Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ATM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Konwergentne sieci komputerowe są przedmiotem zainteresowań projektantów, użytkowników i operatorów sieci. Działania organizacji standaryzujących mają na celu opracowanie nowych technologii oferujących usługi zarówno użytkownikom stacjonarnym, jak i ruchomym. Wśród tych rozwiązań istotne znaczenie odgrywają bezprzewodowe sieci ATM (WATM) pozwalające na obsługę różnorodnych aplikacji multimedialnych. W artykule przedstawiono architekturę sieci WATM. Omówiono też nowe, w stosunku do klasycznych sieci ATM, elementy funkcjonalne sieci bezprzewodowych wspierające mobilność użytkowników. Zaprezentowano również przykładowe rozwiązania sieci WATM.
EN
Computer networks capable of integrated services have become recently a subject of a great interest of researchers, users and service providers. The main standardization bodies work toward establishing recommendations for operation of convergent communication systems that offer services for both fixed and mobile users. Wireless ATM technique seems to be the best platform for solving these problems. The paper presents the essential components and current status of WATM technique. New elements of the WATM infrastructure, including new hardware devices (ATM Base Station, ATM Mobile Terminal), layers (LLC, MAC, PHY), interfaces (Wireless UNI, Mobile UNI/NNI), and functionality (handover control, location management, rerouting) are briefly discussed with references to more detailed information. Also example pilot WATM solutions are given.
PL
Scharakteryzowano problemy współpracy technik ISDN i ATM. Wskazano na potrzebę zapewnienia efektywnej współpracy tych technik w szerokopasmowym systemie łączności wojsk lądowych SZ RP. Dokonano analizy standardów ITU-T oraz ATM Forum opisujących powyższą współpracę. Przedstawiono również opis trzech dostępnych komercyjnych rozwiązań technicznych tego problemu, które zostały praktycznie przetestowane w laboratorium WIŁ.
PL
Opisano bezprzewodowy system dostępowy Alcatel 9900 WW. System ten stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla operatorów sieci stałych i mobilnych (sieci telefonicznej, telewizji kablowej, sieci telefonii komórkowej, operatorów bezprzewodowych pętli abonenckich). Oferta produktów rodziny 9900 WW pozwala na realizację zastosowań w rodzaju linii dzierżawionych, usług komutowanych, przekazu danych i dystrybucji sygnału wideo.
EN
Article presents the Alcatel 9900 WW PointToMultipoint wireless access system. This system is an attractive solution for operators of fixed and mobile networks (operators of telephony, cable TV, cellular or wireless local loop networks). The 9900 WW range of products offers the capability for leased lines, switched, bursty date and video applications.
PL
Najnowsze rozwiązanie firmy Siemens dla sieci brzegowych. System ALi-ne to uniwersalne rozwiązanie, które przez integrację wielu usług (głos, dane, wideo) w jednym systemie zapewnia redukcję kosztów użytkowania sieci brzegowej oraz gwarantuje rozwój nowych wymaganych przez użyt-kowników usług. System ALine łączy najlepsze cechy techniki ATM i SDH, zapewnia doskonałą jakość i niezawodność transmisji. Stosowanie jednego systemu zamiast wielu urządzeń zapewnia elastyczne i pewne dostarczanie usług użytkownikom końcowym, łatwe zarządzanie siecią brzegową, a w efekcie przynosi duże zyski operatorowi.
EN
The article describes the totally new Siemens solution for edge networks - called ALine. This is a very flexible system that integrates all services (voice, data, and multimedia) on one infrastructure providing savings in operational costs and helping future-proof the network. ALine merges the best of both ATM and SDH technologies, giving you excellent quality and reliability. ALine allows transport of a flexible mixture of ATM and TDM traffic on the same infrastructure so that you can optimise your network to suit your evolving service needs.
5
Content available remote Transformacja zarządzania europejską przestrzenią powietrzną
86%
EN
Started in the mid-1990s and still proceeding process of the European airspace management optimization covers a complex of legislative and institutionaltechnical actions, which are initiated mainly by the ECAC, EU and Eurocontrol, and carried out by the Member States of these organizations. The effect of the actions taken so far have resulted in an increasingly effective and efficient air traffic management system, which provides increased safety and efficiency of flights, decreases delays in air traffic and contributes to the overall improvement of the air carriers functioning and the economy of the EU. Successful completion of the modernization objectives covered by the SES and SESAR programmes will make the European ATM system able to meet the future needs of airspace users.
EN
Issues of network survivability are important, since users of computer networks should be provided with some guarantees of data delivery. A large amount of data may be lost in high-speed Asynchronous Transfer Mode (ATM) due to a network failure and cause significant economic loses. This paper addresses problems of network survivability. The characteristics of virtual paths and their influence on network restoration are examined. A new problem of Backup Virtual Path Routing is presented for the local-destination rerouting strategy. The function of the flow lost due to a failure of a single link is chosen as the performance index. The problem of finding the optimal virtual path assignment is NP-complete. Therefore we develop an exact algorithm based on the branch and bound approach. Moreover, two heuristic algorithms are proposed. Numerical results are presented.
EN
Issues of network survivability are important, since users of computer networks should be provided with some guarantees of data delivery. A large amount of data may be lost in high-speed Asynchronous Transfer Mode (ATM) due to a network failure and cause significant economic loses. This paper addresses problems of network survivability. The characteristics of virtual paths and their influence on network restoration are examined. A new problem of Backup Virtual Path Routing is presented for the local-destination rerouting strategy. The function of the flow lost due to a failure of a single link is chosen as the performance index. The problem of finding the optimal virtual path assignment is NP-complete. Therefore we develop an exact algorithm based on the branch and bound approach. Moreover, two heuristic algorithms are proposed. Numerical results are presented.
EN
In this paper a framework of analysis of threshold-based ATM traffic control mechanisms is presented. The proposed approach is based on two foundations: renewal decomposition and diffusion approximation. These tools enables us to carry out steady-state and transient analysis of the length of the queue in the buffer and gives quite accurate trough simple formulas. Detailed calculations and numerical examples for oscillating systems are presented.
PL
W artykule pokazane zostały podstawy analizy mechanizmów kontroli ruchu opartych o wartości progowe w sieciach ATM. Proponowane podejście wykorzystuje dwa narzędzia: teorię odnowy i aproksymację dyfuzyjną. Umożliwiają one analizę stanu kolejek w buforach zarówno w stanie ustalonym jak i nieustalonym dając dość precyzyjne, choć proste wzory przybliżone. Szczegółowa analiza przy wykorzystaniu tych narzędzi oraz przykładowe wyniki numeryczne zostały pokazane dla systemów oscylujących.
EN
The paper is focused on the still growing market of ATM devices and presents the growth of this market against the background of rapidly developing risks associated with electronic banking services. The paper also lists changes related to the progress in this particular channel of contact and presents alternative forms of communication between a bank and its clients. The paper also highlights the efforts undertaken by the banking sector towards reducing the presence of cash in the financial turnover and lowering the costs of cash transactions due to development of high-tech ATM devices. A growing number of available services, crucial for the ATM functionality and the level of ATMs social acceptability, however multiply the number of risks accompanying this process. Understanding various attack vectors and crimes is crucial to win the race with digital criminals and reduce the number of thefts. The paper quotes data obtained from the Polish National Bank, the Polish Banks Association and EAST.
PL
W artykule przedstawiono wymagania, jakie powinny spełniać nowoczesne sieci lokalne bazujące na technologii ATM, założenia architektury takich LAN oraz problemy integracji sieci tego typu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami w sieciach lokalnych. Zamieszczono także opis praktycznych rozwiązań ATM LAN i stan standaryzacji protokołów ATM dla sieci lokalnych. Zawarty jest także opis instalacji laboratoryjnej sieci ATM w IITiS PAN oraz plany badań, które będą przeprowadzone z wykorzystaniem tej instalacji.
EN
In this article authors introduce requirements for modern local area networks based on ATM technology, assumptions of architecture of the ATM LAN and problems with internetworking between the ATM LAN and the legacy LAN. Practical solutions of the ATM LAN, the ATM standards for the local area netrworks, the installation of laboratory ATM network and the plans of researches with described installation were presented.
EN
This paper briefly presents the generator of a network traffic. It is able to simulate different types of transmissions, and to measure their parameters. It can be used for checking existing network, ting different possibilities of its enlargement, or for verifying simulations done using other programs. The program architecture and behavior is described, along with conclusions, based on the implementation. The software consists of two parts: a network agent and a supervising program. This separation allows the measurement to be remotely managed via the TCP/IP. A short comparison to the existing commercial software of this kind is also presented.
PL
Artykuł skrótowo opisuje generator ruchu w sieci. Generator może symulować różne rodzaje transmisji oraz mierzyć ich parametry. Może być używany do badania istniejących sieci, testowania różnych możliwości ich rozbudowy lub też do weryfikowania symulacji dokonanych przy użyciu innych programów. Opisano strukturę programu i jego działanie. Program składa się z dwóch części: agenta sieciowego oraz programu-nadzorcy. Taki podział pozwala zdalnie zarządzać pomiarami poprzez połączenie TCP/IP. Zaprezentowano również krótkie porównanie z istniejącymi komercyjnymi narzędziami tego rodzaju.
EN
In this paper, we consider the problem of applying th ATM technology for building distributed industrial plant applications with hard real-time constrains. We propose a hard real-time client-server programming model implemented in an ATM network. Next, we present appropriated traffic models and some mathematical implications of the used considerations. Finally, we formulate new metrics for evaluating the scheduler on switches needed for the implementation of hard real-time applications in ATM networks
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia zastosowania technologii ATM do realizacji aplikacji nieprzekraczalnego czasu krytycznego. Zaproponowano model wykonywania aplikacji typu klient-server, który może być zaimplementowany w sieci ATM. Dla zagwarantowania ograniczeń nieprzekraczalnego czasu krytycznego wprowadzono nowy algorytm szeregowania połączeń w sieci ATM, którego obliczone parametry zostały porównane z innymi. Wprowadzono nowe miary oceny połączeń czasu krytycznego w sieci ATM.
EN
This paper addresses the crucial problem of the ATM’s network management which is so-called the saturation level of withdrawals. This notion refers to mean level of withdrawals after dropping particular withdrawals realized in the initial time period, (i.e. time period after activation of ATM) and the length of elapsing time period necessary to reach saturation level. One can observe that the level of withdrawals and their number stabilize as time elapses. The paper aims to define average withdrawals after achieving saturation level and mean time necessary to stabilize withdrawals (based on historical data). In addition, we established that – under condition of similarity in terms of location and date of start - ATMs exhibit similar characteristics of the development effects. This allows us for predicting the size of time necessary to achieve saturation and the average withdrawal in the state of saturation.
14
Content available remote System zarządzania ruchem lotniczym wobec wymagań lotnictwa wojskowego
72%
EN
Lessons learned from the conflicts in the end of 20th and the beginning of the 21st centuries underline that flexibility, impetus and momentum of air operations create new environment within command and control (C2), including air traffic management (ATM). The ATM system along with C2 system influence the efficiency and safety of air operations. The aim of the article is to present military aspects of the air traffic management process and to determine the military aviation requirements, which refer to A TM system comprising ongoing changes to Polish airspace. Firstly, the author analyses air traffic management in reference to system approach. Secondly, he points out all military services aviation demands, in detail, in the scope of the airspace management (ASM), air traffic services (ATS) as well as aeronautical information service (AIS). Next, he focuses on the military aspects of the European ATM system’s modernization process. Finally, general implications and conclusions concerning the Polish airspace utilisation by military aviation are presented.
PL
Artykuł omawia trendy we współczesnych systemach ATM na przykładzie rozwiązań wdrażanych w systemie PEGASUS_21. System PEGASUS_21 wykorzystuje mechanizm przewidywania trajektorii, który pozwala wykorzystać go w szerszym zakresie niż tylko dozorowanie radarowe. Nowe funkcje obejmują m.in.: wyznaczanie sekwencji sektorów i selektywną prezentację list sektorowych, elektroniczną koordynację, średnioterminowe przewidywanie konfliktów, przewidywanie kolizyjności z dynamicznie aktywowanymi elementami przestrzeni, ocenę obciążenia sektorów. Równolegle wdrażane są również nowe funkcje niezależne od trajektorii, takie jak wdrożenie scentralizowanego systemu przydziału kodów transponderów CCAMS, oraz projekt uaktualnienia planu lotu FPL 2012.
EN
This paper describes new trends in ATM systems, illustrated by solutions developed in PEGASUS_21. PEGASUS_21 heavily relies on trajectory prediction algorithms, allowing to extend its features far beyond simple surveillance. New features include: sector sequence designation and selective displaying of sector lists, silent coordination, medium term collision detection, predicting collisions with dynamic airspace structures, dynamic assessment of future sectors load. At the same time other features are being implemented, not depending on trajectory prediction – such as implementation of centralized codes assignment project – CCAMS, or updating of flight plan form contents - FPL 2012.
PL
Lotnictwo jest tą dziedziną transportu, która w ostatnich latach rozwija się najbardziej dynamicznie. Wpływ na to ma zarówno rozwój techniki jak i postęp cywilizacyjny. Ludzie chcą się przemieszczać szybciej, wygodniej, bezpieczniej, taniej. Jednakże, wraz ze wzrostem ilości operacji lotniczych wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, do którego w żadnym wypadku nie można dopuścić. Stąd też Państwa i organizacje lotnicze podejmują szereg działań instytucjonalnych i proceduralnych, mających na celu wypracowanie takich rozwiązań, które pozwolą na niczym nieskrępowany wzrost ruchu lotniczego, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Można uznać, że na bezpieczeństwo operacji lotniczych wpływ mają cztery grupy czynników, do których można zaliczyć: technikę, czynniki organizacyjno-proceduralne, czynnik ludzki i siły natury (warunki meteorologiczne i klimatyczne). Na siły natury człowiek nie ma wpływu, natomiast pozostałe czynniki możemy modyfikować, zmieniać, kształtować - dostosowywać do potrzeb i zadań współczesnego lotnictwa. Celem autora jest przedstawienie w artykule jednego z elementów zarządzania ruchem lotniczym (ATM-Air Trajfic Management) i jego roli w systemie bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Niniejszy artykuł jest wprowadzeniem w problematykę zarządzania strumieniami statków powietrznych w ramach strategii „gate-to-gate”.
EN
The article presents Siemens business strategy related to the third generation of mobile networks entitled A Universe of One[TM]. Central to this strategy is unique combination of resources, technology and experiences in designing and implementation of network solutions offered by the Siemens. The new role Siemens can play in the relation with its customer was described. The article presents Siemens approach to the convergence of different network techniques and services.
PL
Omówiono strategię biznesową Universe of One[TM] określającą podejście firmy Siemens do zagadnień związanych z sieciami komórkowymi trzeciej generacji. Centralnym elementem tej strategii jest unikalne połączenie zaawansowanej techniki z doświadczeniem w projektowaniu i budowie kompletnych rozwiązań sieciowych posiadanym przez firmę Siemens. Opisano rolę, jaką może pełnić Siemens w aktywnym wspieraniu swoich klientów. Przedstawiono podejście firmy Siemens do zagadnień integracji różnych technik sieciowych i usług.
PL
Opisano rozwiązania Lucent Technologies dla sieci GPRS i UMTS ze szczególnym uwzględnieniem płynnego ich rozwoju od obecnych wąskopasmowych sieci GSM do szerokopasmowych sieci UMTS.
EN
In this paper Lucent Technologies solutions for GPRS and UMTS networks have been described with a focus on upgrade from existing narrowband GSM networks to broadband UMTS networks.
19
Content available remote Harmonizacja operacyjnego ruchu lotniczego w Europie
72%
EN
Provisions concerning operational air traffic (OAT) have not been yet established at national level only. In the context of the objectives of the SES programme, the lack of common rules limits the freedom and flexibility of cross-border military aviation activities of the EU/NATO Member States, both within the functional airspace blocks (FABs), and throughout European airspace. To facilitate the military aviation exercise international flights, according to the instrument flights rules (OAT-IFR), Eurocontrol has developed harmonised flight rules in controlled airspace of ECAC. The provisions of EUROAT are not only guidance for crews of military aircraft, but also enable air traffic controllers to predict actions taken by the pilots. The specificity of these provisions is that they only determine certain minimum standards, whilst leaving Member States the ability of introducing the necessary derogations or additions for better adaptation to the local organization of air traffic services. The effect of the implementation of EUROAT provisions, planned for the end of 2011, will increase safety and efficiency of military aviation operations in the space available for air navigation, without negative impact on the constantly increasing traffic of civilian aircraft.
EN
The aim of the article is to explain the nature of Functional Airspace Blocks (FABs), to present the process of their creation in Europe and to provide a brief presentation of ATM various military aspects. The establishment of (FABs) is one of the main means of Single European Sky (SES) regulations to improve European air traffic management (ATM) performance. In this paper the author evaluates the FAB concept proposed in the SES I and SES II legislative packages. The SES I regulation stated that airspace should be reconfigured on the operational basis regardless of existing boundaries. However, the integration of service provision within FABs has not delivered the expected results so far. The modified SES II legislation reinforces the FAB concept, the objective of which is to optimize and integrate the provision of air navigation services (ANS) and related ancillary functions. The article discusses also the FAB initiatives which were declared by EU Member States to the European Commission in 2008. All FABs should be in line with the SES legislative requirements and SESAR programme to achieve operational improvements for European airspace use. Nevertheless, in their progress there are significant differences in scope of activity, timescale and arrangements for implementation. Finally, the author analyses military users’ requirements towards the air traffic management functions at FAB level.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.