Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biomimetyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zasadniczym celem tej pracy jest opracowanie metod otrzymywania tworzyw ceramicznych charakteryzujących się specyficzną strukturą porów kanalikowych oraz badanie właściwości tych materiałów w aspekcie możliwości zastosowania ich' w implaniologii medycznej. Jako prekursorów użyto różnego rodzaju drewna. Prckursory otrzymywano na drodze pirolizy w atmosferze azotu. Konwersję struktur biologicznych w syntetyczne materiały ceramiczne prowadzono z zastosowaniem infiltracji związków krzemowych metodą zoi-żel. Następnie tak przygotowany materia! wypalano w atmosferze argonu. Otrzymany materiał poddano badaniom rentgenograficznym i mikroskopowym.
EN
Our aim in this work was working out a method for obtaining of ceramic materials with specific canal structure and research features of such materials in order to determination their usability in medical implantology. To obtain matrix for ceramic implants we have used different organic precursors like coniferous and deciduous woods. Matrix was obtained with method of pyrolysis in nitric atmosphere. Conversion of biological structures to ceramic material was obtained by infiltration of silicone compounds with method sol - gel. Than such prepared material was burned in argon atmosphere. Obtained material was examined by X-ray radiology and microscopic methods.
3
Content available remote Agresywna kolonia chwastów jako biomimetyczna metoda optymalizacji globalnej
60%
|
2015
|
tom R. 91, nr 12
59-61
PL
W pracy przedstawiono niedawno zaproponowany algorytm optymalizacji globalnej zainspirowany rozprzestrzenianiem się kolonii chwastów. Opisany algorytm jest zbliżony koncepcyjnie do innych współczesnych metaheurystyk, tj. roju cząstek czy algorytmów genetycznych. Jego cechy charakterystyczne to m.in. iteracyjny sposób działania, losowy dobór populacji początkowej, selekcja najbardziej optymalnych osobników. Działanie algorytmu przetestowano na wybranych problemach testowych.
EN
In the paper a recently developed algorithm of global optimization, inspired with spreading of weed colonies, is presented. The discussed algorithm is conceptually close to other contemporary metaheuristics, e.g. particle swarm or genetic algorithms. Its characteristic features are, among others, iterative mode of operation, random choice of initial population, selection of most prospective individuals. The action of the algorithm is tested using chosen benchmark problems.
EN
In this paper we describe the construction of an apparatus for a method of unidirectional freeze-casting of ceramic suspensions. The cooling system is based on a cascade system with Peltier modules. The compositions of the suspensions were elaborated in two different systems of the superplasticizer (dispersing agent)/binder additives. Applying the freeze-casting method, zirconium dioxide powder (stabilized with 3% at. of yttrium oxide) was used to fabricate the ceramic matrices, which were then vacuum-infiltrated with a commercially available epoxy resin EpoFix (Struers). SEM microphotographs showed that the porous ceramic materials of a layered structure had been obtained. These layers were arranged into domains of different orientations in relation to each other, while in the domains the layers were arranged in parallel to each other. A mechanism of the processes occurring during freezing the ceramic suspensions was described on the basis of the SEM images of the cross-sections of the produced samples. We observed the key-effect of the additives (superplasticizer, binder) on the microstructure of the samples. That influence can be explained by a change in the freezing mechanism or a change in the ice crystal structure in a system containing those additives.
PL
W ramach przedstawionej pracy opisana została budowa urządzenia służącego do jednokierunkowego wymrażania zawiesin ceramicznych metodą freeze-casting. Układ chłodzenia opiera się na systemie kaskadowym, w którym wykorzystywane są moduły Peltiera. opracowane zostały składy zawiesin w dwóch różnych układach dodatków upłynniacz/spoiwo. metodą freeze-casting, z proszku dwutlenku cyrkonu (stabilizowanego 3% molowo tlenkiem itru) wykonane zostały matryce ceramiczne, które następnie infiltrowano próżniowo za pomocą handlowo dostępnej żywicy epoksydowej EpoFix (struers). mikrofotografie sEm pokazały, iż wytworzone zostały porowate materiały ceramiczne o charakterze warstwowym. Warstwy te ułożone są w domeny o różnej orientacji względem siebie. W domenach z kolei warstwy ułożone są względem siebie równolegle. Na podstawie mikrofotografii z przekroju poprzecznego wytworzonych próbek opisano mechanizm zachodzący podczas wymrażania zawiesin ceramicznych. zaobserwowano kluczowy wpływ dodatków (upłynniacz, spoiwo) na mikrostrukturę próbek. Wpływ ten tłumaczy się zmianą mechanizmu zamarzania, lub zmianą struktury krystalicznej lodu w układzie z tymi dodatkami.
EN
Nature has always inspired human being to create new materials, tools, and many other achievements. This area which is known as as biomimetic, bionic or biomimicry offers enormous potential for materials science and engineering science. The examples of biomimetic successes in new engineering solutions are increasingly appearing. A present paper is given of some examples of biomimetic approach in materials science and engineering as well as an outlook for development ofbiomimetics is discussed.
PL
Natura od zawsze inspiruje człowieka swoimi rozwiązaniami. Dzięki temu możliwe były wynalazki i postęp techniki w tym opracowanie materiałów narzędzi i metod oraz poznanie i wykorzystanie różnorodnych mechanizmów i procesów oraz szereg innych osiągnięć. Ta część nauki znana pod nazwą biomimetyka, bionika lub biomimikra oferuje ogromny potencjał dla inżynierii materiałowej. Stale rośnie liczba przykładów osiągnięć wykorzystujących biomimetykę w różnych rozwiązaniach inżynierskich.
6
51%
PL
Prezentowana praca dotyczy dwufazowych materiałów kompozytowych o charakterze dielektrycznym i mikrostrukturze pseudo- komórkowej, której zamknięte pory wypełnia polarna faza ciekła. Taka elektroaktywna struktura polimerowa może podlegać złożonym odkształceniom mechanicznym w reakcji na pobudzenie elektryczne. Podjęto próbę wytworzenia materiału o tak zadanej strukturze, dokonano analizy jego mikrostruktury i określono podstawowe właściwości elektryczne w zakresie stałych i wolnozmiennych pól elektrycznych.
EN
The paper exploits bio-inspired idea of soft, dielectric polymeric composite material with cell-like microstructure, in which voids are filled with a liquid polar phase in order to produce augmented complex mechanical displacements as a reaction to high-voltage external electrical stimuli. An attempt was made to produce such material, microstructure of the specimens was analyzed and their basic electrical properties were evaluated for DC and low-frequency AC electrical stimuli.
7
Content available Przeciwminowe roboty : pojazdy kroczące
51%
|
|
tom Vol. 56, nr 1
273-286
PL
W artykule przedstawiono nową klasę autonomicznych maszyn - robotów przeciwminowych, przeznaczonych do prowadzenia działań na lądzie, w strefie litoralnej oraz na wodach bardzo płytkich i płytkich (ang. VSW - Very Shallow Water, SW - Shallow Water). Zaprezentowano opracowane w USA konstrukcje biomimetycznych robotów kroczących, wzorowanych na budowie oraz cechach zachowań żywych organizmów, w ramach programów BURP (Biomimetic Underwater Robot Program) oraz BIODYNOTICS (The Biologically Inspired Multifunctional Dynamic Robotics). Omówiono przeznaczenie, budowę oraz sposoby zwalczania zagrożenia minowego prowadzone przez autonomiczne, kroczące pojazdy podwodne (ALUV’s - Autonomous Legged Underwater Vehicles).
EN
The article presents autonomous vehicles used for detection and clearance of land and naval mines on littoral zone and very shallow water. The data about US, BURP, and BIODYNOTICS programs including state of the art of innovative, biologically inspired legged robots are given. Also mine countermeasures based on ALUV’s (Autonomous Legged Underwater Vehicles) are presented.
EN
Nature is a perfectly functioning system. Biomimetics (biomimicry) is based on analysis and transposition of processes occurring in nature to the level of technology. Architecture is a search of forms which are complementary to functional and structural solutions. There is a noticeable play with geometry, a play of shapes, and space for multiplication between these processes.
PL
Natura stanowi perfekcyjnie funkcjonujący system. Nurt biomimetyki (biomimikry) opiera się na analizie i przetransponowaniu procesów zachodzących w naturze na płaszczyznę technologii. Architektura to poszukiwanie form będących dopełnieniem rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych. Pomiędzy tymi procesami zauważalna jest zabawa w geometrię, gra brył oraz przestrzeń multiplikacji. Architektura może stać się płaszczyzną do swoistej gry i zabawy wychodzących znacznie poza swoje podstawowe pojęcia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.