number of criteria that the deputy should satisfy and has specified a list of obligations (e.g. the submission of an asset declaration) and prohibitions (e.g. running a business) for the deputy, the lack of compliance with which will result in liability in the form of the obligatory dismissal of the deputy. This article presents an analysis of the extent of liability borne by the deputy mayor. The responsibility of the deputy mayor as a self-government employee is presented, the extent of the deputy's liability under special laws has been analysed, and finally the deputy's political responsibility with respect to his immediate superior, namely the mayor, has been discussed. (original abstract)
XX
Radni powinni brać udział w sesjach rady gminy, w posiedzeniach jej komisji oraz wykonywać inne obowiązki pozwalające na utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami. Wykonywanie przez radnego mandatu wiąże się z potrzebą poświęcenia czasu, a tym samym ograniczeniem możliwości zarobkowania. Ustawodawca dostrzegł taką zależność i wprowadził do ustawy o samorządzie gminnym obowiązek podjęcia uchwały w przedmiocie diet dla radnych. Dieta radnego nie jest formą wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy. Taka dieta stanowi wynagrodzenie za koszty ponoszone przez radnego w związku z wykonywaniem mandatu. Problematyczne wydaje się być ograniczenie możliwości pobierania przez radnych diet tylko za udział w sesji rady gminy lub w posiedzeniu jej komisji. Wprawdzie taki pogląd niepodzielnie panuje tak w doktrynie, jak i w orzecznictwie, tym niemniej dieta powinna być tak skonstruowana, aby obejmowała wszystkie koszty ponoszone przez radnego związane z wykonywaniem mandatu. Dieta sołtysa oparta jest na odmiennych zasadach niż dieta radnego, a podstawowa różnica wynika stąd, że sama rada gminy decyduje, czy w ogóle jakakolwiek dieta będzie przysługiwała sołtysom. (abstrakt oryginalny)
EN
Councillors should take part in sessions of the municipal council, as well as in meetings of its committees, and perform other duties enabling them to maintain permanent relations with the residents. The exercise of a mandate by a councillor is related to the need to devote time, and therefore restricts the ability to earn an income. The legislator noticed such a dependence and introduced an obligation to pass a resolution on per diems for councillors into the Act on the municipal self-government. A councillor's per diems are not a form of remuneration arising from employment. Such per diems are compensation for the costs incurred by the councillor in connection with the fulfilment of his duties. It seems problematic to limit the ability of councillors to collect per diems only for participating in a session of the municipal council or in a meeting of its committees. Although such a view prevails both in the doctrine and in the line of judgments, per diems should be designed in such a way that they cover all costs incurred by the councillor related to the fulfilment of his duties. The per diems of the head of the village is based on principles that differ from the per diems of a councillor, while the basic difference arises from the fact that the municipal council itself decides on whether the head of the village will be entitled to any per diems at all. (original abstract)
XX
Funkcjonujący od ponad 25 lat w Polsce samorząd gminny, wraz z rozszerzaniem kompetencji w realizacji zadań mających podstawowe znaczenie dla obywateli, coraz częściej staje się obszarem konkurowania między sobą przedsiębiorstw wykonujących zadania gmin. Sukces w rozwoju konkurujących coraz częściej z sobą gmin jest funkcją rozwoju organizacji i w ich obrębie dysponowaniem wysoko wykwalifikowaną kadrą. Właśnie kwalifikacje i ich stałe doskonalenie uczyniono podstawowym problemem w tym opracowaniu. Za cel postawiono sobie diagnozę podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników organizacji wykonujących zadania samorządów gminnych. W prezentowanym artykule, obok przeglądu literatury naukowej, w części badawczej przywołano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na przełomie 2014 i 2015 roku wśród pracowników samorządowych szczebla podstawowego Warmii i Mazur. Przyjęto przed podjęciem badań, że następuje stały wzrost kwalifikacji pracowników samorządowych ale wzrost ten zróżnicowany jest w odniesieniu do różnych grup zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The communal self-government, functioning in Poland for more than 25 years, simultaneously with broadening competences in the scope of fulfilling tasks of a principal significance for citizens, is more and more frequently becoming the area in which enterprises fulfilling tasks for communes compete with one another. Success in the development of communes, more and more frequently competing with one another, is the result of organizational development, and, within their structures, having highly-qualified staff at disposal. It is those very qualifications and raising them constantly that have been selected as the principal issue to look into in this elaboration. As the objective, formulating the diagnosis of raising qualifications amongst the employees of organizations fulfilling tasks for communal self-governments. In this paper, apart from the review of the scientific literature, in the research part the results of surveys conducted at the turn of 201 and 2015 amongst self-governmental employees at the basic le el in Warmia and Masuria were referred to. Prior to undertaking the research, it had been assumed that there occurred a constant improvement in the qualifications of self-governmental employees, but also that the improvement in question differed in various groups of employees.(original abstract)
XX
Przepisy ustawy o samorządzie gminnym dotyczące wyborów sołtysa nie zakazują stawiania wobec kandydatów oraz mandatariuszy wymogu niekaralności. Wymieniona ustawa zakazuje natomiast stawiania jakichkolwiek warunków ograniczających liczbę kandydatów biorących udział w wyborach sołtysa, takich jak złożenie podpisów poparcia przez osobę chcącą ubiegać się o mandat. (abstrakt oryginalny)
EN
The provisions of the Act on municipal self-government regarding the elections of the village head do not prohibit setting the requirement of a lack of criminal record for candidates and holders of the post. However, this Act prohibits setting any conditions restricting the number of candidates taking part in the elections to the post of village head, such as the submission of signatures of support by the person wishing to apply for the post. (original abstract)
XX
Dokonano analizy przepisów prawnych pod kątem możliwości utworzenia lub przystąpienia do istniejącej fundacji przez gminę.
XX
Artykuł nie wyczerpuje wszystkich aspektów prawnych funkcjonowania demokracji bezpośredniej na szczeblu lokalnym. Jest jedynie próbą zarysowania tendencji ewolucji prawnych reguł tej formy demokracji. (fragment tekstu)
XX
Omówiono instytucję skargi, tzw. powszechnej, na akt organu gminy, która jest uregulowana w ustawie o samorządzie gminnym, zgodnie z którą można zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie podjęte przez organ gminy a sprawie z zakresu administracji publicznej, do sądu administracyjnego.
XX
Ustawą nowelizującą z 11.01.2018 r. do ustawy o samorządzie gminnym wprowadzono przepisy ustanawiające nowy obowiązek organu wykonawczego gminy przedkładania organowi stanowiącemu i kontrolnemu corocznego raportu o stanie gminy, podlegającego obowiązkowej debacie, w której udział mogą wziąć także mieszkańcy gminy. Realizacja obowiązku stanowi wyraz wzmocnienia pozycji rady gminy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wiąże się bowiem z obligatoryjnym głosowaniem w radzie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania, nieudzielenie wotum zaufania w dwóch kolejnych latach może zaś stanowić podstawę do zainicjowania przez radę referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy ustanawiające przedmiotowy obowiązek organu wykonawczego gminy nastręczają jednak licznych wątpliwości interpretacyjnych odnoszących się już do samej nazwy raportu, jak również do określenia jego przedmiotu, treści, braku konsekwencji nieprzedłożenia raportu w terminie czy nieujęcia w nim wszystkich wymaganych elementów treści, a także organizacji i przebiegu debaty nad raportem. (abstrakt oryginalny)
EN
The Act of 11/01/2018 amending the Act on Municipal Self-Government introduced provisions establishing a new obligation for the executive body of the municipality to submit an annual report to the governing and control bodies on the condition of the municipality, which is subject to an obligatory debate, in which residents of the municipality can also take part. The fulfilment of the obligation constitutes an expression of the strengthening of the municipal council's position with respect to the mayor. This is because it is related to obligatory voting in the council on the award of a vote of confidence to the mayor; the failure to grant a vote of confidence in two successive years can constitute grounds for the council to initiate a referendum on the dismissal of the mayor. However, the regulations establishing this obligation of the municipality's executive body create numerous interpretational doubts related to the name of the report itself, as well as the establishment of its subject matter, content, lack of consequences of failing to submit the report on time or not including all required elements of the content, as well as the organization and the course of the debate on the report. (original abstract)
XX
Instytucja samorządu terytorialnego ma wielowiekową i bogatą tradycję. Podobnie kształtuje się sytuacja związana z próbami wyodrębnienia podłoża powstania oraz kierunków ewoluowania pojęcia "samorząd". Studia literatury przedmiotu wskazują na rozpiętość czasową oraz przestrzenną wzmianek odwołujących się do "instytucji" samorządu. Jedne ze źródeł informacji nawiązują do czasów starożytnej Grecji i Rzymu, inne natomiast upatrują początków idei samorządności w średniowiecznym państwie feudalnym. Etymologia słowa "samorząd" wywodzi się z niemieckiego pojęcia selbsterwaltung, oznaczającego w dosłownym tłumaczeniu "samodzielny zarząd". Dopełnieniem pierwszego członu omawianego zagadnienia, oddającym istotę idei decentralizacji władzy publicznej, jest pojęcie "gminy" - definiowanej jako podstawowa jednostka podziału terytorialnego kraju. Niezależnie jednak od przyjętego ujęcia definicyjnego spójny pozostaje cel, dla którego wyodrębnia się szczebel samorządowy, a jest nim "prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania oraz zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych, na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców". (fragment tekstu)
XX
Kwestia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w zależności od konkretnego przypadku może budzić wątpliwości interpretacyjne. Wiele sytuacji faktycznych na gruncie opisywanych przepisów ustawy jest traktowanych niejednolicie zarówno przez orzecznictwo, jak i przedstawicieli piśmiennictwa, co najczęściej można sprowadzić do literalnego bądź celowościowego podejścia interpretatora. (abstrakt oryginalny)
EN
The matter of confirming the expiry of a councillor's mandate, depending on the specific case, may give rise to doubts in interpretation. Many situations on the basis of the provisions of this Act are treated non-uniformly by both the jurisprudence and the representatives of the legal literature, which can most frequently boil down to the literal or teleological approach of the interpreting person. (original abstract)
XX
Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim w sprawach innych aniżeli wybór sołtysa oraz rady sołeckiej powinno być uzależnione od tego, czy wynik głosowania w sprawie ma charakter rozstrzygający dla organów gminy, czy też jedynie opiniodawczy. W pierwszej sytuacji prawo do głosowania powinni posiadać jedynie stali mieszkańcy sołectwa mający czynne prawo wyborcze do organów samorządu gminnego, zaś w drugiej - wszyscy stali mieszkańcy sołectwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The right to vote at a parish meeting on matters other than the choice of the head of the parish and the parish council should depend on whether the result of the vote is conclusive for the municipal authorities, or purely consultative. In the former situation, only permanent residents of the village should have the right to vote if they have the capacity to vote in elections to the municipal self-government bodies, while, in the latter - all permanent residents of the parish should have this right. (original abstract)
XX
W praktyce wójt jako organ administracji publicznej często staje wobec prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego interesu prawnego gminy, której jednocześnie jest organem wykonawczym. Przeciwko takim sytuacjom dość jednomyślnie opowiada się zarówno doktryna, jak i orzecznictwo. W niniejszym artykule przedstawiono krytyczny przegląd podnoszonych argumentów, w celu wykazania, że w świetle obowiązującego prawa połączenie w jednym postępowaniu gminy jako strony i wójta tejże gminy jako organu orzekającego jest dopuszczalne i akceptowalne. (abstrakt oryginalny)
EN
In practice, the Commune Mayor, as a body of public administration, frequently encounters the need to conduct administrative proceedings, which affect the legal interests of the municipality, where he is simultaneously the executive authority. Both the doctrine and the line of judgements reasonably unanimously oppose such situations. This article presents a critical view of the arguments raised to demonstrate that, in the light of the applicable law, the combination of the Commune Mayor as a party and as the adjudicating authority in the same municipality in the same proceedings is admissible and acceptable. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia regulację prawną w zakresie zmiany ustawowego oraz faktycznego składu rady gminy oraz postulaty de lege ferenda dotyczące tej regulacji. Autor wskazuje, że w przypadku zmian terytorialnych nie w każdej sytuacji określonej w przepisach kodeksu wyborczego konieczna wydaje się zmiana ustawowego składu rady. Należałoby również skrócić okres pomiędzy wygaszeniem mandatu a jego obsadzeniem, który w praktyce bywa zdecydowanie zbyt długi i powoduje zmniejszenie faktycznego składu rady. Problemem wymagającym uregulowania jest natomiast postępowanie w sytuacji złożenia przez radnego - którego mandat został wygaszony - wniosku o przywrócenie terminu lub nadzwyczajnego środka zaskarżenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the legal regulation on statutory and actual changes in the membership of the municipal council and de lege ferenda postulates regarding this regulation. The author points out that, in the case of territorial changes, a change in the statutory membership of the council does not appear necessary in every situation referred to in the provisions of the electoral code. The period between the end of the term of office and the moment of filling it should also be shortened as, in practice, it can be far too long and can reduce the actual membership of the council. However, the problem that requires regulation is conduct in the event of a councillor, whose term of office was terminated, requesting the reinstatement of the deadline or an extraordinary remedy. (original abstract)
XX
Dzisiejsze sołectwo, będące jednostką pomocniczą gminy, cieszy się jedynie ograniczoną podmiotowością. Wydaje się, że można poszukiwać analogii między tą instytucją a gromadami, które funkcjonowały w gminach po reformie ustrojowej samorządu terytorialnego z 1935 r. Wnioski płynące z analizy obu koncepcji pokazują, że obecna regulacja jednostek pomocniczych może być bardziej rozbudowana. Postulat ten może stać się jeszcze bardziej aktualny w przypadku, w którym nabierze tempa proces łączenia mniejszych gmin w większe jednostki. (abstrakt oryginalny)
EN
Today's parish, which is an auxiliary unit of the municipality, enjoys only limited subjectivity. Analogies between this institution and communities, which functioned within municipalities after the structural reform of territorial self-government from 1935, can be sought. The conclusions of the analysis of both concepts show that the current regulation on auxiliary units could be expanded. This postulate could become even more applicable if the rate at which smaller municipalities merge into larger units increases. (original abstract)
XX
Udział w głosowaniu radnego podlegającego wyłączeniu z mocy art. 25a ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym będzie zawsze stanowił istotne naruszenie prawa w rozumieniu art. 91 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Radny, który był jednocześnie kandydatem na przewodniczącego rady (wiceprzewodniczącego), powinien podlegać wyłączeniu od głosowania, niezależnie od tego, czy wynik tego aktu woli przesądził, czy też nie o jego wyborze na przewodniczącego rady (wiceprzewodniczącego). W takiej sytuacji uchwała rady stwierdzająca wynik głosowania jest sprzeczna z prawem i w konsekwencji nieważna, jak to stanowi art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The Voivodship Administrative Court in Białystok ruled that the participation of a councilor in voting, if he is excluded under Article 25a of the Act on the Municipal Self-Government of 08/08/1990, will always be a gross breach of the law in the meaning of Article 91, para. 4 of the Act on Municipal Self-Government. A councillor, who was simultaneously a candidate for the post of chairperson of the council (deputy chairperson) should be excluded from the voting, regardless of whether or not the result of this act of will was his election to the post of chairperson of the council (deputy chairperson). In this situation, the council's resolution determining the result of the vote is in conflict with the law and consequently invalid, as provided for by Article 91, para. 1 of the Act on Municipal Self-Government. According to the commentator, the Voivodship Administrative Court in Białystok incorrectly analysed both the provisions of the law constituting the grounds for its settlement and the extensive line of court rulings. This is because it ignored numerous views of the legal doctrine taking the stance that the prohibition of the councillor to vote if the matter that constitutes the subject of the resolution affects his legal interest should be recognized broadly. This is because the Act on the Municipal Self-Government distinguishes because two categories of defects in resolutions of municipal bodies: a gross breach of the law and an insignificant breach of the law. This distinction is of legal importance to a supervisory settlement confirming the invalidity of the resolution of the municipality's resolution. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest wykonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego działalności - niebędącej działalnością gospodarczą - w zakresie telekomunikacji. W opracowaniu przybliżono podstawy prawne wykonywania takiej działalności przez gminę, powiat i województwo, omówiono kwestie związane z obowiązkiem uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego wpisu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponadto uwaga autora skupiła się na budowie przedmiotowego rejestru oraz zaświadczeniu potwierdzającym dokonanie tego wpisu. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is about territorial self-government units performing telecommunications activities, which do not constitute business activity. The author presents the legal grounds for the performance by the municipality, county and voivodship of such activities, discusses issues related to the territorial self-government unit's obligation to obtain an entry into the register kept by the President of the Office of Electronic Communications. Furthermore, the author also focused on the construction of this register and the certificate confirming an entry having been made. (original abstract)
XX
Autorzy dokonali analizy zagadnienia związanego z uprawnieniem gminy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną przez samorządowe kolegium odwoławcze w postępowaniu podatkowym, w którym w pierwszej instancji orzekał organ tej gminy. Pod tym kątem rozwadze poddano odpowiednie przepisy m.in. Konstytucji RP, prawa o postępowaniu przez sądami administracyjnymi, ordynacji podatkowej oraz aktów prawnych dotyczących ustroju samorządu gminnego. Zważywszy na istotę działań gminy (sfery imperium, dominium) i jej samodzielność finansową, biorąc pod uwagę poglądy doktryny prawniczej oraz orzecznictwo sądów, Autorzy doszli do wniosku, że gmina jest legitymowana do obrony i dochodzenia swych praw na takich samych zasadach, jak każdy inny podmiot, w tym posiada interes prawny do wniesienia przedmiotowej skargi do sądu administracyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The authors analysed the matter of the municipality's right to file a complaint with the administrative court against a decision issued by the self-government appeal board in tax proceedings in which the municipality's authority adjudicated in the first instance. The respective provisions of, inter alia, the Constitution of the Republic of Poland, the Law on Proceedings before Administrative Courts, the Tax Ordinance and legal acts on the municipal self-government system were reviewed in this light. Bearing in mind the essence of a municipality's activities (area of imperium, dominium) and its financial independence, taking into account the views of the legal doctrine and case law, the authors concluded that the municipality has the right to defend and file for its rights on the same principles as any other entity, including having a legal interest in filing the complaint in question with the administrative court. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.