Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Region industrialization indicators
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The Development and Structure of Industry in the District of Umraniye, Istanbul
100%
EN
Ümraniye, which is a district of Istanbul, has been one of the leading centers of development in parallel with the development in outward-oriented economy and industrialization in the 1980's in Turkey. The district which looked like a village in 1960s, having experienced rapid urbanisation and industrialisation, is now looking far from its earlier appearance. During the period of migration from suburbs to the cities, one of those who took in the biggest share of people is Ümraniye. The purpose of this study is to determine the historical development of industrialization in Ümraniye and the causes of this development, its structure, and the distribution of its sectors. As an operation of a regional industry, this study handles the features of the location of Ümraniye District, the factors that affect the industry in the district, distribution of industrial sectors, and environmental issues.(original abstract)
XX
Przedstawiono kompleksową ocenę uprzemysłowienia poszczególnych województw Polski Południowo-Wschodniej, a także zmiany strukturalne w latach 1990-1992 i przewidywane kierunki rozwoju przemysłu w tym regionie.
EN
The process of structural transformations of the economy in Poland is characterized by considerable spatial diversification. The paper is an attempt to evaluate the main trends in the growth of production in individual districts of South-East Poland. Detailed studies concern the dynamics and branch structure of production in the years 1990-1992, properaty transformations, selected financial indices of enterprises, and anticipated directions of industrial development in South-East Poland.(original abstract)
XX
W pierwszej części opracowania uwaga skupia się wokół koncepcji zwoju cechujących gospodarki znajdujące się w początkowych fazach rocesu uprzemysłowienia. W następnej próbuje się dokonać identyfikacji uporządkowania determinant rozwoju cechujących gospodarki zaawanso- ane w procesie uprzemysłowienia, określane jako wysoko rozwinięte. Ten posób prezentacji wynika ze względnej obfitości opracowań preferujących ądź to ujęcie według kryterium chronologii, bądź podobieństwa koncepcji przynależności do poszczególnych szkół ekonomii.(fragment tekstu)
EN
Economic development is treated as the main economic problem due to its implications for the shaping of material conditions of life. The concepts of development determinants result from the basic assumptions of economic theories, actual problems of different countries or areas and exposed inadequacy of successive proposals of theory and resulting practice. From simple concepts of amount and productivity of the applied production factors and interpretation of mechanisms of structural changes effects through the concepts of the influence of properties of the system of functioning of sectors and economies they evolved towards the proposals accounting for multiplicity and diversity of determinants of other than economic nature. We may assume that in the future the analyses and interpretation of such determinants will be based on an interdisciplinary approach requiring that qualitative features of economic, social and political conditions be taken into account for different economies and areas(original abstract)
XX
Przedstawiono zestaw pięciu wskaźników rozwoju przemysłowego wybranych krajów świata. Dla przeprowadzenia szczegółowej analizy uporządkowano poszczególne jednostki w kolejności od najbardziej do najsłabiej uprzemysłowionych krajów świata.
EN
An evaluation of industrialization of particular countries is a major problem in the investigation of economic growth. The complexity of the phenomenon due to industry's versatile influence both in time and space causes numerous methodological problems. Of greatest importance in this kind of researches is a selection of adequate measures of industrialization and choice of the method of classification of particular countries. In the above mentioned research there has been conducted an evaluation of the level of industrialization of 52 countries on the basis of five characteristics - measures pf the level of .industrialization. The multiple characteristic classification has been based on the Perkal method. The method has enabled a complete classification of the level of industrialization of particilar countries and it has proved superior to the traditional measures of industrialization in international sections. (original abstract)
XX
W badaniach regionalnych szczególne miejsce zajmują zagadnienia inwestycyjne. Jako istotny element teorii wzrostu wchodzą one zarówno do opracowań o charakterze statystyczno-analitycznym, do określenia współzależności pomiędzy inwestycjami a tempem i kierunkiem rozwoju ekonomicznego regionu, jak również do ustaleń planistycznych. Istotą zagadnienia jest konstrukcja programu inwestycyjnego w powiązaniu z określoną koncepcją rozwoju regionu. Duże znaczenie posiada więc analiza zarówno z punktu widzenia następstw regionalnych decyzji inwestycyjnych, jak również analiza wpływu, jaki wywarły na gospodarkę regionu i poziom życia jego mieszkańców inwestycje już zrealizowane. Istotne jest to zwłaszcza wówczas, gdy analiza taka prowadzi do określenia ilościowych współzależności pomiędzy inwestycjami a zespołem zjawisk wchodzących w zakres pojęć rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W regionalnych badaniach zagadnień inwestycyjnych wyodrębnić więc można dwa rodzaje ujęć: ujęcie typu planistycznego, ujęcie typu statystyczno-analitycznego. Opracowania statystyczno-analityczne dotyczą zrealizowanych na danym terenie inwestycji rozpatrywanych z punktu widzenia wybranych, istotnych w układzie regionalnym, kryteriów. Badania tego typu traktowane są zwykle jako podstawa oceny zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na tle gospodarki regionu. Rozpatrywane są wówczas powiązania pomiędzy działalnością inwestycyjną, a szeregiem wielkości opisujących działalność gospodarczą badanego obszaru. Wielkości te to przede wszystkim: zasoby majątku trwałego, rozmiar i struktura produkcji, wielkość zatrudnienia, poziom życia ludności, układ sieci osadniczej. Celem tak przedstawionych badań jest określenie wpływu zrealizowanych inwestycji na potencjał i strukturę gospodarki regionu oraz ocena ich skuteczności z punktu widzenia posiadanych przez region warunków rozwoju. Z tego względu służyć one mogą interpretacji zmian społeczno-gospodarczych, zachodzących na określonym terenie. (fragment tekstu)
XX
Regiony uprzemysławiane w Polsce, do których zalicza się również Koniński Region Uprzemysławiany, są przedmiotem badań obejmujących różne dziedziny działalności gospodarczej. Działy gospodarki narodowej, traktowane jako poszczególne elementy układu społeczno-ekonomicznego, powiązane są pomiędzy sobą szeregiem zależności, które można określić jako zależności przyczynowo-skutkowe. Zależności te oraz ich zmiany w czasie i w przestrzeni są jednym z ważniejszych zagadnień w badaniach przemian społeczno-gospodarczych. (fragment tekstu)
EN
This paper continues previous research in which the author dealt with the variations in links between branches of industry in the Konin region. The model of simultaneous equations then used did not include lagged variables. In order to obtain more precise results an analysis was made of variants for predetermined variables for 5 periods of time. The paper presents a short explanation of the possible reasons for which exogenous variables (investment outlay in certain sectors of the national economy) have a delayed effect. It also contains an analysis of the model's structural parameters to justify the hypothesis about the increasing strength of links between jointly dependent variables and the simultaneous weakening of relations between the dominant and complementary industries of the region and the remaining sectors of the national economy. The results obtained confirm this hypothesis. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.