Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 673

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Promotion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
1
Content available remote Turystyka aktywna w materiałach promocyjnych województw w Polsce
100%
XX
Samorządy wojewódzkie odpowiedzialne są za tworzenie programów promocji walorów regionalnych. Programy takie mogą dotyczyć też możliwości uprawiania turystyki aktywnej. Jest ona związana z wyjazdami, których głównym celem jest podejmowanie aktywności fizycznej. Celem pracy jest określenie, czy i w jakim stopniu turystyka aktywna wykorzystywana jest w materiałach promocyjnych województw w Polsce? Badaniami objęto 16 urzędów marszałkowskich. Analizie poddano promocyjne materiały informacyjne i strony internetowe województw. Większość z województw dostrzega możliwości promowania lokalnych walorów przyrodniczych i miejsc szczególnie atrakcyjnych dla turystów preferujących aktywny styl spędzania czasu wolnego. Najbardziej propagowanymi rodzajami turystyki aktywnej są turystyka piesza, rowerowa i wodna. Pojęcie "turystyka aktywna" zakorzenione jest w promocji turystycznej i prawie całkowicie wyparło stosowane przez wiele lat w Polsce określenie "turystyka kwalifikowana".(abstrakt oryginalny)
EN
The local authorities of 16 Polish voivodeships are in charge of creating programmes to promote regional tourist attractions. Such programmes may include active sport tourism schemes mainly aimed at individual engagement in physical activity. The purpose of our investigations was to determine whether and to what extent active sport tourism had been incorporated into the promotion materials of each and every voivodeship. All 16 offices of Province Marshals were comprised. Promotional materials and provincial websites were subjected to analysis. The majority of voivodeships are aware of the opportunities to promote the exploration of local natural and tourist attractions by individuals in favour of more active pastimes. The most favoured forms of active sport tourism are walking, riding a bicycle and water tourism. The term "active sport tourism" is now inherent in tourism promotion and has almost completely replaced the concept of "qualified tourism" previously used in Poland.(original abstract)
XX
Polityka turystyczna państw uzależniona jest od wielu działań przyczyniających się do kontrolowanego rozwoju sektora turystycznego. Jej prowadzenie wymaga dysponowania wiedzą, która pozwala ocenić sytuację bieżącą oraz przewidywać przyszłe kierunki jej rozwoju. Istotne znaczenie dla spójności polityki turystycznej bezwzględnie mają właściwe rozwiązania organizacyjne. Zauważa się, iż w większości krajów, w których turystyka odgrywa istotną rolę w gospodarce, doszło do wyodrębnienia dwóch zasadniczych podmiotów polityki turystycznej na szczeblu krajowym, tj. narodowych organizacji turystycznych (NTO - National Tourism Organization) oraz narodowych administracji turystycznych (NTA - National Tourism Administration). NTO mogą funkcjonować w trzech formach, tj. jako organizacje rządowe, quasi-rządowe oraz pozarządowe. Celem głównym niniejszego opracowania jest ukazanie znaczenia organizacji pozarządowych w rozwoju współczesnej turystyki. Rolę tych organizacji ukazano na przykładzie funkcjonowania wybranych NTO na świecie odznaczających się pozarządową formą organizacyjną.(abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)
EN
The present-day tourist policies of states depend on numerous elements, actions and measures that contribute to the adequate and controlled development of the tourism sector. Conducting tourism policy requires knowledge to be able to assess the current situation and to predict the future directions of development. Adequate organizational solutions are of a great significance to the cohesion of tourism policy. It is to be noted that in most of those countries where tourism plays an important role in their economies, two principal tourism policy entities have been distinguished on the central (national level), i.e. NTO - National Tourism Organizations and NTA - National Tourism Administrations. National Tourism Organizations may function in three forms, i.e. as government organizations, quasi-government organizations and non-government organizations. The purpose of the present article is an analysis of the functioning of selected NTO on the international tourism market, namely those that possess a non-government organizational form(original abstract)
XX
Celem artykułu jest pokazanie jaką rolę odgrywają social media w działalności artystów i projektantów. W artykule opisano przyczynę zajęcia się problematyką, istotę mediów społecznościowych oraz powody ich rozwoju. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań wstępnych przeprowadzonych w latach 2016-2018 w Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi na kierunkach tkanina i ubiór, wzornictwo i architektura wnętrz oraz rzeźba. Z analizy badań wynika, że 93% badanych artystów i projektantów korzysta z social mediów, aczkolwiek 40% z nich nie używa ich w celu promocji swojej działalności artystycznej i projektowej (abstrakt autora)
EN
The study was divided into theoretical and practical parts. The first theoretical part points to the reasons for the development of the social media. In the second part the theoretical description of the problem, the importance and essence of social media. The practical part of the article aims to present the results of preliminary research carried out in 2016-2018 at Strzemiński Academy of Art Łódź, in the following majors: Faculty of Textile Art and Fashion Design, Faculty of Sculpture and Interactive Actions, Faculty of Industrial and Interior Design (author's abstract)
XX
Współczesne warunki prowadzenia działalności zmuszają przedsiębiorstwa do podejmowania licznych inicjatyw rynkowych mających na celu pozyskanie i utrzymanie klientów. Ze względu na rosnące wymagania otoczenia konieczna jest racjonalizacja kosztów promocji. W artykule przedstawiono rozważania na temat racjonalizacji kosztów promocji przez ujęcie ich w system rachunku kosztów. Zaprezentowano podstawowe założenia systemów rachunku kosztów i ich możliwości adaptacji do specyfiki i uwarunkowań prowadzenia promocji. (fragment tekstu)
EN
Keeping the promotional cost account may be done in two ways: adjusting company's cost records for the purposes of distinguishing promotional costs (reporting system), establishing an off-the-record costs account which takes into consideration the specifics of a promotion system (for the purposes of cost management). Analysis of possible solutions to the selection of a promotional cost account system should be carried out depending on the type of activity and foremost on the scope of promotional activities. (original abstract)
5
Content available remote Kampanie promocyjne o charakterze promocji towarowej na rynku mleka w Polsce
100%
XX
Celem opracowania była analiza wspólnych działań producentów i przetwórców na rynku mleka w Polsce. Wzięto pod uwagę doświadczenia kampanii o charakterze promocji towarowej mleka i produktów mlecznych prowadzone w Polsce w latach 1997-2011. Omówiono także źródła finansowania oraz organizację tych kampanii, biorąc pod uwagę specyfikę promocji towarowej i charakter prowadzonych działań. Stwierdzono, że prowadzenie działań o charakterze promocji towarowej jest uzasadnione ekonomicznie; są one uwzględnione jako element obecnych i planowanych działań promocyjnych w Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper was the analysis of producers and processors cooperative activities on the milk market in Poland. The experiences of promotion campaigns of commodity milk and milk products conducted in Poland in the years 1997-2011 were taken into account. Also the sources of fi nancing and organizing these campaigns were discussed, taking into account the specifi c nature of the commodity promotion and the nature of activities carried out. It was found that the conducting of commodity promotion activities which promote selected product groups is economically justifi ed and they are a part of current and planned promotional activities in the European Union.(original abstract)
XX
Zwiększenie ruchu turystycznego w województwie warmińsko-mazurskim jest jednym z głównych zadań jego władz i ma się przyczynić do rozwoju gospodarczego regionu. Wymaga to przemyślanej polityki i działań promocyjnych wśród turystów pochodzących z poza województwa, a nawet kraju. Jednym z takich pomysłów promocyjnych jest Sieć Dziedzictwo Kulinarne Warmii, Mazur, Powiśla. Odnosząc się do pierwszego z pytań badawczych, które brzmiało: Dlaczego przedsiębiorstwa gastronomiczne zdecydowały się na przystąpienie do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmii, Mazur, Powiśla? należy stwierdzić, że badani przede wszystkim liczyli na dobrą promocję prowadzonych przez siebie obiektów gastronomicznych. To podejście nie kłóci się z założeniami Sieci, a wręcz przeciwnie - jej dobra promocja powinna przynieść jednoczesną korzyść województwu i indywidualnym restauratorom. Pomimo tego, że większość badanych uznała, że są zadowoleni z przynależności do Sieci, to jednak nie jest to stwierdzenie pozbawione krytyki. (fragment tekstu)
EN
The Province of Warmia and Mazury recognizes tourism as one of the leading branches of its economy and, therefore, its development is regarded as a priority. A number of activities to help in achieving this objective are undertaken and one of them was the creation of the Culinary Heritage Network of Warmia Masuria Powiśle. The regional Culinary Heritage is the idea of promoting production and sale of local food. The Warmia and Mazuria Region is a member of the European Network of Culinary Heritage since 2005 and uses the logo "Culinary Heritage of Warmia Masuria Powiśle" . The network may include manufacturing companies and restaurants, as well as other ventures. For tourism and promotion of the region, gastronomical points are of crucial importance, in particular all restaurants. The purpose of this paper is to present the activities of the Network from the per-spective of the restaurant associated in it. Based on the surveys, the collected data was analyzed and the evaluation of the activities of the organization in the promotion of lo-cal cuisine and catering was done, including a broader perspective of the entire region. (original abstract)
XX
By dana oferta została wybrana przez klienta spośród innych, podmioty rynkowe (w tym touroperatorzy) muszą stosować nowoczesne narzędzia wspomagające jego promocję. Do takich narzędzi można zaliczyć "rzeczywistość wirtualną", którą definiuje się jako obraz sztucznej rzeczywistości utworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznych, polegającej na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni lub zdarzeń, która może reprezentować zarówno elementy świata realnego, jak i zupełnie fikcyjnego. Głównym celem artykułu jest uporządkowanie teoretycznych aspektów dotyczących "rzeczywistości wirtualnej" oraz próba zaimplementowania jej możliwości do promocji oferty touroperatorów. Ponadto zidentyfikowano zalety i wady związane z potencjalnym użyciem tego narzędzia(abstrakt oryginalny)
EN
To make tour operators offer be selected by tourists, market operators have to apply modern tools to support its promotion. Such a tool is a virtual reality (VR), which is defined as the use of computer-constructed three-dimensional environment that allows a user to navigate and sometimes also to interact, and which results in the stimulation of one of the five human senses. Therefore, the main aim of this article is to order the theoretical aspects related with "virtual reality" and an attempt to implement its potential to the promotion of tour operators offer. In addition, advantages and disadvantages associated with the use of this tool will be identified(original abstract)
XX
Najbardziej znaną kampanią promocyjną w USA jest projekt "Got milk?", który trwa nieprzerwanie od 1993 r. Kampania została zainicjowana przez przetwórców mleka, którzy w obliczu spadku jego konsumpcji musieli przedsięwziąć jakieś środki. Niniejszy artykuł przedstawia przyczyny zainicjowania kampanii, jej cele i efekty. Podkreślono, że wprawdzie z zewnątrz kampania ma charakter społeczny (nie promuje żadnej konkretnej marki mleka i opisuje jego korzystny wpływ na ludzkie zdrowie), ale jej głównym celem jest nakłanianie do większej konsumpcji mleka i przekonywanie, Ŝe jest ono dobre w każdym wieku. Cel, jaki postawiono kampanii, z wielu powodów, które opisano w artykule, okazał się zadaniem zbyt trudnym. Tak więc pomimo wielomilionowych nakładów na promocję nie przyniosła ona zamierzonego efektu. Zmieniła natomiast postrzeganie picia mleka - nie jest to już związane z koniecznością dostarczania organizmowi odżywczych składników; dzisiaj wiąże się raczej z ulubioną porą dnia i przekąską, taką jak ciastka czy płatki kukurydziane.(abstrakt autora)
EN
The best known promotion campaign in the United States is the project titled "Got milk?" that is conducted from 1993. This campaign was initiated by milk processors, who had to counteract decrease of milk consumption. This paper presents stimuli of "Got milk?" campaign launching as well as its goals and effects. It was underlined that although from outside this campaign shows social spirit (it doesn't promote any milk brand and emphasize wholesome side of milk use), but its main goal is to encourage to bigger milk consumption and persuade that milk is good at every age. The pointed objective was too difficult to achieve for many reasons, which are discussed in the paper, as intensive promotion of soda drinks for example. So, despite millions of dollars spent on promotion, it did not bring the expected outcome. But this campaign has changed perception of milk - it is not connected with a necessity of providing vital elements of a diet for human body anymore; today it is tied to a favorite part of a day and a snack, like cookies or cornflakes(author's abstract)
9
100%
XX
Zamysłem autorki publikacji jest przedstawienie wyników badań prowadzonych na przestrzeni czterech lat od 2011 do 2014 roku na temat efektywności promocji Kołobrzegu z wykorzystaniem ambient marketingu. Prezentowany artykuł jest pierwszym z serii publikacji i prezentuje wstępny projekt przygotowania koncepcji promocji Kołobrzegu jako miasta pobytowego jednej z piłkarskich drużyn biorących udział w UEFA Euro 2012.(abstrakt oryginalny)
EN
The intention of the author this publication is to present the results of research conducted over four years from 2011 to 2014 on the effectiveness the promotion city of Kołobrzeg with ambient marketing. The article is the first of a series of publications and presents a preliminary draft preparation of the concept of promoting the city of Kolobrzeg as a city of one of the football teams participating in UEFA Euro 2012.(original abstract)
10
Content available remote Formy i zakres działań promocyjnych gmin wiejskich województwa lubelskiego
100%
XX
Działania promocyjne podejmowane przez gminy stanowią ważny element komunikacji marketingowej pomiędzy przedstawicielami władzy odpowiedzialnymi za rozwój jednostki a różnymi grupami społecznymi, organizacjami. Zaprezentowane w artykule wyniki badań wskazują, jakie działania i narzędzia promocyjne są wykorzystywane w działalności promocyjnej przez gminy wiejskie z województwa lubelskiego oraz jakie na te zadania przeznaczają środki. Zbadano także umiejscowienie kompetencji dotyczących promocji w strukturze organizacyjnej urzędów gmin i zakres prowadzonej współpracy w tym obszarze z innymi podmiotami. Z dokonanej analizy moŜna wnioskować, że wśród zarządzających jednostkami rośnie świadomość wagi, jaką odgrywa promocja w osiąganiu załoŜonych celów.(abstrakt oryginalny)
EN
Promotional activities undertaken by communes constitute a significant element of marketing communication between the representatives of the government responsible for the development of the unit and various social groups and organisations. The research results presented in the article show what promotional activities and tools are used in their promotional work by rural communes from Lublin region and what resources are allocated for this purpose. Additionally, the location of competences concerning promotion in the organisational structure of communal offices and the range of the cooperation in this field with other units were examined. It may be concluded from the analysis that the people responsible for managing the units are becoming more and more aware of the significance of promotion for the achievement of the assumed aims.(original abstract)
11
Content available remote Koncepcja zintegrowanej promocji wewnętrznej w marketingu terytorialnym
100%
XX
W artykule omówiono na wybranych przykładach koncepcję zintegrowanej promocji stosowanej przez jednostki samorządu terytorialnego zorientowanej na odbiorców wewnętrznych, tzn. mieszkańców, urzędników, podmioty gospodarcze, grupy interesów i organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie jednostki. Wskazano możliwości integracji kampanii wewnętrznej,dobre praktyki w tym zakresie oraz uzasadnienie wdrażania załoŜeń promocyjnej kampanii wewnętrznej poprzedzającej planowane działania marketingowe (w tym promocyjne) zorientowane na odbiorców zewnętrznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses selected examples of the concept of integrated promotion used by local governments, which are oriented towards internal customers, i.e. citizens, officials, businesses, interest groups and NGOs functioning in the unit's territory. The paper identifies opportunities for integration of internal campaigns, good practices and the reasons for the implementation of the objectives of internal promotional campaign prior to the planned marketing actions (including promotion) focused on external customers.(original abstract)
12
Content available remote Zastosowanie sprzedaży osobistej w gminie
100%
XX
W artykule przedstawiono róŜne podejścia do interpretacji sprzedaŜy osobistej jako instrumentu promocji oraz wskazano na te jej aspekty, które moŜna wykorzystać w działalności promocyjnej jednostek samorządu terytorialnego (w szczególności gmin). Ponadto zaprezentowano wyniki badań dotyczących zastosowania sprzedaŜy osobistej w komunikacji marketingowej gmin województwa podkarpackiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents various approaches to the personal selling as an promotion instrument and identifies those aspects that can be used in promotional activities of local governments (especially municipalities). Additionally, it presents the results of research on the use of personal selling in marketing communications in local communities in Podkarpackie voivodeship.(original abstract)
XX
(...) odwołałem się do treści haseł promocja, promować i promotor w różnego rodzaju słownikach, leksykonach i encyklopediach zarówno o charakterze ogólnym, jak i tematycznym. Poszerzenie zakresu poszukiwań o hasła promować i promotor, a także o inne formy gramatyczne wywodzące się z tego samego źródła słowotwórczego, miało na celu upewnienie się, czy poszczególne znaczenia nie przechodziły np. z form czasownikowych na rzeczownikowe bądź odwrotnie. Ponadto w artykule odwołuję się do podręczników językowych, źródeł literackich, a także opublikowanych wyników badań z zakresu współczesnej leksykografii języka polskiego. Celem poszukiwań jest prób ukazania różnorodności znaczeń przytoczonych powyżej pojęć ze szczególny uwzględnieniem wolnorynkowego i demokratycznego aspektu znaczenia pojęcia promocja. (fragment tekstu)
14
Content available remote Kampania promocyjna w kreowaniu marki kraju na przykładzie Brazylii
100%
XX
Artykuł przybliża koncepcję brandingu narodowego według modelu W. Olinsa, opartego na czterech wektorach (turystyce, bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, markowym eksporcie i dyplomacji publicznej), wraz z zarysem zastosowania narzędzi zintegrowanej komunikacji marketingowej (formalnych i nieformalnych) w budowaniu pozytywnego wizerunku państwa. Analizie poddano kampanię "The Word meets In Brazil. Come celebrate life", której głównym zadaniem było promowanie nadchodzących wydarzeń sportowych organizowanych przez Brazylię - Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014 oraz Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016, ponadto miała ona promować Brazylię jako kraj o wyjątkowej kulturze oraz utrwalać pozytywne i znane brazylijskie cechy. Na jej podstawie przeprowadzono badanie nad wpływem kampanii promocyjnej na kreowanie marki kraju. Badanie miało formę eksperymentu, w którym sprawdzono, czy zastosowanie bodźca wpłynie na odpowiedzi ankietowanych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article introduces the concept of nation branding (according to W. Olins model) together with the use of Integrated Marketing Communication tools in building a positive country image. The article shows the results of the research on influence of promotional campaign in the creation of nation brand (case study of Brazil and "The World meets in Brazil. Come celebrate life" campaign). The research was based on experiment which was verifying the influence of using the incentive on respondents.(original abstract)
15
100%
XX
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zarządzania funkcją marketingową w przedsiębiorstwie. Ten aspekt zarządzania organizacją przeanalizowany został z punktu widzenia możliwości oraz zasad wykorzystania ambient marketingu. Zatem autor wyjaśnił ideę oraz przedstawił główne przesłanki zainteresowania niestandardowymi formami promocji, jednocześnie wskazując przykłady ich zastosowania. W dalszej części przeanalizowano wyniki badań dotyczące skali i motywów stosowania ambient marketingu w Polsce(abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the issues concerning the marketing function management in a company. This aspect of management has been put into scrutiny from the point of view of possibilities and principles of using ambient marketing. Thus, firstly the author explains the main reasons for using untypical forms of promotion, at the same time presenting examples of their implementation. It is followed by the analysis of the research results concerning using ambient marketing in Poland(original abstract)
16
Content available remote Uwarunkowania promocji sportu w Polsce na przykładzie golfa
100%
XX
W Polsce promocja sportu pozostawia wiele do życzenia, chociaż można zaobserwować już symptomy profesjonalizacji działań w tej dziedzinie. Dotyczy to również promocji golfa, którego wizerunek, obarczony bagażem elitarnych konotacji, niełatwo jest zmienić. Na szczęście młodsze pokolenia Polaków, wolne są od kompleksów i obciążeń przeszłości, nie podchodzi do aktywności sportowej i rekreacyjnej, w tym do gry w golfa, z taką rezerwą i niechęcią jak starsze generacje. Rozsądnym postulatem wydaje się więc dotarcie do młodzieży i skoncentrowanie działalności promocyjnej na tej właśnie grupie demograficznej, licząc na to, że to młodsi przekonają do golfa starszych. Elitarne skojarzenia mogą się dobrze przysłużyć promocji golfa w kręgach biznesowych i wśród kadry menedżerskiej jako sportu prestiżowego, pozwalającego budować pozytywne relacje z partnerami biznesowymi i klientami indywidualnymi. Tak zwane corporate events z elementami gry w golfa są coraz chętniej organizowane, a ich uczestnicy często sami wracają na pola golfowe i zaczynają wypełniać nim swój wolny czas. Nie bez znaczenia jest fakt, że golf jest sportem, który pomaga tworzyć nowe miejsca pracy związane z utrzymaniem i obsługą infrastruktury z nim związanej, sprzyjając tym samym aktywizacji gospodarczej wybranych regionów kraju, oraz jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi turystyki i kreowania wizerunku społeczności lokalnych, regionów i całego kraju.(fragment tekstu)
EN
The paper presents basic problems and issues related to the promotion of golf in Poland. Particular emphasis has been put on the promotion of golf as an emerging sport and recreational activity which is becoming increasingly popular in Poland. The author presents major golf-driven promotional campaigns accompanied by the identification of barriers hampering the use of golf as an effective promotional tool in Poland. Finally, the author comes to the conclusion that golf with its positive connotations represents huge promotional potential which - used properly - could strengthen the marketing activities and create a positive image of selected Polish regions.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono po pierwsze definicję himalaizmu oraz obszar na którym ma on miejsce. Drugą część pracy poświęcono dotychczasowym osiągnięciom polskich grup wspinaczkowych i indywidualnych wspinaczy na trudnych obszarach wspinaczkowych, a w szczególności na terenie Himalajów i Karakorum. Ostatnia, trzecia część pracy poświęcona jest omówieniu sposobu wykorzystania naszych osiągnięć w najwyższych górach świata, a w szczególności osiągnięć w himalaizmie zimowym i ich promocji w kraju i na świecie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the following article, the author will firstly present the definition of himalaism and the area at which it takes place. The second part of the article will take on the subject of the latest achievements of the Polish climbing groups and the individual climbers on the demanding areas of climbing, especially in the Himalayas and the adjacent territories, with the special recognition of winter himalaism. The third part, will focus on the discussion about the ways, in which our achievements can be used in the highest mountains of the world. The special focus will be put on the achievements in winter himalaism and their promotion in our country and abroad. The aim of all types of research is to know a real reality. The three most common and most useful targets are exploration, explanation of the explanation. This test is a thorough analisys of the phenomenon of so-called winter alpinism. The descriptive method was used in the paper in elementary analisys. As a research tool which can generally be any object to explain a given problem to take a specific set of thematic literature from which specific information and research data has been obtained. (original abstract)
EN
The task of university communication with a potential student is to provide information that will enable assessment of the available selection options and making a decision about studying at a given faculty and at a given university. Effective activities in the field of university communication with potential students require proper planning, also in terms of communication channels used. The starting point when choosing effective tools and communication channels is to learn the needs and expectations of the candidates for the studies. The aim of the article is to define communication channels in which young people undertaking studies seek information about the possibilities of studying and convincing arguments in order to increase the effectiveness of promotional messages from universities. The article base on results of own research. The on-line survey (CAWI) was conducted in September 2018 on a sample of 409 respondents in one of the economic faculties in the West Pomeranian Voivodeship (random sample).(author's abstract)
XX
Artykuł omawia w jaki sposób i dlaczego Polska będzie uczestnikiem światowej wystawy w Hanowerze - Expo 2000. Wystawa będzie trwać od 1 czerwca do 31 października 2000 r.
XX
Artykuł omawia działania SMB (stworzenie kodeksu etycznego firm działających w marketingu bezpośrednim, realizację polityki informacyjno-promocyjnej oraz poprowadzenie działalności szkoleniowej). Podaje także dane dotyczące rynku marketingu bezpośredniego w świecie.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.