Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podsłuch
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione zostały metody stosowane do realizacji podsłuchu w sieciach lokalnych opartych na koncentratorach i przełącznikach. Przedstawione również zostały techniki, które można wykorzystać do wykrycia podsłuchu w sieci i podstawowe sposoby zabezpieczenia przed podsłuchem.
EN
This article presents methods used to sniff local networks built with hubs and swithes. Methods used to detect sniffers on local network were also presented as well as basic countermeasures against sniffing.
2
100%
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie globalnej sieci wywiadowczej Echelon. System powstał przy udziale Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii w ramach porozumienia AUSCANNZUKUS i jest zarządzany przez amerykańską służbę wywiadu NSA. Echelon posiada w całym świecie urządzenia techniczne do przechwytywania (podsłuch) wiadomości w kanałach telekomunikacji.
3
75%
PL
Artykuł dotyczy problematyki wykrywania podsłuchu w sieci światłowodowej, przez którą odbywa się konsultacja klucza szyfrującego. Opiera się na symulacjach wykonanych zgodnie z procedurą konsultowania klucza szyfrującego i wskazuje warunki, które muszą zostać spełnione, aby podsłuch został wykryty.
EN
This paper considers problems of detection of tab in optical fibre during negotiation of the key to a cipher. It is based on simulations performed in accordance with procedure of negotiation of the kay to a cipher.
EN
Obtaining evidence during criminal proceedings involves a number of activities that should be carried out by a prosecutor so that they are legally permissible. The legislator anticipated special provisions in the field of obtaining evidence outside criminal proceedings. In the course of the operational activities carried out by special bodies (Police) it is possible to control inter alia telephone calls. The introduction of evidence from these recordings is regulated in a special way. In certain situations, the legislator provided additional restrictions on obtaining evidence especially when it is connected with highly protected professional secrets – art. 180 § 2 of the [Polish] penal procedure code. This article outlines the mentioned issues.
PL
Pozyskiwanie dowodów w toku postepowania karnego wiąże się z szeregiem czynności, które winny zostać wykonane tak, aby były one prawnie dopuszczalne. Szczególne unormowania ustawodawca przewidział w zakresie pozyskiwania dowodów poza postępowaniem karnym. W toku czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez organy szczególne możliwe jest dokonywanie kontroli między innymi rozmów telefonicznych. Wprowadzenie dowodów z tych nagrań uregulowane jest w sposób szczególny. W pewnych sytuacjach ustawodawca przewidział dodatkowe obostrzenia w zakresie uzyskiwania dowodów wówczas, gdy dotyczy to tajemnic zawodowych szczególnie chronionych – art. 180 § 2 k.p.k. Niniejsze opracowanie przedstawia wskazaną problematykę.
Ius Novum
|
2019
|
tom 13
|
nr 1
26-44
EN
The article discusses the subjective and objective scope of tapping in criminal proceedings. To that end, the author analyses the provisions of the Code of Criminal Procedure in relation to interception and the recording of communications. The issue of admissibility of applying such a coercive measure is strictly linked with giving consideration to the protection of interests of the administration of justice and to the possibility of interference into the privacy of an individual. Under this thesis, the article aims to balance the contradictory interests so that a compromising solution can be found. It is particularly apparent with respect to the controversial and complex issue of the extension of the limits of tapping. In this scope, the amendments to the Criminal Procedure Code introduced by the Act of 4 February 2011 and by the Act of 11 March 2016 have been analysed and new amendments have been proposed. The opinion is herein presented that going beyond the subjective and objective limits set forth in the relevant court’s decision without a court’s consent should not be admissible.
EN
This article describes the changes occurred within the chapter 26 of the Code of Criminal Procedure after the amendment of the Code of Criminal Procedure and some other acts, which took place on 15th April 2016, in particular, it contains a critical analysis of a radical change in the content of Article 237a of the Code of Criminal Procedure and the consequences of the expulsion of the Article 237 § 8 of the Code of Criminal Procedure. In this context, it should be noted that the legislator, in violation of existing regulation in a democratic state ruled by law, allowed the use of procedural wiretap in relation to all offences prosecuted ex officio and all fiscal offences, thus depriving participants of criminal proceedings (and therefore not only individuals, who have right defense) the possibility to appeal “the decision to use such evidence” undertaken by the prosecutor. At the same time, there is no time limit within which such evidence could be used by the prosecutor. The aim of this study is to simultaneously present the legislative omissions, errors committed by the legislator by implementing the above mentioned amendment.
PL
Niniejszy artykuł opisuje zmiany, jakie zaszły w obrębie rozdziału 26 k.p.k. oraz art. 168b k.p.k. po wprowadzeniu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego i niektórych innych ustaw, do której doszło 15 kwietnia 2016 r. Opracowanie w szczególności zawiera krytyczną analizę radykalnej zmiany treści art. 237a i 168b k.p.k. oraz konsekwencje wyrugowania art. 237 § 8 k.p.k. W tym kontekście należy zauważyć, że ustawodawca z pogwałceniem obowiązujących w demokratycznym państwie prawnym reguł umożliwił stosowanie podsłuchu procesowego w stosunku do wszystkich przestępstw ściganych z urzędu i wszystkich przestępstw skarbowych, pozbawiając tym samym uczestników postępowania karnego (a zatem nie tylko osoby, którym przysługuje prawo do obrony) możliwości zaskarżenia „decyzji o wykorzystaniu takich dowodów”, podejmowanej przez prokuratora. Jednocześnie nie przewidziano żadnego terminu, w ciągu którego takie dowody mogłyby być wykorzystane przez prokuratora. Celem pracy jest także przedstawienie pominięć prawodawczych, jakich dopuścił się ustawodawca, wprowadzając tę nowelizację.
PL
Waga omawianej w artykule problematyki, tj. inwigilacji prowadzonej przez władze państwowe - w szczególności w związku z rosnącym zagrożeniem terrorystycznym - jest bezdyskusyjna. Władze państwowe, powołując się na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli, często podejmują działania zmierzające do ograniczenia praw człowieka, w tym - przede wszystkim - prawa do prywatności. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie najważniejszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych na podstawie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (sankcjonującego prawo do poszanowania życia prywatnego) dotyczących inwigilacji. Artykuł prezentuje również stanowisko w sprawie inwigilacji polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
EN
The importance of surveillance carried out by state authorities - especially in connection with the increasing threat of terrorism - is not disputable. State authorities, inciting the need to ensure the security of the state and citizens, often take measures to limit human rights, including, above all, the right to privacy. This paper aims to present the most important judgments delivered by the European Court of Human Rights based on Article 8 of the European Convention on Human Rights (sanctioning the right to respect for private life) regarding surveillance and the position of the Court in this matter. Of course, the article also presents the position on the surveillance of the Polish Constitutional Tribunal.
PL
Artykuł dotyczy problematyki stosowania procesowych i pozaprocesowych form ingerowania władzy publicznej w tajemnicę komunikowania się. Stanowi próbę odpowiedzi na pytania, czy w każdym z wymienionych typów kontroli prawa podmiotowe osoby inwigilowanej chronione są w jednakowym stopniu oraz zakresie i czy konstytucyjna zasada równości wobec prawa jest zasadą urzeczywistnioną w przepisach regulujących omawianą materię.
EN
The paper discusses the procedural and extra-procedural forms of interference of public authorities into the confidentiality of communications. It attempts to answer whether through both types of control the subjective rights of the individual under surveillance are protected equally and to the same extent, and whether the constitutional rule of equality before the law is embodied in legislation on the said area.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.