Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  International manager
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Na kompetencję interkulturową menedżera międzynarodowego składają się umiejętności, wśród których jednymi z ważniejszych wydają się być: umiejętność otwarcia się na inne narodowe kultury, umiejętność rozumienia lokalnych subtelności kultur oraz umiejętność interkulturowej komunikacji.
EN
The article deals with the significance of intercultural competence of an international manager. The author tries to prove that you cannot give up the diversification of culture, but you can only make it a competitional advantage. Today's management personnel needs specific qualifications and skills, attitude focused on self-improvement and constant learning. Intercultural competence becomes the root of all other managerial competences, especially when the international aspect of enterprise is taken into consideration. (original abstract)
XX
Współczesne organizacje coraz częściej, w związku z funkcjonowaniem w różnych krajach, doświadczają zjawiska różnorodności zasobów ludzkich, wykorzystując rozmaite formy międzynarodowej pracy, w szczególności globalnych zespołów. Cechą wspólną rozwiązań dotyczących międzynarodowych zasobów ludzkich jest konieczność uwzględnienia odmienności systemów wartości, norm i zasad postępowania pracowników z krajów, z których się wywodzą, oraz przyjęcie globalnej perspektywy działania organizacji międzynarodowych. Brak świadomego i skutecznego kształtowania warunków pracy wielkokulturowych zespołów może stać się dla organizacji przyczyną wielu problemów. Z tego też powodu menedżerowie w takiej organizacji powinni zwracać szczególną uwagę na budowanie pozytywnych relacji w wielokulturowych zespołach, na otwartość, elastyczność, tolerancję i szacunek wobec współpracowników oraz dostosowywanie rozwiązań w zarządzaniu ludźmi do potrzeb i oczekiwań zróżnicowanych kulturowo, pochodzących z różnych krajów, pracowników. Z uwagi na rosnące znaczenie i aktualność analizowanej problematyki, celem artykułu jest określenie znaczenia wielokulturowości i zespołów wielokulturowych we współczesnych organizacjach międzynarodowych, podkreślenie wagi i znaczenia zarządzania międzykulturowego w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Metodą badawczą wybraną przez autorki jest analiza literatury przedmiotu z zakresu problematyki zarządzania organizacją międzynarodową oraz zarządzania międzykulturowego, a także badania zrealizowane przez różnych autorów w obszarze omawianych zagadnień. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to analyze issues in the field of intercultural management. Based on various sources, the authors show that intercultural management is a very important element of international human resources management. The first part of the article explains the concept of international human resources management and describes the determinants of human resources management in the international context. The next part describes the phenomenon of multiculturalism and multicultural management. Then, the challenges related to working in multicultural teams were presented. The article ends with conclusions in which the authors emphasize that the challenges related to multicultural management are large and especially current. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu, opartego na studiach literaturowych, było wskazanie rosnącego znaczenia kadry menedżerów - ekspatriantów oraz ich ról odgrywanych w filiach korporacji międzynarodowych. Ze względu na przygotowanie polskich organizacji do ekspansji zagranicznej podjęta tematyka wydaje się ważka i stanowi przyczynek do badań nad kadrą ekspatriantów pracujących w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is to present the roles of expatriates in international corporations in transferring HR practices from headquarter to subsidiary. The increasing meaning of expatriates has been showed on the basis of various research conducted by foreign authors in recent years.(original abstract)
XX
W niniejszej pracy zostały opisane schematy działania umożliwiające pracownikom i zespołom procesowym osiąganie wysokiej sprawności działania (stanu podniesionej gotowości do wysiłku). Przedstawiono podejście procesowe do zarządzania i rozwoju kadr jako element wyjściowy do budowy cyklów pracy, treningu i wypoczynku.
EN
The paper contains a theoretical conception of application of the grounds of periodic sport training to managers' professional development. The starting point is the assumption that managers are valuable capital and their value should be increased periodically, like sportsmen's one.(original abstract)
XX
Celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie procesu pozyskiwania kadry menedżerskiej (rekrutacji, selekcji, wprowadzenia do pracy) do przedsiębiorstw międzynarodowych prowadzących działalność na polskim rynku w kontekście umiędzynarodowienia zarządzania i różnic kulturowych. Badania przeprowadzono wśród kadry kierowniczej różnych szczebli: top managementu, średniego szczebla, niższego szczebla.
EN
This article presents the results of the research project conducted in 34 international companies in Poland. On the basis of data received from companies belonging to the "triad models of management" which arc Asian, American and European firms, the author presents the state of practice in staffing managers to these companies. This study shows the recruitment methods, selection and placement techniques for managerial positions in the international companies in Poland. The author indicates the crucial meaning of the cultural context of management because it determines the choice of recruitment tools with reference to this group of employees that worldwide operations and successful businesses depend on.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań sondażowych umożliwiająca określenie luki badawczej w zakresie identyfikacji znaczenia dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Badania sondażowe, które dostarczyły wiedzy na temat znaczenia czynników dystansu psychicznego w procesie podejmowania decyzji o internacjonalizacji, pozwoliły także na przetestowanie założeń badawczych związanych z wyborem metody i techniki badawczej, założeń związanych ze sposobem doboru i liczebnością próby oraz konstrukcją narzędzia badawczego, jakim jest kwestionariusz. Jako metodykę przyjęto krytyczną analizę literatury przedmiotu z dziedziny biznesu międzynarodowego prezentującą pojęcie dystansu psychicznego. Badania bezpośrednie zostały przeprowadzone techniką wywiadu telefonicznego na próbie 18 przedsiębiorstw zaangażowanych w proces internacjonalizacji. W wyniku przeprowadzenia badań pilotażowych opracowano ostateczną wersję projektu badań oraz skonstruowano ostateczną wersję kwestionariusza. Przyjęto, że badania bezpośrednie będą realizowane techniką wywiadu bezpośredniego na próbie 251 przedsiębiorstw. Kwestionariusz do badań bezpośrednich składa się głównie ze skal porządkowych pięcio- bądź siedmiostopniowych, w tym skali Likerta. Oryginalność prowadzonych badań polega na opracowaniu założeń badawczych, metod oraz narzędzi do pomiaru dystansu psychicznego między Polską a zagranicznymi rynkami ekspansji polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Over the last few years, a number of publications have been devoted to the internationalization of Polish companies. An increasing interest in this problem has also been spurred by the transformation of the social and economic system in Poland and the Poland's accession to the European Union. The article presents the pilot research results on the importance of psychic distance in the process of Polish companies' internationalization. The whole research will be of quantitative nature and it will be conducted with the use of direct interview technique on the sample of 251 companies. It was decided that this technique will enable the best quality of research. The pilot research was conducted on the sample of 18 companies. Most of the managers agreed that psychic distance exists, however, it has small impact on the process of Polish companies internationalization. The respondents were asked about stimuli having impact on managerial perceptions of psychic distance. According to the majority of respondents, managerial perceptions of psychic distance depend on the international experience of managers, the knowledge of managers about international markets, the education of managers and the stability and changeability of the environment, in which the company operates. According to the managers, the most important factor having impact on decisions connected with internationalization are: cultural differences, political differences, geographic distance and the differences in economic systems The factors having impact on companies' engagement in international markets are the level of democracy, the level of infrastructure development, different way of thinking of managers, and differences in time zones. According to the majority of respondents the managers' perceptions about the significance of psychic distance in the process of companies internationalization depend on managers' experience, managers' knowledge about international markets, the level of managers' education, the level of stability and changeability of the environment the company operates. (original abstract)
XX
W opracowaniu ukazano problematykę kompetencji menedżerskich w obliczu wzrostu międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw na rynkach światowych. Omówiono rodzaje menedżerów międzynarodowych, ich kompetencje oraz wyzwania jakie stoją przed nimi.
EN
This article addresses the important issue of management competencies given the increase in the international activities of enterprises on world markets. The author discusses new challenges facing managers and the types of approaches they may take to face such challenges. The article also presents the management competencies needed to generate a company's international competitive advantage and for its continued, international development.(original abstract)
8
Content available remote Coaching międzykulturowy - podobieństwa i różnice
63%
XX
W artykule przedstawiono podstawowe założenia, definicje, rodzaje, typy, oraz szereg wątpliwości związanych z coachingiem w ujęciu teoretycznym jak również w sposobie jego realizacji w praktyce. Autorka zaprezentowała własne wyniki badań naukowych, które przeprowadziła wśród osób poddawanych procesowi coachingowemu w Anglii, Francji oraz Polsce. Badania związane były z uchwyceniem podobieństw i różnic w realizacji coachingu międzykulturowego między wymienionymi krajami. Autorka stwierdza, że aby proces coachingowy przyniósł zamierzone cele, to zarówno coach jak i osoby poddawane temu procesowi muszą w stosunku do swoich kultur narodowych, których są nosicielami, przyjąć postawę relatywistyczną. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the basic concepts, definitions, types and many problems related to coaching in theoretical as well as in the way of its realization in practice. The author presented their research results, which conducted among persons undergoing the process of coaching in England, France and Poland. Study were associated with capturing the similarities and differences in the implementation of intercultural coaching between these countries. The author concludes that the coaching process to bring their goals, both the coach and the person must undergo this process in relation to their national cultures, which are carriers, adopt a relativist. (original abstract)
9
Content available remote Kierunki rozwoju kompetencji kadry menedżerskiej
63%
XX
Wiek XXI to okres kiedy zarówno w samych organizacjach, jak i ich otoczeniu dokonało się i nadal dokonuje wiele zmian. Pojawiają się nowe koncepcje zarządzania, które pomimo swojej różnorodności stawiają sobie za wspólny cel doskonalenie zarządzania w tych jakże burzliwych czasach. Nasuwa się zatem pytanie czy menedżerowie jutra (przyszłości) będą innymi ludźmi niż ich poprzednicy? Niewątpliwie ulega zmianie charakter dotychczas wykonywanej przez nich pracy, mają przed sobą do zrealizowania nowe zadania, a zatem i nowe role. Jakie kompetencje powinni posiadać menedżerowie "Nowej Ery"? Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pożądanych kierunków rozwoju kompetencji kadry menedżerskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Twenty-first century is the period when both the organizations themselves and their environment accomplished and still accomplish many changes. There appear the new management concepts, which despite its diversity, have as their common goal of improving governance in these sure turbulent times. The question is whether the managers of tomorrow (the future) will be other people than their predecessors. Undoubtedly the character of so far doing work by them has changed, they are faced to realizing new tasks, as well as the new roles. What skills should have the managers of the "New Era"? The purpose of this article is indicating the wanted directions of competence of managerial staff. (original abstract)
XX
W referacie zostały szeroko omówione cechy współczesnych przywódców - przywódców przyszłości, Wskazano również na różnice między przywództwem a zarządzaniem. Ponadto zostały przedstawione role globalnych menedżerów wraz z charakterystykami sprzyjającymi odgrywaniu tych ról oraz narodowe style zarządzania. (oryg. streszcz.)
EN
The article provides exhaustive discussion of contemporary leaders' characteristics (leaders of the future). Main differences between leadership and management are considered in the paper. Distinctive roles of global managers with characteristics supporting these roles and selected national management styles are presented. (original abstract)
XX
Zmiany zachodzące w ostatnich latach, przede wszystkim globalizacja i rewolucja informatyczna przyczyniły się do umiędzynarodowienia się rynku, który zasięgiem działania objął wiele organizacji. Standardem stała się współpraca menedżerów w międzynarodowych zespołach i konieczność nawiązywania kontaktów biznesowych z przedstawicielami innych kultur. Opracowanie omawia bariery kulturowe z którymi napotkali się menedżerowie podczas wejścia francuskich sieci hipermarketów na rynek Polski.
EN
The aim of the article is to present the most common barriers which may occur when global companies open their business in new market, and transfer directly their business knowledge to culturally different country. Two examples were presented, first the process of transferring American management knowledge to Russia, and transfer of managerial practices by French food retailers to operations in Poland. There were described the best methods of developing managers well prepared in the global market.(original abstract)
XX
Artykuł poświęcono roli menedżera w procesie globalizacji. Omówiono pojęcie globalizacji gospodarki. Wskazano skutki globalizacji dla przedsiębiorstw. Skutki te prowadzą do nowych wymagań u menadżerów, którzy poruszają się coraz częściej w otoczeniu międzynarodowym. Przedstawiono podstawowe przesłanki i kompetencje menedżerów w otoczeniu narodowym oraz cechy, jakie powinni posiadać menedżerowie zmian w obliczu wyzwań globalizacji.
EN
Globalisation is a popular term often used in different contexts. This article defines globalisation, and considers its roots and forms. The effect of globalisation on (international companies and their employees is considerable. The effects of globalisation and how managers find solutions to the international challenges that result from it are considered. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.