Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 318

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jubilee
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available 90-lecie Profesora Jana Basary
100%
Polonica
|
2019
|
tom 39
247-255
PL
90-lecie Profesora Jana Basary
EN
2012 marked an informal jubilee of Stefan Grabiński on account of his 125th birth anniversary. That is why within the project titled “Grabiński, Grotesque and Horror” a series of academic and cultural events were organized, highlighting the meaning of the title phenomena in the Polish mentality in recent years. It turns out that the idea which originated in Przemyśl found plenty of followers in many other towns in Poland, What is more, there were a lot of initiatives devoted to Grabiński in 2012 though not implemented under the project. This shows a great revival of interest in Grabiński. This article, whose first part was published a year ago (“Pokłosie Roku Stefana Grabińskiego”, Rocznik Przemyski 2012, vol. 47, issue 2 Language and Literature) is an attempt to discuss the most important of the mentioned events from March until the end of 2012.
PL
Jubileuszowa Szkoła Eksploatacji Podziemnej tradycyjnie już obradowała w Szczyrku, w Centrum Kongresów i Rekreacji w dniach 20-24 lutego 2006. Organizatorami są co roku Katedra Górnictwa Podziemnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. XV Szkoła - jak przystało na Jubileusz - zgromadziła rekordową liczbę ponad 450 uczestników. W artykule omówiono przebieg obrad, zamieszczono listę referatów, podano wyniki konkursów na najlepszą kopalnię i kopalnię bezpieczną. Autor artykułu, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zaprosił na XVI Szkołę, poświęconą m.in. 100-leciu ratownictwa górniczego w Polsce.
EN
Jubilee School of Underground Exploitation traditionally was held in Szczyrk at the Centre of Congresses and Recreation on 20-24 February 2006. It was organised as every year by the Department of Mining and Geoengineering of the Academy of Mining and Metallurgy and the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences. XV School - as fit for the Jubilee - gathered together a record number of more than 450 participants. The article presents the course of debates, a list of papers, results of competitions for the best mines and the safest mine. The author of the article the Chairman of the Organising Committee invited participants to XVI School devoted to 100-year anniversary of the mines rescue in Poland.
PL
Jubileuszowe XXXV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, odbywające się w Politechnice Poznańskiej, jest kontynuacją sympozjów zapoczątkowanych w 1986 roku przez Komisję Nieorganicznej Analizy Śladów Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz poznańskich konwersatoriów analitycznych. Mamy więc jubileusz, a jubileusze skłaniają do wspomnień.
7
Content available remote Służąc Polsce
71%
PL
W dniu 1 stycznia 1999 roku Wiesław Woliński, wielki inicjator badań nad technikami laserowymi, prekursor polskiej optoelektroniki, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, ukończył siedemdziesiąt lat. Artykuł ten zawiera życiorys Profesora oraz jego osiągnięcia.
10
Content available remote Professor Ryszard Tadeusiewicz. A dauble jubilee
71%
EN
This year Professor Ryszard Tadeusiewicz, a corresponding member of the Polish Academy of Sciences, a member of the Polish Academy of Arts and Sciences, the Russian Academy of Natural Sciences, the European Academy of Sciences, Arts and Literature, and the World Academy of Art and Science in San Francisco, celebrates his 60-th birthday and the 36-th anniversary of the beginning of his research activity.
11
Content available remote Jubileusz 80. urodzin Profesora Adama Klicha
71%
PL
Zorganizowane w styczniu br. uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie poświęcone zostało jubileuszowi 80. urodzin wybitnego inżyniera, konstruktora i autorytetu w dziedzinie maszyn i urządzeń górniczych. – Prof. Adam Klich należy do elitarnego grona pracowników tworzących poczet najwybitniejszych postaci naszej Alma Mater – powiedział podczas spotkania dziekan prof. dr hab. inż. Janusz Kowal.
EN
The article presents a review of the collective monograph Strona Norwida. Studia I szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu (edited by P. Chlebowski, W. Toruń, E. Żwirkowska and E. Chlebowska, Lublin 2008). The discussion of the contents of all 28 scientific articles published in the volume is the starting point for sketching a panorama of contemporary Norwid Studies and determining the contribution of Professor Stefan Sawicki to the development of this discipline.
14
71%
EN
The Ordinance “On the State Archaeology Museum” of 22 March 1928 issued by the President of the Polish Republic was a crowning act closing a five years’ process of formation of a central state museum of archaeology. Seventy five years after this important event it is worth examining the extent to which activities implemented at present by the Warsaw Museum are consistent in their spirit and letter with the legal act of 1928. The task contained in the Ordinance of studying the prehistory on the territory of the Polish State and of developing archaeology collections is being performed by the Museum through regular archaeological research, having the nature of science and investigation procedures, being the basic method of accumulating collections pursued by archaeology museums. Another important aspect of Museum activity is conservation of archaeological artefacts. The task of propagating the knowledge of the earliest history of Poland is being accomplished at present primarily through intensive research activity of the Museum staff. Another form of promoting awareness of archaeology among the general public is by organising exhibitions, museum classes for schoolchildren, etc. At present the Museum offers four permanent exhibitions next to about ten or so thematic exhibitions and temporary displays every year. In recent years the Museum was visited on the average by some 70 000––90 000 guests. It is apparent that the aims of the State Archaeology Museum, defined in its founding act of 1928, even after the passage of 75 years continue to be in force and are being performed successfully by the Museum.
15
Content available remote 20 lat Polskiego Towarzystwa Spawalniczego
71%
EN
20 years of the Polish Welding Society
16
Content available remote Jubileusz prof. dra hab. Andrzeja Saksona
71%
EN
The jubilee of Professor Andrzej Sakson
PL
W artykule przedstawiono dzieje i osiągnięcia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej, od momentu utworzenia Wydziału - początkowo pod nazwą Wydziału Elektrycznego. Przypomniano nazwiska wszystkich dotychczasowych dziekanów Wydziału. Podano aktualne formy kształcenia i uprawnienia Wydziału w zakresie nadawania tytułów profesorskich oraz prowadzenia przewodów doktoranckich i habilitacyjnych. Przedstawiono strukturę organizacyjną Wydziału. Omówiono różnorodne formy współpracy Wydziału z przemysłem. Przedstawiono bogate możliwości poszerzania swoich zainteresowań przez studentów w kołach naukowych działających na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Podkreślono wkład Wydziału w organizowanie corocznych imprez, takich jak np. Opolskie Dni Elektryki, które odbyły się już piętnastokrotnie.
EN
This paper presents the 40-year history and the achievements of the Faculty of Electrical Engineering and Automatic Control, Technical University of Opole. Current curricula and authorizations of the Department are specified, in particular in terms of granting the professor titles as well as accreditations for Ph.D. and higher degrees. Both: teaching and research achievements are presented, in particular those ones related to cooperation of the Faculty with various industries. Student research groups are also described.
EN
The aim of the article is to analyze the state of research on the Commission of National Education in the context of its anniversaries, especially anniversary celebrations and scientific achievements in 1873, 1973, 2013 and 2023. The historical-comparative method was used, which is used in research on the course of phenomena and processes taking place in past and is based mainly on the analysis of historical sources. Ceremonies commemorating the founding of KEN provoke increased interest in its merits, because the achievements of this distinguished institution are still in the center of attention, not only of historians, education historians, educators, lawyers, but also of those who treat the Polish Enlightenment tradition as an inspiration for reforming the education system. And this is hardly surprising, because the National Education Commission inspired young people with the spirit of citizenship and patriotism, and thus contributed to the survival of Polish culture and language. Moreover, subsequent anniversary celebrations are also a great way to pay tribute to the members and people cooperating with KEN. Generally, these are activities that serve to consolidate historical memory, because good memory of the past is also a clear awareness of the connection with the present.
EN
This article deals with one of the most important persons in the Czechoslovak criminal jurisprudence of the 20th century, Prof. Vladimír Solnař. It was written as a result of the quadragennial anniversary of the moment when Czechoslovak criminal law lost its ‘father’, as Doc. František Vavera significantly named him.Using the available resources, this article depicts the path of his professional life from the schoolyard years to the last moments of his life. The main focus is on the posts he held, occupations he followed as well as his rich publication activities and impact he had on criminal jurisprudence overall. The article lists his most important works which can serve as very useful resources for any lawyer specializing in criminal law even today. Since Prof. Solnař served as a co-editor and active contributor and a long-time and vital member of the journal ‘Právník’, the article provides a list of his contributions to this journal. Finally, the article reveals his lifelong endeavour which unfortunately could not be fully completed by himself, thereby the academic community perceived the essential need for concluding his endeavour that has eventually been fulfilled.
SK
Článok pojednáva o jednej z najvýznamnejších osobností československej vedy trestného práva 20. storočia, o profesorovi Vladimírovi Solnařovi. Deje sa tak pri príležitosti okrúhleho výročia od momentu, keď trestné právo v Československu prišlo o svojho „otca“, ako ho týmto prídomkom príznačne pomenoval docent František Vavera. Prostredníctvom zachovaných prameňov je priblížená jeho profesionálna životná púť počnúc študentskými rokmi až po posledné chvíle jeho života.Dôraz je kladený predovšetkým na funkcie, ktoré zastával a povolania, ktoré vykonával, ako aj na jeho bohatú publikačnú činnosť a prínos pre trestnoprávnu vedu vôbec. V článku sú vymenované jednotlivé najdôležitejšie diela, ktorých bol pôvodcom, a ktoré svojou nadčasovosťou aj dnes sú veľmi vzácnou pomôckou pre ktoréhokoľvek právnika venujúceho sa trestnému právu. Keďže profesor Solnař bol dlhodobou a neodmysliteľnou súčasťou periodika Právník v pozícii spoluredaktora, či pilného prispievateľa, článok ponúka zoznam jeho príspevkov uverejnených v tomto časopise. Naostatok článok poodhaľuje zakľúčenie jeho celoživotného úsilia, ktoré žiaľ už nemohlo byť ním samým v úplnosti dokončené, čím si odborná verejnosť uvedomovala priam nevyhnutnú potrebu zavŕšenia jeho snáh, a ktorú sa napokon podarilo naplniť.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.