Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 169

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  e-zdrowie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Nowe kanały komunikacji w usługach medycznych - wybrane problemy
100%
XX
W artykule podjęto próbę zaprezentowania nowych kanałów komunikacji w usługach medycznych jako odpowiedzi na potrzebę ciągłego doskonalenia jakości ochrony zdrowia w społeczeństwie. Zaprezentowano w nim wyniki badań przeprowadzonych w wybranych państwach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Polski, prezentujące postawy społeczeństw wobec wdrażania nowych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych w usługach medycznych. Przy intensywnym zaangażowaniu państwa polskiego i UE wspierającej informatyzację sektora ochrony zdrowia oraz gotowości społeczeństwa polskiego na zmiany, możliwe jest, że niebawem będziemy posiadać dobrze prosperujące, elektroniczne systemy opieki zdrowotnej oraz możliwość swobodnego korzystania z wszelkich udogodnień i informacji wynikających z odpowiednio zaadoptowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is an attempt to show new channels of communication in medical services as a response to the society's needs regarding the continuous improvement of the health care quality. There are presented the study results from selected European countries, focusing on Poland, exploring the attitudes of society to the implementation new ICT solutions in medical services. With real involvement of Polish government and the EU supporting the ICT development in health care sector and willingness of Polish society for changes, it is possible to reach in Poland a well-working health care computerization systems along with the access to all conveniences received by adaptation of information and communication technologies.(original abstract)
2
100%
PL
27 sierpnia 2007 r. minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka ogłosiła Listę Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu Operacyjnego "Innowacyjna gospodarka", na której znalazł się projekt Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Tech-nologicznego (WMPNT) pn. "Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-Zdrowia".
XX
W niniejszym artykule autorzy opisują i porównują cechy przykładowych systemów wieloagentowych w e-zdrowiu. Systemy wieloagentowe w e-zdrowiu zostały przedstawione w czterech obszarach: aplikacje wspomagające życie pacjenta, diagnostyka medyczna, telemonitoring oraz inteligentne szpitale. Autorzy podzielili systemy wieloagentowe e-zdrowia ze względu na obszary zarządzania wiedzą wspierane w e-zdrowiu: (1) wiedza o pacjencie: K4CARE, UR-SAFE, MyHeart, MobiHealth, (2) znajomość prezentowanego problemu medycznego: OHDS, HealthAgents, IHKA, (3) wiedza kontekstowa z przebiegu rozmowy z pacjentem: CASIS, AID-N, CASCOM, Akogrimo i (4) znajomość organizacji ochrony zdrowia: ERMA, SAPHIRE.
4
Content available remote Pacjenci a e-zdrowie
100%
PL
E-zdrowie jest przełomowym podejściem do zarządzania służbą zdrowia związanym z rewolucją społeczną, jaka łączy się z transformacją pomiędzy społeczeństwem industrialnym a społeczeństwem informacyjnym. Dąży się do tego, by pacjent, mając komputer z kamerą, mikrofonem i głośnikami oraz urządzenia z czujnikami, mógł konsultować swoje objawy z lekarzem i przesyłać wyniki, które archiwizowane byłyby w bazie danych. Lekarz na bieżąco modyfikowałby zalecenia albo wzywał pacjenta na wizytę. Taki jest projekt i założenia e-zdrowia w Polsce. Czy e-zdrowie okaże się niemożliwe do realizacji ze względu na wymaganie wyjątkowo dużych nakładów finansowych, nietrafne programy dotyczące skomputeryzowania służby zdrowia, niemające połączenia ogólnopolskiego i światowego? Co na to lekarze? Co na to pacjenci?
EN
Thanks to eHealth, doctors can access patients' medical records more easily, get immediate access to test results from the laboratory, and deliver prescriptions directly to pharmacists. Patients with heart problems can carry monitors which alert their doctor if their condition changes, yet allow them to continue with their daily business.
5
Content available remote Charakterystyka rynku e-health na przykładzie wybranych aptek internetowych
100%
PL
Artykuł dotyczy problemu funkcjonowania aptek internetowych na rynku e-health. Omówiono zagadnienia dotyczące e-health, aptek internetowych oraz aspekty prawne ich działania. Artykuł zawiera także wyniki badań wybranych aptek internetowych.
EN
This article concerns the problem of internet pharmacy on the e-health's market. It discusses issues concerning e-health, internet pharmacies and legal aspects of their operations. The article also contains results of research of selected internet pharmacies.
6
Content available remote Płaszczyzny oceny przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia
100%
XX
Artykuł składa się z następujących części. W pierwszym punkcie omówiono problematykę oceny przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia. Następnie przedstawiono charakterystykę trzech płaszczyzn oceny przedsięwzięć tego typu. Należą do nich zdrowie, prakseologia oraz inwestycja. Ostatni punkt poświęcony został wybranym aspektom kompleksowej oceny e-zdrowia, obejmującej omówione wcześniej płaszczyzny. (fragment tekstu)
EN
The article presents the three areas of e-health projects evaluation. These are health, praxeology and investment. The article also contains analysis of the possibilities of such evaluations at various stages of project implementation (ex-ante, during implementation, ex-post). The author discusses also some aspects of the comprehensive (covering presented areas) evaluation of e-Health. During the work on article the author used a bibliographic analysis, logical reasoning, and the method of synthesis. (original abstract)
7
Content available remote Telemedycyna, eZdrowie i inne frapujące słowa
100%
Optyka
|
2018
|
tom Nr 1
46--48
8
Content available remote Program e-Zdrowie wspomagający świadczenie usług medycznych - telemedycyna
100%
PL
Komunikat Komisji Europejskiej (kwiecień 2004) dotyczący e-Zdrowia wymusza na krajach członkowskich podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu wykorzystania IKT Informatyczno-Komunikacyjnych Technologii (ang. ICT- Information Communication Technology) w ochronie zdrowia. Wszystkie państwa opracowują własne plany krajowe oraz regionalne, których podstawą jest dopasowanie procedur, mentalności i kompetencji w ochronie zdrowia do nowych warunków. Technologia informacyjna wprowadza możliwości technologiczne, ale technologia sama w sobie nie jest nastawiona na żadną dziedzinę. Szpitale i inne jednostki ochrony zdrowia będą musiały przejść proces transformacji. Regionalny program e-Zdrowie ma propagować i dostarczać usługi informatyczne poprzez zintegrowany system Informatyczny wspomagający działalność administracji oraz świadczenie usług medycznych I telediagnostykę. Jest wspólną inicjatywą Marszałka Dolnego Śląska, Urzędu Miejskiego, JM Rektora Wrocławskiej Akademii Medycznej, JM Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT).
EN
The announcement of European Commission (April 2004) regarding "e-health"expedlted EU member states to undertake measures aimed at Improving use of ITC - Information communication technology In health sector. Member states elaborate on their own regional and national plans based on procedural compatibility, work culture and health protection under the new circumstances. Information technology offers new possibilities, but It is not pre-deslgned to serve any particular sector. Hospitals and health sector institutions will have to undergo transformation process. Regional programme called e-health has to propagate and provide IT services using Integrated Information and communication system supporting both administration and medical services and tele-diagnostics. The programme was announces as a joint initiative of Marshall of Lower Silesia, Municipality Council, Rector of Wroclaw Medical Academy and Rector of Wroclaw Technical University as well as Lower Slleslan Centre for Advanced Technologies (SCAT).
PL
Artykuł przedstawia możliwość wykorzystania elektronicznych dowodów osobistych w służbie zdrowia. Zastąpienie obecnych dowodów osobistych wersją elektroniczną stwarza podstawy do rozwoju informatycznego nie tylko w administracji, ale także w innych dziedzinach, na przykład w medycynie. Zaprezentowano koncepcję powiązania dowodu elektronicznego z elektroniczną kartą pacjenta, odnosząc się do rozwiązań już stosowanych na świecie, oraz dokonano analizy wymagań. Przeprowadzono także analizę pozwalająca na ocenę proponowanego rozwiązania.
EN
The article presents a potential of use of the electronic ID in e-Health systems. Replacement of the existing personal ID cards with electronic version creates opportunities not only for e-Government but also for other fields, such as medicine. The article details the usage of electronic ID cards in Belgium and Italy, and summarizes the activities carried out in Poland. The solutions used in medical healthcare in European countries and the current state of information systems used in the Polish healthcare are also discussed and the concept of computerization of the Polish health care using electronic patient record is presented. The summary of this article clarifies the requirements of e-Health systems that use electronic ID cards and specifies the benefits and drawbacks of such a solution.
XX
W dobie rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne, wynikającego m.in. z postępującego procesu starzenia się społeczeństw europejskich, poszukuje się nowych rozwiązań i narzędzi mogących wesprzeć trudne procesy dostosowywania europejskich systemów zdrowia do nowych wyzwań. Rosnąca mobilność obywateli, postęp technologii medycznych i teleinformatycznych, konieczność przełamania barier ograniczających dalszą integrację Wspólnoty Europejskiej to kolejne czynniki przyspieszające prace nad budową w Europie wspólnej przestrzeni informacyjnej w sektorze ochrony zdrowia. Zapoczątkowany przez zdefiniowanie Strategii Lizbońskiej program objął badania i wdrażanie do praktyki krajów członkowskich nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych wpierających w ochronie zdrowia procesy związane bezpośrednio z leczeniem pacjentów, jak i zarządzaniem systemami na szczeblu strategicznym i operacyjnym.(fragment tekstu)
XX
Inwestycji w obszarze e-Zdrowia nie można rozpatrywać jedynie jako inwestycji dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). To jedynie jeden ich element. Muszą one być powiązane z równolegle następującymi zmianami w opiece zdrowotnej oraz metodach zarządzania i pracy w placówkach medycznych, co też wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych. W tym kontekście, inwestycje w e-Zdrowie należy zdefiniować jako wydatki na rozwiązania e-Zdrowia (głównie budowanie infrastruktury ITC) oraz wydatki na powiązane z nimi zmiany w zakresie zarządzania, które dopiero wspólnie mogą się przyczynić do poprawy jakości i efektywności opieki zdrowotnej oraz ułatwienia dostępu do usług medycznych. Tak więc inwestycje w e-Zdrowie obejmują nakłady na rozwiązania ICT oraz nakłady finansowe niezbędne do realizacji zmian i usprawnień w zakresie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej, które dopiero razem prowadzą do osiągnięcia realnych korzyści w tym obszarze. (fragment tekstu)
XX
E-zdrowie jest stosunkowo nowym pojęciem funkcjonującym w obszarze opieki medycznej, które odnosi się do wykorzystania technologii informacyjno- -komunikacyjnych (ICT) w sektorze zdrowia. Obejmuje proste narzędzia umożliwiające administrowanie placówką medyczną bezpieczny dostęp do danych medycznych oraz kompleksowe programy pomagające w prawidłowym postawieniu diagnozy i prowadzeniu procesu leczenia.Celem wdrażania instrumentów e-zdrowia jest naprawa niedoborów w zakresie infrastruktury zdrowia oraz wspieranie skutecznego świadczenia usług. Dla twórców polityki europejskiej stanowi to jeden z podstawowych wymogów zapewnienia wzrostu gospodarczego. Upowszechnianie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wszystkich sektorach gospodarki Unii stanowi główny czynnik poprawy zarówno poziomu wydajności, jak i konkurencyjności regionów.(fragment tekstu)
13
Content available remote Metodyka ewaluacji narzędzi ICT w obszarze e-zdrowia
100%
XX
Celem artykułu było opracowanie i przedstawienie koncepcji metodyki ewaluacji wykorzystania narzędzi ICT w e-zdrowiu. Autorzy metodyki oparli jej budowę na pięciu etapach, obejmujących cykl analizy (1. i 2. etap metodyki), syntezy (3. etap metodyki) i oceny narzędzi ICT (4. i 5. etap metodyki) w e-zdrowiu z zastosowaniem odpowiednich metod badawczych. Autorzy omówili kolejne etapy metodyki oraz scharakteryzowali poszczególne metody badawcze zastosowane w ramach etapów: analizę źródeł literaturowych, metody kreatywnego myślenia, metody wspomagające pracę grupową oraz metody ankietowe i wizualizację wyników badań. Zaproponowana metodyka badawcza uwzględnia sprzężenie zwrotne: piąty etap metodyki stanowi punkt wyjścia do doskonalenia metodyki i powrotu do pierwszego etapu. Autorzy zaproponowali koncepcję dalszych badań związanych z budową modelu akceptacji narzędzi ICT w e-zdrowiu w kontekście ich funkcjonalności dla użytkownika końcowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to present the methodology of evaluation of the use of ICT tools in e-health. The authors based their methodology on five stages, including cycle of analysis (first and second step of methodology), synthesis (third step of methodology) and evaluation of ICT tools (fourth and fifth step of methodology) in e-health, using appropriate research methods. The authors discussed the following steps of the methodology and characterized the different research methods used in the context of stages: analysis of literature sources, methods of creative thinking, collaboration methods, survey methods, and visualization of test results. The proposed research methodology takes into account feedback: fifth step of the methodology provides a starting point for improving the methodology and return to the first stage. The authors have proposed the idea of further studies related to the construction of a model of acceptance of ICT tools in the e-health in terms of their functionality to the end user.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono i scharakteryzowano systemy zarządzania wiedzą o pacjencie, opierając się głównie na przykładzie systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, Zintegrowanego Informatora Pacjenta i Elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wykorzystania systemów zarządzania wiedzą o pacjencie przez społeczeństwo informacyjne w Polsce prowadzonych w 2015 r. w nawiązaniu do wcześniejszych wyników badań z 2014 r. Przedmiot badań stanowiły aktualnie wdrażane i rozwijane systemy zarządzania wiedzą o pacjencie w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the patient's knowledge management systems on the example of the Electronic Verification of Eligibility of Beneficiaries, the Integrated Patient Handbook and the Electronic Health Insurance Card. The aim of the article is to present the results of research on the use of knowledge management systems of the patient by the information society in Poland held in 2015, in connection with previous findings from 2014. As the objective of the study were currently being implemented and developed systems for knowledge management about the patient in Poland.(original abstract)
EN
The scenarios of cooperation between personal healthcare systems are discussed in this paper. Current telemedical solutions for home care provide the patient with a seamless diagnosis based on selected vital parameters. The application of two or more specialized systems monitoring the same subject rises the question of possible interference and cooperation. The cooperation between home care and wearable systems is of particular interest, because of their complementary features. Considerations of various cooperation scenarios led to the specification of three cooperation levels with regard to the required software integration. The paper presents also the design of a cooperation protocol for two prototype surveillance systems, enabling the use of communication resources of the stationary system to carry the messages of the wearable system over the wired transmission channel.
16
Content available remote Stan obecny cybermedycyny w Polsce
75%
XX
Obecnie wykorzystanie Internetu do realizacji zadań związanych z opieką zdrowotną w Polsce jest w dalszym ciągu niewielkie. Dziś polska cybermedycyna, rozumiana w niniejszym artykule jako wykorzystanie narzędzi internetowych wspierających opiekę zdrowotną, to, oprócz treści dotyczących zdrowia publikowanych w Internecie i wielu planów działań w ramach strategii e-zdrowia, nielicznie funkcjonujące rozwiązania wspierające poszczególne interakcje w opiece zdrowotnej. Według raportu Staniszewskiego oraz Bujnowskiej-Fedak w 2007 roku tylko 5,4% osób korzystających z Internetu "nawiązało za jego pośrednictwem kontakt z lekarzem rodzinnym lub innym specjalistą, aby przedstawić swój problem zdrowotny, zarejestrować się na wizytę, poprosić o wystawienie recepty lub uzyskać dostęp do danych medycznych". Co ciekawe, według raportu Komisji Europejskiej pt. Benchmarking ICT useamong General Practitioners in Europe w 2007 roku 72% lekarzy rodzinnych korzystało w pracy z komputera, w tym 62% z nich posiadało dostęp do Internetu. Jak widać, w Polsce mamy do czynienia z niedoborem narzędzi internetowych wspierających opiekę zdrowotną oraz/lub niewielkim stopniem wykorzystania narzędzi już dostępnych.(fragment tekstu)
EN
In this article the author presents an analysis of the current use of tools in the field of cybermedicine in polish health care units. Some conclusions based on the results of a survey carried out on a group of polish health care units have been shown.(original abstract)
17
Content available remote Telemedycyna jako czynnik rozwoju jakości życia społeczeństwa informacyjnego
75%
XX
Współczesne społeczeństwo w coraz większym stopniu nosi znamiona społeczeństwa informacyjnego. Na tym tle coraz bardziej powszechne stają się praktyki związane z wyszukiwaniem w Internecie porad medycznych, wymiana poglądów na temat placówek ochrony zdrowia i lekarzy. Wychodząc naprzeciw tym zmianom dokonuje się obecnie swoista rewolucja w ochronie zdrowia, polegająca na szerokim wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. E-medycyna w krajach rozwiniętych jest dziś postrzegana jako jeden z filarów systemu ochrony zdrowia. Komisja Europejska wskazuje, że e-medycyna jest potencjalnym rozwiązaniem dla państw członkowskich w utrzymaniu stabilności krajowych systemów ochrony zdrowia, co w konsekwencji może bezpośrednio przełożyć się na jakość życia mieszkańców. W opracowaniu skupiono się na przedstawieniu pojęcia telemedycyny i pojęć pokrewnych oraz prezentacji wybranych trendów na rynku usług telemedycznych wraz z możliwym ich wpływem na podniesienie jakości życia pacjentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Modern society is increasingly bearing the message of the information society. Against this backdrop, the practice of finding medical advice online, exchanging views on health care providers and doctors has become increasingly widespread. In response to these changes, a revolution in health care is now taking place, involving the widespread use of information and communication technologies. E-medicine in many countries is already seen today as one of the pillars of the health system. The European Commission points out that e-medicine is a potential solution for Member States to maintain the stability of their national health systems, which can directly transfer into quality of life for the population. The paper focuses on presenting the concept of telemedicine and related terms and presenting selected trends in the telemedicine services market as well as their possible impact on improving patients' quality of life. (original abstract)
EN
The ECG interpretation process is currently fully automated and consists of various signal processing, pattern recognition and decisive procedures. The worldwide unified interpretation guidelines are differentially implemented by software manufacturers. Moreover, the most sophisticated algorithms are rarely used, since the corresponding medical cases are relatively infrequent. Our work focuses on designing all the advanced ECG interpretation routines as distributed web services. The key idea is to extend the interoperability by multiple method-specialized complementary interpretation services. The proposed architecture service concentrates the specialized processing tasks and, apart from the medical advantages, is a reasonable method preserving the inventor's intellectual property rights.
19
Content available remote Development of Publicly Funded eHealth in Poland : Barriers and Opportunities
75%
EN
eHealth is a fast growing area of health care. Its development is strongly supported by the European Commission (EC). In Poland, eHealth is connected mainly to medical information systems. Little attention is given to its clinical aspects. The paper aims at describing barriers and opportunities of public eHealth development in Poland. It is based on desk search studies and interviews conducted in Poland in the spring of 2015. An attempt to estimate size of the eHealth market was made. In the study 227 eHealth (and related) tenders announced in 2009-2015 (first half of the year) were identified and analysed. The results show that eHealth is still underdeveloped in Poland, and that it is not effectively supported by central government and the National Health Fund, the public purchaser of health services, which still does not recognize eHealth as a medical procedure. Identified eHealth initiatives can be described as pilot projects. (original abstract)
20
Content available remote E-zdrowie w świetle badań statystycznych
75%
PL
Od 2004 r. w ramach tematu " Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego " Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych między innymi w gospodarstwach domowych. Artykuł przedstawia wyniki tych badań z zakresu zdrowia za lata 2006-2008.
EN
Since 2004 the Central Statistical Office carries on researches within the topic "Indicators of information society", which concern using of information-telecommunication technologies inter alia in households. The article presents results of those researches in the range of health in 2006-2008.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.