Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Zjawisko homokoniugacji
100%
PL
Homokoniugacja to nakładanie się orbitali dwóch układów p rozdzielonych grupą niesprzęgającą się, taką jak CH2 [1]. Ta prosta definicja w pełni oddaje istotę tego zjawiska, które od klasycznego sprzężenia różni się jedynie tym, że przyczyną jest tutaj nakładanie się orbitali p atomów nie sąsiadujących bezpośrednio ze sobą. Zjawisko homokoniugacji zostało po raz pierwszy zaobserwowane przez Winsteina przy okazji badania wspomagania anchimerycznego, tj. wpływu grup sąsiadujących na reakcje substytucji nukleofilowej [2, 3]. W 1954 r. autor ten podjął próbę teoretycznego opisu zjawiska i wprowadził termin 'homokoniugacja' do literatury chemicznej [4]. Następnie w 1959 r., została opisana szczególna forma homokoniugacji, jaką jest homoaromatyczność [5, 6]. Istotny postęp dokonał się dzięki wprowadzeniu przez Hoffmanna [7] podziału oddziaływań orbitalnych dalekiego zasięgu na oddziaływania przez przestrzeń (TS) i przez wiązania (TB). Późniejsze prace eksperymentalne i obliczenia teoretyczne pozwoliły na określenie wpływu na homokoniugację różnych czynników strukturalnych, z których najważniejszym jest geometria układu zawierającego oddziaływujące orbitale p [8]. Omawiane zjawisko odgrywa ważną rolę w wypadku wielu molekuł o bardzo zróżnicowanej budowie. W norbornadienie zostało ono zaobserwowane po raz pierwszy przez Wilcoxa i Winsteina w 1960 r. [9]. Układ ten był następnie wszechstronnie badany. Najważniejsze wyniki tych prac posłużą w dalszych częściach tego artykułu do ilustracji omawianych zagadnień.
EN
The presented paper concerns the homoconjugation effect in different molecules, particularly in the norbornadiene system. Information on the discovery and nature of the homoconjugation phenomenon [6, 7], classification of structures in which its presence has been found [32-56] as well as some of the most important methods, like UV [9, 65, 66], ETS [26], 13C NMR [82-96], ab initio [8, 17, 98, 99], used for examining this phenomenon are discussed in this work.
PL
Głównym elementam złożonych systemów technicznych jest kontroler, wykorzystujący podstawowe funkcje monitorowania, sterowania i komunikacji z uzytkownikiem. Na ogół w tym celu wykorzystuje się komputery specjalne, bezpośrednio wtopione w cały system. Dlatego też takie rozwiązanie nazywa się systemem wbudowanym.
PL
Zbadano reakcję Mannicha kwasu dietylofosfonooctowego 2 oraz kwasu cyjanooctowego 4 z formaldehydem i drugorzędowymi aminami i wykazano możliwość sterowania jej selektywnością. Opracowano warunki transformacji kwasu dietylofosfonooctowego 2 odpowiednio w aminometylowinylofosfoniany 7a-g, alkoksy-metylowinylofosfoniany 11a-e, 2-dietylofosfonoakrylan dicykloheksylo-amoniowy 47 oraz winylofosfonian dietylu 26. Kwas cyjanooctowy przekształcono w aminometyloakrylonitryle 8a-b i 2-cyjanoakrylan dicykloheksyloamoniowy 48. Zaproponowano również syntezę 1-podstawionych winylofosfonianów 12a-f, wykorzystując pochodne kwasu dietylofosfonooctowego o strukturze 3a-f jako materiały wyjściowe. Odkryto, że reakcja Michaela akrylanów dicykloheksyloamonio-wych 47, 48 z wybranymi CH pronukleofilami, NH pronukleofilami oraz fenolami przebiega w warunkach samokatalizy. Opracowano syntezę 2-dietylofosfonoalkanianów 54a-e i 57a-c opartą na addycji związków 1,3-dikarbonylowych i monokarbonylowych do akryłanu 47. Analogiczna reakcja 2-cyjanoakrylanu 48 ze związkami 1,3-dikarbonylowymi umożliwiła syntezę 2-cyjanoalkanianów 60a-e. Addycja NH pronukleofili do akrylanów 47 i 48 dała 2-dietylofosfono-propioniany 63a-e i 2-cyjanopropioniany 64a-e. Badając zakres stosowalności hydroksyarenów jako pronukleofili ustalono, że fenol 67a i jego monopodstawione pochodne 67b-e w reakcji z fosfonoakrylanem 47 dają prawie wyłącznie produkty O-addycji 69a-e. 2-Naftol,1-naftol, dihydroksynaftaleny, fenantrol oraz polihydro-ksyfenole przekształcane są natomiast w C-addukty Michaela 79, 88, 83, 84, 89, 85, 92, 93, 96, 97. W analogicznej reakcji 2-cyjanoakrylan 48 dał 3-arylo-2-cyjanopropioniany 99-103. Zaproponowano wyjaśnienie obserwowanych faktów doświadczalnych.
EN
The Mannich reaction of diethylphosphonoacetic acid 2 and cyanoacetic acid 4 with formaldehyde and secondary amines has been studied and methods for controlling its selectvity have been developed. Aminomethylvinylphosphonates 7a-g, alkoxymethylvinyl-phosphonates 11a-e, dicyclohexylammonium 2-diethylphosphonoacrylate 47 and diethyl vinylphosphonate 26 were prepared starting from diethylphosphonoacetic acid 2. Cyanoacetic acid 4 was transformed into aminomethylacrylonitriles 8a-b and dicyclohexylamonium 2-cyano-acrylate 48. Diethylphosphonoalcanoic acids 3a-f were coverted into 1-substituted vinylphosphonates 12a-e. It was discovered that Michael reaction of dicyclohexylammonium acrylates 47 and 48 with CH pronucleophiles, NH pronucleophiles and phenols proceeds under self-catalytic conditions. The synthesis of 2-diethylphosphonoalkanoates 54a-e and 57a-e, based on the addition of 1,3-dicarbonyl and monocarbonyl compounds to acrylate 47 was developed. The analogous reaction of 2-cyanoacrylate 48 with 1,3-dicarbonyl compounds resulted in the formation of 2-cyanoalkanoates 60a-e. Addition of NH pronucleophiles to acrylates 47 and 48 produced 2-diethylphosphonopropanoates 63a-e and 2-cyanopropanoates 64a-e. Phenol 67a and its monosubstituted derivatives reacted with acrylate 47 to give almost exclusively O-adducts 67a-e. In contrast 2-naphthol, 1-naphthol, dihydroxynaphthalenes, phenanthrol and polyhydroxy phenols could be converted into C adducts 79, 88, 83, 84, 89, 85, 92, 93, 96, 97. The analogous reaction of 2-cyanoacrylate 48 gave 3-aryl-2-cyanopropanoates 99-103. Mechanistic explanation of experimental results has been proposed.
PL
Przedstawiono charakterystykę typowych zagrożeń, podstawowe modele zabezpieczeń w rozproszonych systemach informatycznych. Zaprezentowano protokoły uwierzytelnienia w systemie Kerberos oraz sposoby wykrywania intruzów w systmie IDES. Zaproponowano proste metody ochrony środowiska bazy danej przed intruzami oraz wykorzystanie mobilnych agentów do śledzenia intruzów.
EN
Typical treads, basic secure models imlemented in information - processing systems are characterised. Authentication protocols in the Kerberos system and methods of intrusion detection in the IDES system are described. The simple mechanisms improwing security of database environment are proposed and the way of tracing intrusions by mobile is suggested.
PL
Przedstawiono wybrane problemy zarządzania siecią, systemem rozproszonym i aplikacją rozproszoną, Z uwagi na popularność obiektowych modeli przetwarzania zasygnalizowano rozwiązania bazujące na architekturze OMA. Omówiono systemy : ProShere, MIMO i WOS ilustrujące nowoczesne trendy rozwiązywania koncepcji zarządzania w środowiskiu internetowym.
EN
Some management problems of network, distributed systems, and distributed applications are presented. Owing to popularity of object - oriented models solutions based on OMA architectures are discussed. Such systems as: ProShere, MIMO and WOS are discussed. They illustrate well modern trands of management concepts in the Internet environment.
PL
Podano definicję e-uczelni oraz charakterystyczne cechy tego typu uczelni. Określono możliwe modele funkcjonalne wraz z podstawowymi zadaniami wykonywanymi w środowisku uczelnianym. Podkreślono istotną rolę usług informacyjnych zorientowanych na potrzeby uczelni. Dodatkowo zaprezentowano różne metody integracji takich usług oraz ich wykorzystania przy realizacji różnych scenariuszy wykonania zadań uczelnianych. Zaproponowano opis tych usług na dwóch skrajnych poziomach ziarnistości oraz przedyskutowano warstwowy model e-uczelni. Wyjaśniono, jak implementować oraz wdrażać takie modele w rzeczywistych sytuacjach uczelnianych.
EN
In the paper the definition of e-universities is given, and characteristic features are listed, Possible functional models, together with basic tasks to be executed in a university environment, are also sketched. The essential rules of information services oriented towards a university's needs and sup-porting execution scenarios of the basic tasks, are stressed. In addition, different service integration methods are presented, and the applications of those methods in different scenarios, reflecting a university's tasks, are shown. Two main, utterly opposite, description levels of service granularity are proposed, and multi-layer models of an e-university are discussed. Finally, the problem how to implement and deploy such models in real-life situations is explained.
EN
Scientific and cloud computing are discussed in the paper. The paradigm of EaaS (Everything as a Service) is presented and the design methodology of service oriented applications is proposed. Implementation of the SOSE (Software Oriented Software Engineering) approach is analyzed and the roles of developing teams to obtain software products satisfying business requirements are also shown. The above listed activities create a basic functionally of the C2 NIWA centre recently established in the Gdansk University of Technology
PL
Zaprezentowano kierunki rozwojowe obliczeń rozproszonych oraz ich wpływ na realizację nowego typu systemów informacyjnych. Systemy te są naturalnie wkomponowane w środowisko pracy użytkowników. Przedyskutowano metody ich implementacji z wykorzystaniem architektury SOA (dostępnych usług). Podano reprezentatywny przykład takiego systemu, tzn. tablicę interaktywną realizowaną w zespole badawczym.
EN
Developing trends of distributed computing and their impact on creation new types of information-processing systems are presented. These kinds of systems are naturally embedded in user environments. Suitable implementation methods based on SOA architecture (available set of basic services) are discussed. An representative example of such a system called interactive wall designed by our team is given.
PL
Przedstawiono kategorie replikacji danych i serwerów stosowanych w środowiskach rozproszonych. Przeanalizowano parametry jakościowe podstawowych strategii i przedyskutowano sposoby ich implementacji w środowisku klient-serwer i równy z równym. Pokazano zależności między wydajnością, dostępnością i tolerancją w celu porównania różnego typu rozwiązań.
EN
Categories of data and server replications used in distributed environments are determind.Quality parameters of basic replication strategies are analyzed and their implementation for client-server and peer environments are discussed. Existing relationships between efficiency, availability and fault-tolerance for comparison of different solutions are shown.
PL
Praca prezentuje system ERS (Endoscopy Recommendation System) przeznaczony do archiwizowania i analizy badań endoskopowych oraz problemy związane z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa aplikacji medycznych. Proponowane są trzy różne rozwiązania: archiwizacja na płytach CD-ROM, wykonywanie zdalnej kopii zapasowej oraz sieciowa replikacja bazy danych. Rozwiązania te zostały przetestowane i zastosowane w Klinice Gastroenterologii Akademii Medycznej w Gdańsku.
EN
The paper presents ERS (Endoscopy Recommendation System) and some problem of assuring the required level of security of medical applications. We concentrate on electronic documents of patient examiniations. Three different solutions are proposed and discussed: CD-ROM archivisation, network backup and network replication of database. Such solutions have been implemented and tested in Gastroenterology Clinic of Gdańsk Medical Academy.
PL
W pracy przedstawiono system do oceny pracy zespołowej. Możliwe jest jego wykorzystanie w środowisku naturalnym i internetowym. Określono podstawowe funkcje i architekturę tego systemu oraz podano sposób implementacji.
EN
The paper describes a system for quality evaluation of human collaborative activities. It can be used in natural and Internet environments. System basic functions are defined. System architecture and the way of its implementation are considered.
PL
Przedyskutowano problematykę związaną z przechowywaniem i udostępnianiem literatury w wersji elektronicznej za pomocą Internetu. Przedstawiono również metody efektywnego wyszukiwania książek dostępnych w bazie wirtualnej biblioteki, z wykorzystaniem technologii sieci semantycznej. Prezentowane rozwiązania są wdrażane w ramach projektu Wirtualnej Biblioteki Sieci Semantycznej Politechniki Gdańskiej - Elvis zawierającej zasoby Biblioteki Glównej Politechniki Gdańskiej.
EN
The problems connected with storing and rendering electronic versions of literature accessible using Internet have been discussed. Means of effective searching books accessible in virtual library data base utilizing Semantic Web technologies have been presented. Presented solutions are being used in Technical University of Gdańsk Semantic Web Virtual Library project, providing resources of Library of Technical University of Gdańsk.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe techniki obsługi wyjątków oraz mechanizmy wspierające taką obsługę występujące w różnych platformach oprogramowania sekwencyjne i rozproszonego. Określono właściwości zaawansowanych protokołów obsługi sytuacji wyjątkowych i jakościowo oszacowano ich wpływ na wzrost wiarygodności funkcjonowania systemów informatycznych.
EN
The paper presents exception handling techniques together with mechanisms supporting exception handling in different programming platforms. A number of sequential and distributed environments were analyzed to assess the strength and possibilities of various exception handling models. Advanced exception handling protocols were presented. The impact of the protocols on quality of service of computer systems was analyzed.
PL
W pracy przedstawiono nową strategię diagnozy rozproszonej dla sieci komputerowej. Decyzje diagnostyczne są podejmowane w oparciu o sieci neuronowe (zwane neulonetami) umieszczone w każdym węźle sieci. Dla pewnych błędów globalna diagnoza sieci może być poprawna, ale niekompletna. Dzięki właściwej metodzie uczenia nelonetu otrzymuje się jednak możliwie maksymalną diagnozowalność.
EN
The paper presents a new distributed diagnosis strategy of computer network. Diagnostic decisions are taken on the base of neuronal network (called Neulonets) located in each node of the network. For same network failures, the global diagnosis can be correct, but incomplete. However, due to the proper learning method of the neulonets the highest diagnostic resolution is obtained.
PL
Zaproponowano nowe kryterium odwzorowania modułów aplikacji na system rozproszony (sieć LAN z systemem PVM) mające na celu zapewnienie nie tyle minimalnego czasu przetwarzania, co skrajnych warunków wykrywalności błędów uwarunkowanych czasowo. W oparciu o to kryterium sformułowano dwa heurystyczne algorytmy odwzorowania i przeprowadzono krótką ocenę ich przydatności dla celów testowania aplikacji.
EN
The paper describes a new criteria for assigning modules of an application to the distributed system (LAN network with PVM system) which is designed not to minimize execution time, but to increase testability of the application for time depended errors. Basing on this criteria we present two heuristic algorithms and provide brief evaluation of their usability for application testing purpose.
PL
Przedstawiono symulator pracujący w środowisku PVM analizujący zachowanie się wykonywanej aplikacji w zależności od zmian czasu komunikacji. Umożliwia on wykrycie anomalii uwarunkowanych czasowo (wyścigi, zakleszczenia) już na etapie projektowania architektury aplikacji rozproszonej.
EN
We perform a simulator working in PVM environment, which analyses behaviour of the application according to the change of communication time. It enables time dependent anomalies detection (races, deadlocks), alredy in the designing of thwe application architecture.
PL
Sieci społeczne jako struktury ukazujące społeczne powiązania pomiędzy osobami łub całymi organizacjami poddawane są często analizie w celu rozpoznania ról, jakie pełnią poszczególni aktorzy w danej sieci. Taka klasyfikacja ról odgrywanych przez aktorów może dostarczać wielu cennych informacji o danej sieci, gdyż daje nam całościowy obraz danej sieci pozwalając na zrozumienie, w jaki sposób sieć jest zorganizowana, i w jaki sposób zareaguje ona w przypadku pojawienia się zewnętrznych lub wewnętrznych zdarzeń. W artykule opisujemy, w jaki sposób taka klasyfikacja ról może zostać przeprowadzona w oparciu o metodę wykorzystującą ontologię opisaną w języku OWL oraz odpowiednie narzędzia z nią związane. Jako przykładową sieć społeczną wykorzystamy sieć użytkowników systemu poczty elektronicznej.
EN
Social networks as structures reflecting social relations between individuals or organizations are often studied in order to identify Tales of actors of the network. Classification of roles played by the actors can be very informative because it gives us the complete overview of the network allowing for understanding how the network is organized and how it is going to behave in front of certain external or internal events. In the paper we present how this task can be accomplished with support of OWL. based ontology and related tools. As a sample social structure we use a network of e-mail users.
PL
Rozpatrzono wykorzystanie mechanizmu obsługi wyjątków w systemach rozproszonych. Zaprezentowano różne strategie obsługi wyjątków dla różnych modeli przetwarzania i odpowiadających im środowisk programistycznych. Przyjęto nową koncepcję zdalnego odbiorcy wyjątków oraz zaprezentowano jego implementację przy wykorzystaniu biblioteki MPI oraz RMI.
EN
Utilisation of exception handling mechanisms in distributed applications is considered. Different exception handling strategies arę presented for various suitable programming platforms. The new concept of remote exception handling is proposed and its implementations in MPI and RMI libraries arę given.
EN
The paper presents some recommendation for plug-ins that can be implemented in the Endoscopy Recommender System (ERS). A work cycle of such plug-ins is also described. Some experiments with sample symptoms are performed. Finally the obtained results are given as well.
EN
Despite many efforts, there is still a serious problem in transferring knowledge from research to business. The problem is especially visible in Poland – the cooperation of R2B is ineffective. We are trying to solve this problem using some IT support. The manuscript presents some solutions developed at the Gdańsk University of Technology. In particular, the platform called “MOST Knowledge” is deeply described. Its layer architecture, and some new services which it offers are shown. A new interdisciplinary approach is proposed to communicate and support the cooperation of these different worlds. Summarizing, a short comparison with other available platforms is included and discussed.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.