Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1553

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Direct investments
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
XX
Przedstawiono strukturę branżową skumulowanych inwestycji bezpośrednich w wybranych krajach Unii Europejskiej i strukturę branżową inwestycji bezpośrednich w krajach Unii. Artykuł zawiera 1 rysunek i 2 tabele.
2
Content available remote Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w latach 2007-2010
100%
XX
Artykuł dotyczy napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w ujęciu wartościowym w latach 2007-2010. Przedstawia dziesiątkę krajów, według dwóch metodologii NBP i GUS, które zainwestowały najwięcej. W artykule zawarto również dane wartościowe napływu kapitału zagranicznego do poszczególnych województw w przeliczeniu na jednego mieszkańca.(abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the inflow of direct foreign investments to Poland in value aspect between 2007-2010. It presents ten countries, in accordance with two methodologies of NBP and CSO, which invested the most. The article also contains the valuable data of the foreign capital inflow to particular voivodeships per one inhabitant.(original abstract)
XX
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, biorąc pod uwagę ostatnie lata, są kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego zarówno w Polsce, jak i w Wietnamie. Pod koniec 2015 roku BIZ w Wietnamie stanowiły 25% wszystkich inwestycji, oraz 14,46% dochodów państwa, przy łącznych BIZ wynoszących prawie 103,8 mld USD. W Polsce, według World Investment Report 2016, nastąpił spadek BIZ o 40% (7,5 mld USD w roku 2015) po wejściu do 20 najważniejszych, pod względem napływu BIZ w 2014 roku, państw. Napływ BIZ do Polski odzwierciedla sytuację międzynarodową na rynku BIZ, a także spowolnienia gospodarczego w UE po kryzysie w strefie euro w latach 2012-2013. Celem niniejszego artykułu jest analiza głównych cech BIZ w Polsce i Wietnamie w okresie 2003-2015, a także charakterystyka podobieństw i różnic przepływu BIZ w obu krajach.(abstrakt oryginalny)
EN
Foreign direct investment is the key driver for both Poland and Vietnam's economic development in recent years. By the end of 2015, FDI sector in Vietnam comprised for 25% total investment, 14.46% of state budget revenue, with total FDI inward stock of nearly 103.8 billion USD. In Poland, FDI sector according to the UNCTAD 2016 World Investment Report, saw a 40% decrease in the FDI influx (USD 7.5 billion in 2015), after having entered the top 20 host economies in terms of FDI inflows in 2014. FDI inflows to Poland reflect the international economic situation as well as the economic slowdown in the EU following the Eurozone crisis of 2012-2013. This paper analyzes some main features of FDI in Poland and Vietnam during the period 2003-2015, finds out some similarities and differences between FDI flows in the two countries.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano sytuację w zakresie napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) do Demokratycznej Republiki Konga (DR Konga). ZIB w tym kraju, mimo że są ogólnie pozytywne, nie są zadowalające. Porównanie Demokratycznej Republiki Konga z innymi krajami Afryki Subsaharyjskiej pokazuje, że kraj ten, tak jak i znacząca część kontynentu afrykańskiego, nadal jest marginalizowany, jeśli chodzi o przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Istnieje wiele różnych przyczyn leżących u podstaw braku zadowalających oddziaływań ZIB na gospodarkę. W tym opracowaniu autor podjął także próbę wskazania i przeanalizowania przyczyn nikłego zainteresowania korporacji transnarodowych tym krajem. Co więcej, zjawisko ZIB w Afryce Subsaharyjskiej charakteryzują ogromne nierówności w wielkości ich napływu. Większość napływów ZIB skierowanych jest do krajów, głównie eksportujących ropę naftową, znacznie mniejsza część do pozostałych.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents recent developments in respect to the inflow of foreign direct investment (FDI) to the Democratic Republic of Congo (DRC). It turns out that FDI in the country, even though it is generally positive, is not satisfactory. The comparison of Democratic Republic of Congo with other countries in sub-Saharan Africa shows that this country, as well as a significant part of the African continent, is still marginalized when it comes to the attraction of foreign direct investment. The underlying causes of poor performance are numerous and well known. In this study the author has tried to indicate and analyze the causes of faint interest of transnational corporations in DRC. It is noteworthy that the phenomenon of FDI in sub-Saharan Africa is characterized by huge disparities in its allocation. Some countries, mainly oil-exporting ones, retain a large majority of inflows leaving a much smaller part to the others.(original abstract)
5
Content available remote Determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainę
80%
XX
Globalizacja działalności ekonomicznej i jej umiędzynarodowienie zmieniają charakter współczesnej konkurencji. Gospodarki narodowe oraz ich podmioty połączone coraz silniejszą siecią przepływu kapitału, informacji, ludzi i towarów muszą przystosowywać się do nowych warunków otoczenia w celu zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej lub utrzymania pozycji na rynku międzynarodowym. Trudno jest bowiem obalić tezę, iż w okresie gospodarczej niepewności globalna gospodarka jest jedynym dobrym wyborem, zarówno dla krajów rozwijających się, jak i uprzemysłowionych. Najlepszym zaś sposobem, aby się w nią włączyć, jest handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne. (fragment tekstu)
EN
Ukraine is seen as an good location for potential investments and for the widening of European projects. The aggregate volume of foreign investment in the economy of Ukraine in 2007 is 29,5 billion US Dollars. The State Statistics Committee of Ukraine stated that the most investments are coming to Ukraine from Germany (23,5 per cent), Cyprus (17,1 per cent), Austria (8,1 per cent), Holland (7,7 per cent), Great Britain (7,4 per cent), USA (5,7 per cent), Russia (5,1 per cent), France (3,9 per cent). The government of Ukraine must start with reforming itself into a state apparatus capable of efficiently designing and implementing an economic policy. The package of reforms should include the following components: - Redefine the approach of the Government to support private sector activities. - Increase administration transparency and access to government information. - Coordination of activity of specialised government institutions responsible for the promotion of investment activity in Ukraine. - Improvement of corporate governance and protection of shareholders' rights. - Liberalisation of cross-border movements of goods and capital. (author's abstract)
XX
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) do Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) zainicjowany został reformami gospodarczymi w Chinach przeprowadzonymi w 1979 roku. Napływ tych inwestycji był początkowo niewielki, osiągając w 1991 roku poziom niespełna 5 mld USD. Na skutek dalszych reform gospodarczych wzrósł jednak - pod koniec pierwszej dekady 2000 roku wyniósł prawie 110 mld USD. ZIB lokowane na terenie ChRL wykazują daleko idącą dywersyfikację zarówno co do ich struktury geograficznej (większość tych inwestycji pochodzi z krajów azjatyckich, zdecydowanie mniej natomiast z krajów UE), regionalnej (ZIB w ChRL lokowane są głównie na wschodnim wybrzeżu Chin), jak i branżowej (dominują ZIB lokowane w przemyśle - około 2/3). Wzrastająca stale konkurencyjność rynku chińskiego powoduje, że w ramach ZIB nowoczesne technologie są coraz częściej lokowane na tym lukratywnym rynku liczącym obecnie ponad 1,3 mld potencjalnych konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The inflow of direct foreign investments (DFI) to the People's Republic of China (PRC) was initiated by the economic reforms in 1979 in this country. The inflow of DFI was not very big in the first period and it achieved the level of 5 bln USD in 1991 but it increased as an effect of further economic reforms to the level of 110 bln USD in 2000. DFI placed in China are very diversified geographically (most of these investments are of Asiatic origin), regionally (most of them are placed on the east coast of China) and sectorally (most of them - about two thirds - are placed in the industry). The competitiveness of Chinese market with the potential of 1.3 bln consumers is still increasing and it causes that high technologies as a part of DFI are more often placed on this profitable market. (original abstract)
XX
W dobie globalizacji problematyka rozwoju krajów rozwijających się nabiera szczególnego znaczenia. Do tej grupy należą także kraje Afryki Subsaharyjskiej, w których niemal nie istnieje przemysł, a standard życia obywateli jest bardzo niski. Do zmiany tej bolesnej sytuacji niezbędny jest kapitał. W opracowaniu wyodrębniamy dwie części. W pierwszej przedstawiamy kilka ogólnych faktów dotyczących inwestowania wewnątrzafrykańskiego. Natomiast druga część poświęcona została inwestycjom wewnątrzafrykańskim w Afryce Wschodniej i Południowej. Te dwa podregiony odgrywają główne role w dziedzinie inwestycji zagranicznych w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Ze względu na ograniczoną objętość opracowania nie jest możliwa szeroka prezentacja wszystkich aspektów zakreślonej w tytule problematyki. (abstrakt oryginalny)
EN
In the globalization era the development problems of developing countries are of particular importance. This group also includes countries in sub-Saharan Africa where there is almost no industry, and citizens' standard of living is very low. To change this dramatic situation the capital is required. The paper is divided into two parts. First, some general facts about inter-African investing are presented. The second part is devoted to inter-African investment in Eastern and Southern Africa. These two sub-regions play key roles in the field of foreign direct investment in sub-Saharan Africa. However, due to the limited number of pages in this paper, it is difficult to widely present all aspects involved in the subject matter. (original abstract)
XX
Zamieszczono rys historyczny integracji w Azji Wschodniej. Omówiono przepływy inwestycji bezpośrednich oraz przepływy pracowników i towarów w Azji Wschodniej.
EN
The article discuses problems of workers, foreign direct investments and trade flows among East Asia countries. The author also presents some information on history of integration in that region as well as causes and perspectives of integration in East Asia. (original abstract)
XX
Dolny Śląsk należy do najbardziej atrakcyjnych regionów lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BiZ) w Polsce. Z badań przeprowadzonych przez różne instytucje i osoby w różnych okresach1 wynika, że inwestorzy zagraniczni cenią u nas: dostępność wykwalifikowanej i taniej siły roboczej, duży rynek zbytu, dogodne położenie geograficzne i komunikacyjne, dobrze rozwiniętą sieć instytucji finansowych i innych wspierających przedsiębiorczość, wysoki stopień urbanizacji i koncentracji działalności gospodarczej, podaż uzbrojonych terenów i budynków, działalność promocyjną związaną szczególnie z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych i bogate złoża surowców mineralnych oraz przychylne nastawienie władz i ludności. Inwestujący na Dolnym Śląsku, a także w innych regionach Polski narzekają jednak na skomplikowane, ciągle zmieniające się przepisy prawne, szczególnie podatkowe, na dowolność ich interpretacji przez urzędników, na biurokrację i przewlekłe załatwianie spraw, wymuszanie łapówek i w ogóle bardzo wysoki stopień korupcji, niekompetencję urzędników, brak dobrych dróg i autostrad, nieprzejezdne i zakorkowane miasta, wyższe niż na Zachodzie koszty łączności telekomunikacyjnej, słabość więzów kooperacyjnych i kanałów dystrybucji, znaczny wpływ polityki na ekonomię, brak możliwości rozrywki i dobrych szkół dla dzieci. Zarówno na pozytywne, jak i negatywne czynniki lokalizacji inwestycji zróżnicowany wpływ mają władze państwowe i samorządowe różnych szczebli, tzn. że niektóre z nich są od nich zależne, inne zaś nie. Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to szczególnie w ostatnim okresie można zauważyć intensyfikację działań mających na celu przyciągnięcie inwestorów. (fragment tekstu)
EN
Lower Silesia belongs to the most attractive place of location for foreign direct investment in Poland. Its geographic position, the large resources of highly trained and cheap workforce, a large market and one of the biggest depots of mineral resources in Europe made foreign investors lay out money for capital expenditure here. The number of enterprises with foreign capital places this region in the 2nd position in the country and the scale of investment gives the 4lh position. (original abstract)
XX
W ostatnim okresie, zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach, Afryka odnotowała wzrost gospodarczy i uzyskała wpływy zarówno z bezpośrednich, jak i pośrednich form inwestycji zagranicznych. Dzieje się tak w związku z postępującą globalizacją i redystrybucją lub alokacją kapitału wymuszoną chęcią konkurowania przedsiębiorstw na skalę globalną. Wiele krajów, zwłaszcza państw Afryki Subsaharyjskiej, postrzega ten trend i metodę działania jako ważny punkt na drodze rozwoju kraju i jako nieodłączną część swojego długoterminowego planu rozwoju, odkąd Chiny stały się dla większości tych państw partnerem rozwoju. W artykule, by przeanalizować model chińskich inwestycji, posłużono się teorią ścieżki rozwoju inwestycji (the investment development path - IDP) wprowadzoną przez J.H. Dunninga w 1981 r. Celem pracy jest przeanalizowanie modelu chińskich inwestycji w Ghanie po 2008 r. oraz ich skuteczności. By zbadać możliwy pozytywny wpływ i perspektywy rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Afryki Subsaharyjskiej, autor uwzględnił istotną rolę inwestycji azjatyckich, a w szczególności Chińskiej Republiki Ludowej i jej strategicznej dominacji w sprawach inwestycji na kontynencie afrykańskim. W ostatniej części artykułu przedstawiona została specyfika chińskich inwestycji w Ghanie. Na zakończenie autor sugeruje pewne rozwiązania na przyszłość w sferze inwestycji zagranicznych w tym kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
Over recent periods, especially in the last two decades, Africa has recorded growth and received inflows of both direct and indirect forms of foreign investment. This is due to ongoing globalisation and to the redistribution or allocation of capital and wealth among nations with the idea of competing on a global scale. Many countries, particularly sub-Saharan African countries, have seen this trend as part and parcel of their long term development plan and growth agenda ever since China became a development partner for most of these countries. In this paper, the Investment Development Path (IDP) theory introduced by Dunning in 1981 is used to examine the basis of the Chinese Investment model. The author sheds light on Chinese investment in Ghana after 2008 and the performance of these investments. In order to examine the possible positive impacts and prospects of foreign direct investment in Sub-Saharan African countries, the author considers the significant role of Asian investment, especially that of the People's Republic of China and its strategic dominance of investment on the continent. The last section of the article briefly examines the specifics of Chinese investment in Ghana. Finally, the author presents a summary and some policy recommendations. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia polityki państwa wobec inwestorów zagranicznych w Polsce dla decyzji dotyczących lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W artykule przedstawiono dynamikę zmian napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1988-2004, determinanty napływu oraz scharakteryzowano politykę wobec inwestorów zagranicznych w Polsce (typy instrumentów, podstawy prawne, instytucje zaangażowane). Wnioski odniesiono do wybranych przykładów lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Dolnym Śląsku. (fragment tekstu)
EN
The paper discusses the role of state policy towards foreign investors in Poland. The author presented dynamics of foreign direct investment inflows between 1989 and 2004, main determinants of inflow and instruments of state policy used to attract foreign investors. Conclusions were applied to case studies of foreign direct investment location in Lower Silesia. The region has become more and more attractive to foreign investors in the last several years. Not only due to state aid but also to its endogenous resources such as: human capital, educational potential and technical, economic and social infrastructure. (original abstract)
XX
W artykule poruszono następujące zagadnienia: stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wielkość inwestycji według kraju pochodzenia kapitału, najwięksi inwestorzy zagraniczniczni w Polsce w 1999 r., lokalizacja największych inwestorów zagranicznych oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w poszczególnych sekcjach gospodarki (EKD).
EN
Article refers to: state of direct foreign investments, investments quantity by country of origin, the biggest foreign investors in Poland in 1999, location of biggest foreign investors and direct foreign investments in each sections of economy (EKD). (A.Ł.)
EN
The purpose of this article is to explain which factors are important determinants for allocating FDI in the Visegrad Group countries (the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia) by investors from the "old" EU member states. The article is divided into three main sections, except for the introduction and the final conclusions. First, we discuss the literature on the determinants of FDI. In Section 2 we introduce the applied research methodology. Finally in (Section 3), we present and discuss the empirical results. We selected 13 variables which were used in the estimation of the panel models, they include core gravity model variables such as the economy size (home and host nominal GDP per capita), geographical distance as well as augmented gravity model variables such as access to the sea and/or a common border. We also selected five efficiency-seeking variables (labour productivity, unemployment rate, minimum wage, corporate tax rate, investor protection index) as well as two membership variables (EU, EMU). Adding such variables as "common V4 border", "EMU membership" or "protection index" seems to offer a novel approach. FDI from EU-15 countries are allocated in V4 countries more because of the home and host market potential measured by GDP so they can be classified as pure mark-seeking horizontal FDI. Currently investors from the mature EU-15 countries, whilst allocating FDI in V4 countries rather do not seek efficiency (as before), but the short distance is more important for them (than it used to be before the accession).(original abstract)
XX
Omówiono tendencje w przepływie BIZ między krajami członkowskimi UE. Przedstawiono przesłanki rozwoju BIZ UE na terenie Europy Środkowo-Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych. Zamieszczono analizę przepływów inwestycji między krajami UE w miarę jej rozszerzania i pogłębiania procesów integracyjnych.
EN
The paper analyzes the development of foreign direct investments of EU countries enterprises in the VCEE countries. The author tries to provide in particular whether there occurs a direct relationship between the course of integration of those countries with the EU and the dynamics of capital movement between the regions concerned. (original abstract)
XX
Traktat Lizboński nadał instytucjom Unii Europejskiej (UE) nowe kompetencje w stosunkach zewnętrznych, włączając bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) do wspólnej polityki handlowej. Wykorzystując te kompetencje Komisja Europejska sformułowała propozycję regulacji ustanawiającej ramy dla screeningu BIZ, która weszła w życie w kwietniu 2019 r. Celem niniejszego artykułu jest dyskusja nad kwestią screeningu jako elementu polityki wobec inwestorów zagranicznych, prowadzonej przez kraje rozwinięte, ocena uzasadnienia wprowadzenia screeningu oraz jego potencjalnych konsekwencji dla napływu BIZ do UE. Przyczyną wprowadzenia nowego instrumentu na poziomie UE była potrzeba ochrony strategicznych ekonomicznych interesów UE w stosunkach z krajami trzecimi. Nowy system screeningu BIZ napływających do UE nie jest scentralizowany. Prawo do screeningu pozostaje w wyłącznej kompetencji krajów członkowskich. Jednak mechanizm koordynacji na szczeblu UE wydaje się dawać gwarancję, że wspólne interesy będą chronione. Należy spodziewać się, że nowa regulacja przyniesie ekonomiczne i polityczne konsekwencje. Oprócz kosztów administracyjnych, a także związanych z procesami dostosowawczymi, niepewnością i opóźnieniami projektów inwestycyjnych, dwie kategorie skutków wydają się być szczególnie istotne. Są to: ograniczenia w napływie BIZ do niektórych krajów członkowskich UE, w szczególności tzw. 'nowych' oraz pogorszenie się relacji z krajami trzecimi, w szczególności z Chinami. (abstrakt oryginalny)
EN
The Lisbon Treaty gives the European Union (EU) institutions new external competences, including foreign direct investment (FDI) in the common trade policy. Using these competences the European Commission formulated a proposal for a regulation establishing the screening framework for FDI, which entered into force in April 2019. The aim of this paper is to discuss the issue of FDI screening as an element of policies towards FDI applied by developed countries, to assess the justifications for its introduction, as well as the potential consequences of the screening framework for inflowing FDI into the EU. A need to protect the EU's strategic economic interests in relations with third countries was the reason for the introduction of the new tool at the EU level. The new system of screening FDI inflows into the EU is not centralized. The right to screen remains the sole responsibility of the Member States. The co-ordination mechanism at the level of the EU which has been constructed seems to give guarantees that common interests will be protected. The economic and political consequences of the EU's screening framework for FDI should be foreseen. Apart from administrative and compliance costs, as well as uncertainty and delays related to investment decision processes, two categories of potential consequences seem to be important. These are the expected reduced access to capital by some Member States, especially the 'new' ones, and the worsening of relations with external partners, especially China. (original abstract)
EN
The purpose of the paper is twofold. Firstly, it attempts to determine the timing and factors that have influenced the movement of each of the four CE countries through their IDP stages. Secondly, it aims at identifying differences and similarities between the individual countries' IDP trajectories and at drawing conclusions which might prove to be useful for other countries in the region.The data sets used in this study have been derived from UNCTAD's World Investment Reports and Handbook of Statistics. The period covered by the authors' analysis spans the entire period of the four countries' transition (with the exception of the Czech Republic and Slovakia, for which data series do not include the years 1990-92), up to 2006, the last year for which the relevant data was available. The paper sets out by presenting the IDP model and reviewing empirical studies applying, or at least relating to, the IDP model in CEE. The main body of the paper contains a comparative analysis of IDP trajectories of the four countries under study. Here, analysis focuses on three key issues: the passing from IDP stage 1 to stage 2; the effects of the EU accession on the countries' IDP trajectories and the movement towards IDP stage 3. The concluding section summarizes the main findings, pinpoints their limitations and identifies future research avenues. (original abstract)
18
80%
EN
This study attempts to investigate the establishment mode choice of Polish firms when entering foreign markets via foreign direct investment (FDI) in the light of John Dunning's eclectic OLI model. A dichotomous mode choice between greenfield investment and acquisitions forms the basic framework for analysis. The theoretical part contains the application of Dunning's model to the investigated relationships with the said establishment mode choice as well as an overview of the empirical research conducted so far on outward foreign direct investment (OFDI) from the countries of Central and Eastern Europe (CEE). Seven research hypotheses are formulated in this context and tested on a sample of firms registered in Poland with ongoing FDI. Data collection was made using an online survey, then four models were used to test the statistical significance of the hypothesized relationships. The results showed no statistical significance for the hypotheses linking mode choice with ownership and internalization advantages. Positive verification was recorded for all the identified location advantages. Thus Dunning's OLI framework demonstrates the limited applicability to the establishment mode choices in an advanced emerging country context. The study concludes with an outline of its contribution to OFDI research, its limitations and finally with recommendations for future research in this area.(original abstract)
XX
Omówiono niemiecki rynek inwestycji zagranicznych oraz przedstawiono udział tych inwestycji w Polsce i Niemczech Wschodnich.
XX
Omówiono przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej. Przedstawiono japońskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej. Zamieszczono analizę danych dotyczących napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Japonii.
EN
Discussed flows of foreign direct investments in global economy. Presented Japanese foreign direct investments in global economy. Showed analysis of data concern inflow of foreign direct investments to Japan. (MP)
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.